Vyhlásenie Accenture o ochrane osobných údajov pri nábore a prijímaní zamestnancov

Ak sa uchádzate o pozíciu v spoločnosti Accenture Federal Services (AFS), pozrite si vyhlásenie o ochrane osobných údajov AFS. Ak sa uchádzate o pozíciu v Accenture, pozrite si nižšie uvedené vyhlásenie o ochrane osobných údajov Accenture

Rýchle odkazy

Úvod a kto zhromažďuje vaše osobné údaje?

Aké osobné údaje Accenture zhromažďuje?

Prečo spracúvame vaše osobné údaje a na akom základe?

Z akých zdrojov získava Accenture vaše osobné údaje?

Kto má prístup k vašim osobných údajom? Kde sú uložené?

Ako dlho bude Accenture uchovávať moje osobné údaje?

Ako Accenture chráni vaše osobné údaje?

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov?


Ak ste rezidentom Kalifornie, prečítajte si naše osobitné vyhlásenie o ochrane osobných údajov pre obyvateľov Kalifornie tu.

Ak ste rezidentom Kalifornie, máte podľa Zákona o ochrane osobných údajov spotrebiteľa v Kalifornii (anglicky: "California Consumer Privacy Act"; CCPA) osobitné práva na ochranu osobných údajov. Tu sa môžete odhlásiť z akéhokoľvek predaja vašich osobných údajov.

Toto vyhlásenie je k dispozícii aj v nasledujúcich jazykoch

Čínština (Čína)
Čeština (Česká republika)
Francúzština (Kanada, Francúzsko, Maroko)
Nemčina (Rakúsko, Nemecko, Švajčiarsko)
Taliančina (Taliansko)
Japončina (Japonsko)
Malajčina (Malajzia)
Poľština ( Poľsko)
Portugalčina ( Portugalsko - Brazília)
Ruština (Rusko)
Slovenčina (Slovenská republika)
Španielčina ( Argentina, Čile, Kolumbia, Mexikp, Perú, Španielsk )

V prípade rozporu medzi anglickou verziou a prekladom tohto vyhlásenia o ochrane súkromia má prednosť anglická verzia tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov

Úvod a kto zhromažďuje vaše osobné údaje?

Tento dokument vysvetľuje, ako Accenture PLC a/alebo jej pridružené spoločnosti, dcérske spoločnosti a novonadobudnuté spoločnosti („Accenture“; „my“) chráni vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, a nad ktorými máme kontrolu (ďalej len „vaše osobné údaje” alebo „vaše údaje”), a aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, ak využívate online kariérne zdroje Accenture alebo keď sa uchádzate alebo zaujímate o zamestnanie v Accenture a pred alebo počas prijímacieho procesu. Každý subjekt Accenture mimo Európskej únie bude zastúpený spoločnosťou Accenture PLC.

Aké osobné údaje Accenture zhromažďuje?

Typy informácií, ktoré sa od vás požadujú, a spôsob, akým sa tieto informácie zhromažďujú a prístup k nim, sa riadia požiadavkami krajiny, v ktorej sa daná pozícia nachádza, a nie krajiny vášho pobytu.

Accenture bude zhromažďovať nasledujúce kategórie údajov:

