PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V ACCENTURE (HR)

Rychlé odkazy

Úvod a kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Jaké osobní údaje Accenture shromažďuje?

Proč zpracováváme vaše osobní údaje a na jakém základě?

Z jakých zdrojů získává Accenture vaše osobní údaje?

Kdo má přístup k vašim osobním údajům? Kde jsou uložené?

Jak dlouho uchovává Accenture vaše osobní údaje?

Jak Accenture chrání vaše osobní údaje?

Jaká práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům a jejich zpracování?


Úvod a kdo zpracovává vaše osobní údaje?

Tento dokument vysvětluje, jak Accenture PLC nebo jeho partneři, dodavatelé a akvírované společnosti („Accenture“, „My“) chrání osobní údaje, které zpracovává a uchovává ve vztahu k vám („vaše osobní údaje“, „vaše údaje“) a jaká práva můžete uplatnit v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů ve chvíli, kdy využijete kariérní zdroje Accenture, ucházíte se o práci v Accenture nebo projevíte zájem o práci. Jakákoliv pobočka Accenture mimo Evropskou unii bude zastupována pobočkou Accenture PLC.

Jaké osobní údaje Accenture shromažďuje?

Typ informací, které od vás vyžadujeme, a způsob, kterým jsou zpracovávané, závisí na požadavcích země, kde se nabízená pozice nachází, a nikoliv na požadavcích země, ve které se nacházíte nebo ve které máte trvalé bydliště.

Následující kategorie dat budou zpracované firmou Accenture:

 • Vaše osobní údaje;
 • Údaje vyžádané k realizaci náborového procesu, do míry určené platnými zákony;
 • Údaje, které poskytuje ve svých resumé, CV, průvodních dopisech, psaných ukázkách a dalších tiskovinách (včetně fotografií);
 • Údaje generované našimi náborovými zaměstnanci na základě vaší vzájemné interakce nebo na základě vyhledávání na internetu v souladu s platnými zákony;
 • Údaje poskytnuté třetími stranami, náborovými zaměstnanci a kariérními weby;
 • Fotografie a audiovizuální záznamy pořízené CCTV nebo podobnými systémy během návštěv naší firmy nebo pořízené během náborových eventů a video-pohovorů;
 • Doporučení vaší osoby jinými osobami;
 • Dokumentace vyžadovaná imigračními zákony;
 • Údaje o vašem předchozím zaměstnání, vzdělání, kreditní historii, záznamech v rejstříku trestů a další data odhalená během prověřování;
 • Údaje o vašem zdravotním stavu a hendikepech, pokud jsou relevantní k výkonu práce nebo pracovnímu prostředí v souladu se zákonnými omezeními načasování sběru takových dat a dalšími platnými omezeními;
 • Údaje o rase, etnicitě, víře, hendikepech, genderu a sebeidentifikaci pro účely případné komunikace s úřady a pro porozumění diverzitě pracovního prostředí v Accenture.
 • Údaje generované během vaší účasti v psychologických, technických nebo behaviorálních testech. O charakteru takových testů budete předem informováni.

Jedním ze způsobů, jak údaje shromažďujeme, jsou Cookies. Cookies jsou malé soubory informací, které ukládají a poté zpětně vyvolávají informace o vašich návštěvách na našich stránkách a v našich nástrojích. Prosíme, přečtěte si naše zásady užívání cookies pro více informací.
Nejste povinni nám osobní údaje poskytnout, ale pokud tak neučiníte, může to vést k ukončení posuzování vaší osoby v náborovém procesu.
Odesláním údajů potvrzujete, že jsou správné a pravdivé podle vašeho nejlepšího vědomí a svědomí, a že jste vědomě nezamlčeli žádné informace nepříjemné povahy. Poskytnutí nepravdivých informací vás může vyřadit z náborového procesu.

Proč zpracováváme vaše osobní údaje a na jakém základě?

