Vyhlásenie Accenture o ochrane osobných údajov pri nábore a prijímaní zamestnancov

Rýchle odkazy

Úvod a kto zbiera vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje Accenture zbiera?

Prečo spracúvame vaše osobné údaje a na akom základe?

Z akých zdrojov získava Accenture vaše osobné údaje?

Kto má prístup k vašim osobných údajom? Kde sú uložené?

Ako dlho bude Accenture uchovávať moje osobné údaje?

Ako Accenture chráni vaše osobné údaje?

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?


Úvod a kto zbiera vaše osobné údaje?

Tento dokument vysvetľuje, ako Accenture PLC a/alebo jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti a novonadobudnuté spoločnosti (ďalej len „Accenture” alebo „my”) chráni vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, a nad ktorými máme kontrolu (ďalej len „vaše osobné údaje” alebo „vaše údaje”), a aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, ak využívate online kariérne zdroje Accenture alebo keď sa uchádzate alebo zaujímate o zamestnanie v Accenture. Každý subjekt Accenture mimo Európskej únie bude zastupovať Accenture PLC.

Aké osobné údaje Accenture zbiera?

Druh údajov, ktoré od vás požadujeme, a spôsob zberu týchto údajov a prístupu k nim je stanovený požiadavkami krajiny, v ktorej je pracovná pozícia otvorená, a nie požiadavkami krajiny vášho pobytu.

Accenture zbiera nasledujúce kategórie údajov:

 • vaše osobné údaje;
 • údaje požadované počas náborového procesu v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi;
 • údaje, ktoré predkladáte v životopise, motivačnom liste, ukážkach vášho písomného prejavu či iných písomných materiáloch (vrátane fotografií);
 • údaje vytvorené osobami, ktoré vedú pracovný pohovor a náborovými pracovníkmi na základe ich interakcie s poskytnutými údajmi alebo údajmi nájdenými pri základnom vyhľadávaní na internete, ak to príslušné právne predpisy povoľujú;
 • údaje poskytnuté tretími stranami, napríklad pracovnými agentúrami, náborovými pracovníkmi alebo stránkami na vyhľadávanie pracovných pozícií;
 • fotografie, obrázky, zvukové a obrazové záznamy zachytené na priemyselných kamerách či iných video systémoch pri návšteve našich kancelárií alebo v priebehu náboru alebo video záznam z pracovného pohovoru;
 • odporúčania poskytnuté ohľadne vás inými osobami;
 • dokumentácia požadovaná podľa imigračných zákonov;
 • údaje o vašom predchádzajúcom zamestnaní, vzdelaní a prípadne vašu úverovú históriu, záznamy z registra trestov a iné údaje zistené pri preverovaní spoľahlivosti;
 • údaje o vašom zdravotnom stave či postihnutí, ak je to relevantné vzhľadom na vašu schopnosť či možnosť pracovať alebo na uspôsobenie vášho pracovného miesta, a to v súlade so zákonnými obmedzeniami, vzťahujúcimi sa k načasovanie zberu takýchto údajov a ďalšími príslušnými obmedzeniami;
 • údaje o rase, etnickom pôvode, náboženstve, postihnutí, pohlaví a vlastnej identifikácií LGBT na účely nahlasovania orgánom štátnej správy, kde sa to vyžaduje, ako aj za účelom pochopenia diverzity pracovníkov Accenture;
 • údaje generované pri vašej účasti na psychologickom, technickom a behaviorálnom hodnotení. Viac informácií o povahe takého hodnotenia vám poskytneme pred vašou účasťou na ktoromkoľvek hodnotení.

Jedným zo spôsobov, ako získavame informácie, je prostredníctvom používania cookies. Cookies sú malé súbory informácií, ktoré ukladajú a získavajú informácie o vašej návšteve našich nástrojov a webových stránok. Pre viac informácií si prečítajte naše Zásady používania cookies.
Nie ste povinní poskytnúť Accenture žiadne požadované informácie, ak to však neurobíte, môže to mať za následok nemožnosť pokračovať v procese uchádzania sa o zamestnanie, ktoré ste si vybrali.
Predložením vašich údajov potvrdzujete, že všetky vaše vyhlásenia sú správne a pravdivé podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia, a že ste vedome nevynechali žiadne súvisiace nepriaznivé informácie. Poskytnutím nepresných informácií sa môžete stať ako uchádzač o zamestnanie neprijateľným.

