Skip to main content Skip to footer

RAPORT Z BADAŃ

Przyspieszenie zrównoważonej transformacji

Do przeczytania w 5 minut

W skrócie

  • Obawa przed zmniejszeniem rentowności powstrzymuje liderów biznesu przed pełnym zaangażowaniem w realizację celów zrównoważonego rozwoju.
  • Kadra zarządzająca z jednej strony wątpi w tempo rozwoju i bezpieczeństwo modelu zrównoważonego biznesu, z drugiej - postrzega tradycyjny biznes jako skomplikowaną i kosztowną działalność.
  • Skalowanie zrównoważonego rozwoju wymaga trzech aktualizacji w zakresie wytycznych branych pod uwagę przy definiowaniu uzasadnienia biznesowego: wyznaczanie celów, ramy czasowe oraz parametry sukcesu.

Nowe podejście do zrównoważonej wartości

Zrównoważony rozwój jest potężną siłą napędzającą zmiany. Choć kadra zarządzająca dostrzega jego potencjał dla rozwoju biznesu, to widzi również ryzyko w postaci zmniejszonej rentowności. To nastawienie sprzyja koncentracji przedsiębiorstw na wynikach finansowych, możliwych do osiągnięcia w krótkim terminie.

Dlatego tym trudniej jest im uwzględnić aspekty środowiskowe i społeczne w procesie podejmowania decyzji.

Czy dysonans pomiędzy zrównoważonym rozwojem a rentownością jest faktem czy mitem?

Liderzy biznesu są zdezorientowani. 98% dyrektorów generalnych czuje odpowiedzialność w kwestii przyspieszania zrównoważonego rozwoju. 58% obawia się, iż zrównoważony rozwój stoi w sprzeczności ze wzrostem.

Obalając mity: Kiedy trudności zmieniają się w możliwości

We współpracy z grupą 140 młodych liderów biznesu, uczestniczących w Światowym Forum Ekonomicznym, Accenture zdefiniowało pięć kwestii powstrzymujących przedsiębiorstwa przed wdrażaniem koncepcji zrównoważonego rozwoju. Są to: złożoność, koszty, tempo, bezpieczeństwo oraz kwestie praktyczne.

Poprosiliśmy o opinię na ten temat 280 dyrektorów wyższego szczebla. Jak wynika z ich wypowiedzi, dążenie do zrównoważonego rozwoju kojarzy się przedsiębiorcom z powolnym i mało efektywnym działaniem. Z kolei tradycyjna działalność biznesowa jest przez nich postrzegana jako kosztowna i skomplikowana. Opinie te świadczą o sprzyjających warunkach dla przyspieszenia zrównoważonej transformacji.

Organizacje na drodze do zrównoważonego biznesu napotykają wiatr przeciwny w postaci szybkości działania i ryzyka. Jednakże wiatr wiejący im w żagle, napędzany złożonością i kosztami, może być jeszcze silniejszy.
Organizacje na drodze do zrównoważonego biznesu napotykają wiatr przeciwny w postaci szybkości działania i ryzyka. Jednakże wiatr wiejący im w żagle, napędzany złożonością i kosztami, może być jeszcze silniejszy.

Zrównoważone uzasadnienie biznesowe wymaga ewolucji, a nie rewolucji

Młodzi liderzy biznesu wzywają do uwzględnienia nowych kryteriów uzasadnienia biznesowego - wpływu środowiskowego i społecznego - w procesie podejmowania decyzji:

  • Nastaw się na osiągnięcie celu: spraw, aby zrównoważony rozwój był bardziej przystępny, i zaplanuj jego rentowne wdrożenie.

  • Rozszerz swoje horyzonty: rozważ rentowność firmy w perspektywie długoterminowej i pozwól na stopniowe skalowanie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju.

  • Wartość 360°: rozszerz definicję sukcesu biznesowego i rozpocznij współpracę w ramach ekosystemu.

Czy doświadczeni menedżerowie są otwarci na uwzględnienie nowych kryteriów w tworzeniu uzasadnienia biznesowego?

