ACCENTURE


OŚWIADCZENIE ACCENTURE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności obowiązuje od dnia 7 maja 2018 r. Oświadczenie będzie regularnie aktualizowane w celu uwzględnienia wszelkich zmian w sposobie przetwarzania przez Accenture Twoich danych osobowych oraz nowelizacji przepisów prawa właściwego.

Na tej stronie i na jej podstronach można znaleźć wszystkie niezbędne informacje na temat tego, w jaki sposób Accenture PLC i/lub jej spółki stowarzyszone i nowo nabyte/przejęte firmy ("Accenture"; "my") chronią przetwarzane i kontrolowane przez nas dane osobowe dotyczące użytkownika ("Twoje dane osobowe"; "Twoje dane") oraz jakie przysługują użytkownikowi prawa w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych.

Więcej informacji o Accenture (oraz jeżeli to konieczne – o przedstawicielach Accenture) można znaleźć tutaj. Każdy podmiot Accenture z siedzibą poza Unią Europejską będzie do celów zachowania zgodności z przepisami w zakresie ochrony danych reprezentowany przez Accenture PLC.

Poniżej znajduje się ogólny opis sposobu, w jaki Accenture chroni Twoje dane osobowe. Kolejne ustępy zawierają szczegółowe informacje dotyczące tego:

1. W JAKI SPOSÓB ACCENTURE CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE?

Accenture poważnie traktuje Twoje prawo do prywatności i Twoje prawo do ochrony danych osobowych. Chcemy, abyś miał pewność, że współpracując z Accenture, powierzasz swoje dane zaufanemu partnerowi.

Accenture chroni Twoje dane osobowe zgodnie z przepisami prawa właściwego oraz własnymi politykami prywatności. Ponadto Accenture posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, umożliwiające ochronę Twoich danych osobowych przed nieuprawnionym i bezprawnym przetwarzaniem i/lub przed przypadkową ich utratą, zmianą, ujawnieniem czy uzyskaniem do nich dostępu, a także przed przypadkowym czy bezprawnym zniszczeniem lub uszkodzeniem takich danych.

W kolejnych ustępach znajdziesz szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez Accenture:

Jakie kategorie danych osobowych gromadzimy i jak przetwarzamy takie dane osobowe?

Gromadzimy dane osobowe naszych pracowników, potencjalnych pracowników, klientów, dostawców, partnerów biznesowych, wspólników oraz osób odwiedzających nasze witryny. Jeżeli zgromadzone przez nas dane nie są objęte niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, poinformujemy indywidualne osoby (jeżeli będzie to wymagane przepisami prawa) odpowiednio o tym, jakie inne dane będą gromadzone i jak będą wykorzystywane.

Do przetwarzanych przez nas danych osobowych należą w szczególności kategorie danych osobowych, o których mowa w ustępach: „Jak wykorzystujemy dane osobowe osób, które odwiedzają witrynę Accenture?”, „Jak wykorzystujemy pliki cookies (i inne technologie śledzenia)?”, „Jak wykorzystujemy dane osobowe osób, które odwiedzają nasze biura?” oraz „Jak wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych?”, a także inne kategorie danych osobowych wskazanych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności lub w innych oświadczeniach, jakie otrzymałeś/-aś.

Wyłączając określone dane wymagane na mocy przepisów prawa, Twoja decyzja o przekazaniu nam danych osobowych ma charakter dobrowolny. Dlatego nieudzielenie nam danych osobowych nie będzie wiązało się dla Ciebie z żadnymi negatywnymi konsekwencjami. Podkreślamy jednak, że w przypadku braku przekazania przez Ciebie określonych danych możemy nie być w stanie zrealizować wybranych lub wszystkich celów określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności, a Ty możesz mieć ograniczony dostęp do określonych narzędzi i systemów, które wymagają użycia Twoich danych osobowych.

Przekazując nam dane osobowe innej osoby (na przykład potencjalnego pracownika/poleconej osoby), ponosisz odpowiedzialność za poinformowanie takiej osoby o treści niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności oraz za uzyskanie zgody takiej osoby na przekazanie jej danych Accenture.