Accenture využívá vaše osobní údaje k následujícím účelům a na základě těchto právních základů:

Účel Právní základ
Určení vaší způsobilosti k výkonu pracovní pozice, na kterou se hlásíte, a stejně tak dalších pozic, které se mohou v budoucnu objevit. Odůvodněné oprávněným zájmem společnosti Accenture na zajištění nejlepšího výběru z dostupných kandidátů.
Správa vaší žádosti. Odůvodněné oprávněným zájmem společnosti Accenture na zajištění nejlepšího výběru z dostupných kandidátů.
Umožnění komunikace s vaší osobou. Odůvodněné oprávněným zájmem společnosti Accenture na zajištění komunikace uvnitř společnosti i směrem k vám.
Provádění administrativních úkonů (např. kompenzací za výdaje spojené s náborovými eventy). Odůvodněné oprávněným zájmem společnosti Accenture na zajištění nejlepšího výběru z dostupných kandidátů.
Provádění analýz, včetně analýzy souboru kandidátů, abychom lépe porozuměli, kdo se o naše pozice uchází a zjistili, jak nalákat a udržet přední talenty. Odůvodněné oprávněným zájmem společnosti Accenture na neustálém zlepšování náborových procesů.
V některých případech zaznamenání online pohovoru k následnému posouzení dalšími náborovými zaměstnanci. Odůvodněné oprávněným zájmem společnosti Accenture na zajištění nejlepšího výběru z dostupných kandidátů.
Pokud se zaregistrujete na našich kariérních stránkách (nebo na jiných stránkách/nástrojích/platformách Accenture), budete zařazeni do naší databáze, abychom vám mohli zasílat emaily o nových pozicích, událostech a dalších relevantních informacích, které by vás mohly zajímat. Z jakékoliv marketingové komunikace společnosti Accenture se můžete kdykoliv odhlásit. Odůvodněné oprávněným zájmem společnosti Accenture na zajištění nejlepšího výběru z dostupných kandidátů.
Přenos vašich kontaktních informací, údajů o zaměstnání, údajů z přihlášky a CV v podobě, kterou nám poskytnete do našeho náborového sytému, do Accenture Talent Connection – webu, který provozujeme pro ohlašování nových pozic, které by vás mohly zajímat. Odůvodněné oprávněným zájmem společnosti Accenture na zajištění výběru vhodného kandidáta.
Provádění zákonem stanovených ohlášek a procesů. Vyhovění právním obligacím.

Accenture nebude využívat vaše osobní údaje pro účely, které jsou v rozporu s účely jmenovanými v tomto Prohlášení, pokud to nevyžaduje nebo neumožňuje zákon nebo pokud to není absolutně nutné (např. v případech ohrožujících život a zdraví).

Jste-li požádáni, abyste vyjádřili souhlas s tímto Prohlášením při využívání našich nástrojů, bude takový souhlas považován za souhlas se zpracováním osobních údajů, pouze však v zemích, kde je podobný souhlas nutný. V ostatních zemích bude kliknutí na tlačítko souhlasu bráno pouze tak, že toto Prohlášení berete na vědomí.

Z jakých zdrojů získává Accenture vaše osobní údaje?

Accenture může získat údaje o vaší osobě z těchto zdrojů:

