Skip to main content Skip to footer

Perspective

Pięć głównych sił napędzających zmiany

Do przeczytania w 5 minut

W skrócie

  • Świat się zmienia, a przedstawiciele biznesu doświadczają nieustannych przełomów.
  • Sama transformacja cyfrowa już nie wystarczy. Aby być konkurencyjnym – teraz i w przyszłości, firmy muszą wziąć pod uwagę pięć kluczowych sił napędzających zmiany w świecie biznesu.
  • Przedsiębiorstwa wykorzystujące 5 sił do wprowadzania zmian, mają wyższe przychody, obniżają koszty, zwiększają produktywność oraz generują większą wartość dla akcjonariuszy.

Jakie są główne siły napędzające zmiany w świecie biznesu?

W dzisiejszym dynamicznym świecie przed firmami otwierają się nowe, ekscytujące możliwości. Szybki postęp w dziedzinie nowych technologii, obejmujący: obliczenia kwantowe, generatywną sztuczną inteligencję, Web3, robotykę, 5G i kontinuum metaversum, zmienia branże, umożliwiając wprowadzenie nowych modeli biznesowych, a także transformację dotychczasowych sposobów życia i pracy.

Nasz wskaźnik globalnych zmian (Global Disruption Index), obejmujący zmiany gospodarcze, społeczne, geopolityczne, klimatyczne, konsumenckie i technologiczne zachodzące na świecie wskazuje, iż poziom globalnych zmian w latach 2017-2022 wzrósł o 200%. Dla porównania, w latach 2011-2016 indeks ten wzrósł zaledwie o 4%. To oznacza, że firmy funkcjonują obecnie w obliczu dynamicznych zmian zachodzących w niespotykanym dotąd tempie. 

Aby skutecznie funkcjonować w złożonym i zmieniającym się środowisku biznesowym, kadra zarządzająca musi wziąć pod uwagę następujące siły napędowe, które są głównym motorem zmian zachodzących w sferze biznesu:

  1. Kompleksowa reorganizacja przedsiębiorstwa
  2. Pozyskanie, rozwijanie i kreowanie talentów
  3. Przywództwo w obszarze zrównoważonego rozwoju
  4. Potencjalizacja metaversum
  5. Wykorzystanie możliwości trwającej rewolucji technologicznej

Każda z tych pięciu sił jest wyjątkowa i odzwierciedla głębokie zmiany w całym biznesie. Są też głęboko ze sobą powiązane. Żadna z nich sama w sobie nie wystarcza. W połączeniu firmy mogą ich użyć do radykalnej zmiany sposobów działania, angażowania się i dokonywania transakcji - a także transformacji, przyspieszenia wzrostu i prosperowania przez następną dekadę.

1. Kompleksowa reorganizacja przedsiębiorstwa

Kompleksowa reorganizacja przedsiębiorstwa to strategia, która ma na celu wyznaczenie nowego standardu wydajności firm i poszczególnych branż. Poprzez wdrożenie rozwiązań cyfrowych, firmy mogą przyspieszyć swój rozwój i zoptymalizować procesy operacyjne. Dzięki wykorzystaniu technologii opartych na danych i sztucznej inteligencji (AI), a także nowych sposobów pracy, firmy mogą wprowadzać zmiany we wszystkich obszarach swojej działalności. Podczas gdy cyfrowa transformacja umożliwia wprowadzanie zmian w poszczególnych obszarach przedsiębiorstwa, kompleksowa reorganizacja pozwala na jego całkowitą transformację. Łączy to, co dzieje się w firmie, z tym, co dzieje się na świecie, a także sprzyja zdobywaniu doświadczenia w nowych obszarach. Umożliwia także głębsze zrozumienie technologii, efektywniejsze zarządzanie zmianą, skuteczniejszą komunikację i współpracę.