Kategorie danych osobowych, o których mowa powyżej, zostały przekazane przez Ciebie bezpośrednio (na przykład w trakcie zapisywania się do newslettera lub zamieszczania komentarza na forum internetowym) lub uzyskane pośrednio od określonych osób trzecich (na przykład z użyciem naszej technologii sieciowej). Do takich osób trzecich należą nasze podmioty powiązane, organy władzy publicznej, publiczne witryny i media społecznościowe, dostawcy i sprzedawcy.

Do jakich celów i na podstawie jakich przepisów prawnych wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Accenture wykorzystuje Twoje dane osobowe wyłącznie jeżeli jest to niezbędne do realizacji określonych celów. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się (i) do jakich celów Accenture wykorzystuje Twoje dane osobowe, oraz (ii) jaka jest podstawa prawna realizacji każdego z ww. celów.

Cel

Podstawa prawna

Zarządzanie relacjami w ramach umów i/lub stosunku pracy.

Niezbędne w celu realizacji umowy, której jesteś stroną.

Rekrutacja.

Prawnie uzasadniony interes Accenture, którym jest rekrutowanie odpowiednich pracowników.

Ułatwienie komunikacji (w tym w nagłych przypadkach oraz w celu zapewnienia Ci żądanych informacji).

Prawnie uzasadniony interes Accenture, którym jest odpowiednia komunikacja oraz zarządzanie nagłymi przypadkami w organizacji.

Prowadzenie naszych operacji biznesowych i zarządzanie nimi.

Prawnie uzasadniony interes Accenture, którym jest zapewnienie odpowiedniego przebiegu naszych operacji biznesowych.

Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi.

Niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, któremu podlegamy.

Monitorowanie wykorzystywania przez Ciebie naszych systemów (w tym monitorowanie wykorzystywania naszej witryny oraz stosowanych przez Ciebie aplikacji i narzędzi).

Prawnie uzasadniony interes Accenture, którym jest zapewnienie prawidłowego używania naszych systemów i ochrona naszego dobrego imienia.

Poprawa bezpieczeństwa i funkcjonowania naszej witryny, naszych sieci i informacji.

Prawnie uzasadniony interes Accenture, którym jest zapewnienie użytkownikom najwyższej jakości usługi, a także bezpieczeństw naszych sieci i informacji.

Wykonywanie analizy danych, tj. zastosowanie metod analitycznych do operacji biznesowych oraz danych w celu opisywania, przewidywania i doskonalenia działalności Accenture i/lub w celu zapewnienia użytkownikom najwyższej jakości usług (więcej informacji o sposobie wykonywania analiz na naszej stronie można znaleźć w naszej polityce cookies).

Prawnie uzasadniony interes Accenture, którym jest zapewnienie właściwego przebiegu naszych operacji biznesowych.

Marketing naszych produktów i usług wśród osób odwiedzających (chyba że nie wyrażą one na to swojej zgody, jak opisano w ustępie „Jak wykorzystujemy dane osobowe do celów marketingowych?” poniżej).

Prawnie uzasadniony interes Accenture, którym jest zapewnienie możliwości prowadzenia i rozwijania naszej działalności.

Wskazując w powyższej tabeli na prawnie uzasadniony interes Accenture jako na podstawę prawną do realizacji danego celu, jesteśmy przekonani, że Twoje interesy, prawa i wolności nie są nadrzędne wobec naszych prawnie uzasadnionych interesów mając na uwadze (i) transparentność procesu przetwarzania przez nas danych, (ii) naszą zasadę poszanowania prywatności od samego początku, (iii) nasze regularne weryfikacje ochrony prywatności, oraz (iv) prawa, jakie przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych. Skontaktuj się z nami, jeżeli potrzebujesz więcej informacji na temat naszego podejścia do testu równowagi.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach wskazanych powyżej zgodnie z Twoją uprzednią zgodą, o ile taka zgoda wymagana jest przepisami prawa właściwego.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych do celów, które są niespójne z celami, o których zostałeś/-aś poinformowany/-a, chyba że jest to wymagane lub dopuszczone przez prawo lub leży to w Twoim istotnym interesie (np. w nagłym przypadku wymagającym interwencji medycznej).