Prečo Accenture spracúva vaše osobné údaje a na akom základe?

Accenture bude používať vaše osobné údaje na nasledujúce účely a na nasledujúcom právnom základe:

Účel Právny základ
Zhodnotenie vašej vhodnosti na zamestnanie na pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate, ako aj na budúce pozície, ktoré môžu byť dostupné Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov
Vybavenie vašej žiadosti o zamestnanie Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov
Uľahčenie komunikácie s vami Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť náležitú komunikáciu v rámci organizácie a komunikáciu s vami
Výkon administratívnych úkonov (napríklad preplatenie vašich nákladov, súvisiacich s pracovným pohovorom) Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov
Analýza dát vrátane analýzy našej databázy uchádzačov za účelom lepšieho pochopenia toho, kto sa uchádza o pracovné pozície v Accenture a ako pritiahnuť a udržať si talentovaných ľudí Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť sústavné zlepšovanie svojich náborových procesov
V niektorých prípadoch zaznamenávanie vášho online pohovoru na kontrolu ďalšími náborovými pracovníkmi a manažérmi, ktorí vás najímajú Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov
Ak sa zaregistrujete na našej kariérnej webovej stránke alebo iných Accenture stránkach, uložíme si vás do našej databázy, aby ste dostávali v budúcnosti správy o pracovných pozíciách, udalostiach a ďalších relevantných informáciach o Accenture. Vždy máte možnosť odhlásiť sa z odberu akejkoľvek marketingovej komunikácie Accenture. Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov
Prenos vašich kontaktných údajov, údajov o vzdelaní, zamestnaní, žiadosti o zamestnanie a životopisu, ako aj údajov, ktoré ste poskytli v našom náborovom systéme, do Accenture Talent Connection - stránka, ktorú vedieme, aby sme vás mohli informovať o nových pozíciách, ktoré vás môžu zaujímať Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov
Akékoľvek nahlasovanie, požadované podľa právnych predpisov a vyhovenie právnym procesov Súlad s právnymi požiadavkami

Accenture nepoužíva vaše osobné údaje na účely, ktoré nie sú v súlade s účelmi uvedenými v tomto dokumente, ak to nevyžadujú právne predpisy alebo to nie je povolené zákonom, alebo ak to nie je nevyhnutné na ochranu vášho života a zdravia (napríklad v prípade potreby rýchlej zdravotnej pomoci).

V rozsahu, v akom od vás žiadame prijať toto vyhlásenie v jednom z našich nástrojov, bude takéto prijatie považované za váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, a to iba v krajinách, kde sa takýto súhlas vyžaduje. Vo všetkých ostatných krajinách sa kliknutie na „prijať/súhlasím” považuje za vzatie tohto dokumentu na vedomie.

Z akých zdrojov získava Accenture vaše osobné údaje?

Accenture môže získavať vaše údaje z nasledujúcich zdrojov:

 • od vás, keď pošlete životopis alebo poskytnete iné informácie online,
 • od pridružených spoločností Accenture,
 • z konverzácií s náborovými pracovníkmi a z pohovorov s náborovými manažérmi a inými pracovníkmi a zástupcami Accenture, z ktorých niektoré môžu byť zaznamenané, ako aj z hľadaní na internete, vykonaných týmito osobami (kde to právne predpisy umožňujú), alebo z údajov, ktoré môžu tieto osoby získať zo stránok na vyhľadávanie pracovných pozícií či profesionálnych pracovných sietí (napríklad monster.com, LinkedIn, atď.), kde ste mohli vaše údaje verejne sprístupniť,
 • od predchádzajúcich zamestnávateľov,
 • zo sociálnych médií (kde to právne predpisy umožňujú),
 • od náborových a personálnych agentúr ako tretích strán alebo webových stránok sprostredkujúcich zamestnanie, ak kontaktujete Accenture cez ne. Accenture neprijíma nevyžiadané životopisy náborových agentúr ako tretích strán, avšak niekedy takéto agentúry používa, ak má s nimi uzavretú písomnú dohodu. Ktorýkoľvek životopis či iné informácie o uchádzačovi, predložené mimo zavedených pravidiel predkladania informácií uchádzačov (vrátane prostredníctvom webovej stránky Kariéra alebo e-mailom ktorémukoľvek zamestnancovi Accenture) a bez písomnej dohody či inak, budú považované za poskytnuté na použitie Accenture a žiadna odmena nebude vyplatená, pokiaľ bude uchádzač prijatý do Accenture, a
 • z prípadných previerok spoľahlivosti. Pokiaľ to právne predpisy povoľujú, Accenture môže uzavrieť zmluvu s treťou stranou za účelom vykonania previerok spoľahlivosti pred nástupom do zamestnania. Obsah previerky spoľahlivosti sa líši v závislosti od štátu tak, aby spĺňala lokálne požiadavky, môže však zahŕňať informácie zozbierané z verejne dostupných zdrojov, od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov či kolegov, škôl, ktoré ste navštevovali, úverových agentúr a registra trestov. Viac informácií o povahe takejto previerky vám poskytneme pred jej začiatkom. Kde to vyžadujú miestne právne predpisy, môžete byť kvôli prevereniu spoľahlivosti žiadaný o poskytnutie niektorých informácií (vrátane citlivých údajov) priamo Accenture.
 • Kto má prístup k vašim osobných údajom? Kde sú uložené?

