Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od 20 grudnia 2021 roku. Należy pamiętać, że niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności będzie regularnie aktualizowane w celu odzwierciedlenia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych użytkownika lub wszelkich zmian w obowiązujących przepisach prawa.

Niniejsza strona i jej podstrony zawierają wszystkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób Accenture PLC i/lub jej spółki stowarzyszone, zależne i nowo nabyte spółki ("Accenture"; "my") chronią Twoje dane osobowe, które przetwarzamy i kontrolujemy ("Twoje dane osobowe"; "dane osobowe") oraz jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Każdy podmiot Accenture znajdujący się poza Unią Europejską będzie reprezentowany przez Accenture PLC dla celów zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych.

Poniżej przedstawiamy najpierw ogólny opis sposobu ochrony danych osobowych przez firmę Accenture oraz dostarczamy szczegółowych informacji dotyczących następujących kwestii:

1. W jaki sposób Accenture chroni Twoje dane osobowe?

Accenture przywiązuje dużą wagę do prawa do prywatności i ochrony danych osobowych. Chcemy, aby użytkownik czuł się pewny, że gdy ma do czynienia z Accenture, jego dane osobowe znajdują się w dobrych rękach.

Accenture chroni dane osobowe użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i naszymi zasadami ochrony danych osobowych. Ponadto Accenture stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym lub bezprawnym przetwarzaniem i/lub przed przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem, przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych.

Poniższe sekcje zawierają dalsze szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania danych osobowych przez firmę Accenture:

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy i jak je przetwarzamy?

Zbieramy dane osobowe naszych pracowników, potencjalnych pracowników, klientów, dostawców, kontaktów biznesowych, udziałowców i użytkowników stron internetowych. Jeśli zbierane przez nas dane nie są wymienione w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, poinformujemy osoby fizyczne (jeśli będzie to wymagane przez prawo) o tym, jakie inne dane będą gromadzone i w jaki sposób będą wykorzystywane.

Dane osobowe, które gromadzimy, obejmują kategorie danych osobowych opisane w sekcjach „Jak wykorzystujemy dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza stronę internetową Accenture?”, „Jak wykorzystujemy pliki cookie (i inne technologie śledzenia)”, „Jak wykorzystujemy dane osobowe, gdy użytkownik odwiedza nasze biura?” oraz „Jak wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych”, a także wszelkie inne kategorie danych osobowych, o których mowa w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub w innych oświadczeniach otrzymanych przez użytkownika.

Poniżej znajduje się również tabela opisująca kategorie danych osobowych, które zbieramy:

Kategoria danych osobowych Rodzaje przechwytywanych danych osobowych według kategorii
Dane osobowe, dane kontaktowe i identyfikatory. Imię, zaimek, wszelkiego rodzaju identyfikatory i dane kontaktowe (takie jak e-mail, numery telefonów, adres fizyczny) oraz sporadycznie, gdy jest to niezbędne do określonych celów, płeć, data urodzenia, wiek, miejsce urodzenia.
Dane handlowe Historia i zapisy dotyczące produktów i usług uzyskanych od Accenture.
Informacje marketingowe i badawcze
 1. Identyfikatory - adres IP, identyfikator w mediach społecznościowych lub inne identyfikatory online danej osoby, adres e-mail/numer telefonu komórkowego, jeżeli są wykorzystywane do marketingu bezpośredniego, oraz imię i nazwisko oraz adres
 2. Dane demograficzne - (np. dochód, status rodzinny, przedział wiekowy, płeć, zainteresowania, zwierzęta domowe, własność domu, stan zdrowia, obecni dostawcy usług)
 3. Dane dotyczące historii przeglądania stron internetowych oraz preferencji wyrażonych poprzez wybór/oglądanie/zakup towarów, usług i treści, informacje o używanym urządzeniu mobilnym, w tym (o ile są dostępne) typ urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia, mobilny system operacyjny.
 4. Treści w mediach społecznościowych - blogi, posty i wszystko, co zostało opublikowane przez osobę fizyczną online lub co wspomina/odnosi się do osoby fizycznej.
 5. Analizy i profile osób na podstawie zebranych danych na ich temat
 6. Usługi głosowe (silniki Speech-to-Text do wyszukiwania), które nie są rejestrowane ani przechowywane przez urządzenie mobilne.
Dane wrażliwe i informacje biometryczne. Accenture może również gromadzić pewne rodzaje informacji wrażliwych, jeśli jest to dozwolone przez lokalne prawo lub za zgodą użytkownika, takich jak informacje zdrowotne/medyczne (w tym informacje o niepełnosprawności oraz wymaganiach dietetycznych/alergiach w ramach organizowanych/sponsorowanych przez nas wydarzeń) lub informacje biometryczne, na przykład gdy użytkownik zdecyduje się na uwierzytelnianie za pomocą odcisku palca.
Materiały audiowizualne Fotografie oraz obrazy/nagrania uchwycone/nagrane przez CCTV lub inne systemy audio, wideo i powiązane systemy bezpieczeństwa/monitoringu lub uchwycone podczas wydarzeń/sesji marketingowych/filmowania publicznego (w tym nagrywanie wirtualnych lub prowadzonych na żywo warsztatów lub podobnych wydarzeń/sesji), funkcjonalność wyszukiwania głosowego umożliwiająca korzystanie z funkcji poleceń głosowych, która pozwala na zadawanie pytań i wyświetlanie wyników (funkcjonalność dostępna wyłącznie w aplikacjach mobilnych).
Stanowisko i informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. Informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem, takie jak opis aktualnego stanowiska, nazwa stanowiska, pracodawca, lokalizacja oraz dane kontaktowe Accenture.
Dane dotyczące dostępu do systemu i aplikacji oraz informacje o aktywności w Internecie i sieci elektronicznej. Jeśli użytkownik ma dostęp do systemów Accenture, Accenture może gromadzić informacje wymagane do uzyskania dostępu do takich systemów i aplikacji Accenture, takie jak identyfikator systemu, identyfikator sieci LAN, konto e-mail, konto komunikatora internetowego, identyfikator mainframe, hasła systemowe oraz informacje o aktywności w Internecie lub innej sieci elektronicznej, w tym dzienniki dostępu, dzienniki aktywności i treści elektroniczne tworzone przy użyciu systemów firmy Accenture.
Pliki cookie i dane geolokalizacyjne Jak opisano poniżej, w niektórych okolicznościach możemy również gromadzić dane geolokalizacyjne. Więcej szczegółów na temat wykorzystywania przez nas plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.
Informacje dotyczące alumnów Accenture
 • Informacje przekazywane nam podczas rejestracji jako alumn Accenture lub aktualizacji profilu, w tym imię i nazwisko oraz adres e-mail. Jeśli wcześniej byłeś użytkownikiem innej strony internetowej Accenture dla alumnów, dodatkowe dane podane na tej stronie mogą zostać automatycznie dodane do Twojego profilu na Stronie dla alumnów. Ponadto profil użytkownika umożliwia podanie wielu dodatkowych danych, takich jak adres pocztowy, aktualny zawód, branża, wykształcenie oraz zainteresowania osobiste i biznesowe.
 • Korespondencja między Państwem a nami w związku ze stroną dla alumnów.
 • Dane zamieszczane na stronie dla alumnów, np. na stronach czatu.
 • Odpowiedzi na ankiety online, które wykorzystujemy do celów badawczych i kontroli jakości.
 • Szczegóły dotyczące (wcześniejszego) wynagrodzenia i listy płac.
 • Szczegóły dotyczące (wcześniejszego) stanowiska.
 • Rok urodzenia, jeśli jest to konieczne do określonych celów.
 • Dane osobowe, które już posiadamy w systemach Accenture, takie jak (dawny) identyfikator przedsiębiorstwa, (dawna) lokalizacja biura, numer telefonu, adres domowy oraz wykształcenie lub szkolenie - w celu weryfikacji tożsamości podczas rejestracji na Stronie Alumnów