Czy przekażemy Twoje dane osobowe osobom trzecim?

Możemy przekazywać dane osobowe naszym dostawcom usług, zawodowym doradcom, organom władzy publicznej i rządowej oraz osobom trzecim w związku z (potencjalną) transakcją wewnątrzkorporacyjną lub handlową. Takie osoby trzecie mogą mieć siedziby w innych krajach. Przed przekazaniem danych podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe objęte zostaną odpowiednią ochroną przewidzianą właściwymi przepisami w zakresie ochrony prywatności danych oraz wewnętrznymi politykami Accenture.

O ile nie zostaniesz zawiadomiony o zastosowaniu innej procedury, decyzja o przekazaniu Twoich danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) osobom trzecim z siedzibą poza EOG będzie podejmowana odpowiednio do adekwatności takiego przekazania, ewentualnie przekazanie takie nastąpi na podstawie standardowych klauzul umownych (aby uzyskać kopię takiej klauzuli, użyj danych kontaktowych poniżej). Przekazanie Twoich danych osobowych poza EOG w innych przypadkach nastąpi zgodnie z odpowiednimi mechanizmami i standardami międzynarodowego przesyłu danych.

A co z danymi wrażliwymi?

Naszym celem nie jest gromadzenie danych wrażliwych (zwanych także specjalnymi kategoriami danych) za pośrednictwem niniejszej witryny ani w inny sposób. W pojedynczych przypadkach dane tego rodzaju będziemy gromadzić zgodnie z wymaganiami prawa w zakresie ochrony prywatności danych i/lub na podstawie uzyskanej zgody.

Termin „dane wrażliwe” dotyczy różnych kategorii danych osobowych, których szczególnego traktowania wymagają przepisy prawa regulujące ochronę prywatności danych, przewidujące w niektórych przypadkach także konieczność uzyskania wyraźnej zgody. Kategorie te obejmują pochodzenie rasowe i etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, filozoficzne i inne, członkostwo w związkach zawodowych, stan zdrowia psychicznego i fizycznego, dane biometryczne i genetyczne, życie seksualne lub orientację seksualną, informacje o wyrokach w sprawach karnych i popełnionych przestępstwach (w tym informacje o podejrzeniu popełnienia przestępstwa).

Jak wygląda bezpieczeństwo danych?

Stosujemy organizacyjne, fizyczne i techniczne środki ochrony wszystkich danych osobowych, jakie posiadamy. Dysponujemy protokołami, metodami kontroli i odpowiednimi politykami, procedurami i wytycznymi, dzięki którym środki te są proporcjonalne do ryzyka związanego z kategoriami danych osobowych oraz przetwarzaniem danych, jakie prowadzimy.

Aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe, stosujemy wiodące na rynku środki bezpieczeństwa. Obejmują one w szczególności:

 • Certyfikat ISO27001, który potwierdza, że przestrzegamy najwyższych i najbardziej rygorystycznych norm zabezpieczenia informacji. Jest to certyfikat wydawany przez British Standards Institution („BSI”) (Brytyjską Instytucję ds. Norm), który stanowi międzynarodowe potwierdzenie, że Accenture przestrzega najwyższych i najbardziej rygorystycznych norm. Certyfikacja ISO27001 dotyczy jedynej podlegającej kontroli normy, która określa wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i potwierdza, że procedury i kontrole bezpieczeństwa Accenture stanowią gwarancję ochrony informacji naszych i naszych klientów.
 • Globalny program Ochrony Danych Klientów (Client Data Protection („CDP”)), któremu podlega zarządzanie powierzonymi nam informacjami oraz systemami klientów.
 • Zlecanie przeprowadzania regularnych testów penetracyjnych, których wyniki potwierdzają skuteczność naszych zabezpieczeń technicznych.