 • vaše osobné údaje;
 • údaje požadované počas náborového procesu v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi;
 • údaje, ktoré predkladáte v životopise, motivačnom liste, ukážkach vášho písomného prejavu či iných písomných materiáloch (vrátane fotografií a videí);
 • údaje vytvorené osobami, ktoré vedú pracovný pohovor a náborovými pracovníkmi na základe ich interakcie s poskytnutými údajmi alebo údajmi nájdenými pri základnom vyhľadávaní na internete, ak to príslušné právne predpisy povoľujú;
 • údaje poskytnuté tretími stranami, napríklad pracovnými agentúrami, náborovými pracovníkmi alebo stránkami na vyhľadávanie pracovných pozícií;
 • fotografie, obrázky, zvukové a obrazové záznamy zachytené na priemyselných kamerách či iných video systémoch pri návšteve našich kancelárií alebo v priebehu náboru alebo video záznam z pracovného pohovoru;
 • odporúčania poskytnuté ohľadne vás inými osobami;
 • dokumentácia požadovaná podľa imigračných zákonov;
 • údaje o vašom predchádzajúcom zamestnaní, vzdelaní a prípadne vašu úverovú históriu, záznamy z registra trestov a iné údaje zistené pri preverovaní spoľahlivosti;
 • údaje o vašom zdravotnom stave či postihnutí, ak je to relevantné vzhľadom na vašu schopnosť či možnosť pracovať alebo na uspôsobenie vášho pracovného miesta, a to v súlade so zákonnými obmedzeniami, vzťahujúcimi sa k načasovaniu zberu takýchto údajov a ďalšími príslušnými obmedzeniami;
 • údaje o rase, etnickom pôvode, náboženstve, postihnutí, sexuálnej orientácii a rodovej identite, vojenskom/veteránskom stave, na účely nahlasovania orgánom štátnej správy, kde sa to vyžaduje, ako aj za účelom podpory cieľov diverzity pracovníkov Accenture; vyhodnotenie účinnosti našej zásady rovnakých príležitostí a podporiť osvedčené postupy týkajúce sa diverzity
 • údaje generované pri vašej účasti na psychologickom, technickom a behaviorálnom hodnotení. Viac informácií o povahe takého hodnotenia vám poskytneme pred vašou účasťou na ktoromkoľvek hodnotení.

Jedným zo spôsobov, ako získavame informácie, je používanie cookies. Cookies sú malé súbory informácií, ktoré ukladajú a získavajú informácie o vašej návšteve našich nástrojov a webových stránok. Pre viac informácií si prečítajte si naše Zásady používania cookies.

Nemusíte Accenture poskytnúť žiadne z požadovaných informácií, ak to však neurobíte, môže to mať za následok, že sa nebudete môcť ďalej uchádzať o miesto, o ktoré ste sa uchádzali.

Odoslaním vašich údajov potvrdzujete, že všetky vaše vyhlásenia sú podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia správne a pravdivé, a že ste vedome nevynechali žiadne relevantné nepriaznivé informácie. Poskytnutím nepresných údajov sa môžete stať ako uchádzač o zamestnanie neprijateľným.

Prečo Accenture spracúva vaše osobné údaje a na akom základe?

Accenture bude používať vaše osobné údaje na nasledujúce účely a na nasledujúcom právnom základe:

Účel Právny základ
Posúdenie vašej vhodnosti na zamestnanie na pracovnej pozícii, o ktorú sa uchádzate, ako aj na budúce pozície, ktoré môžu byť dostupné. Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov na súčasné alebo budúce pozície.
Vybavenie vašej žiadosti o zamestnanie pred alebo počas prijímacieho procesu. Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov a ich prijímanie na súčasné alebo budúce pozície.
Uľahčenie komunikácie s vami . Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť náležitú komunikáciu v rámci organizácie a komunikáciu s vami.
Výkon administratívnych úkonov (napríklad preplatenie vašich nákladov, súvisiacich spracovným pohovorom. Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov na súčasné alebo budúce pozície.
Vykonávanie analýzy dát vrátane analýzy našej databázy uchádzačov za účelom lepšieho pochopenia toho, kto sa uchádza o pracovné pozície v Accenture a ako pritiahnuť a udržať si špičkové talenty, a pomáhať pri získavaní a preverovaní (alenie pri konečných rozhodnutiach o nábore) pri spracovaní veľkého množstva žiadostí. Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť sústavné zlepšovanie svojich náborových procesov
Vytváranie profilov uchádzačov, vrátane analýzy údajov o uchádzačoch na posúdenie kompatibility s konkrétnou pozíciou a vytvoriť odhady budúceho výkonu. Rozhodnutie o výbere a prijatí uchádzača sú konzultované a vykonávané náborovým zamestnancom Accenture a žiadne automatické rozhodnutia týkajúce sa výberového procesu nie sú prijímané bezpreskúmania náborovým zamestnancom Accenture. Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov na súčasné alebo budúce pozície.
V niektorých prípadoch zaznamenávanie vášho online pohovoru na kontrolu ďalšími náborármi a náborovými manažérmi Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov na súčasné alebo budúce pozície.
Pokiaľ sa zaregistrujete na našej webovej stránke Kariéra, alebo na iných weboch/nástrojoch Accenture, uložíme si vás do našej databázy, aby ste dostávali v budúcnosti správy o pracovných pozíciách a udalostiach v Accenture a ďalších relevantných informáciách, ktoré by vás mohli zaujímať. Vždy sa budete môcť odhlásiť z odoberania akejkoľvek marketingovej komunikácie od Accenture. Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov na súčasné alebo budúce pozície.
Prenos vašich kontaktných údajov, údajov o vzdelaní, zamestnaní, žiadosti o zamestnanie a životopisu, ako aj údajov, ktoré ste poskytli v našom náborovom systéme, do Accenture Talent Connection - stránka, ktorú vedieme, aby sme vás mohli informovať o nových pozíciách, ktoré vás môžu zaujímať – alebo akýkoľvek podobný náborový systém používaný Accenture. Oprávnený záujem Accenture zabezpečiť najímanie vhodných zamestnancov na súčasné alebo budúce pozície.
Vykonávanie zákonom požadovaných hlásení a vyhovenie právnym procesom Súlad s právnymi požiadavkami

