Oświadczenie dotyczące prywatności danych osobowych w procesie rekrutacji w Accenture

Szybkie linki

Wprowadzenie i informacja o tym, kto zbiera Twoje dane osobowe?

Jakie dane osobowe są zbierane przez Accenture?

Dlaczego Accenture przetwarza Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Z jakich źródeł Accenture pozyskuje Twoje dane osobowe?

Kto będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych? Gdzie będą one przechowywane?

Jak długo Accenture przechowuje Twoje dane osobowe?

W jaki sposób Accenture chroni Twoje dane osobowe.

Jakie prawa przysługują Ci w kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych?


Wprowadzenie i informacja o tym, kto zbiera Twoje dane osobowe

Poniżej znajdziesz informacje na temat tego, w jaki sposób firma Accenture PLC i/lub jej podmioty stowarzyszone, zależne i nowo nabyte ("Accenture"; "my") chronią Twoje dane osobowe, które przetwarzamy i kontrolujemy ("Twoje dane osobowe"; "dane osobowe") oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, jeśli korzystasz z internetowych zasobów Accenture, gdy ubiegasz się o pracę w Accenture lub gdy jesteś zainteresowany aplikowaniem na wybrane stanowisko. Każdy podmiot Accenture z siedzibą poza Unią Europejską będzie reprezentowany przez Accenture PLC.

Jakie dane osobowe są zbierane przez Accenture?

Rodzaje informacji wymaganych od Ciebie oraz sposób, w jaki informacje te są zbierane i udostępniane, zależą od wymagań kraju, w którym znajduje się dane stanowisko, a nie kraju, w którym mieszkasz.

Accenture będzie gromadzić następujące kategorie danych:

 • Twoje dane osobowe;
 • Dane, których podania wymaga się w trakcie procesu rekrutacji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo;
 • Dane przekazywane w życiorysach, listach, próbkach pisarskich lub innych materiałach pisemnych (w tym zdjęciach);
 • Dane generowane przez osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne i rekrutację, na podstawie ich interakcji z Tobą lub podstawowych wyszukiwań internetowych, jeżeli pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa;
 • Dane dostarczone przez zewnętrzne firmy rekrutacyjne, osoby zajmujące się rekrutacją lub strony internetowe służące do poszukiwania pracy, tam gdzie ma to zastosowanie;
 • Zdjęcia i obrazy/pliki/nagrania zarejestrowane przez telewizję przemysłową lub inne systemy wideo podczas wizyt w naszym biurze lub zarejestrowane w trakcie wydarzeń rekrutacyjnych lub rozmów wideo z rekruterami;
 • Zalecenia przekazane w Twoim imieniu przez innych;
 • Dokumentacja wymagana na mocy przepisów imigracyjnych;
 • Dane dotyczące wcześniejszego zatrudnienia, wykształcenia oraz, w stosownych przypadkach, historii kredytowej, rejestrów karnych lub innych danych ujawnionych podczas badania Twojej przeszłości;
 • Dane dotyczące stanu zdrowia lub niepełnosprawności, jeśli są one istotne z punktu widzenia możliwości świadczenia pracy lub Twojej dostępności do świadczenia pracy lub z punktu widzenia miejsca pracy, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych dotyczących czasu gromadzenia takich danych i innych obowiązujących ograniczeń;
 • Dane na temat rasy / pochodzenia etnicznego / religii / niepełnosprawności / płci i samookreślenia statusu LGBT, do celów sprawozdawczości rządowej, jeśli jest to wymagane, a także w celu zrozumienia cech różnorodności pracowników Accenture;
 • Dane generowane w wyniku uczestnictwa w ocenie psychologicznej, technicznej lub behawioralnej. Więcej informacji na temat charakteru takich ocen otrzymasz przed rozpoczęciem udziału w którejkolwiek z nich.

Jednym ze sposobów, w jaki zbieramy informacje, jest użycie plików cookie. Pliki cookie są małymi plikami informacji, które zapisują i pobierają informacje o Twoich wizytach w naszych narzędziach i witrynach internetowych. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Nie jesteś zobowiązany do przekazywania Accenture żadnych wymaganych informacji, ale jeśli tego nie zrobisz możesz nie być w stanie ubiegać się o wybrane stanowisko.
Przekazując informacje, potwierdzasz, że wszystkie złożone przez Ciebie oświadczenia są prawdziwe i poprawne, zgodne z Twoją najlepszą wiedzą i przekonaniami oraz że nie pominąłeś świadomie żadnych związanych z nimi informacji o charakterze negatywnym. Podanie jakichkolwiek niedokładnych informacji może spowodować, że nie będziesz się kwalifikował do zatrudnienia.