  Vo všeobecnosti je prístup k vašim osobným údajom obmedzený na čo najmenší počet osôb v rámci globálnej organizácie Accenture, ktoré tento prístup potrebujú na účely uvedené v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov. K nim môžu patriť vaši potenciálni budúci manažéri a osoby nimi určené, personál oddelenia ľudských zdrojov, oddelenia IT: compliance, marketingu, právneho, finančného a účtovného oddelenia a oddelenia interného auditu.

  Keďže je Accenture globálnou organizáciou s globálnymi systémami IT, môžu byť vaše osobné údaje prenášané na iné pracoviská Accenture v rámci celosvetovej organizácie Accenture. Accenture má zavedené interné zásady na účely zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany naprieč celosvetovou organizáciou Accenture. Akýkoľvek prenos vašich osobných údajov na iné pracoviská Accenture (vrátane prenosu z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS) do krajín mimo neho) sa riadi záväznými korporátnymi pravidlami Accenture (ich kópia je dostupná tu).

  Accenture môže ďalej podľa potreby zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, napríklad nezávislými poskytovateľmi služieb (vrátane Adobe) a orgánmi verejnej moci. Predtým však Accenture vykoná kroky na ochranu vašich osobných údajov. Od všetkých poskytovateľov služieb a profesionálnych poradcov, ktorým budú vaše osobné údaje sprístupnené, sa očakáva a vyžaduje, že budú zachovávať dôvernosť a chrániť vaše osobné údaje a môžu vaše osobné údaje používať iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Nasledujúce kategórie tretích strán majú prístup k vašim osobným údajom:

  • náboroví pracovníci pracujúci s krajinou, kde sa nachádza pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate. Tieto osoby sa môžu nachádzať v inej krajine;
  • náboroví manažéri a iní pracovníci, ktorí vedú pracovný pohovor. Tieto osoby sa často nachádzajú v krajine, kde sa nachádza pracovná pozícia, no v niektorých prípadoch sa môžu nachádzať aj v inej krajine;
  • globálne tímy Accenture Talent Management a Talent Connection, pozostávajúce s obmedzeného počtu osôb, ktoré sa nachádzajú vo viacerých krajinách;
  • jednotlivci, ktorí vykonávajú administratívne funkcie a funkcie IT podpory;
  • oprávnený personál u našich poskytovateľov služieb vrátane:
  • Oracle, ktorá prevádzkuje a podporuje systém Accenture pre získavanie talentov (Accenture Talent Acquisition System);
  • Avature, ktorá prevádzkuje a podporuje systém Accenture Talent Connection;
  • HireVue, spoločnosť, ktorá prevádzkuje nástroj pre virtuálny pohovor, používaný na nahrávanie pracovných pohovorov tam, kde pracovný pohovor naživo nie je možný;
  • HiredScore, spoločnosť, ktorá optimalizuje proces skríningu a získavania zdrojov na hľadanie a prijímanie uchádzačov;
  • Satmetrix, aplikácia, ktorá posiela žiadosť o spätnú väzbu z náborového procesu uchádzačom, ktorí sa uchádzali o otvorené pozície v Accenture;
  • prípadne spoločnosti, s ktorými bola uzavretá zmluva o vykonávaní previerok spoľahlivosti. Tieto spoločnosti môžu sídliť v inej krajine a môžu získavať údaje z ďalších krajín, v ktorých ste žili, pracovali či študovali, podľa toho, podľa toho, čo je pre previerku spoľahlivosti relevantné. Viac informácií o povahe takejto previerky vám poskytneme pred jej začiatkom;
  • spoločnosti, s ktorými bola uzavretá zmluva na pomoc Accenture pri výkone psychologických, technických či behaviorálnych hodnotení;
  • iní poskytovatelia náborových služieb či služieb ľudských zdrojov Accenture;
  • štátny úradníci tam, kde existujú právne požiadavky na podávanie hlásení, alebo donucovacie orgány či súkromné strany sporu v odpovedi na platný donucovací proces (rozkaz, predvolanie, súdny príkaz); a
  • tretie strany v súvislosti s akoukoľvek navrhovanou alebo uskutočňovanou reštrukturalizáciou, zlúčením, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom či iným nakladaním s podnikom Accenture, jeho aktív alebo akcií , či už v celku, alebo sčasti (vrátane v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným či podobným konaním);
  • tretie strany v súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným či uskutočňovaným klientskym projektom, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