Ponadto, dla celów rekrutacji/zatrudnienia, Accenture może przetwarzać dane osobowe przedstawione w poniższej tabeli.

Dodatkowe dane osobowe, dane kontaktowe i identyfikatory. Oprócz danych osobowych wymienionych powyżej Accenture może gromadzić dodatkowe dane osobowe do celów rekrutacji/zatrudnienia, takie jak krajowy numer identyfikacyjny, numer ubezpieczenia społecznego, informacje o ubezpieczeniu, stanie cywilnym/partnerach życiowych, partnerach zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym, osobach pozostających na utrzymaniu, informacje o osobach kontaktowych w nagłych wypadkach oraz dane na temat historii służby wojskowej; informacje o dostępności terminów w kalendarzu zawodowym/osobistym w celu aranżacji spotkań/komunikacji.
Rekrutacja. Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów w celu zapewnienia, że zatrudniamy odpowiednich pracowników.
Informacje o edukacji i informacje zawodowe lub związane z zatrudnieniem. Accenture może gromadzić informacje na temat wykształcenia oraz informacje zawodowe lub dotyczące zatrudnienia, takie jak historia zatrudnienia.
Dane wrażliwe dla celów rekrutacji.V Accenture może gromadzić pewne rodzaje informacji wrażliwych, o ile zezwala na to lokalne prawo lub za zgodą użytkownika, takie jak informacje zdrowotne/medyczne (w tym dotyczące niepełnosprawności), informacje dotyczące członkostwa w związkach zawodowych, a także religii, rasy lub pochodzenia etnicznego, przynależności do mniejszości oraz informacje dotyczące wyroków skazujących i przestępstw. Accenture gromadzi te informacje w określonych celach, np. zbieramy informacje zdrowotne/medyczne w celu dostosowania miejsca pracy do rodzaju niepełnosprawności lub choroby (z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych dotyczących czasu gromadzenia takich informacji i innych obowiązujących ograniczeń) oraz w celu zapewnienia świadczeń; sprawdzania przeszłości i danych osobowych związanych z różnorodnością (takich jak rasa lub pochodzenie etniczne) w celu przestrzegania zobowiązań prawnych i wewnętrznych polityk dotyczących różnorodności i przeciwdziałania dyskryminacji.
Dokumentacja wymagana na mocy przepisów imigracyjnych. Accenture może gromadzić dane dotyczące obywatelstwa, dane paszportowe oraz szczegóły dotyczące pozwolenia na pobyt lub pracę (fizyczna kopia i/lub kopia elektroniczna).
Informacje finansowe dla celów związanych z płacami/świadczeniami Twoje dane bankowe i inne istotne dane finansowe są nam potrzebne do celów związanych z płacami/świadczeniami.
Informacje o zarządzaniu talentami. Informacje niezbędne do sprawdzenia przeszłości kandydatów, szczegółowe informacje na temat decyzji i wyników dotyczących efektywności pracy, informacje zwrotne dotyczące postępów w pracy i ostrzeżenia, programy e-learningowe/szkoleniowe, oceny postępów i rozwoju (w tym informacje, które podajesz, prosząc o/udzielając informacji zwrotnych, tworząc priorytety, aktualizując dane wprowadzane w odpowiednich narzędziach), informacje o prawie jazdy i własności samochodu oraz informacje wykorzystywane do uzupełniania życiorysu.
Informacje wymagane podczas procesu rekrutacji Informacje, które należy podać podczas procesu rekrutacji, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.
Przedstawione przez Ciebie informacje na etapie rekrutacji Informacje zamieszczane w życiorysach, listach, próbkach pisarskich lub innych materiałach pisemnych (w tym zdjęciach).
Informacje generowane przez nas podczas rekrutacji Informacje generowane przez osoby przeprowadzające rozmowy kwalifikacyjne i osoby rekrutujące, które dotyczą kandydatów, na podstawie ich interakcji z kandydatami lub podstawowych wyszukiwań internetowych, o ile pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
Informacje otrzymane od stron trzecich w procesie rekrutacji Informacje na Twój temat dostarczone przez zewnętrzne firmy pośrednictwa pracy, firmy rekrutacyjne lub strony internetowe służące do poszukiwania pracy.
Informacje audiowizualne przetwarzane podczas rekrutacji Zdjęcia oraz obrazy/materiały audio/wideo utrwalone w systemach CCTV lub innych systemach wideo podczas wizyt w naszym biurze lub utrwalone w trakcie imprez rekrutacyjnych lub rozmów kwalifikacyjnych wideo.
Rekomendacje Informacje związane z rekomendacjami przekazane w Twoim imieniu przez innych.
Informacje dotyczące kwestii imigracyjnych Dokumentacja i związane z nią informacje wymagane na mocy przepisów imigracyjnych.
Historia zatrudnienia i sprawdzanie przeszłości Informacje o wcześniejszym zatrudnieniu, wykształceniu i, w stosownych przypadkach, dopuszczonych przez obowiązujące prawo, historii kredytowej, karalności lub inne informacje ujawnione podczas badania przeszłości.
Informacje związane z różnorodnością Informacje o rasie / pochodzeniu etnicznym / religii / niepełnosprawności / płci i samookreślonym statusie LGBT, do celów sprawozdawczości rządowej, jeśli wymaga tego prawo, a także w celu zrozumienia cech różnorodności pracowników Accenture, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych.
Informacje dotyczące oceny Informacje generowane przez Twój udział w ocenach psychologicznych, technicznych lub behawioralnych. Otrzymasz więcej informacji o charakterze takich ocen, zanim weźmiesz udział w którejkolwiek z nich.