Każdy użytkownik naszych witryn powinien rozumieć, że z powodu otwartego charakteru Internetu informacje i dane osobowe przekazywane są pomiędzy sieciami łączącymi go z naszymi systemami bez zabezpieczenia i mogą być pozyskiwane i wykorzystywane przez osoby niebędące ich adresatami.

Gdzie będą przetwarzane Twoje dane osobowe?

Ponieważ jesteśmy organizacją o zasięgu globalnym, z biurami i działalnością na całym świecie, gromadzone przez nas dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane międzynarodowo w ramach globalnej działalności Accenture oraz pomiędzy jednostkami i podmiotami powiązanymi Accenture.

Przekazywanie danych w ramach globalnej działalności Accenture odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności danych oraz z zachowaniem naszych Wiążących Zasad Korporacyjnych (Binding Corporate Rules („BCR”)).

Nasze BCR odzwierciedlają normy zawarte w europejskich przepisach dotyczących ochrony prywatności danych (w tym w Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych). Posiadanie BCR oznacza, że wszystkie podmioty naszej grupy, które podpisały BCR, zobowiązane są do przestrzegania tych samych wewnętrznych zasad. Oznacza to także, że Twoje prawa (zobacz: „Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?”) pozostają takie same, niezależnie od tego, w jakiej części świata podmiot Accenture przetwarza Twoje dane.

Pobierz kopię BCR Accenture.

Listę naszych podmiotów powiązanych według krajów ich utworzenia znajdziesz tutaj.

Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne. Dysponujemy odpowiednimi politykami i procedurami zarządzania informacjami i przechowywania informacji, tak aby dane osobowe były usuwane po upływie uzasadnionego okresu, odpowiednio do następujących kryteriów przechowywania danych:

 • Twoje dane osobowe przechowujemy tak długo, jak utrzymujemy z Tobą relacje (w szczególności jeżeli posiadasz u nas konto).
 • Twoje dane przechowujemy wyłącznie przez okres aktywności Twojego konta lub przez okres świadczenia na Twoją rzecz usług.
 • Twoje dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres niezbędny do spełnienia naszych międzynarodowych obowiązków prawnych i umownych.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

Masz prawo (w okolicznościach oraz na warunkach określonych w przepisach prawa właściwego, z zastrzeżeniem wyjątków w nim przewidzianych) do:

 • Żądania dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Accenture: masz w związku z tym prawo do uzyskania informacji na temat tego, czy posiadamy Twoje dane osobowe, a jeżeli tak, do uzyskania informacji o danych osobowych oraz ich kopii.
 • Żądania poprawienia Twoich danych osobowych: masz w związku z tym prawo do ubiegania się o wprowadzenie poprawek do Twoich danych osobowych, jeżeli są one niepoprawne lub niekompletne.
 • Niewyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych: masz w związku z tym prawo do żądania, aby Accenture zaprzestała przetwarzania Twoich danych osobowych.
 • Żądania usunięcia Twoich danych osobowych: masz w związku z tym prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych, także w przypadku gdy takie dane osobowe nie będą już niezbędne do realizacji odpowiednich celów.
 • Żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych: masz w związku z tym prawo do żądania, aby Accenture przetwarzała Twoje dane osobowe wyłącznie w ograniczonym zakresie, w tym za Twoją zgodą.
 • Żądania zapewnienia przenoszalności Twoich danych osobowych: masz w związku z tym prawo do otrzymania kopii (w formacie ustrukturyzowanym, powszechnie używanym, przeznaczonym do odczytu komputerowego) danych osobowych, jakie przekazałeś/-aś Accenture lub do żądania, aby Accenture przekazała takie dane osobowe innemu administratorowi danych.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych objęte jest zakresem naszych BCR, możesz także żądać dostępu do informacji o swoich prawach na podstawie BCR.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega Twojej zgodzie, masz prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie, kontaktując się z inspektorem ds. ochrony danych (dataprivacyofficer@accenture.com). Pamiętaj, że nie będzie mieć to wpływu na prawo Accenture do przetwarzania danych osobowych uzyskanych przed wycofaniem Twojej zgody ani na prawo Accenture do kontynuowania częściowego przetwarzania na podstawie prawnej innej niż Twoja zgoda.