 • Od vás, odešlete-li resumé nebo jiné informace online;
 • Od ostatních přidružených subjektů společnosti Accenture;
 • Z konverzací s náborovými zaměstnanci a rozhovorů s HR managery a dalším personálem Accenture, našimi zástupci, z nichž některé mohou být zaznamenané, a stejně tak z vyhledávání v síti internet, které mohou tyto osoby provádět (v míře umožněné zákony), dále také z dat, které mohou získat od kariérních a networking portálů (monster.com, LinkedIn a další), kde jsou vaše osobní údaje veřejně dostupné.
 • Od předchozích zaměstnavatelů;
 • Ze sociálních sítí (v míře povolené zákony);
 • Od náborových pracovníků třetích stran, firem nebo webů, pokud vás propojily s Accenture. Accenture nepřijímá nevyžádaná resumé od externích agentur, někdy však využíváme agentur po předchozí písemné dohodě. Jakákoliv resumé nebo informace o kandidátech, které nejsou odeslané v souladu s našimi předpisy (včetně těch z webu Kariéra nebo zaslaných e-mailem našim zaměstnancům) a poskytnuté bez psané dohody budou považovány za možné k užití pro účely Accenture a nevzniká u nich nárok na odměnu, ani když bude takový kandidát přijat.
 • Z prověrek (v souladu s platnými zákony). Accenture může najmout třetí stranu, aby provedla průzkum a prověřování kandidátů. Obsah takového prověřování se liší v závislosti na konkrétní zemi tak, aby vyhověl místním zákonům a předpisům, může však obsahovat údaje získané z veřejných zdrojů, od bývalých zaměstnanců a kolegů, škol, které jste navštěvovali, kreditních společností a z rejstříků trestů. Budeme informováni o povaze takové prověrky ještě předtím, než začne. Jestliže to bude nutné kvůli platným předpisům, můžeme vás požádat o poskytnutí některých údajů (včetně osobních údajů) přímo společnost Accenture.
 • Kdo má přístup k vašim osobním údajům? Kde jsou uložené?

  Obecně je přístup k vašim osobním údajům omezený na minimum tak, aby minimální počet zaměstnanců v globální organizaci Accenture, kteří to vyžadují k účelům uvedeným v tomto Prohlášení, měl k údajům přístup. To může zahrnovat vaše potenciální budoucí nadřízené a jimi pověřené osoby, zaměstnance HR, IT, Compliance, Marketingu, Právního oddělení, Financí a Účetnictví a zaměstnance Interního auditu.

  Jako globální organizace s globálními IT systémy můžeme vaše osobní údaje přenášet ostatním Accenture pobočkám v globální organizaci. Accenture má vlastní interní směrnice k zajištění odpovídající ochrany údajů napříč globální organizací. Veškeré přesuny vašich osobních údajů (včetně přenosů z Evropské ekonomické oblasti mimo ni) se budou řídit závaznými pravidly firmy Accenture (jejichž kopii najdete zde).

  Je-li to nutné, může Accenture sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami, jakými jsou poskytovatelé služeb (včetně Adobe), a veřejnými institucemi. Předtím, než se tak stane, Accenture podnikne nezbytné kroky k ochraně vašich údajů. Všichni externí poskytovatelé služeb, kterým vaše údaje sdělíme, jsou požádáni, aby respektovali vaše soukromí a zajistili bezpečnost dat, a mohou je využít pouze k účelům povoleným platnými právními předpisy. Následující kategorie subjektů budou mít přístup k vašim osobním údajům:

  • Náboroví zaměstnanci spolupracující se zemí, ve které se ucházíte o pozici. Takoví zaměstnanci se mohou nacházet v jiné zemi;
  • HR manažeři a pracovníci vedoucí pohovory. Často budou v zemích, kde se pozice nachází, ale v některých případech mohu být i z jiných zemí;
  • Globální Accenture Talent Management Talent Connection týmy, tvořené omezeným počtem lidí v několika zemích;
  • Osoby provádějící administrativní úkony a IT podporu;
  • Autorizovaný personál našich poskytovatelů služeb včetně:
  • Oracle, kteří obsluhují Accenture Talent Acquisition System;
  • Avature, kteří obsluhují Accenture Talent Connection;
  • HireVue, firmy, která zajišťuje nástroj pro virtuální pohovory, který nahrává pohovory tam, kde není možné vést s uchazečem osobní pohovor tváří v tvář;
  • HiredScore, firmy, která provádí optimalizaci prověrek za účelem nalezení a náboru kandidátů;
  • Satmetrix, aplikace, která zasílá formuláře pro feedback na přijímací pohovory kandidátům, kteří se ucházeli o některou z pozic v Accenture;
  • Firmy nasmlouvané k provádění prověrek. Tyto firmy mohou sídlit v jiné zemi a získávat údaje z ostatních zemí, kde jste žili, pracovali nebo studovali, pokud je to relevantní v rámci prověřování. O takové prověrce vás budeme případně předem informovat;
  • Firmy nasmlouvané k asistování firmě Accenture při provádění psychologických, technických nebo behaviorálních testů.
  • Jiní relevantní poskytovatelé náborových/HR služeb firmě Accenture.
  • Státní úředníci v případě vyžádání některých údajů, policie nebo soudy v případě zajištění nutných úkonů (soudní příkaz, předvolání, apod.).
  • Třetí strany v případě chystaných nebo probíhajících reorganizací firmy, sloučení, prodeje, akvizicí nebo přenosu celé firmy nebo některých částí Accenture, jejích aktiv nebo akcií (včetně úkonů souvisejících s bankrotem firmy a podobnými úkony).
  • Třetí strany ve vztahu s navrhovaným nebo probíhajícím projektem klientů, a to do rozsahu umožněného platnými právními předpisy.