Dlaczego Accenture przetwarza Twoje dane osobowe i na jakiej podstawie?

Accenture będzie wykorzystywać dane osobowe użytkowników w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

Cel Podstawa prawna
Ocena kompetencji pod kątem zatrudnienia na stanowisku, o które się ubiegasz, a także na stanowiskach, które mogą stać się dostępne w przyszłości. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zatrudnienie odpowiednich pracowników.
Zarządzanie aplikacją. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zatrudnienie odpowiednich pracowników.
Ułatwienie komunikacji z Tobą. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie właściwej komunikacji w ramach organizacji i z pracownikami.
Wykonywanie funkcji administracyjnych (np. zwrot kosztów związanych z rozmową kwalifikacyjną). Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zatrudnienie odpowiednich pracowników.
Przeprowadzanie analizy danych, w tym analizy puli kandydatów w celu lepszego zrozumienia, kto ubiega się o pracę w Accenture oraz w jaki sposób przyciągnąć i zatrzymać największe talenty. Uzasadniony interes Accenture polegający na zapewnieniu ciągłego doskonalenia procesów rekrutacyjnych.
W niektórych przypadkach nagranie rozmowy kwalifikacyjnej online do wglądu przez dodatkowych rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zatrudnienie odpowiednich pracowników.
Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej Kariera lub w innych witrynach / narzędziach / usługach Accenture, wprowadzimy Cię do bazy danych, abyś w przyszłości mógł otrzymywać wiadomości e-mail na temat stanowisk, wydarzeń i innych istotnych informacji, które mogą Cię zainteresować. W każdej chwili możesz wnieść sprzeciw do przetwarzania Twoich danych w odniesieniu do wszelkich komunikatów marketingowych od Accenture. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zatrudnienie odpowiednich pracowników.
Przekazanie Twoich danych kontaktowych, danych dotyczących wykształcenia, zatrudnienia, informacji wymaganych do wpisania w aplikacji i CV podanych przez Ciebie w naszym systemie rekrutacyjnym, na stronę Accenture Talent Connection, którą prowadzimy, aby informować Cię o nowych stanowiskach, które mogą Cię zainteresować. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zatrudnienie odpowiednich pracowników.
Dokonanie wymaganego prawem raportowania i odpowiedź na proces prawny. Zgodność z obowiązkiem prawnym.

Accenture nie będzie wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów niezgodnych z celami wymienionymi w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że jest to wymagane przez prawo lub leży to w Twoim żywotnym interesie (np. w przypadku zagrożenia zdrowia).

W zakresie, w jakim użytkownik zostanie poproszony o zaakceptowanie tego oświadczenia za pośrednictwem jednego z naszych narzędzi, akceptacja taka będzie uważana za zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, tylko w krajach, w których zgoda taka jest obowiązkowa. We wszystkich innych krajach kliknięcie na przyciski akceptacji/umowy będzie traktowane jako zwykłe potwierdzenie tego oświadczenia.

Z jakich źródeł Accenture pozyskuje Twoje dane osobowe?

Accenture może pozyskiwać Twoje dane osobowe z następujących źródeł:

 • Od Ciebie, gdy wysyłasz CV lub inne informacje online;
 • Od innych podmiotów stowarzyszonych z firmą Accenture;
 • Z rozmów z osobami prowadzącymi rekrutację oraz z kierownikami ds. zatrudnienia i innymi pracownikami lub przedstawicielami firmy Accenture, z których część może być nagrywana, a także z wyszukiwań internetowych, które mogą być prowadzone przez te osoby (o ile pozwalają na to obowiązujące przepisy), lub danych, które mogą one uzyskać z wyszukiwań ofert pracy lub profesjonalnych stron internetowych (np. monster.com, LinkedIn itp.), na których mogłeś udostępnić publicznie swoje dane osobowe;
 • Od Twoich byłych pracodawców:
 • Z mediów społecznościowych (tam, gdzie pozwala na to obowiązujące prawo);
 • Od osób trzecich przeprowadzających rekrutację, firm zatrudniających pracowników lub stron internetowych, na których użytkownicy są wprowadzani do Accenture za pośrednictwem jednej z nich. Accenture nie przyjmuje niezamówionych CV od zewnętrznych agencji rekrutacyjnych, ale czasami korzysta z nich pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy. Wszelkie życiorysy lub inne informacje o kandydacie, przekazane poza ustalonymi wytycznymi dotyczącymi składania kandydatur (w tym za pośrednictwem strony internetowej poświęconej karierze zawodowej lub pocztą elektroniczną do dowolnego pracownika firmy Accenture) i bez pisemnej zgody lub w inny sposób, będą uważane za udostępnione do użytku firmy Accenture, a w przypadku zatrudnienia kandydata przez Accenture nie będzie uiszczana żadna opłata; oraz
 • Z kontroli przeszłości, w zależności od przypadku. W przypadkach dozwolonych przez prawo Accenture może zawrzeć umowę ze stroną trzecią na przeprowadzenie kontroli przeszłości kandydata przed zatrudnieniem. Informacje uzyskane podczas kontroli przeszłości różnią się w zależności od kraju i są zgodne z lokalnymi wymogami, ale mogą obejmować informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, od byłych pracodawców lub współpracowników, szkół, do których uczęszczałeś, agencji informacji kredytowej i baz danych rejestrów karnych. Więcej informacji na temat charakteru takiej weryfikacji można uzyskać przed jej rozpoczęciem. Tam, gdzie wymagają tego lokalne przepisy, można zostać poproszonym o przekazanie określonych informacji dotyczących przeszłości (które mogą obejmować dane szczególnie chronione) bezpośrednio do Accenture.
 • Kto będzie miał dostęp do Twoich danych osobowych? Gdzie będą one przechowywane?

  Zasadniczo dostęp do Twoich danych osobowych będzie ograniczony w celu zminimalizowania liczby osób w globalnej organizacji Accenture, które potrzebują ich do celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, w tym potencjalnych przyszłych menedżerów i osób przez nich wyznaczonych, pracowników działów kadr, IT, Compliance, marketingu, prawnego, finansowego i rachunkowości oraz audytu wewnętrznego.

  Jako globalna organizacja dysponująca globalnymi systemami informatycznymi Accenture może przekazywać dane osobowe użytkowników do innych biur Accenture na całym świecie. Accenture posiada wewnętrzne zasady mające na celu zapewnienie równoważnego poziomu ochrony danych osobowych w całej organizacji Accenture na całym świecie. Wszelkie transfery danych osobowych do innych biur Accenture (w tym transfery z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) poza EOG) będą podlegały wiążącym zasadom korporacyjnym Accenture (których kopię można znaleźć tutaj).

  Ponadto, w razie potrzeby, Accenture może udostępnić Twoje dane osobowe stronom trzecim, takim jak zewnętrzni dostawcy usług (w tym Adobe) i władze publiczne. Zanim to nastąpi Accenture podejmuje kroki w celu ochrony Twoich danych osobowych. Wszyscy usługodawcy i profesjonalni doradcy, którym ujawniane są Twoje dane osobowe, są zobowiązani do ochrony poufności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych i mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Następujące kategorie osób trzecich będą miały dostęp do Twoich danych osobowych:

  • Rekruterzy pracujący w kraju, w którym znajduje się stanowisko, o które się ubiegasz. Takie osoby mogą pracować w innym kraju;
  • Menedżerowie HR i inne osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne. Często osoby te mają siedzibę w kraju, w którym znajduje się dane stanowisko, ale w niektórych przypadkach mogą pracować w innych krajach;
  • Globalne zespoły Talent Management and Talent Connection Accenture, składające się z ograniczonej liczby osób pracujących w kilku krajach;
  • Osoby pełniące funkcje administracyjne i w obrębie wsparcia informatycznego;
  • Uprawnieni pracownicy naszych dostawców usług, w tym:
  • Oracle, firma która hostuje i obsługuje nasz system pozyskiwania talentów Accenture Talent Acquisition System;
  • Avature, firma która zajmuje się hostingiem i wsparciem systemu Accenture Talent Connection;
  • HireVue, firma zajmująca się hostingiem narzędzia do przeprowadzania wirtualnych wywiadów, które służy do nagrywania rozmów w miejscach, w których przeprowadzanie wywiadów na żywo nie jest możliwe;
  • HiredScore, firma, która optymalizuje proces selekcji i sourcingu, aby znaleźć i zatrudnić kandydatów;
  • Satmetrix, aplikacja, która wysyła ankietę zwrotną dotyczącą doświadczeń rekrutacyjnych do kandydatów, którzy zgłosili swoje kandydatury na stanowiska otwarte w Accenture;
  • Firmy, którym zlecono przeprowadzenie kontroli przeszłości kandydatów, jeśli ma to zastosowanie. Firmy te mogą mieć siedzibę w innym kraju i mogą uzyskać dane z innych krajów, w których mieszkałeś, pracowałeś lub studiowałeś, co może być istotne w ramach kontroli Twojej przeszłości. Więcej informacji na temat takiej kontroli można uzyskać przed jej rozpoczęciem;
  • Firmy, z którymi Accenture zawarło umowę na pomoc w przeprowadzaniu ocen psychologicznych, technicznych i behawioralnych;
  • Inni dostawcy usług związanych z rekrutacją/HR współpracujący z Accenture.
  • Urzędnicy państwowi, w przypadkach, w których mogą istnieć wymogi prawne w zakresie sprawozdawczości, lub organy ścigania, lub osoby prowadzące prywatne sprawy sądowe w odpowiedzi na ważny proces ścigania (nakaz, wezwanie do sądu lub nakaz sądowy); oraz
  • Osoba trzecia w związku z proponowaną lub rzeczywistą reorganizacją, fuzją, sprzedażą, wspólnym przedsięwzięciem, cesją, przeniesieniem lub innym zbyciem całości lub części działalności, aktywów lub akcji Accenture (w tym w związku z jakimkolwiek postępowaniem upadłościowym lub podobnym);
  • Osoba trzecia w związku z jakimkolwiek proponowanym lub rzeczywistym projektem klienta, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