Jeżeli pomimo naszego zaangażowania i wysiłku włożonego w ochronę Twoich danych osobowych uważasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony prywatności danych zostały naruszone, zachęcamy do zwrócenia się do Accenture w celu znalezienia odpowiedniego rozwiązania. Masz prawo do zgłoszenia swojej skargi bezpośrednio do właściwego organu nadzoru lub do wniesienia roszczenia przeciwko Accenture do właściwego sądu (w kraju, w którym mieszkasz, w kraju, w którym pracujesz lub w kraju, w którym według Ciebie naruszone zostały przepisy dotyczące prywatności danych).

Aby wyegzekwować swoje prawa, skontaktuj się z nami.

2. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH WITRYNĘ ACCENTURE?

Dowiedz się więcej o naszych sposobach wykorzystywania danych osobowych osób odwiedzających witrynę Accenture, w uzupełnieniu do informacji powyżej:

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Accenture gromadzi dane osobowe na swoich witrynach na dwa sposoby: (1) bezpośrednio (na przykład w czasie wpisywania danych osobowych przez użytkownika zapisującego się na newsletter lub rejestrującego się w celu zamieszczenia komentarza na forum); oraz (2) pośrednio (na przykład z użyciem naszej technologii sieciowej).

Możemy gromadzić i przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe, których udzielasz, uzupełniając formularze na naszej stronie. Obejmuje to rejestrację w celu korzystania z witryny, zapisywanie się na usługi, newslettery i otrzymywanie powiadomień, rejestrację udziału w konferencji lub żądanie white papers czy dalszych informacji. Strony, które gromadzą tego rodzaju dane osobowe, mogą przekazywać dalsze informacje o tym, do czego potrzebne są Twoje dane osobowe i jak będą wykorzystywane. Tylko od Ciebie zależy, czy przekażesz nam swoje dane osobowe.
 • Jeżeli kontaktujesz się z nami, możemy przechowywać zapis takiej korespondencji.
 • Możemy prosić Cię o wypełnienie ankiet, których używamy w celach badawczych, a Ty nie musisz odpowiadać na naszą prośbę.
 • Wszelkie posty, komentarze i inne treści, jakie zamieścisz na stronie lub wyślesz na stronę Accenture.
 • Nasza witryna gromadzi dane osobowe dotyczące Twojego komputera, w tym (pod warunkiem dostępności) adresu IP, systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki, w celach administrowania systemem, filtrowania ruchu, sprawdzania domen użytkowników oraz tworzenia statystyk.
 • Szczegóły dotyczące Twoich wizyt na naszej witrynie, przeglądanych przez Ciebie stron oraz zasobów, do jakich masz dostęp lub jakie zapisujesz, w szczególności dane o ruchu, dane o lokalizacji, dziennikach internetowych i inne dane o komunikacji. Więcej informacji znajdziesz w ustępie dotyczącym plików cookies poniżej.

Czy zamieszczamy linki do stron i programów osób trzecich?

Na naszych witrynach mogą znajdować się:

 • Linki do i ze stron naszych partnerskich sieci, reklamodawców i podmiotów powiązanych.
 • Określone programy (widżety i aplikacje) osób trzecich. W takim przypadku takie osoby trzecie mają prawo do przetwarzania Twoich danych osobowych zgromadzonych za pośrednictwem takich programów do własnych celów.

Nie ponosimy odpowiedzialności za strony ani programy takich osób trzecich. Przed wykorzystaniem i udzieleniem na stronach i w programach takich osób trzecich jakichkolwiek informacji należy zapoznać się z warunkami korzystania i oświadczeniami o ochronie prywatności takich osób trzecich.