Jak wskazuje nasze badanie, choć 70% kadry kierowniczej zgadza się z młodymi liderami biznesu, ich zdaniem tradycyjne kryteria brane pod uwagę przez firmy w procesie podejmowania decyzji - takie jak zorientowanie na zmniejszenie kosztów i kwartalne zyski - mają wciąż kluczowe znaczenie. 67% potwierdza także ich istotną rolę w rozwoju zrównoważonych modeli biznesowych.

„Skalowanie i rozwijanie zrównoważonej wartości wymaga, obok tradycyjnych wyznaczników uzasadnienia biznesowego uwzględnienie także nowych kryteriów w procesie podejmowania decyzji.”

Skaluj wdrożenia z zakresu zrównoważonego rozwój dzięki nowym technologiom

Jeśli nowe podejście do uzasadnienia biznesowego jest wyznacznikiem zrównoważonej transformacji, to połączenie technologii i talentów stanowi jej siłę napędową.

Firmy, w oparciu o chmurę i nowe technologie, powinny najpierw zbudować solidny ekosystem IT, funkcjonujący w trzech interoperacyjnych zakresach: infrastruktury i bezpieczeństwa, danych i sztucznej inteligencji, w aplikacjach i na platformach.

Zwiększenie kompetencji organizacji poprzez wdrażanie nowych technologii może przełożyć się na zmniejszenie obaw przedsiębiorstw w stosunku do zrównoważonych modeli biznesowych oraz skrócić czas do osiągnięcia korzyści.

Technologia przyśpiesza zrównoważony rozwój

1.

Chmura obliczeniowa: Udostępnij kadrze zarządzającej dane dostawców, aby lepiej zrozumieli wagę ESG dla łańcucha wartości.

2.

Analiza danych: Szukaj argumentów w danych, takich jak powiązanie zwiększonej różnorodności z innowacyjnością, zaangażowaniem pracowników lub wzrostem zadowolenia klientów.

3.

Cyfrowe bliźniaki: Wykorzystaj technologię digital twins do monitorowania i optymalizacji procesów związanych m.in. z generowaniem odpadów przemysłowych i zużyciem wody, poprawiając wydajność zasobów.

4.

Platformy cyfrowe: Zachęcaj klientów do rejestrowania danych na temat liczby wykorzystywanych produktów i sposobu ich utylizacji. Wykorzystaj te dane do śledzenia ich wpływu na środowisko oraz optymalizacji.

5.

Technologie immersyjne: Pomóż społecznościom lokalnym zrozumieć korzyści płynące z projektów infrastrukturalnych (np. wirtualna rzeczywistość, która umożliwia wizualizację projektów budowlanych).

6.

Inteligentne kontrakty: Zwiększaj odpowiedzialność w procesach downstream (przekształcania surowców i komponentów w gotowe produkty), takich jak zarządzanie recyklingiem.

Siła talentów i kultury

Technologia to tylko część układanki.

Firmy muszą uwzględnić zrównoważony rozwój w tworzeniu innowacji, rozwijając kulturę organizacyjną, w której pracownicy mogą - a nawet powinni - pełnić rolę zrównoważonych innowatorów. Muszą rozwijać w zespołach takie umiejętności, jak lepsze zrozumienie wyzwań, praca zespołowa oraz bardziej zaangażowane prototypowanie. W tym celu konieczne jest wspieranie zespołów w adaptacji do nowych procesów, technologii oraz sposobów pracy.

Jak przyspieszać zrównoważoną transformację

Uwzględnienie w procesach decyzyjnych nowych kryteriów oraz inwestowanie w innowacyjne technologie to podstawa wprowadzania zmian.

Accenture rekomenduje trójetapowy proces wspierający firmy w drodze do rentownego wdrażania zrównoważonego rozwoju, obejmujący:

  • Zrozumienie: Opracowanie planu dotyczącego wprowadzania korzystnych zmian.
  • Odblokowanie: Inwestowanie w technologię, aby szybko i efektywnie osiągać zamierzone cele.
  • Uwolnienie: Skoncentrowanie strategii dotyczącej talentów na zdobywaniu nowych kompetencji.

AUTORZY

Debra McCormack

Global Board Effectiveness and Sustainability Lead

Dominic King

Research Lead – UK & Ireland