Tam, kde sa v predchádzajúcej tabuľke uvádza, že sa na daný účel opierame na naše oprávnené záujmy, zvážili sme vaše potenciálne záujmy, základné práva a slobody, a aj to, či by mohli byť ovplyvnené našimi spracovateľskými činnosťami. Vyvážili sme vaše záujmy, práva a slobody voči našim záujmom, pričom sme zohľadnili účely spracovania, bezpečnosť vašich údajov a náš existujúci vzťah s vami. Na základe tohto testu vyváženosti a s našou snahou vás informovať veľmi transparentným spôsobom o spracovateľských činnostiach zastávame názor, že spracúvaním vašich údajov zásadne neovplyvňujeme vaše záujmy, práva a slobody. Ak chcete získať ďalšie informácie o teste vyváženosti, ktorý sme vykonali, láskavo nás kontaktujte.

Vaše osobné údaje budeme spracovávať na účely uvedené v tabuľke vyššie na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, pokiaľ je takýto súhlas požadovaný podľa platných právnych predpisov.

V rozsahu, v akom od vás žiadame prijať toto vyhlásenie v jednom z našich nástrojov, bude takéto prijatie považované za váš súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, a to iba v krajinách, kde sa takýto súhlas vyžaduje. Vo všetkých ostatných krajinách sa kliknutie na „prijať/súhlasím” považuje za vzatie tohto dokumentu na vedomie.

Accenture nepoužije vaše osobné údaje na účely, ktoré sú nezlučiteľné s účelmi uvedenými v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov, pokiaľ to nevyžaduje alebo nepovoľuje zákon, alebo ak to nie je vo vašom životne dôležitom záujme (napr. v prípade lekárskej pohotovosti).

Z akých zdrojov získa Accenture vaše osobné údaje?

Accenture môže získavať vaše údaje z nasledujúcich zdrojov:

 • od vás, keď pošlete životopis alebo poskytnete iné informácie online,
 • od pridružených spoločností Accenture,
 • z rozhovorov s náborármi a z pohovorov s náborovými manažérmi a ostatným personálom a zástupcami Accenture, z ktorých niektoré môžu byť zaznamenané, ako aj z hľadaní na internete, vykonaných týmito osobami (kde to právne predpisy umožňujú), alebo z údajov, ktoré môžu tieto osoby získať zo stránok na vyhľadávanie pracovných pozícií či profesionálnych pracovných sietí (napríklad monster.com, LinkedIn, atď.), kde ste možno niektoré údaje o sebe zverejnili,
 • od predchádzajúcich zamestnávateľov
 • zo sociálnych médií (kde to právne predpisy umožňujú),
 • od náborových a personálnych agentúr ako tretích strán alebo webových stránok sprostredkujúcich zamestnanie, ktoré vás Accenture predstavia. Accenture neprijíma nevyžiadané životopisy náborových agentúr ako tretích strán, avšak niekedy takéto agentúry používa, ak má s nimi uzavretú písomnú dohodu. Ktorýkoľvek životopis či iné údaje o uchádzačovi, predložené mimo zavedených pravidiel predkladania údajov uchádzačov (vrátane prostredníctvom webovej stránky Kariéra alebo e-mailom ktorémukoľvek zamestnancovi Accenture) a bez písomnej dohody či inak, budú považované za poskytnuté pre potreby Accenture a žiadna odmena nebude vyplatená, pokiaľ bude uchádzač prijatý do Accenture, a
 • z prípadných previerok spoľahlivosti. Pokiaľ to právne predpisy povoľujú, Accenture môže uzavrieť zmluvu s treťou stranou za účelom vykonania previerok spoľahlivosti pred nástupom do zamestnania. Obsah previerky spoľahlivosti sa líši v závislosti od štátu tak, aby spĺňala lokálne požiadavky, môže však zahŕňať informácie zozbierané z verejne dostupných zdrojov, od vašich predchádzajúcich zamestnávateľov či kolegov, škôl, ktoré ste navštevovali, úverových agentúr a registra trestov. Viac informácií o povahe takejto previerky vám poskytneme pred jej začiatkom. Kde to vyžadujú miestne právne predpisy, môžete byť kvôli prevereniu spoľahlivosti žiadaný o poskytnutie niektorých informácií (vrátane citlivých údajov) priamo Accenture
 • Kto má prístup k vašim osobných údajom? Kde sú uložené?