  O ile nie zostaniesz powiadomiony o tym fakcie w inny sposób, wszelkie transfery Twoich danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego do stron trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) będą oparte na decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony danych lub będą regulowane przez standardowe klauzule umowne UE (których kopię można uzyskać pod adresem dataprivacyofficer@accenture.com). Wszelkie inne, pochodzące spoza EOG, międzynarodowe transfery danych osobowych będą odbywać się zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi mechanizmami transferu danych i zabezpieczeniami. W zakresie, w jakim wymagana jest Twoja zgoda w Twoim kraju na przesyłanie danych osobowych z Twojego kraju do innego lub do strony trzeciej, Twoja akceptacja naszego oświadczenia o ochronie prywatności jest uważana za zgodę na przesyłanie Twoich danych osobowych do takiego kraju i/lub strony trzeciej.

  Jak długo Accenture przechowuje Twoje dane osobowe?

  W przypadku otrzymania i przyjęcia oferty zatrudnienia od Accenture, dane osobowe zebrane w okresie przed zatrudnieniem staną się częścią dokumentacji pracowniczej Accenture, która będzie przechowywana przez cały okres zatrudnienia w Accenture i przez okres po jego zakończeniu. Jeśli nie zostaniesz zatrudniony przez Accenture, dane osobowe zgromadzone w trakcie procesu rekrutacyjnego mogą być nadal przechowywane i wykorzystywane w celu rozważenia możliwości zatrudnienia Cię na nowym stanowisku, a w razie potrzeby, w przypadku ich rewizji, jeśli złożysz ponownie CV lub przekażesz inne informacje Accenture w przyszłości, a także w celu administrowania systemem, prowadzenia badań i analiz oraz zapraszania do przystąpienia do Accenture Talent Connection lub podobnych platform Accenture.
  Accenture określa okres przechowywania informacji w oparciu o następujące kryteria przechowywania:

  • Accenture przechowuje Twoje dane osobowe tak długo, jak długo pozostaje z Tobą w stałym kontakcie;
  • Accenture przechowuje Twoje dane osobowe, jeżeli wymaga tego obowiązek prawny, któremu podlegają;
  • Accenture przechowuje Twoje dane osobowe, jeśli jest to wskazane w celu ochrony lub poprawy sytuacji prawnej Accenture (np. w związku z przedawnieniem, postępowaniem sądowym lub regulacyjnym).

  W jaki sposób Accenture chroni Twoje dane osobowe?

  Utrzymujemy organizacyjne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Posiadamy protokoły, środki kontrolne i odpowiednie polityki, procedury i wytyczne, aby utrzymać te zabezpieczenia z uwzględnieniem ryzyka związanego z kategoriami danych osobowych i przetwarzaniem, które podejmujemy.
  Stosujemy wiodące na rynku środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych. Środki te obejmują (lista niewyczerpująca):

  • Posiadamy certyfikat ISO27001, który oznacza, że przestrzegamy wysokich i rygorystycznych standardów bezpieczeństwa informacji. Jest to standard bezpieczeństwa przyznany przez British Standards Institution ("BSI"), który służy jako międzynarodowy certyfikat potwierdzający, że Accenture przestrzega najwyższych i najsurowszych standardów. Certyfikat ten jest jedynym możliwym do skontrolowania międzynarodowym standardem, który określa wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ("ISMS") i potwierdza, że procesy i kontrole bezpieczeństwa Accenture zapewniają skuteczne ramy ochrony informacji naszych klientów i naszych własnych;
  • Dysponujemy globalnym programem ochrony danych osobowych klientów ("CDP"), który reguluje zarządzanie powierzonymi nam informacjami i systemami klientów;
  • Prowadzimy regularne testy penetracyjne przeprowadzane przez zewnętrznego dostawcę, które nadal pokazują efektywność naszych technicznych środków ochronnych.