Firmy, które wykorzystują pełny potencjał kompleksowej reorganizacji, tzw. „Reinwentorzy” (Reinventors) zdobywają przewagę konkurencyjną. Jak pokazują nasze badania: generują o 10% wyższe przychody, o 13% skuteczniej redukują koszty, a także notują 17% poprawę bilansu w stosunku do konkurencji. Ponadto 76% „Reinwentorów” uważa, że wyznaczenie celów pozafinansowych jest również bardzo istotne i wspiera firmy w drodze do sukcesu. Dlatego te przedsiębiorstwa osiągają dodatkowo: o 11% lepsze rezultaty w zakresie innowacyjności, o 32% w zakresie zrównoważonego rozwoju i o 31% w zakresie poprawy doświadczeń klientów, dostawców i pracowników.

2. Talenty

Rozwój kompetencji pracowników jest jednym z kluczowych elementów w procesie transformacji przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż każda strategia biznesowa musi zawierać politykę zarządzania talentami. Jak pokazują nasze badania, dyrektorzy generalni, którzy szukają nowych ścieżek rozwoju, dzięki połączeniu potencjałów danych, technologii i pracowników, mogą osiągać 11% przewagę w zakresie produktywności - jednego z najsilniejszych motorów wzrostu i rentowności. 

Aby w pełni wykorzystać ten skumulowany potencjał, firmy podejmują działania w następujących zakresach: 

Dostęp do talentów: 

Firmy, które korzystają z danych i analiz, wskazujących na zależność pomiędzy zarządzaniem talentami a wynikami biznesowymi, zwiększają nakłady na automatyzację i optymalizują doświadczenia pracowników. Dzięki informacjom dostarczanym przez sztuczną inteligencję wiedzą, jakie kompetencje są potrzebne w ich firmie i jak przyciągać ludzi, którzy je posiadają. Budują cyfrowe ekosystemy, aby napędzać produktywność i optymalizować współpracę wewnątrz organizacji. Ponadto modyfikują procesy związane z rekrutacją i zatrudnieniem, poszukując nowych sposobów pozyskiwania talentów.

Kreowanie talentów:

Strategie oparte na technologii i predykcji pomagają firmom w znalezieniu pracowników gotowych na zdobywanie nowych umiejętności i zmianę kwalifikacji - w zależności od aktualnej potrzeby. Aby osiągnąć pożądany wzrost, firmy inwestują w rozwój kompetencji pracowników. Budują również zaplecze personalne, które pozwala na wykorzystanie wymaganych umiejętności w odpowiednim czasie oraz dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb.

Rozwijanie talentów:

Firmy traktujące swoich pracowników priorytetowo i umożliwiające im współpracę w obszarze całego przedsiębiorstwa, osiągają najwyższą efektywność powierzając kwestie rozwoju pracowników dyrektorowi działu HR (Chief Human Resources Officer), który ma możliwość szczegółowego monitorowania sytuacji.

3. Zrównoważony rozwój

Rewolucja cyfrowa zmieniła sposób, w jaki ludzie żyją i pracują. Obecnie zrównoważony rozwój okazuje się równie transformujący. Obejmuje on szeroki zakres zagadnień środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem (ESG). Uwzględnia m.in. działania na rzecz gospodarki bezemisyjnej, wspieranie praw człowieka, uwzględnianie różnorodności oraz inkluzywności.

Firmy, które koncentrują się na kwestiach ESG osiągają lepsze wyniki finansowe i generują nawet 2,6 razy wyższe zyski dla akcjonariuszy niż ich konkurencja. Zdaniem dyrektorów zarządzających, którzy wzięli udział w naszej ankiecie, postrzeganie zrównoważonego rozwoju jako kluczowego elementu w modelu biznesowym, pozwala firmom na budowanie bezpieczeństwa, odporności oraz generowanie wzrostu. Przedsiębiorstwa mogą uwzględnić w swojej działalności kwestie związane z ESG poprzez podejmowanie działań mających na celu m.in. zmniejszenie emisyjności czy wzmocnienie łańcucha wartości.

Powodzenie tych działań zależy w głównej mierze od zrozumienia przez wszystkich interesariuszy związku pomiędzy budowaniem wartości a rentownością. Dlatego firmy - w oparciu o DNA zrównoważonego rozwoju - poprzez oddziaływanie społeczne i wyniki finansowe muszą budować zaufanie interesariuszy. Dzięki porozumieniu i aktywności przedsiębiorstw, zrównoważony rozwój może stać się jedną z głównych sił napędzających zmiany w sferze biznesu.