  Vo všeobecnosti je prístup k vašim osobným údajom obmedzený za účelom minimalizácie na čo najmenší počet osôb v rámci globálnej organizácie Accenture, ktorí ich potrebujú na účely uvedené v tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov. K nim môžu patriť vaši potenciálni budúci manažéri a osoby nimi určené, zamestnanci personálneho oddelenia, oddelenia IT, compliance, marketingu, právneho, finančného a účtovného oddelenia a oddelenia interného auditu.

  Keďže je Accenture globálnou organizáciou s globálnymi systémami IT, môžu byť vaše osobné údaje prenášané na iné pracoviská Accenture v rámci celosvetovej organizácie Accenture. Accenture má zavedené interné zásady na účely zabezpečenia rovnakej úrovne ochrany naprieč celosvetovou organizáciou Accenture. Akýkoľvek prenos vašich osobných údajov na iné pracoviská Accenture (vrátane prenosu z Európskeho hospodárskeho priestoru spoločenstva (EHS) do krajín mimo neho) sa riadi záväznými korporátnymi pravidlami Accenture (ich kópia je dostupná tu).

  Accenture môže ďalej podľa potreby zdieľať vaše osobné údaje s tretími stranami, napríklad nezávislými poskytovateľmi služieb a orgánmi verejnej moci. Než tak Accenture urobí, vykoná kroky na ochranu vašich osobných údajov. Od všetkých poskytovateľov služieb či odborných poradcov, ktorým budú vaše osobné údaje sprístupnené, sa očakáva a vyžaduje, že budú zachovávať dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov a môžu vaše osobné údaje používať iba v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Nasledujúce kategórie tretích strán majú prístup k vašim osobným údajom:

  • náboroví pracovníci pracujúci pre Accenture v krajine, kde sa nachádza pracovná pozícia, o ktorú sa uchádzate. Tieto osoby sa môžu nachádzať v inej krajine;
  • náboroví manažéri a iní pracovníci, ktorí vedú pracovný pohovor. Tieto osoby sa často nachádzajú v krajine, kde sa nachádza pracovná pozícia, no v niektorých prípadoch sa môžu nachádzať aj v inej krajine;
  • globálne tímy Accenture Talent Management a Talent Connection alebo podobné Accenture tímy, pozostávajúce s obmedzeného počtu osôb, ktoré sa nachádzajú vo viacerých krajinách;
  • jednotlivci, ktorí vykonávajú administratívne funkcie a funkcie IT podpory;
  • oprávnený personál našich poskytovateľov služieb vrátane tých, ktorí:
  • prevádzkujú a podporujú systém získavania talentov Accenture, prepojenie talentov alebo podobné systémy prijímania/ náboru/riadenia talentov/HR;
  • prevádzkujú/spravujú virtuálne/online rozhovory, ktoré môžu byť nahrávané, v prípade ak nie sú možné pohovory na živo
  • poskytujú analytické služby na pomoc s procesmi/optimalizáciou procesov preverovania a získavania zdrojov na hľadanie a prijímanie uchádzačov, (vždy na základe konečného ľudského rozhodnutia);
  • zasielajú dotazníky spätnej väzby týkajúce sa náborového procesu uchádzačom, ktorí sa uchádzali o otvorené pozície;
  • vykonávajú previerky spoľahlivosti. Tieto spoločnosti môžu sídliť v inej krajine a môžu získavať údaje z ďalších krajín, v ktorých ste žili, pracovali či študovali, podľa toho, čo je pre previerku spoľahlivosti relevantné. Viac informácií o povahe takejto previerky vám poskytneme pred jej začiatkom;
  • pomáhajú Accenture pri výkone psychologických, technických či behaviorálnych hodnotení;
  • a akýkoľvek iní poskytovatelia Accenture v oblasti náborových služieb, prijímania či služieb ľudských zdrojov;
  • štátni úradníci tam, kde existujú právne požiadavky na podávanie hlásení, alebo donucovacie orgány či súkromné strany sporu v odpovedi na platný donucovací proces (rozkaz, predvolanie, súdny príkaz);
  • tretia strana v súvislosti s akoukoľvek navrhovanou alebo uskutočňovanou reštrukturalizáciou, zlúčením, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom či iným nakladaním s podnikom Accenture, jej aktív alebo akcií, či už v celku, alebo sčasti (vrátane v súvislosti s akýmkoľvek konkurzným či podobným konaním);
  • tretie strany v súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným či uskutočňovaným klientskym projektom, v rozsahu povolenom príslušnými právnymi predpismi.