  Jakie prawa przysługują Ci w kontekście przetwarzania Twoich danych osobowych?

  Masz prawo do (w okolicznościach i na warunkach oraz z zastrzeżeniem wyjątków określonych w obowiązującym prawie):

  • żądania dostępu do Twoich danych osobowych: prawo to upoważnia Cię do żądania dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat, jak również do pewnych informacji na temat takiego przetwarzania;
  • żądania sprostowania danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, które byłyby niedokładne lub niepełne;
  • żądania usunięcia danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych, także wtedy, gdy nie są one już potrzebne do osiągnięcia celów;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych;
  • żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych: prawo to uprawnia Cię do żądania, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe tylko w ograniczonych okolicznościach, również za Twoją zgodą;
  • zwrócenia się o udostępnienie kopii lub możliwość przeniesienia danych osobowych: prawo to uprawnia do otrzymania kopii danych osobowych, które nam przekazałeś.

  W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z inspektorem ochrony danych osobowych Accenture pod adresem dataprivacyofficer@accenture.com. Należy pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na legalność przetwarzania danych przez Accenture na podstawie zgody przed jej wycofaniem, ani na jej prawo do kontynuowania części przetwarzania danych w oparciu o inne podstawy prawne niż zgoda użytkownika.

  Jeżeli pomimo naszego zaangażowania i wysiłków na rzecz ochrony danych osobowych, uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, zachęcamy i zapraszamy do zgłaszania się do Accenture w pierwszej kolejności w celu rozpatrzenia wszelkich skarg. Masz prawo w każdej chwili zarejestrować skargę bezpośrednio w odpowiednim organie nadzorczym lub złożyć skargę na Accenture we właściwym sądzie (w kraju, w którym mieszkasz, w kraju, w którym pracujesz lub w kraju, w którym uważasz, że naruszone zostało prawo o ochronie danych osobowych).

  Skontaktuj się z nami, by skorzystać ze swoich praw.

  Możesz również skontaktować się z Accenture jako administrator swoich danych osobowych za pośrednictwem naszego inspektora ochrony danych osobowych (najlepiej drogą elektroniczną) lub pocztą, wysyłając przesyłkę wyraźnie oznaczoną, że jest przeznaczona do wiadomości inspektora ochrony danych osobowych, na adres: Accenture Limited Dublin, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

  Dla kandydatów z innych krajów:
  To oświadczenie dotyczące prywatności jest także dostępne w następujących językach:

  • Indonezyjskim
  • Portugalskim używanym w Brazylii
  • Chińskim
  • Holenderskim
  • Francuskim (europejskim)
  • Francuskim (używanym w Kanadzie)
  • Niemieckim
  • Włoskim
  • Japońskim
  • Hiszpańskim
  • Polskim
  • German

  W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy wersją angielską a jakimkolwiek tłumaczeniem niniejszego oświadczenia o prywatności, angielska wersja niniejszego oświadczenia o prywatności jest wiążąca.

Pozostańmy w kontakcie

Dołącz do naszego zespołu

Znajdź odpowiednią dla Ciebie ofertę pracy, która pasuje do Twoich umiejętności oraz zainteresowań. Poszukujemy osób pełnych pasji, ciekawych świata, kreatywnych i nastawionych na znajdywanie rozwiązań.

Bądź na bieżąco

Trzymaj rękę na pulsie, otrzymuj wskazówki dotyczące rozwoju kariery, interesujące artykuły, opinie ekspertów oraz aktualne ekspertyzy branżowe, które możesz na bieżąco wykorzystywać – wszystkie materiały pochodzą od osób zatrudnionych w Accenture.

Pozostańmy w kontakcie

Otrzymuj powiadomienia o nowych stanowiskach pracy, aktualne informacje i wskazówki zgodne z Twoimi zainteresowaniami. Poznaj ekscytujące możliwości pracy w Accenture.

ZOBACZ WIĘCEJ