  Pokud nebudete vyrozuměni jinak, veškeré přenosy vašich osobních údajů třetím stranám mimo Evropskou ekonomickou zónu budou založeny na rozhodnutí o přiměřenosti nebo budou prováděny v souladu se standardními úmluvami EU (jejichž kopii lze získat prostřednictvím dataprivacyofficer@accenture.com). Jakékoliv další mezinárodní přenosy mimo EEZ budou prováděny v souladu s mezinárodními mechanismy a s odpovídajícím zabezpečením. Pokud bude k přenosu vyžadován váš souhlas na základě zákonů vaší země, bude považován váš souhlas s tímto Prohlášením za souhlas s přenosem.

  Jak dlouho uchovává Accenture vaše osobní údaje?

  Jestliže přijmete nabídku práce od Accenture, osobní údaje získané v době před vznikem zaměstnaneckého poměru se stanou součástí vaší osobní dokumentace v Accenture a budou uchovány během trvání poměru a určitou dobu i po jeho skončení. Pokud vás Accenture nezaměstná, může firma i tak uchovávat některé osobní údaje získané v náborovém procesu pro případné zvážení zařazení na jinou pozici, pokud se taková v budoucnu naskytne, a aby mohla tato data znovu procházet ve chvíli, kdy se budete o jinou pozici ucházet. Také je využije pro analýzy, správu systému, a aby vás mohla pozvat do Accenture Talent Connection nebo podobných platforem.
  Accenture definuje dobu nutnou k uchovávání dat na základě následujících kritérií:

  • Accenture uchovává vaše osobní data tak dlouho, jako trvá vztah s vaší osobou;
  • Accenture uchovává vaše osobní data s rozmezí stanoveném platnými zákony a zákonnými požadavky;
  • Accenture uchovává vaše osobní data tak dlouho, aby měl podklady pro případné právní úkony (např. v souvislosti se soudními spory nebo některým typem vyšetřování).

  Jak Accenture chrání vaše osobní údaje?

  Zajišťujeme fyzické, technické a organizační prvky k ochraně všech uchovávaných dat. Aplikujeme protokoly, kontrolu a konkrétní postupy, procedury a vnitřní směrnice, abychom zajistili bezpečnost s ohledem na rizika spojená s konkrétním typem údajů a jejich zpracováním. Adoptujeme přední bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů. To zahrnuje (nejen):

  • ISO27001 certifikaci, která indikuje, že naplňujeme vysoké standardy informační bezpečnosti. Jedná se o bezpečnostní certifikaci, kterou poskytuje BSI (British Standard Institution), a slouží jako mezinárodní certifikace, která potvrzuje, že Accenture vyhovuje nejvyšším a nejpřísnějším standardům. Tato certifikace je jediný mezinárodně auditovatelný standard, který definuje požadavky na ISMS (Information Security Management Systém) a potvrzuje, že procesy a protokoly uvnitř Accenture poskytují efektivní rámec pro ochranu dat nás i našich klientů.
  • Náš globální program na ochranu dat klientů („CDP“) řídí správu klientských údajů a systémů, které jsou nám svěřeny.
  • Pravidelně provádíme penetrační testy vedené třetí stranou, které neustále dokazují sílu našich technických obranných systémů.