Za wyjątkiem niektórych informacji wymaganych przez prawo lub zasady firmy Accenture (w tym zarządzanie stosunkiem pracy z firmą Accenture), decyzja o przekazaniu nam jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolna. W związku z tym nie ponosicie żadnych negatywnych konsekwencji, jeśli nie będziecie chcieli przekazać nam swoich danych osobowych. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie przekażecie nam pewnych informacji, możemy nie być w stanie osiągnąć niektórych lub wszystkich celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, a wy możecie nie być w stanie korzystać z pewnych narzędzi i systemów, które wymagają wykorzystania takich danych osobowych.

W przypadku przekazania nam danych osobowych innej osoby (na przykład potencjalnego pracownika/polecenia), użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że osoba ta została poinformowana o informacjach zawartych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności oraz że wyraziła zgodę na udostępnienie tych informacji firmie Accenture.

Wyżej wymienione kategorie danych osobowych zostały uzyskane albo bezpośrednio od użytkowników (np. przy przekazywaniu informacji w celu zapisania się na newsletter lub rejestracji w celu zamieszczenia komentarzy na forum internetowym), albo pośrednio od niektórych osób trzecich (np. poprzez technologię naszej strony internetowej). Do takich osób trzecich należą nasze spółki zależne, władze publiczne, publiczne strony internetowe i media społecznościowe, dostawcy i sprzedawcy.

Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Accenture wykorzystuje dane osobowe użytkowników tylko wtedy, gdy jest to wymagane do określonych celów. Poniższa tabela zawiera (i) listę celów, do których Accenture wykorzystuje dane osobowe użytkownika oraz (ii) przegląd podstaw prawnych dla każdego z tych celów.