Jak wykorzystujemy dane osobowe zgromadzone na naszych witrynach?

Wykorzystujemy dane osobowe do celów opisanych w ustępie „Do jakich celów i na podstawie jakich przepisów prawnych wykorzystujemy Twoje dane osobowe?” powyżej, ale także aby przekazać Ci żądane informacje, przetwarzać wnioski o pracę złożone online oraz w innych celach, jakie wyjaśnimy w momencie ich gromadzenia, na przykład w celu:

 • Realizacji żądania dostarczenia white papers, artykułów, newsletterów i innych treści.
 • Przeprowadzenia ankiet i wypełnienia kwestionariuszy w ramach badań.
 • Personalizacji wizyty użytkownika na stronie.
 • Nawiązania kontaktu w celach marketingowych, o ile wyraziłeś na to zgodę.

Analizujemy Twoje IP i dane dotyczące wyszukiwarki w celu ustalenia mocnych stron naszej witryny, poszukiwania sposobów jej doskonalenia oraz podniesienia jej efektywności. Więcej informacji znajdziesz w ustępie poświęconym plikom cookies poniżej .

3. JAK WYKORZYSTUJEMY PLIKI COOKIES (I INNE TECHNOLOGIE ŚLEDZENIA)?

W uzupełnieniu do informacji powyżej niniejszy ustęp opisuje sposób wykorzystywania przez nas plików cookies oraz innych technologii śledzenia.

Analizujemy Twoje IP i informacje na temat wyszukiwarki, aby stwierdzić, jakie są mocne strony naszej witryny, pomóc sobie w znalezieniu sposobów jej doskonalenia oraz metod jej dopasowania, tak aby użytkownik otrzymywał odpowiednie treści w sposób dla niego satysfakcjonujący.

Więcej szczegółów znajdziesz w naszej Polityce cookies . Korzystając z naszej witryny, zgadzasz się na umieszczanie w Twoim urządzeniu plików cookies i innych podobnych technologii, zgodnie z treścią naszej Polityki cookies.

4. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE OSÓB, KTÓRE ODWIEDZAJĄ NASZE BIURA?

W uzupełnieniu do powyższych informacji niniejszy ustęp opisuje sposób wykorzystywania przez nas danych osobowych osób odwiedzających biura Accenture.

Kliknij tutaj i dowiedz się szczegółowo, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdy odwiedzasz nasze biuro (podstrona ta dotyczy także możliwego przetwarzania Twoich danych osobowych za pośrednictwem CCTV oraz systemów zarządzania dostępem w przypadku aktywacji CCTV i systemów zarządzania dostępem).

Skontaktuj się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących prywatności danych oraz w celu powiadomienia nas o zgodach dotyczących witryny/działań marketingowych.

5. JAK WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE DO CELÓW MARKETINGOWYCH?

W uzupełnieniu do powyższych informacji następujące ustępy opisują nasz sposób wykorzystywania danych osobowych do celów marketingowych:

Skąd pochodzą dane marketingowe?

Większość danych osobowych, jakie gromadzimy i wykorzystujemy do celów marketingowych, dotyczy poszczególnych pracowników naszych Klientów i innych firm, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe. Dane kontaktowe możemy uzyskiwać także ze źródeł publicznych, takich jak media społecznościowe, w celu nawiązania kontaktu z odpowiednim przedstawicielem Klienta lub innej firmy.

Czy wysyłamy e-maile skierowane do określonej grupy odbiorców?

Wysyłamy wiadomości handlowe osobom reprezentującym naszych klientów lub inne firmy, z którymi chcemy rozwijać lub utrzymywać relacje biznesowe zgodnie z przepisami prawa właściwego dotyczącymi działań marketingowych. Nasze wiadomości skierowane do określonej grupy odbiorców zawierają zwykle sygnały nawigacyjne, pliki cookies i elementy podobnych technologii, które dostarczają nam wiedzy o tym, czy otworzyłeś/-aś, przeczytałeś/-aś czy usunąłeś/-ęłaś wiadomość oraz o linkach, jakie możesz kliknąć. Gdy klikasz link w wiadomości marketingowej otrzymanej od Accenture, wykorzystujemy plik cookie do zarejestrowania, jakie strony przeglądasz oraz jakie treści pobierasz z naszych witryn, nawet jeżeli nie jesteś zarejestrowany na stronie czy zalogowany.