  Jaká práva máte ve vztahu k vašim osobním údajům a jejich zpracování?

  Máte právo (za určitých podmínek a okolností s možnými výjimkami vyjmenovanými v zákoně):

  • Žádat o přístup ke svým osobním údajům: to vám umožňuje přistupovat k údajům, které o vás shromažďujeme, a také k informacím o tom, jak s nimi nakládáme;
  • Žádat o úpravu svých osobních údajů: to vám umožňuje opravit nebo doplnit jakékoli osobní údaje, které by byly nepřesné nebo neúplné;
  • Žádat o vymazání svých osobních údajů: to vám umožní nechat vymazat vaše osobní údaje, včetně těch, kde jejich shromažďování není nadále nezbytné k plnění jejich účelu;
  • Vznášet námitky ke způsobu nakládání s vašimi osobními údaji: to vám umožňuje žádat, abychom nadále vaše osobní údaje nezpracovávali;
  • Žádat o omezení nakládání s vašimi osobními údaji: to vás opravňuje žádat, abychom vaše osobní údaje zpracovávali jen za určitých podmínek nebo si museli vyžádat váš souhlas;
  • Žádat o přenosnou kopii svých osobních údajů: to vás opravňuje k obdržení kopie veškerých dat, které nám o vás byly poskytnuty.

  Protože je nakládání s vašimi údaji založeno na vašem souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat tak, že kontaktujete osobu pověřenou firmou Accenture k ochraně dat (DPO – Data Privacy Officer) na adrese dataprivacyofficer@accenture.com. Prosíme, berte v úvahu, že to neovlivní zákonnost nakládání s vašimi osobními údaji na základě vašeho souhlasu, které proběhlo před odvoláním souhlasu. Stejně tak neovlivní naše právo na další zpracovávání osobních údajů, které nepodléhá vašemu souhlasu.

  Pokud, navzdory našemu úsilí chránit vaše osobní údaje věříte, že jsme porušili vaše právo na soukromí, budeme rádi, když nás nejprve kontaktujete, a společně stížnost vyřešíme. Máte právo své stížnosti kdykoliv adresovat příslušným kontrolním úřadům nebo řešit spor s Accenture soudní cestou (v zemi, ve které žijete, pracujete nebo tam, kde byla podle vás dotčena vaše práva).

  Kontaktujte nás pro uplatnění svých práv.

  Můžete též kontaktovat Accenture jakožto správce svých dat skrze našeho DPO (nejlépe elektronicky) nebo poštou, kde jasně vyznačíte, že je dopis určený našemu DPO (Data Privacy Officer), a zašlete ho na adresu: Accenture Limited Dublin, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

  Pro zájemce o práci z jiných zemí:
  Toto prohlášení je dostupné také v těchto jazycích:

  • malajština
  • brazilská portugalština
  • čínština
  • holandština
  • francouzština (evropská)
  • francouzština (kanadská)
  • němčina
  • italština
  • japonština
  • španělština
  • polština

  V případě rozporu mezi anglickou verzí a kterýmkoliv překladem tohoto Prohlášení je třeba se řídit anglickou verzí Prohlášení.

Zůstaňte ve spojení

Přidejte se k našemu týmu

Volná místa, která odpovídají vašim dovednostem a zájmům. Hledáme zapálené, zvědavé a kreativní týmové hráče, kterým jde o výsledek.

Zůstaňte v obraze

Udržte si náskok s kariérními tipy, pohledy zevnitř a špičkovými poznatky z oboru, které můžete využít už dnes – a to vše od lidí, kteří u nás pracují.

Zůstaňte ve spojení

Dostávejte upozornění o pracovních místech, nejaktuálnější zprávy a tipy zevnitř na míru vašim preferencím. Podívejte se, jaké příležitosti na vás čekají.

Zobrazit vše