Cel Podstawa prawna
Zarządzanie naszym stosunkiem umownym i/lub stosunkiem pracy z Tobą. Niezbędne do wykonania kontraktu, którego jesteś stroną.
Rekrutacja. Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów w celu zapewnienia, że zatrudniamy odpowiednich pracowników.
Ułatwianie komunikacji (w tym ułatwianie organizacji spotkań, komunikacja w nagłych wypadkach oraz dostarczanie żądanych informacji). Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów w celu zapewnienia właściwej komunikacji i postępowania w sytuacjach awaryjnych w organizacji.
Prowadzenie i zarządzanie naszą działalnością gospodarczą, w tym świadczenie lub bycie zaangażowanym w świadczenie naszych usług na rzecz naszych klientów i ich pracowników/zleceniobiorców oraz ich klientów, na przykład w zakresie gromadzenia ich danych w ramach ankiet, analizy danych, badań marketingowych lub innych celów. Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej działalności gospodarczej.
Zgodność z wymogami prawnymi. Niezbędne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy.
Monitorowanie korzystania z naszych systemów (w tym monitorowanie korzystania z naszej strony internetowej oraz wszelkich używanych aplikacji i narzędzi). Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów unikania niezgodności i ochrony naszej reputacji.
Słuchanie społeczności (identyfikacja i ocena tego, co mówi się o Accenture i naszych klientach w mediach społecznościowych (tylko publicznie dostępne treści) w celu zrozumienia panujących nastrojów, tendencji i trendów rynkowych oraz potrzeb naszych interesariuszy, a tym samym poprawy jakości naszych usług. Robimy to poprzez wyszukiwanie słów kluczowych, a naszym celem jest uzyskanie wglądu w trendy panujące w rozmowach społecznościowych w określonym czasie, a nie identyfikacja jednostki. Aby to osiągnąć, analizujemy i monitorujemy tematyki rozmów oraz publicznie dostępne opinie, oświadczenia lub inne interakcje w mediach społecznościowych.) Uzasadnione na podstawie naszego zasadnego interesu polegającego na ochronie naszych aktywów i marki w mediach społecznościowych.
Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej strony internetowej, sieci i informacji. Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów, aby zapewnić użytkownikom komfort użytkowania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa naszych sieci i informacji.
Podejmowanie działań związanych z analizą danych, tj. stosowanie analityki w odniesieniu do operacji biznesowych i danych w celu opisania, przewidywania i poprawy wyników biznesowych w ramach Accenture i/lub w celu zapewnienia lepszych odczuć użytkowników (więcej informacji na temat sposobu przeprowadzania analiz na naszej stronie internetowej można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie). Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania naszej działalności gospodarczej.
Marketing naszych produktów i usług (chyba że sprzeciwiłeś się takiemu sposobowi przetwarzania, jak opisano w części "Jak wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych?" poniżej). Uzasadnione na podstawie naszych zasadnych interesów w celu zapewnienia, że możemy prowadzić i rozwijać naszą działalność.
Szczególne cele związane z rekrutacją/zatrudnieniem Podstawa prawna
Oceń, czy jesteś właściwym kandydatem do zatrudnienia na stanowisku, o które się ubiegasz, a także na Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie
Stanowiskach, które mogą stać się dostępne w przyszłości. Zatrudnienia odpowiednich pracowników.
Zarządzanie swoim zgłoszeniem. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie zatrudnienia odpowiednich pracowników.
Ułatwienie komunikacji z użytkownikami. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie właściwej komunikacji w ramach organizacji i z pracownikami.
Wykonywanie funkcji administracyjnych (np. zwracanie kosztów poniesionych w związku ze stawiennictwem na rozmowę kwalifikacyjną). Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie zatrudnienia odpowiednich pracowników.
Przeprowadzanie analizy danych, w tym analizy puli kandydatów w celu lepszego zrozumienia, kto ubiega się o pracę w Accenture oraz w jaki sposób przyciągnąć i zatrzymać największe talenty. Uzasadniony interes Accenture, polegający na zapewnieniu ciągłego doskonalenia procesów rekrutacyjnych.
W niektórych przypadkach nagranie rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych online do wglądu przez dodatkowych rekruterów i menedżerów ds. rekrutacji. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie zatrudnienia odpowiednich pracowników.
Jeśli zarejestrujesz się na naszej stronie internetowej poświęconej karierze, wprowadzimy Cię do bazy danych, tak byś mógł w przyszłości otrzymywać powiadomienia o nowych stanowiskach i wydarzeniach w firmie Accenture. Podczas przeglądania naszej strony internetowej poświęconej karierze możesz również otrzymywać spersonalizowane rekomendacje dotyczące pracy. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie zatrudnienia odpowiednich pracowników.
TKorzystając ze strony internetowej Accenture Talent Connection, którą prowadzimy, aby informować Cię o nowych stanowiskach pracy, które moga Cię zainteresować, prześlij swoje dane kontaktowe, dane dotyczące wykształcenia i zatrudnienia, informacje wymagane w celu złożenia aplikacji i życiorys, a wszystkie dostarczone przez Ciebie informacje zostaną zapisane w naszym systemie rekrutacyjnym. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie zatrudnienia odpowiednich pracowników.
Zarządzanie świadczeniami pracowniczymi Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie naszym pracownikom odpowiednich świadczeń.
Dokonywanie wszelkich wymaganych prawem zgłoszeń i reagowanie na procesy sądowe. Przestrzeganie obowiązku prawnego.
Szczególne cele związane z informacjami o byłych pracownikach Podstawa prawna
Aby umożliwić byłym pracownikom wyszukanie i zlokalizowanie użytkownika za pośrednictwem katalogu, jeśli jest on zarejestrowany jako były pracownik Accenture. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie użytkownikom możliwości nawiązania kontaktu z innymi byłymi pracownikami poprzez stronę Alumni.
Dostarczenie użytkownikom strony Alumni spersonalizowanych doświadczeń, włącznie z usługami personalizacji, jak Aktualności i Wydarzenia oraz komunikacją interaktywną. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie użytkownikom spersonalizowanych doświadczeń.
Badanie i analiza danych w demograficznych, zainteresowań i zachowań naszych byłych pracowników w formie zbiorczej. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest lepsze zrozumienie naszych użytkowników i ich potrzeb oraz ulepszenie strony Alumni i jej oferty.
Okresowe kontaktowanie się z byłymi pracownikami w celu uzyskania informacji o wydarzeniach, publikacjach lub możliwościach zatrudnienia w Accenture, które w naszym odczuciu mogą ich zainteresować, chyba że poprosisz o niekontaktowanie się z Tobą. Będziesz miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania kolejnych wiadomości. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji z byłymi pracownikami i przesyłanie im materiałów marketingowych.
Udostępnianie informacji o byłych pracownikach w ramach innych wewnętrznych systemów Accenture, w szczególności za pomoca naszego wewnętrznego narzędzia sprzedaży (salesforce.com), w celu skontaktowania się z użytkownikiem, by przekazać mu istotne informacje branżowe. Uzasadniony interes Accenture, jakim jest zapewnienie odpowiedniej komunikacji z byłymi pracownikami i przesyłanie im materiałów marketingowych.

Wszędzie tam, gdzie w powyższej tabeli twierdzimy, że opieramy się na naszych uzasadnionych interesach w danym celu, jesteśmy zdania, że nasze uzasadnione interesy nie są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw lub wolności, biorąc pod uwagę (i) przejrzystość, którą zapewniamy w zakresie przetwarzania danych, (ii) nasze podejście do zapewnienia prywatności, (iii) nasze regularne przeglądy prywatności oraz (iv) prawa, jakie masz w związku z przetwarzaniem danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat tego testowego podejścia równoważącego interesy Accenture i użytkowników należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych w Accenture.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do celów wymienionych powyżej w oparciu o Twoją uprzednią zgodę, w zakresie, w jakim zgoda taka jest obowiązkowa na mocy obowiązujących przepisów prawa.