E-maile skierowane przez Accenture do określonej grupy odbiorców mogą zawierać dodatkowe informacje na temat prywatności danych, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa właściwego.

Czy posiadamy bazy danych CRM?

Tak jak większość firm również Accenture wykorzystuje systemy Zarządzania Relacjami z Klientami (CRM) do zarządzania i śledzenia własnych działań marketingowych. Nasze bazy danych CRM zawierają dane osobowe należące do osób reprezentujących naszych klientów i inne firmy, z którymi utrzymujemy relacje biznesowe lub z którymi chcielibyśmy nawiązać takie relacje. Dane osobowe wykorzystywane do tych celów obejmują odpowiednie informacje biznesowe, takie jak dane kontaktowe, informacje dostępne publicznie (np. członkostwo w zarządach, opublikowane artykuły, komunikaty prasowe, publiczne posty w mediach społecznościowych, jeżeli mają znaczenie dla celów biznesowych), Twoje odpowiedzi na wiadomości skierowane do określonej grupy odbiorców (w tym dane dotyczące aktywności w sieci za pośrednictwem linków zawartych w naszych e-mailach), dane o aktywności na stronie zarejestrowanych użytkowników naszej strony oraz inne informacje biznesowe zamieszczane przez specjalistów Accenture w oparciu o ich osobiste relacje z Tobą. Jeżeli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte z bazy danych CRM, skontaktuj się z nami.

Czy łączymy i analizujemy dane osobowe?

Możemy łączyć dane ze źródeł dostępnych publicznie z danymi wynikającymi z naszych wzajemnych kontaktów opartych na wiadomościach elektronicznych, korzystaniu z witryny oraz na kontaktach osobistych (także informacjami zgromadzonymi z różnych witryn, takich jak nasze strony dla kandydatów do pracy oraz strony korporacyjne i informacjami gromadzonymi w momencie Twojego rejestrowania się, logowania na naszych stronach lub łączenia się z naszymi stronami za pośrednictwem Twoich danych logowania do serwisów społecznościowych (np. LinkedIn i Xing)). Łączymy te dane, aby móc lepiej oceniać efektywność witryn Accenture oraz aby wykonywać inne czynności, o których mowa w naszej polityce prywatności.

Czy przekazujemy dane osobowe osobom trzecim?

Oprócz osób trzecich, o których mowa w ustępie „Czy przekażemy Twoje dane osobowe osobom trzecim?” powyżej, Twoje dane osobowe mogą otrzymać od nas agencje marketingowe.

Wykaz takich agencji marketingowych znajduje się tutaj.

Jakie przysługują Ci prawa w zakresie komunikacji marketingowej?

Możesz skorzystać ze swojego prawa do rezygnacji z komunikacji marketingowej, zaznaczając odpowiednie pozycje w formularzach, które służą do gromadzenia Twoich danych osobowych lub korzystając z mechanizmów rezygnacji w wiadomościach elektronicznych, jakie do Ciebie wysyłamy. Możesz także w dowolnym momencie skorzystać ze swojego prawa do zaprzestania otrzymywania komunikacji marketingowej oraz do żądania usunięcia Twoich danych osobowych z naszych baz danych CRM, kontaktując się z nami. W takich przypadkach zachowamy dane osobowe w minimalnym zakresie, aby odnotować Twoją rezygnację i nie skontaktujemy się z Tobą ponownie w przyszłości. Aby poinformować nas o swojej rezygnacji, możesz także skorzystać z tego linka .

6. SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Kliknij tutaj, jeżeli:

Możesz także skontaktować się z naszym inspektorem ds. ochrony danych (dataprivacyofficer@accenture.com).