Skip to main content Skip to footer

RAPORT Z BADAŃ

Transformacja procesów operacyjnych

Do Przeczytania W 8 Minut

W skrócie

  • Zwiększając dojrzałość operacyjną, firmy mogą przyspieszać transformację i generować wzrost.
  • Nasze badanie pokazuje, jak firmy, optymalizując procesy operacyjne, przesuwają granice wydajności.
  • „Reinwentorzy” procesów operacyjnych wykorzystują środowisko IT oraz inwestują w rozwój sześciu kompetencji tworzących wartość 360°.
  • Zidentyfikowaliśmy pięć działań, które podejmują „reinwentorzy” w zakresie transformacji procesów operacyjnych.

Z naszej ankiety, przeprowadzonej wśród 1700 kierowników z 15 branż i 12 krajów, wynika, że:

9%

organizacji dysponuje wyjątkowymi umiejętnościami w zakresie transformacji procesów operacyjnych i tworzenia wartości 360°

18%

organizacji pozostaje na najniższym poziomie dojrzałości operacyjnej z ograniczoną możliwością optymalizacji przyrostowej

Strategia dla zmian

Żyjemy w czasach intensywnych zmian. Technologia, preferencje konsumentów oraz zmiana klimatu wywołują szereg procesów transformacyjnych na świecie. Te niezwykłe czasy wymagają bezprecedensowych działań, m.in. w zakresie transformacji przedsiębiorstw.

Total Enterprise Reinvention to strategia, która ma na celu wyznaczenie nowych granic wydajności dla firm, a często również dla całych branż. Optymalizacja procesów operacyjnych jest jedną z kluczowych kwestii, która przekłada się na poprawę wyników biznesowych przedsiębiorstwa. Z naszych najnowszych badań wynika, że tylko nieliczni przedstawiciele świata biznesu – tzw. „reinwentorzy” procesów operacyjnych – podejmują działania w zakresie kompleksowej transformacji przedsiębiorstwa.

Transformacja procesów operacyjnych

Przeprowadziliśmy ocenę firm na podstawie sześciu kompetencji związanych z dojrzałością operacyjną. Na bazie uzyskanych wyników firmy zostały przyporządkowane do jednego z czterech poziomów dojrzałości operacyjnej (od najniższego do najwyższego): podstawowy, zautomatyzowany, oparty na wnioskach i inteligentny (Wykres nr 1).

Z naszego badania z 2021 roku – Fast-track to future-ready performance (Szybka droga do wydajności gotowej na przyszłość) - wynika, że aby sposób zarządzania wydajnością był efektywny, musi być dopasowany do danej organizacji. To kwestia, która do dziś pozostaje niezmienna.

  • Dojrzałość operacyjna jest daleka od bycia procesem sekwencyjnym lub liniowym.
  • Na inwestycje w dojrzałość operacyjną mają wpływ najpilniejsze priorytety biznesowe organizacji.
  • Dojrzałość operacyjna zależy od stopnia zintegrowania wszystkich sześciu kompetencji.
Wykres dojrzałości operacyjnej
Wykres dojrzałości operacyjnej

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych tworzą więcej wartości

1,4x

wyższa marża operacyjna (EBIT)

2,2x

większy całkowity zwrot dla interesariuszy

42%

lepsze wyniki w zakresie efektywnych innowacji produktowych i procesowych

34%

lepsze wyniki w zakresie zmniejszenia zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych

30%

większe zaangażowanie klientów

25%

lepsze wyniki w zakresie wyrównywania szans

19%

skuteczniejsze zarządzanie talentami

Wyniki naszego badania wskazują, że samo zwiększenie inwestycji w technologie cyfrowe nie zagwarantuje firmom wyższego poziomu dojrzałości operacyjnej. „Reinwentorzy” procesów operacyjnych zdają sobie sprawę, że do efektywnego tworzenia wartości przyczynia się również zrównoważone podejście do inwestycji w technologie cyfrowe. Dlatego skutecznie dywersyfikują inwestycje związane z rozbudową ekosystemu IT, stawiając na takie technologie, jak sztuczna inteligencja, chmura, automatyzacja i cyberbezpieczeństwo (Wykres nr 2).

Wykres wyzwań biznesowych

Pięć wskazówek dotyczących transformacji procesów operacyjnych

01. Poszukuj przewodniej wartości 360°

Firmy w nowy sposób podchodzą do wyzwań z zakresu zrównoważonego rozwoju – wykorzystując nauki fizyczne i technologie cyfrowe. Szukają także nowych sposobów interakcji z klientami – w kontakcie bezpośrednim, internecie, a nawet metaversum. Aby efektywnie stawiać czoła wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem, firmy muszą również zmienić podejście do pozyskiwania talentów oraz zwiększania kreatywności.

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych nie tylko efektywnie wykorzystują sześć kompetencji wpływających na dojrzałość operacyjną przedsiębiorstwa, ale również wykazują holistyczne podejście do tworzenia wartości, korzystając w tym zakresie z danych na temat opinii klientów, pracowników oraz innych partnerów ekosystemowych.