W zakresie, w jakim użytkownik jest proszony o kliknięcie/zaznaczenie "Akceptuję", "Wyrażam zgodę" lub podobnych przycisków/ pól wyboru/funkcjonalności w związku z oświadczeniem o ochronie prywatności, będzie to traktowane jako udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, tylko w krajach, w których taka zgoda jest wymagana przez obowiązujące prawo. We wszystkich innych krajach takie działanie będzie traktowane jako zwykłe potwierdzenie, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych nie będzie zgoda użytkownika, lecz jakakolwiek inna obowiązująca podstawa prawna.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów niezgodnych z celami, o których zostałeś poinformowany, chyba że jest to wymagane lub zgodne z prawem lub leży to w Twoim żywotnym interesie (np. w razie nagłej sytuacji zdrowotnej).

Czy udostępnimy Twoje dane osobowe osobom trzecim?

Możemy przekazywać dane osobowe naszym usługodawcom, profesjonalnym doradcom, władzom publicznym i rządowym lub osobom trzecim w związku z (potencjalną) transakcją korporacyjną lub handlową. Takie strony trzecie mogą znajdować się w innych krajach. Zanim to zrobimy, podejmiemy niezbędne kroki w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych użytkownika, zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wewnętrznymi zasadami Accenture. Accenture może również przekazywać dane osobowe użytkownika dowolnemu z jej oddziałów/partnerów na całym świecie w związku z wszelkimi wizytami w lokalizacjach Accenture.

Na przykład, możemy ujawnić dane osobowe stronom trzecim dla innych celów biznesowych w następujący sposób:

 • Udostępniamy informacje o użytkowniku zewnętrznym usługodawcom, którzy świadczą na naszą rzecz usługi, w tym rozliczeniowe, przetwarzanie płatności, obsługę klienta, wdrażanie poczty elektronicznej, reklamę i marketing, bezpieczeństwo i monitorowanie wydajności, prowadzenie lub obsługę kont, przetwarzanie lub realizację zamówień i transakcji, weryfikację informacji o kliencie, badania, hosting danych, audyt i przetwarzanie danych;
 • By chronić prawa i bezpieczeństwo firmy Accenture, jej podmiotów stowarzyszonych, użytkowników lub społeczeństwa, w tym by zapewnić ochronę przed oszustwami i złośliwą działalnością; oraz
 • Do innych celów biznesowych opisanych w niniejszym oświadczeniu o prywatności lub do innych celów ujawnionych Ci w momencie zbierania informacji lub na podstawie Twojej zgody.

Możemy również udostępnić Twoje informacje w związku z istotną transakcją korporacyjną, taką jak sprzedaż strony internetowej, fuzja, konsolidacja, sprzedaż aktywów, pierwsza oferta publiczna lub w mało prawdopodobnym przypadku upadłości.

O ile nie zostaniesz powiadomiony w inny sposób, przekazywanie Twoich danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do stron trzecich spoza EOG będzie oparte na decyzji o odpowiednim poziomie ochrony lub będzie regulowane przez standardowe klauzule umowne (których kopię można uzyskać, korzystając z zamieszczonych poniżej danych kontaktowych). Wszelkie inne, niezwiązane z EOG transfery Twoich danych osobowych będą się odbywać zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi mechanizmami i standardami transferu danych.

A co z poufnymi danymi?

Zasadniczo nie staramy się zbierać danych wrażliwych (znanych również jako specjalne kategorie) za pośrednictwem tej strony lub w inny sposób. W niektórych przypadkach, gdy staramy się zebrać takie dane, zrobimy to zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych i/lub poprosimy o zgodę użytkownika.

Termin "dane wrażliwe" odnosi się do różnych kategorii danych osobowych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych jako wymagające szczególnego traktowania, w tym w pewnych okolicznościach konieczności uzyskania wyraźnej zgody od użytkownika. Kategorie te obejmują pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, filozoficzne lub inne podobne przekonania, przynależność do związku zawodowego, zdrowie fizyczne lub psychiczne, dane biometryczne lub genetyczne, życie seksualne lub orientację seksualną, wyroki skazujące i przestępstwa (w tym informacje o podejrzeniach związanych z prowadzeniem działalności przestępczej).

A co z bezpieczeństwem danych?

Utrzymujemy organizacyjne, fizyczne i techniczne zabezpieczenia wszystkich przechowywanych przez nas danych osobowych. Posiadamy protokoły, kontrole i odpowiednie polityki, procedury i wytyczne w celu utrzymania tych zabezpieczeń z uwzględnieniem ryzyka związanego z kategoriami danych osobowych i przetwarzaniem, którego się podejmujemy.

Aby chronić Twoje dane osobowe, stosujemy wiodące na rynku środki bezpieczeństwa, jak m.in. (bez ograniczeń):

 • Posiadamy certyfikat ISO27001, który oznacza, że przestrzegamy najwyższych i najsurowszych standardów bezpieczeństwa informacji. Jest to standard bezpieczeństwa przyznawany przez British Standards Institution ("BSI"), który służy jako międzynarodowy certyfikat potwierdzający, że Accenture przestrzega najwyższych i najsurowszych standardów. Certyfikat ten jest jedynym dającym się skontrolować międzynarodowym standardem, który określa wymagania dotyczące Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ("ISMS") i potwierdza, że procesy i kontrole bezpieczeństwa Accenture stanowią skuteczne ramy ochrony informacji naszych klientów i informacji własnych.
 • Posiadamy globalny program ochrony danych klientów ("CDP"), który reguluje zarządzanie powierzonymi nam informacjami o klientach i systemami.
 • Regularnie zlecamy testy penetracyjne przeprowadzane przez zewnętrznego dostawcę, które potwierdzają potencjał zastosowanych przez nas ochronnych rozwiązań technicznych.

Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Jesteśmy organizacją o zasięgu globalnym, posiadającą biura i prowadzącą działalność na całym świecie, gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane na całym świecie w ramach globalnej działalności Accenture oraz pomiędzy jej jednostkami i podmiotami powiązanymi.

Wszelkie takie transfery w ramach globalnej działalności Accenture odbywają się zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz zgodnie z naszymi wiążącymi zasadami korporacyjnymi ("BCR").

Nasze zasady BCR odzwierciedlają standardy zawarte w europejskich przepisach dotyczących ochrony danych osobowych (w tym w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych). Posiadanie naszego BCR oznacza, że wszystkie podmioty z naszej grupy, które podpisały nasz BCR, muszą przestrzegać tych samych zasad wewnętrznych. Oznacza to również, że Twoje prawa (patrz "Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych?") pozostają takie same bez względu na to, gdzie Twoje dane są przetwarzane przez Accenture.

Pobierz kopię BCR Accenture.

Z jakich źródeł otrzymujemy Twoje dane osobowe?

Jeśli nie uzyskamy Twoich danych osobowych bezpośrednio od Ciebie, możemy je uzyskać z następujących źródeł: źródła ogólnodostępne (rejestry lub Internet), pracownicy firmy Accenture, wykonawcy, (potencjalni) członkowie zarządu, udziałowcy, podmioty powiązane z firmą Accenture, spółki zależne i nowo nabyte przedsiębiorstwa, pracodawcy naszych wykonawców, władze publiczne, publiczne strony internetowe i media społecznościowe, poprzedni pracodawcy, instytucje edukacyjne, dostawcy i sprzedawcy (w tym dostawcy danych będący osobami trzecimi).

W sekcji 5 można znaleźć więcej informacji na temat źródeł danych osobowych dla celów marketingowych.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przez nas przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne. Prowadzimy politykę i procedury zarządzania określoną dokumentacją oraz przechowywania danych osobowych, tak aby dane osobowe były usuwane po upływie rozsądnego czasu, zgodnie z następującymi kryteriami przechowywania:

 • Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak długo pozostajemy z Tobą w stałym kontakcie (w szczególności, jeśli masz u nas konto).
 • Przechowujemy dane tylko w czasie, gdy Twoje konto jest aktywne lub tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia usług na Twoją rzecz.
 • Przechowujemy Twoje dane tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia naszych globalnych zobowiązań prawnych i umownych.

Jakie masz prawa w odniesieniu do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Masz prawo, by (w okolicznościach i na warunkach oraz z zastrzeżeniem wyjątków określonych w obowiązującym prawie):

 • Żądać dostępu do danych osobowych, które przetwarzamy na Twój temat: masz prawo do informacji, czy przechowujemy Twoje dane osobowe, a jeśli tak, masz prawo do uzyskania informacji na temat tych danych osobowych i ich kopii.
 • Żądać sprostowania danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania sprostowania danych osobowych, jeśli są one niedokładne lub niekompletne.
 • Zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Accenture.
 • Żądać usunięcia danych osobowych: prawo to uprawnia do żądania usunięcia danych osobowych, również wtedy, gdy takie dane osobowe nie są już potrzebne do osiągnięcia celów.
 • Żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika: prawo to uprawnia użytkownika do żądania, aby Accenture przetwarzało dane osobowe użytkownika jedynie w ograniczonych okolicznościach, w tym za jego zgodą.
 • Domagać się możliwości przenoszenia danych osobowych użytkownika: prawo to uprawnia do otrzymania kopii danych osobowych (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie), które użytkownik przekazał Accenture, lub domagać się od Accenture przekazania takich danych osobowych innemu administratorowi danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych wchodzi w zakres naszego BCR, możesz również chcieć sprawdzić swoje prawa wynikające z naszego BCR.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z inspektorem ds. ochrony danych osobowych Accenture. Należy pamiętać, że nie ma to wpływu na prawo Accenture do przetwarzania danych osobowych uzyskanych przed cofnięciem Twojej zgody, ani na jego prawo do dalszego przetwarzania części danych w oparciu o inne podstawy prawne niż Twoja zgoda.

Jeśli pomimo naszego zaangażowania i wysiłków na rzecz ochrony danych osobowych, użytkownik uważa, że naruszono jego prawo do prywatności danych osobowych, zachęcamy i zapraszamy osoby fizyczne, aby najpierw zwróciły się do Accenture w celu rozpatrzenia jakiejkolwiek skargi. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zgłosić skargę u bezpośredniego organu nadzorczego lub wystąpić z roszczeniem przeciwko firmie Accenture do właściwego sądu (w kraju, w którym mieszka; w kraju, w którym pracuje; lub w kraju, w którym uznaje się,

że naruszone zostały przepisy dotyczące ochrony danych osobowych).

Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z przysługujących Ci praw.

Jeśli chcesz skorzystać z prawa do usunięcia swoich danych, sprostowania ich lub uzyskania do nich dostępu jako osoba ubiegająca się o pracę, możesz również kliknąć tutaj. Z wszelkich innych praw można skorzystać, kontaktując się z nami.

2. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, gdy odwiedzasz stronę internetową Accenture?

Oprócz informacji wymienionych powyżej poniżej znajdziesz opis sposobu wykorzystywania przez nas danych osobowych podczas odwiedzania strony internetowej Accenture przez użytkowników:

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Accenture gromadzi dane osobowe na swoich stronach internetowych na dwa sposoby: (1) bezpośrednio (np. w przypadku podania danych osobowych w celu zapisania się na biuletyn informacyjny lub zarejestrowania się w celu zamieszczenia komentarza na stronie internetowej z forum); oraz (2) pośrednio (np. poprzez technologię naszej strony internetowej).