  Ak vám nebude oznámené inak, akýkoľvek prenos vašich osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru tretím stranám mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) bude založený na rozhodnutí o adekvátnosti takého prenosu, alebo sa bude riadiť štandardnými zmluvnými doložkami EÚ (kópiu ktorých si môžete vyžiadať mailom na dataprivacyofficer@accenture.com). Akýkoľvek iný cezhraničný prenos vašich osobných údajov, ktorý nemá pôvod v EHP, sa uskutoční v súlade s náležitými mechanizmami a bezpečnostnými opatreniami pre cezhraničný prenos údajov. V rozsahu, v akom sa vo vašej krajine vyžaduje váš súhlas na prenos vašich osobných údajov z vašej krajiny do inej krajiny alebo tretej strane, sa váš súhlas s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov považuje za váš súhlas s prenosom vašich osobných údajov do takejto krajiny a/alebo tretej strane.

  Ako dlho bude Accenture uchovávať moje osobné údaje?

  Ak dostanete a prijmete ponuku zamestnania v Accenture, osobné údaje zozbierané počas vášho výberového procesu budú súčasťou vašich osobných záznamov v Accenture a budú uchovávané počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru v Accenture a po určitú dobu po jeho skončení. Ak vás Accenture nezamestná, Accenture môže napriek tomu naďalej uchovávať a používať osobné údaje, zozbierané počas výberového konania, za účelom zváženia vašej vhodnosti na inú pozíciu a prípadne ako referenciu na vašu predchádzajúcu žiadosť o zamestnanie, ak predložíte Accenture životopis či iné informácie opätovne v budúcnosti, ako aj na systémovú administráciu, výskum a analýzu, a tiež aby vás mohol vyzvať k registrácii v Accenture Talent Connection alebo podobnej platforme Accenture.
  Accenture určuje dobu uchovávania vašich údajov na základe nasledujúcich kritérií uchovávania:

  • Accenture uchováva vaše osobné údaje počas trvania vzťahu s vami;
  • Accenture uchováva vaše osobné údaje pokiaľ sa naň vzťahuje zákonná povinnosť tak robiť;
  • Accenture uchováva vaše osobné údaje ak je to žiaduce za účelom udržania alebo zlepšenia právneho postavenia Accenture (napríklad v súvislosti s premlčacou dobou, súdnymi spormi alebo vyšetrovaním kontrolným orgánom).

  Ako Accenture chráni vaše osobné údaje?

