Ifølge undersøkelsen Accenture Technology Vision 2017 mente 68 prosent av de spurte lederne i offentlig sektor at digitale økosystemer allerede har merkbar innvirkning på – eller vil føre til store endringer i – sektoren.1 De mest effektive plattformene er utformet på bakgrunn av spesifikke mål, situasjonsbehov og gjeldende kompetanse – og etatene har alternativer. Etatene arbeider i større grad med andre aktører i økosystemet. Dataene fra Accenture Technology Vision 2018 viser at 36 prosent av lederne i offentlig sektor på verdensbasis sier at antallet partnere organisasjonen deres samarbeider med, har fordoblet seg eller mer de to siste årene.2

Her er fire plattformmodeller med forskjellige kommunikasjonskanaler og økosystemer for levering av offentlige tjenester.

«Whole-of-Government»-plattform

Offentlig sektor spiller den viktigste rollen i arbeidet med å skape et miljø som støtter samarbeid blant alle aktører. Whole-of-Government-plattformen passer best for land som har etablert et tydelig, sentralisert ansvar for digitale og offentlige tjenester på nasjonalt nivå. Denne typen plattform gir et sentralt tilgangspunkt til informasjon og tjenester på tvers av etater. Innbyggerne ønsker slike portalløsninger. Undersøkelser viser at seks av ti innbyggere i USA foretrekker en samlet nettportal for offentlige tjenester.3

Denne tilnærmingen har for eksempel vist seg å være vellykket hos Government Digital Service i Storbritannia og Australian Taxation Office. Norge utforsker hvordan man kan bruke Altinn-plattformen til økt samarbeid med bedrifter og sivilsamfunnet (for eksempel til nettdugnadsaktiviteter). Altinn har blitt mer enn en nettportal for offentlige skjemaer; nå inneholder plattformen også verktøyene og teknologien offentlige etater og bedrifter trenger for å etablere nye tjenester. Tredjeparters tjenester kan integreres med plattformen og øke verdiskapingen ved at felles data deles med plattformpartnerne. Slik oppnår man innovasjon. Aktørene ser nå på hvordan Altinn kan utvikles videre som en betrodd datakilde – en sikker datavokter for innbyggerne – for den norske digitale økonomien.

Samarbeidsplattform

Samarbeidsplattformer er en tjenestesentrert og vertikalt integrert plattform for to eller flere myndighetsorganer. Disse plattformene reduserer informasjonsmengden og antallet tjenesteleverandører, slik at man i større grad kan dele dataene. Datadeling blir stadig viktigere – 85 prosent av lederne i offentlig sektor på verdensbasis er enige om at etatene deres bruker data til viktige og automatiserte avgjørelser i større grad enn noen gang.4 Samarbeidsplattformer legger også til rette for mer ambisiøse prosjekter innenfor bestemte tjenesteområder.

Denne plattformtilnærmingen passer best for land som mangler en felles plattform for offentlige digitale tjenester og ønsker bedre tjenester på enkelte områder (for eksempel støtte til små bedrifter eller autorisasjonshåndtering) som involverer flere offentlige etater gjerne på både statlig og lokalt nivå.

Statlige etater med jus eller autorisasjoner som arbeidsområde vil ha nytte av å etablere en samarbeidsplattform. Disse etatene må i større grad ta initiativer overfor andre aktører i samfunnet, samtidig som de beskytter den offentlige velferden. De prøver, men mange ser fortsatt mot det digitale i stedet for å bli digitale.

Økosystemplattform

Myndighetene fungerer som tilrettelegger eller mellomledd i en økosystemplattform. Dette er en åpen og resultatsentrert plattform der myndighetene samhandler eller tilbyr tjenester i fellesskap med ikke-statlige aktører. Denne modellen for samskaping legger til rette for både naturlige partnerskap og mer uvanlige partnerskap som kan skape nye verdier og innovasjon. Nesten alle (91 prosent) lederne i offentlig sektor som ble spurt, mener det er avgjørende å innføre en plattformbasert forretningsmodell og delta i økosystemer med digitale partnere.5

Ledere i offentlig sektor forbereder seg allerede på mer samhandling i økosystemer. De fleste ledere i offentlig sektor (94 prosent) mener at datamengden som utveksles med partnere, vil øke.6 Det kan være fornuftig å ta tak i kompliserte politikkområder som ikke kan håndteres av én enkelt tjenesteleverandør (for eksempel arbeidsledighet blant unge og opplæring).

Pôle Emploi, den franske offentlige arbeidsetaten, er en vellykket økosystemplattform. De har etablert «L’Emploi Store», en åpen portal der innbyggerne kan laste ned arbeidsrelaterte apper som er utviklet av Pôle Emploi og tredjeparter. Etaten samarbeidet med en aktør som tilbyr opplæring via nettet, slik at arbeidssøkerne nå har tilgang til mer enn 1000 nettkurs. I tillegg har de åpnet «Le Lab», et internt innovasjonssenter som bidrar økonomisk til at arbeidssøkere, arbeidstakere, rådgivere og oppstartsbedrifter kan utforme nye digitale tjenester.

Nettdugnadsplattform

Nettdugnadsplattformen er en innovasjonssentrert tilnærming der myndigheter åpent samhandler med innbyggere, bedrifter, andre myndighetsorganer eller ikke-statlige organisasjoner. Med denne tilnærmingen fungerer myndighetene som tilrettelegger eller mellomledd for økosystemsamarbeid, men gjerne slik at deltakerne hovedsakelig har udefinerte roller. Denne plattformen fungerer best for land der nye politikkområder krever nyskapende problemløsning i samarbeid med sivilsamfunnet.

Noen eksempler er nettdugnadsplattformer som inviterer til å sende inn ideer eller bidra med ekspertise på svært kompliserte områder, som USAID Grand Challenge i kampen mot ebola eller UNHCRs åpne plattform UNHCR Ideas, der de inviterer til å komme med gode ideer som kan forbedre flyktningers liv.

Også skatteetaten i USA (IRS) tilbyr gratis skattehjelp og elektroniske alternativer for skattebetalere som har inntekt under en bestemt grense. I stedet for å bruke tid og ressurser på å utvikle disse appene selv har IRS sertifisert eksisterende apper som er utviklet av private selskaper og gjort verktøyene tilgjengelige gjennom IRS.gov. Enkeltpersoner som oppfyller kravene, kan bruke gratis nettskjemaer, laste ned kommersiell programvare for utfylling av skattemeldingen og koble seg til autoriserte elektroniske tjenester fra IRS’ plattform.7

En god plattform

Partnerskapet for flyktninger viser mulighetene som ligger i samhandling mellom offentlig og privat sektor. Mer enn seks millioner flyktninger som er fordrevet fra hjemmet sitt, får nå tilgang til utdanning, økonomisk støtte og arbeid fordi organisasjonene samlet seg og strakte ut en hjelpende hånd.

Bernard La Masson

Global Managing Director – Health and Public Service, Management Consulting


Carl Ward

Group Technology Officer – Health and Public Service

MORE ON THIS TOPIC

Championing the new public service technology leader
Today’s consumers reveal the future of healthcare

Følg oss

Subscription Center
Stay in the Know with Our Newsletter Stay in the Know with Our Newsletter