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe, które podajesz, wypełniając formularze na naszej stronie internetowej. Obejmuje to rejestrację w celu korzystania z witryny internetowej, subskrypcję usług, biuletynów i ostrzeżeń, rejestrację na konferencję lub prośbę o białą księgę lub dalsze informacje. Strony gromadzące tego typu dane osobowe mogą dostarczyć dalszych informacji, dlaczego dane osobowe są potrzebne i w jaki sposób będą one wykorzystywane. To od Ciebie zależy, czy chcesz je dostarczyć.
 • Jeśli skontaktujesz się z nami, możemy prowadzić rejestr tej korespondencji.
 • Możemy poprosić Cię o wypełnienie ankiet, które wykorzystujemy do celów badawczych, chociaż nie musisz na nie odpowiadać.
 • Wszelkie posty, komentarze lub inne treści, które użytkownik zamieszcza lub publikuje na stronie internetowej Accenture.
 • Nasza strona internetowa lub aplikacje mobilne mogą gromadzić dane osobowe dotyczące Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, w tym (jeśli to możliwe) Twój adres IP, system operacyjny, typ urządzenia, numer identyfikacyjny urządzenia, mobilny system operacyjny i typ przeglądarki, w celu administrowania systemem, filtrowania ruchu, sprawdzania domen użytkowników i raportowania statystyk.
 • Szczegóły dotyczące Twoich wizyt na naszej stronie internetowej, przeglądanych stron i zasobów, do których masz dostęp lub które pobierasz, w tym między innymi dane o ruchu w Internecie, dane dotyczące lokalizacji, blogi internetowe i inne dane dotyczące komunikacji. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Cookies poniżej.

Czy zamieszczamy (linki do) stron internetowych i programów osób trzecich?

Nasze strony internetowe mogą zawierać:

 • Linki do i z witryn naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów.
 • Niektóre programy (widżety i aplikacje) stron trzecich. W takim przypadku należy pamiętać, że takie strony trzecie mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika zebrane za pośrednictwem takich programów do własnych celów.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za strony internetowe i programy takich osób trzecich. Prosimy o sprawdzenie warunków użytkowania i oświadczeń o ochronie prywatności osób trzecich przed użyciem i dostarczeniem jakichkolwiek informacji do witryn i programów osób trzecich.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe, które zbieramy z naszych stron internetowych?

Dane osobowe wykorzystujemy w celach opisanych w części „Do jakich celów i na jakiej podstawie prawnej wykorzystujemy Twoje dane osobowe" powyżej, jak również w celu udzielenia żądanych informacji, przetwarzania podań o pracę online oraz w innych celach, które Ci przedstawimy w momencie ich gromadzenia. Na przykład:

 • Linki do witryn oraz z witryn naszych sieci partnerskich, reklamodawców i partnerów
 • Niektóre programy (widżety i aplikacje) stron trzecich. W takim przypadku należy pamiętać, że takie strony trzecie mogą przetwarzać dane osobowe użytkownika zebrane za pośrednictwem takich programów do własnych celów.

Analizujemy informacje o IP i przeglądarce użytkownika, aby określić, co jest najbardziej efektywne w naszej witrynie internetowej, aby pomóc nam w określeniu sposobów na jej ulepszenie i uczynienie jej bardziej efektywną. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Cookies poniżej.

3. W jaki sposób używamy plików cookie (i innych technologii śledzenia)?

Oprócz informacji przedstawionych powyżej, w tej sekcji opisano, w jaki sposób używamy plików cookie i innych technologii śledzenia.

Analizujemy informacje o IP i przeglądarce użytkownika, aby określić, co jest najbardziej efektywne w naszej witrynie internetowej, aby pomóc nam zidentyfikować sposoby ich ulepszenia i, ostatecznie, aby określić, w jaki sposób możemy dostosować naszą witrynę internetową tak, aby była bardziej przyjazna i wartościowa dlaużytkownika.

Więcej informacji m.in. na temat wyborów dotyczących reklam i plików cookie w mediach społecznościowych oraz dostępu do naszego menedżera ds. akceptacji plików cookie, można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

4. Jak wykorzystujemy dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze biura?

Oprócz informacji określonych powyżej, niniejsza sekcja opisuje, w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe podczas Twoich wizyt w biurach Accenture.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych podczas wizyty w naszych biurach (ta podstrona odnosi się również do potencjalnego przetwarzania danych osobowych przez systemy CCTV i systemy zarządzania dostępem w przypadku, gdy takie systemy CCTV i systemy zarządzania dostępem są aktywne).

5. W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych?

Oprócz wyżej wymienionych informacji, poniżej opisano w jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych:

Jakie są źródła danych marketingowych?

Większość danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy w celach marketingowych, dotyczy indywidualnych pracowników naszych klientów i innych firm, z którymi utrzymujemy stosunki handlowe. Możemy również uzyskać informacje kontaktowe ze źródeł publicznych, w tym treści upublicznione na stronach internetowych mediów społecznościowych, w celu nawiązania pierwszego kontaktu z odpowiednią osobą u klienta lub innej firmy.

Czy wysyłamy ukierunkowane e-maile?

Wysyłamy komercyjne wiadomości e-mail do osób prywatnych zatrudnionych u naszych klientów lub w innych firmach, z którymi chcemy rozwijać lub utrzymywać relacje biznesowe zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi marketingu. Nasze ukierunkowane wiadomości e-mail zazwyczaj zawierają sygnalizatory WWW, pliki cookie i podobne technologie, które pozwalają nam dowiedzieć się, czy użytkownik otwiera, odczytuje lub usuwa wiadomość, a także linki, które może kliknąć. Gdy użytkownik kliknie łącze w marketingowej wiadomości e-mail otrzymanej od Accenture, użyjemy również pliku cookie do rejestrowania przeglądanych stron i treści pobieranych z naszych witryn internetowych, nawet jeśli użytkownik nie jest zarejestrowany lub nie jest zalogowany na naszej witrynie.