4. Kontinuum metaversum

Granice między światem fizycznym a cyfrowym zacierają się. To, co z tego wyniknie, będzie wpływać na kolejne pokolenie. Kontinuum metaversum to szybko ewoluujące spektrum udoskonalonych technologicznie doświadczeń, cyfrowej rzeczywistości i modeli biznesowych. Od cyfrowych elementów rzeczywistości, po całkowicie wirtualne światy - metaversum oferuje nieskończone możliwości i na obecnym, początkowym etapie posiada niewiele ograniczeń.

Łatwo jest zgubić się w szumie informacyjnym i „hypie” marketingowym, ale wpływ innowacyjnych technologii na nasze życie jest naprawdę istotny. Inteligentne fabryki korzystają z technologii cyfrowych bliźniaków, aby poprawić bezpieczeństwo, wydajność i zredukować swój negatywny wpływ na środowisko. Firmy wykorzystują spotkania wirtualne, aby przywitać w firmie nowych pracowników oraz prowadzić szkolenia dla osób pracujących zdalnie. W świecie cyfrowym mnożą się nowe przestrzenie dla konsumentów, umożliwiające kontakty towarzyskie, rozrywkę, wymianę informacji oraz naukę. Według szacunków kadry zarządzającej, w ciągu najbliższych trzech lat 4,2% przychodów firm - stanowiące wartość 1 biliona dolarów - zostanie wygenerowane w metaversum.

Liderzy inwestują w technologię i umiejętności potrzebne do realizacji cyfrowego eksperymentu, jakim jest metaversum. Jednak motorem jego sukcesu będzie ludzka kreatywność (nie zaś wyłącznie technologia). Aby wykorzystać metaversum jako siłę napędową zmian, firmy muszą dostrzec w nim miejsce na ludzki potencjał. Oznacza to konieczność budowania zaufania wśród użytkowników i pewności, że ta przełomowa technologia będzie działać wyłącznie w interesie społecznym. Firmy muszą dążyć do kształtowania odpowiedzialnego metaversum, w którym zaufane technologie i doświadczenia skoncentrowane na człowieku zapewnią bardziej zrównoważoną, różnorodną i inkluzywną przyszłość.

5. Trwająca rewolucja technologiczna

Innowacje technologiczne - od biologii syntetycznej i inteligentnych materiałów, po obliczenia kwantowe i przemysł kosmiczny - poszerzają wyobraźnię i przesuwają granice tego, co firmy mogą osiągnąć.

Przetwarzanie w chmurze (cloud computing) pozwala firmom działać coraz szybciej i bardziej elastycznie. Usługi Industry X wykorzystują takie technologie, jak AR/VR, 5G, robotyka i cyfrowe bliźniaki, aby zmieniać świat inżynierii i produkcji. Z kolei sztuczna inteligencja pokazuje swój potencjał, wywracając do góry nogami prawie każdy aspekt działalności korzystającego z niej przedsiębiorstwa. Ponieważ technologia ewoluuje w błyskawicznym tempie, zmiana jest nie tylko nieunikniona, ale stanowi również niezależną siłę napędową.

Stopniowe zmiany już nie wystarczą. Firmy muszą wykorzystać technologię do identyfikacji nowych sposobów pozyskiwania klientów i kształtowania odporności biznesu. Aby w nadchodzących latach tworzyć przełomowe innowacje i zająć pozycję lidera, przedsiębiorstwa będą musiały wykorzystać postęp technologiczny w celu transformacji i napędzania rozwoju. Wykorzystanie technologii to dla firm strategiczny imperatyw, wpływający na decyzje w całym przedsiębiorstwie.

Każda firma, aby liczyć się w przyszłości - musi stawić czoła zachodzącym obecnie przemianom. Wykorzystując trwającą rewolucję technologiczną - jako jedną z pięciu kluczowych sił napędzających zmiany - firmy mogą zachować swoją innowacyjność i kształtować przyszłość.

Najczęstrze pytania