60%

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych wykorzystują systemy i platformy do monitorowania emisji gazów cieplarnianych, utylizacji odpadów oraz procesów zrównoważonego wykorzystania zasobów.

02. Wspieraj procesy decyzyjne w oparciu o dane

Podaż i popyt na dane wśród wszystkich interesariuszy przedsiębiorstwa radykalnie wzrastają. Jednak nawet inwestując w wiodące architektury danych, firmy mogą wciąż nieumiejętnie prowadzić ich weryfikację, indeksowanie i porządkowanie.

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych promują dyskusję na temat tego, jakie dane wykorzystywać, w jakim celu oraz w jaki sposób – jednocześnie stosując przejrzystą strategię dotyczącą ich gromadzenia, łączenia oraz wzbogacania.

90%

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych tworzą strategię w zakresie danych, zgodną z ich strategią biznesową. Dysponują również scentralizowanym repozytorium magazynu danych (data lake).

03. Innowacyjne procesy biznesowe dla zwiększania wydajności

Procesy biznesowe oraz związane z nimi zadania z czasem mogą stać się nadmiernie złożone. Firmy, aby poradzić sobie z tą sytuacją, delegują kolejne osoby do wsparcia poszczególnych procesów, a także stosują rozwiązania cyfrowe ad hoc, co sprawia, że są mniej efektywne.

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych wykorzystują wirtualne odzwierciedlenia w celu wizualizacji aktualnych procesów biznesowych. W ten sposób identyfikują obszary nieefektywne z powodu powielanych działań oraz inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu procesów. Oprócz wglądu w dane w czasie rzeczywistym, zyskują także możliwość identyfikacji luk w procesach biznesowych. Dzięki programowaniu low-code oraz platformom chmurowym, umożliwiającym pełnowymiarowy wgląd w przebieg procesów, mogą wprowadzać usprawnienia na poziomie poszczególnych funkcji w organizacji.

75%

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych wdrażają eksplorację procesów (process mining) oraz wewnętrzną i zewnętrzną analizę porównawczą (benchmarking) dla wszystkich procesów biznesowych.

04. Humanizuj automatyzację w skali

Wiele organizacji dość sprawnie wykorzystuje automatyzację procesów w zakresie fakturowania, listy płac, zarządzania bazą dostawców i rozliczeń finansowych. Często jednak automatyzacja nowych obszarów w przedsiębiorstwie stanowi dla nich wyzwanie.

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych wraz z partnerami ekosystemowymi działają na rzecz zwiększenia automatyzacji. Aby odpowiadać na potrzeby użytkowników oraz ułatwiać im wykorzystanie technologii, prowadzą badania typu user-centric (badania od strony użytkownika).

71%

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych skuteczniej wdrażają AI i automatyzację, tworząc rozwiązania do zarządzania na dużą skalę doświadczeniami klientów, pracowników i partnerów.

05. Wdrażaj skuteczną strategię zarządzania talentami

W trakcie modernizacji środowisk cyfrowych firmy – ukierunkowane na optymalne wykorzystanie nowych technologii – mogą doświadczać trudności w zakresie odpowiedniego szkolenia zespołów oraz podnoszenia kwalifikacji pracowników. Różne poziomy kompetencji w ramach puli talentów, uzależnione od indywidualnego doświadczenia i umiejętności pracowników, mogą dodatkowo komplikować proces transformacji.

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych w pełni wykorzystują kwestię różnorodności. W celu tworzenia rozwiązań biznesowych umożliwiają pracownikom wybór narzędzi technologicznych, co działa na korzyść obu stron. Hiperspersonalizowane doświadczenia pracowników pozwalają organizacjom na zwiększenie specjalizacji talentów i zapobieganie niskiej efektywności pracy.

92%

„Reinwentorzy” procesów operacyjnych stosują skuteczną strategię zarządzania talentami, w której komputery wspomagają pracę ludzi w niemal wszystkich procesach.

Przesuwaj granice wydajności

Obecnie największymi wyzwaniami dla firm są te, na które one same jeszcze nie są przygotowane. Jednak organizacje, które są gotowe do transformacji i redefinicji działalności, a także korzystają z doradztwa strategicznego, zyskują dostęp do rozwiązań cyfrowych, ekspertyzy w zakresie procesów biznesowych oraz wyspecjalizowanych talentów. Dzięki temu mogą generować wyniki biznesowe na dużą skalę. Zmieniając sposób wykonywania pracy oraz inwestując w nowe możliwości biznesowe, uwalniają kapitał i zwiększają przepływy pieniężne.

Podniesienie poziomu dojrzałości operacyjnej przynosi firmom wiele korzyści. Jednak w przypadku firm, które znajdują się obecnie na niskim poziomie dojrzałości procesowej, dysproporcja będzie się pogłębiać. W obliczu dynamicznych zmian identyfikacja nowych źródeł wartości jest niezwykle istotna. Rozwój organizacji w zakresie dojrzałości operacyjnej pozwala firmom przesuwać granice wydajności.

AUTORZY

Yusuf Tayob

Group Chief Executive – Operations

Vipin Gairola

Growth and Strategy Lead – Operations