Ukierunkowane wiadomości e-mail wysyłane przez Accenture mogą zawierać dodatkowe informacje na temat ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Czy utrzymujemy bazy danych zarządzania relacjami z klientami (CRM)?

Podobnie jak większość firm, Accenture wykorzystuje technologię zarządzania relacjami z klientami (CRM) do zarządzania i śledzenia działań marketingowych. Nasze bazy danych CRM zawierają dane osobowe należące do osób prywatnych zatrudnionych u naszych klientów i w innych firmach, z którymi już utrzymujemy lub chcemy rozwijać relacje biznesowe. Dane osobowe wykorzystywane do tych celów obejmują istotne informacje biznesowe, takie jak: dane kontaktowe, publicznie dostępne informacje (np. członkostwo w zarządzie, opublikowane artykuły, komunikaty prasowe, publiczne posty na stronach mediów społecznościowych, jeśli są one istotne z punktu widzenia działalności firmy), odpowiedzi na ukierunkowane wiadomości e-mail (w tym aktywność w sieci podążające za linkami z naszych wiadomości e-mail), aktywność na stronie internetowej zarejestrowanych użytkowników naszej strony internetowej oraz inne informacje biznesowe zamieszczone przez specjalistów Accenture na podstawie ich osobistych interakcji z użytkownikiem.

Czy łączymy i analizujemy dane osobowe?

Możemy łączyć dane z publicznie dostępnych źródeł oraz z naszych różnych wiadomości e-mail, witryn internetowych i interakcji osobistych z użytkownikiem (obejmuje to informacje zebrane w różnych witrynach internetowych, takich jak nasze kariery i witryny korporacyjne, a także informacje zebrane podczas rejestracji lub logowania się do naszych witryn lub łączenia się z naszymi witrynami przy użyciu danych uwierzytelniających z mediów społecznościowych (takich jak LinkedIn i Xing). Łączymy te dane w celu lepszej oceny doświadczeń użytkownika w kontaktach z Accenture i wykonywania innych działań opisanych w naszej polityce prywatności.

Czy udostępniamy dane osobowe osobom trzecim?

Oprócz osób trzecich wymienionych w sekcji „Czy udostępnimy Twoje dane osobowe osobom trzecim”, możemy udostępnić Twoje dane osobowe agencjom marketingowym.

Jakie są Twoje prawa dotyczące komunikacji marketingowej?

Użytkownik może skorzystać z prawa do uniemożliwienia komunikacji marketingowej poprzez zaznaczenie pewnych pól w formularzach używanych przez nas do zbierania danych osobowych lub poprzez wykorzystanie mechanizmów rezygnacji w wysyłanych przez nas do użytkownika wiadomościach e-mail. W takich przypadkach zachowujemy minimum danych osobowych, niezbędnych aby zwrócić uwagę na to, że użytkownik zrezygnował i uniknąć ponownego skontaktowania się z użytkownikiem.

6. W jaki inny sposób moglibyśmy wykorzystać Twoje dane osobowe?

Oprócz informacji wymienionych powyżej, poniższe sekcje opisują inne szczególne sposoby wykorzystywania danych osobowych przez niektóre podmioty stowarzyszone z Accenture.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych w związku z tworzeniem treści / działalnością produkcyjną.

Tworzenie treści / działania produkcyjne

Niektóre jednostki Accenture prowadzą działalność w zakresie produkcji treści. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe na potrzeby telewizji, filmu, marketingu, reklamy lub innych powiązanych działań związanych z tworzeniem, produkcją i dystrybucją treści.

Jakie dane osobowe przetwarzamy w związku z działalnością produkcyjną?

 • Dane osobowe, które przetwarzamy w celach produkcyjnych, obejmują zdjęcia i materiał filmowy użytkownika i mogą obejmować jego lokalizację w momencie filmowania.
 • Jeśli jesteś członkiem społeczności, postaramy się z należytą starannością poinformować Cię o naszej lokalizacji i działalności filmowej z wyprzedzeniem i damy Ci możliwość nie wkraczania w miejsce, w którym odbywa się filmowanie i uczestniczenia w nim.
 • Jeśli jesteś zaangażowany w nasze działania związane z nagrywaniem filmów (tj. jako uczestnik lub talent, taki jak rozmówca, statysta lub aktor, w przeciwieństwie do widza), będziemy również zbierać i przetwarzać Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe oraz wszelkie inne informacje podane we wszelkich wstępnych kwestionariuszach filmowych i/lub formularzach wydania, takich jak dane dotyczące najbliższej rodziny.
 • Możemy również gromadzić i przetwarzać specjalne kategorie danych, takie jak informacje o zdrowiu lub niepełnosprawności, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia nam dokonania wszelkich niezbędnych zmian w naszych ustaleniach dotyczących filmowania w celu udzielenia pomocy lub wsparcia.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych osobowych lub jakichkolwiek aspektów naszej działalności produkcyjnej, prosimy o kontakt.

7. Skontaktuj się z nami

Proszę skontaktować się z nami tutaj, jeśli:

Możesz również skontaktować się z firmą Accenture jako administratorem danych osobowych za pośrednictwem naszego specjalisty ds. ochrony danych osobowych (najlepiej drogą elektroniczną) lub pocztą, listem adresowanym wyraźnie do specjalisty ds. ochrony danych osobowych, pod wskazanym adresem: Accenture Limited Dublin, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

CENTRUM SUBSKRYPCJI
Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem Bądź na bieżąco z naszym Newsletterem