  Pokiaľ vám nebude oznámené inak, akýkoľvek prenos vašich osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru tretím stranám mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) bude založený na rozhodnutí o adekvátnosti takého prenosu, alebo sa bude riadiť štandardnými zmluvnými doložkami EÚ (kópiu ktorých si môžete vyžiadať mailom na dataprivacyofficer@accenture.com). Akýkoľvek iný cezhraničný prenos vašich osobných údajov, ktorý nemá pôvod v EHP, sa uskutoční v súlade s náležitými mechanizmami a bezpečnostnými opatreniami pre cezhraničný prenos údajov. V rozsahu, v akom sa vo vašej krajine vyžaduje váš súhlas na prenos vašich osobných údajov z vašej krajiny do inej krajiny alebo tretej strane, sa váš súhlas s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov považuje za váš súhlas s prenosom vašich osobných údajov do takejto krajiny a/alebo tretej strane.

  Ako dlho bude Accenture uchovávať moje osobné údaje?

  Ak dostanete a prijmete ponuku zamestnania v Accenture, osobné údaje zhromaždené počas vášho výberového procesu budú súčasťou vašich osobných záznamov v Accenture a budú uchovávané počas trvania vášho zamestnaneckého pomeru v Accenture a po určitú dobu po jeho skončení. Ak vás Accenture nezamestná, Accenture môže napriek tomu naďalej uchovávať a používať osobné údaje, zozbierané počas výberového konania, za účelom zváženia vašej vhodnosti na inú pozíciu a prípadne ako referenciu na vašu predchádzajúcu žiadosť o zamestnanie, ak niekedy v budúcnosti opäť zašlete Accenture životopis či iné informácie, ako aj na správu systémov, vykonávanie výskumu a analýzy, a tiež aby vás mohol vyzvať k registrácii v Accenture Talent Connection alebo podobnej platforme Accenture.

  Accenture určuje dobu uchovávania vašich údajov na základe nasledujúcich kritérií uchovávania:

  • Accenture uchováva vaše osobné údaje počas trvania vzťahu s vami;
  • Pokiaľ to umožňujú platné právne predpisy, Accenture uchováva vaše osobné údaje, aby ich porovnal s budúcimi otvorenými úlohami, o ktorých vás možno budeme chcieť informovať;
  • Accenture uchováva vaše osobné údaje pokiaľ sa naň vzťahuje zákonná povinnosť tak robiť;
  • Accenture uchováva vaše osobné údaje ak je to žiaduce za účelom udržania alebo zlepšenia právneho postavenia Accenture (napríklad v súvislosti s premlčacou dobou, súdnymi spormi alebo vyšetrovaním kontrolným orgánom).

  Ako Accenture chráni vaše osobné údaje?