  Máme prijaté organizačné, fyzické a technické bezpečnostné opatrenia pre všetky osobné údaje, ktoré uchovávame. Máme protokoly, kontroly a príslušné zásady, postupy a smernice na udržanie týchto opatrení s prihliadnutím na riziká spojené s jednotlivými kategóriami osobných údajov a so spracúvaním, ktoré vykonávame.
  Na ochranu vašich osobných údajov sme prijali najlepšie bezpečnostné opatrenia na trhu. Tieto opatrení zahŕňajú (zoznam nie je konečný):

  • certifikát ISO27001, ktorý naznačuje, že dodržiavame vysoké a prísne štandardy bezpečnosti informácií. Tento bezpečnostný certifikát udeľuje British Standards Institution (BSI) a slúži ako medzinárodná certifikácia toho, že Accenture dodržiava najvyššie a najprísnejšie štandardy. Táto certifikácia je jediným auditovateľným medzinárodným štandardom, ktorý definuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti informácií a potvrdzuje, že procesy a bezpečnostné kontroly Accenture poskytujú účinný rámec na ochranu našich vlastných údajov a údajov našich klientov.
  • Máme zavedený program globálnej ochrany údajov klientov, ktorý riadi správu informácií a systémov klientov, ktoré nám boli zverené.
  • Máme zavedené pravidelné testovanie proti prienikom, vykonávané –nezávislým poskytovateľom, ktoré ukazuje silu našich technických ochrán a bariér.

  Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?

  Máte právo (za okolností a podmienok a s uplatnením výnimiek, uvedených v príslušných právnych predpisoch) na:

  • prístup k vašim osobným údajom: toto právo vás oprávňuje žiadať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, ako aj k niektorým údajom o ich spracúvaní;
  • opravu vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje žiadať o opravu alebo doplnenie tých vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné;
  • vymazanie vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje žiadať o vymazanie vašich osobných údajov vrátane prípadov, kedy osobné údaje už nie sú viac potrebné na splnenie účelu;
  • právo namietať spracúvanie vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje žiadať, aby sme viac vaše osobné údaje nespracúvali;
  • obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje žiadať, aby sme spracúvali vaše osobné údaje len za istých okolností, vrátane nutnosti vášho súhlasu;
  • požadovať kópiu alebo prenositeľnosť vašich osobných údajov: máte právo dostať kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

  V rozsahu, v akom je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním poverenca Accenture pre ochranu osobných údajov mailom na dataprivacyofficer@accenture.com. Majte prosím na pamäti, že odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania zo strany Accenture na základe súhlasu udeleného pred odvolaním, ani na právo Accenture pokračovať v tých častiach spracúvania, ktoré sú založené na inom právnom základe, než je váš súhlas so spracúvaním.

  Ak sa napriek nášmu záväzku a úsiliu chrániť vaše osobné údaje domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené, nabádame vás a ste vítaný obrátiť sa najskôr na Accenture za účelom vyriešenia sťažnosti. Máte právo kedykoľvek predložiť sťažnosť priamo príslušnému orgánu dohľadu alebo žalobu voči Accenture na príslušnom súde (či už v krajine vášho pobytu, zamestnania alebo v krajine, kde k údajnému porušeniu zákona o ochrane osobných údajov došlo).

  Kontaktujte nás na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv.

  Rovnako môžete kontaktovať Accenture ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov prostredníctvom nášho poverenca pre ochranu osobných údajov (najlepšie elektronicky) alebo poštou, s uvedením, že ide o zásielku do rúk poverenca pre ochranu osobných údajov (Data Privacy Officer), na túto adresu: Accenture Limited Dublin, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

  Pre uchádzačov z iných krajín:
  Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov je dostupné v nasledujúcich jazykoch:

  • malajzijčina
  • brazílska portugalčina
  • čínština
  • holandčina
  • francúzština (Európa)
  • francúzština (Kanada)
  • nemčina
  • taliančina
  • japončina
  • španielčina
  • poľština

  V prípade rozporu medzi anglickou jazykovou verziou a ktorýmkoľvek prekladom tohto dokumentu je rozhodujúca anglická verzia.

Ostaň s nami v kontakte

Pridaj sa k nášmu tímu

Vyhľadaj si voľné pracovné pozície podľa svojich zručností, či záujmov. Hľadáme zanietených, zvedavých a kreatívnych tímových hráčov, ktorí sa neboja prinášať nové riešenia.

Vždy o krok vpred

Buď vždy o krok vpred a získaj užitočné tipy a informácie pre rozvoj tvojej kariéry, priamo od špičkových odborníkov z tvojho odvetvia.

Buď s nami v kontakte

Dostávaj upozornenia na nové pracovné príležitosti, novinky a tipy prispôsobené tvojim preferenciám. Zisti, aké zaujímavé príležitosti na teba u nás čakajú.

Zobraz všetko