Government as a Platform-modenhet i Norge

Hvordan kan myndighetene dreies i retning av plattformsentrerte driftsmodeller? Accenture Research har kommet frem til fire modenhetspilarer for innføring av Government as a Platform og sett nærmere på ti lands myndigheter for å bedre forstå hvor de befinner seg innenfor hver av pilarene.

Funnene viser at Norges modenhet ligger I mellomsjiktet, og er rangert på sjette plass av de ti landene.

Tre av ti ledere i offentlig sektor i Norge ser ikke et sterkt behov for å endre og tenke nytt om sin etat, og mange har fortsatt en avventende holdning til bruk av ny teknologi1

Norge har beveget seg i retning av Government as a a Platform de senere årene. Landet er kjent for godt arbeid med digitalisering og lanserte en av de første integrerte myndighetsplattformene, Altinn i 2003.

Resultatene fra modenhetsindeksen viser at:

 • Norge har et godt grunnlag for Government as a Platform og har en arbeidsstokk med høy kompetanse og stor gründerånd.
 • Norge har lagt et sunt grunnlag for offentlig-privat samarbeid, men det finnes ikke platformer eller teknologi som legger til rette for samhandling mellom aktørene i stor skala.
 • Innbyggernes forventninger til brukeropplevelsen er høy, og enkelte etater går i bresjen for utviklingen.

Forbedring på tvers av områder. For å utforme neste generasjons offentlige tjenester bør offentlige etater I Norge etablere et tydelig og helgetlig rammeverk for digitale endringer, legge til rette for innovativ statlig teknologi og gå fra å være tjenesteleverandør til å bli økosystemmoderator for offentlige tjenester.

Accentures modenhetsindeks for Government as a Platform Readiness Index avslører bade styrker og forbedringspotensial innenfor de viktige pilarene.

Etabler et grunnlag. Et godt grunnlag for Government as a Platform er avhengig av arbeidsstokkens kompetanse, infrastruktur og lovgivning for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, digital kompetanse og tillit fra samfunnet. Norge nyter godt av høy kompetanse I arbeidsstokken og et godt utdanningssystem, I tillegg til en avansert infrastruktur for IT sammenlignet med de andre undersøkte landene. Landets styrker omfatter også omfattende bruk av digitale hjelpemidler – 97% av befolkningen i Norge bruker internett. Dette er den høyeste prosentandelen I GaaP-indeksens utvalg. Viljen til å dele data er også høy.

Offentlige etater I Norge kan etablere et bedre grunnlag ved å:

 • Arbeide for å gi den fremtidige arbeidsstokken de ferdighetene som kreves i den fjerde industrielle revolusjonen ved å gi sårbare grupper etterutdanning, slik at de kan bruke digitale hjelpemidler til å oppdage at læring er en del av livet.
 • Utvikle offentlig-private partnerskap som gir innbyggerne hjelp til å navigere i den digitale verdenen med trygghet og tillit.

Skap tanker om endring og innovasjon. Government as a Platform krever entreprenørskap og en innovasjonsorientert kultur som viser vilje til endring. Norge ligger på syvende plass i utvalget når det gjelder gründerskap og samfunnets oppfatning av oppstartsbedrifter og gründere. 36% av de spurte lederne i offentlig sektor i Norge mener at organiseringen av arbeidsstokken i deres etat er tilpasningsdyktig og støtter opp om nyskaping.2

For å fortsette arbeidet med å skape tanker om endring og innovasjon kan Norge:

 • Opplyse samfunnet om muligheter og risikoer ved entreprenørskap allerede i skolen.
 • Ta i bruk ny teknologi og kreative arbeidsmetoder i større skala i offentlige etater på alle myndighetsnivåer.
 • Gi Difi mer myndighet, større økonomiske ressurser og mer ansvar for å drive endringsprosessen i offentlig sektor fremover.

Legg til rette for økonomisk vekst. Government as a Platform spiller en viktig rolle når bedrifter skal utnytte de mulighetene som ligger i den voksende plattformøkonomien. Norge er rangert på sjette plass på denne pilaren, men er på andre plass når det gjelder hvor bedriftsvennlig landet er. Norge har økt arbeidet for tilgjengelighet, adgang og bruk av åpne data fra myndighetene, men innsats fra andre land, som Storbritannia og USA, har gjort at listen på dette området nå ligger høyere enn før.

De statlige etatene i Norge kan fortsette å stimulere økonomisk vekst ved å:

 • gå over fra å regulere plattformøkonomien til å bli en «betrodd megler» som sikrer rettferdighet og åpenhet på økonomiske plattformer
 • utvid samarbeidet om økonomisk vekst til å gjelde flere enn de forventede aktørene, og se i retning av oppstartsbedrifter og digitale aktører

Innovasjon i offentlige tjenester. Det er avgjørende å sørge for nyskaping og forbedringer i offentlige tjenester gjennom økosystemsamarbeid med innbyggere, organisasjoner og bedrifter. De offentlige etatene i Norge er uten tvil klar over den digitale omveltningen og behovet for å gjøre endringer i arbeidet og driftsmodellen. Norge havnet på sjuende plass innenfor denne pilaren og på sjette plass når det gjelder prioritering og engasjering av innbyggerne. Dette viser at modenheten ligger i mellomsjiktet.

Offentlige etater i Norge kan oppnå mer nyskaping ved å

 • utforme åpne digitale plattformer for offentlige tjenester som lar offentlige og private aktører målrette tjenestene sine overfor innbyggerne og samarbeide om mer innovative løsninger på de forskjellige politikkområdene
 • støtte offentlige etater i arbeidet med å finne nye forretnings- og driftsmodeller som bygger på data, ny teknologi og økosystemer, for å etablere brukerdrevne offentlige tjenester

Slik gjør Norge det. Hvor modent er Norge når det gjelder Government as a Platform? Singapore er det landet som er mest modent for Government as a Platform, og Norge er på sjette plass. Land med høy rangering var svært oppmerksomme på elementene i de fire pilarene og prioriterte dem. Se den fullstendige rangeringen nedenfor.

Rangering av GaaP-modenhet

Overall GaaP Readiness Scores: Singapore – 72.2, United Kingdom – 70.0, United States – 69.6, Australia - 67.3, France – 66.9, Norway – 66.7, United Arab Emirates – 65.7, Japan – 62.4, Germany – 62.0, Saudi Arabia – 57.4

Source: Accenture Government as a Platform Research 2018

1 Accenture Technology Vision 2017, public services data

2 Accenture Technology Vision 2017, public services data

Roger Østvold

Managing Director – Helse Og Offentlig Sektor, Accenture Strategy


Gabriel Bellenger

Managing Director

MORE ON THIS TOPIC

Championing the new public service technology leader
Today’s consumers reveal the future of healthcare

Følg oss

Subscription Center
Stay in the Know with Our Newsletter Stay in the Know with Our Newsletter