  Máme prijaté organizačné, fyzické a technické bezpečnostné opatrenia pre všetky osobné údaje, ktoré uchovávame. Máme protokoly, kontroly a príslušné zásady, postupy a smernice na udržanie týchto opatrení s prihliadnutím na riziká spojené s jednotlivými kategóriami osobných údajov a so spracúvaním, ktoré vykonávame.
  Na ochranu vašich osobných údajov sme prijali najlepšie bezpečnostné opatrenia na trhu. Tieto opatrení zahŕňajú (zoznam nie je konečný):

  • certifikát ISO27001, ktorý naznačuje, že dodržiavame vysoké a prísne štandardy bezpečnosti informácií. Tento bezpečnostný certifikát udeľuje British Standards Institution (BSI) a slúži ako medzinárodná certifikácia toho, že Accenture dodržiava najvyššie a najprísnejšie štandardy. Táto certifikácia je jediným auditovateľným medzinárodným štandardom, ktorý definuje požiadavky na systém riadenia bezpečnosti informácií a potvrdzuje, že procesy a bezpečnostné kontroly Accenture poskytujú účinný rámec na ochranu našich vlastných údajov a údajov našich klientov.
  • Máme zavedený program globálnej ochrany údajov klientov, ktorý riadi správu informácií a systémov klientov, ktoré nám boli zverené.
  • Máme zavedené pravidelné testovanie proti prienikom, vykonávané nezávislým poskytovateľom, ktoré ukazuje silu našich technických ochrán a bariér.

  Aké práva máte v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov?

  Máte právo (za okolností a podmienok a s uplatnením výnimiek, uvedených v príslušných právnych predpisoch):

  • požadovať prístup k vašim osobným údajom: toto právo vás oprávňuje žiadať prístup k vašim osobným údajom, ktoré spracúvame, ako aj k niektorým údajom o ich spracúvaní;
  • požadovať opravu vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje žiadať o opravu alebo doplnenie tých vašich osobných údajov, ktoré sú nepresné alebo neúplné;
  • požadovať vymazanie vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje žiadať o vymazanie vašich osobných údajov vrátane prípadov, kedy osobné údaje už nie sú viac potrebné na splnenie účelu;
  • namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje žiadať, aby sme viac vaše osobné údaje nespracúvali;
  • požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: toto právo vás oprávňuje žiadať, aby sme spracúvali vaše osobné údaje len za istých obmedzených okolností, vrátane nutnosti vášho súhlasu;
  • požadovať kópiu alebo prenositeľnosť vašich osobných údajov: máte právo dostať kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.

  V rozsahu, v akom je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo takýto súhlas kedykoľvek odvolať kontaktovaním poverenca Accenture pre ochranu osobných údajov e-mailom na dataprivacyofficer@accenture.com. Majte prosím na pamäti, že odvolanie súhlasu nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania zo strany Accenture na základe súhlasu udeleného pred odvolaním, ani na právo Accenture pokračovať v tých častiach spracúvania, ktoré sú založené na inom právnom základe, než je váš súhlas so spracúvaním.

  Ak sa napriek nášmu odhodlaniu a úsiliu chrániť vaše osobné údaje domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené, nabádame vás a ste vítaný obrátiť sa najskôr na Accenture za účelom vyriešenia sťažnosti. Máte právo kedykoľvek predložiť sťažnosť priamo príslušnému orgánu dohľadu alebo žalobu voči Accenture na príslušnom súde (či už v krajine vášho pobytu, zamestnania alebo v krajine, kde k údajnému porušeniu zákona o ochrane osobných údajov došlo).

  Kontaktujte nás na uplatnenie ktoréhokoľvek z vašich práv. Rovnako môžete kontaktovať Accenture ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov prostredníctvom našej zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov (najlepšie elektronicky) alebo poštou, s uvedením, že ide o zásielku do rúk zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov
  (Data Privacy Officer), na túto adresu: Accenture Limited Dublin, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Ostaň s nami v kontakte

Pridaj sa k nášmu tímu

Vyhľadaj si voľné pracovné pozície podľa svojich zručností, či záujmov. Hľadáme zanietených, zvedavých a kreatívnych tímových hráčov, ktorí sa neboja prinášať nové riešenia.

Vždy o krok vpred

Buď vždy o krok vpred a získaj užitočné tipy a informácie pre rozvoj tvojej kariéry, priamo od špičkových odborníkov z tvojho odvetvia.

Buď s nami v kontakte

Dostávaj upozornenia na nové pracovné príležitosti, novinky a tipy prispôsobené tvojim preferenciám. Zisti, aké zaujímavé príležitosti na teba u nás čakajú.

Zobraz všetko