Kenyataan privasi ini berkuat kuasa pada 15 Oktober 2021. Sila ambil maklum bahawa kenyataan privasi ini akan kerap diperbaharui untuk mencerminkan sebarang perubahan dalam cara kami mengendalikan data peribadi anda atau sebarang perubahan dalam undang-undang yang terpakai.

Halaman ini dan sub-halamannya memberikan anda kesemua maklumat yang anda perlu tahu tentang bagaimana Accenture PLC dan / atau afiliasinya anak-anak syarikat dan syarikat yang baru diperolehi ("Accenture"; "kami") melindungi data peribadi yang kami proses dan kawal berkaitan dengan anda ("Data peribadi anda"; "data anda") dan hak anda berhubung dengan pemprosesan data peribadi anda.

Mana-mana entiti Accenture yang terletak di luar Kesatuan Eropah akan, bagi tujuan pematuhan undang-undang privasi data, diwakili oleh Accenture PLC.

Di bawah ini, kami memberikan penerangan umum tentang bagaimana Accenture melindungi data peribadi anda. Selanjutnya di bawah, kami juga memberikan maklumat khusus mengenai perkara berikut:

 • Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi apabila anda melayari laman web Accenture?
 • Bagaimanakah kami menggunakan kuki (dan teknologi penjejakan lain)?
 • Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi apabila anda melawat pejabat kami?
 • Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi untuk tujuan pemasaran?

1. Bagaimanakah Accenture melindungi data peribadi anda?

Accenture sangat mementingkan hak anda berkenaan privasi dan perlindungan data peribadi anda. Kami mahu anda merasa selamat bahawa apabila anda berurusan dengan Accenture, data peribadi anda berada dalam keadaan baik.

Accenture melindungi data peribadi anda mengikut undang-undang yang terpakai dan polisi privasi data kami. Di samping itu, Accenture mengekalkan langkah-langkah teknikal dan organisasi yang bersesuaian untuk melindungi data peribadi anda daripada pemprosesan yang tidak dibenarkan atau yang menyalahi undang-undang dan / atau terhadap kehilangan tanpa sengaja, pengubahan tanpa kebenaran, pendedahan atau akses secara tidak sengaja, atau pemusnahan atau kerosakan yang tidak disengajakan atau tidak sah.

Seksyen berikut memberikan anda butiran lanjut berkenaan bagaimana Accenture memproses data peribadi anda:

Apakah kategori data peribadi anda yang kami kumpulkan dan bagaimana kami memproses data peribadi tersebut?

Kami mengumpul data peribadi pekerja kami, individu yang berpotensi untuk bekerja dengan Accenture, pelanggan, pembekal, kenalan perniagaan, pemegang saham dan pengguna laman web. Jika data yang kami kumpul tidak disenaraikan dalam kenyataan privasi ini, kami akan memberi individu-individu tersebut (apabila dikehendaki oleh undang-undang) notis yang bersesuaian tentang data lain yang akan dikumpulkan dan bagaimana ia akan digunakan.

Data peribadi yang kami kumpulkan merangkumi kategori data peribadi yang diterangkan dalam bahagian “Bagaimana kami menggunakan data peribadi anda apabila anda melayari laman web Accenture?”, “Bagaimanakah kami menggunakan kuki (dan teknologi penjejakan yang lain)?”, “Bagaimana kami menggunakan data peribadi anda apabila anda melawat pejabat kami?” dan “Bagaimana kami menggunakan data peribadi anda untuk tujuan pemasaran?” serta apa-apa kategori lain berkenaan data peribadi yang dirujuk dalam kenyataan privasi ini atau dalam kenyataan lain yang telah anda terima.

Di bawah ini juga adalah carta yang menerangkan kategori data peribadi yang kami kumpulkan.

Maklumat peribadi tambahan, butiran kenalan dan maklumat pengecaman. Sebagai tambahan kepada maklumat peribadi yang disenaraikan di atas, Accenture mungkin mengumpulkan maklumat peribadi tambahan untuk tujuan perekrutan/ pekerjaan, seperti nombor pengenalan nasional, nombor keselamatan sosial, maklumat insurans, status perkongsian perkahwinan / sivil, rakan kongsi domestik, tanggungan, maklumat hubungan kecemasan, dan sejarah ketenteraan; maklumat profesional/ketersediaan/penjadualan kalendar peribadi untuk tujuan mesyuarat/komunikasi.
Maklumat pendidikan dan maklumat profesional atau maklumat berkaitan pekerjaan. Accenture mungkin mengumpulkan maklumat mengenai pendidikan dan maklumat profesional anda atau yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti sejarah pekerjaan anda.
Data sensitive untuk tujuan perekrutan. Accenture boleh mengumpulkan beberapa jenis maklumat sensitif apabila dibenarkan oleh undang-undang tempatan atau dengan persetujuan anda, seperti maklumat kesihatan / perubatan (termasuk status kecacatan), maklumat keahlian kesatuan sekerja, agama, bangsa atau etnik, lambang minoriti, dan maklumat mengenai sabitan jenayah dan kesalahan. Accenture mengumpulkan maklumat ini untuk tujuan tertentu, seperti maklumat kesihatan / perubatan untuk menyediakan fasiliti sesuai dengan kecacatan atau penyakit (tertakluk kepada had undang-undang mengenai masa pengumpulan maklumat tersebut dan batasan lain) dan untuk memberikan manfaat; pemeriksaan latar belakang dan maklumat peribadi yang berkaitan dengan kepelbagaian (seperti bangsa atau etnik) untuk mematuhi tanggungjawab undang-undang dan polisi dalaman yang berkaitan dengan kepelbagaian dan anti diskriminasi.
Dokumentasi diperlukan di bawah undang-undang imigresen. Accenture mungkin mengumpulkan data tentang kewarganegaraan, data pasport, dan perincian permit kediaman atau permit kerja (salinan fizikal dan / atau salinan elektronik).
Maklumat kewangan untuk tujuan pembayaran gaji / faedah Maklumat perbankan anda dan perincian kewangan lain yang berkaitan yang kami perlukan untuk tujuan pembayaran gaji / faedah.
Maklumat pengurusan bakat. Maklumat yang diperlukan untuk menjalankan pemeriksaan latar belakang, perincian mengenai keputusan dan hasil prestasi, maklum balas dan peringatan prestasi, program e-pembelajaran / latihan, tinjauan prestasi dan kemajuan (termasuk maklumat yang anda berikan ketika memohon / memberikan maklum balas, membuat prioriti, mengemaskini input anda di laman yang berkaitan), maklumat lesen memandu dan pemilikan kereta, dan maklumat yang digunakan untuk mengisi biografi.
Maklumat perekrutan yang dipohon. Maklumat yang diminta untuk diberikan semasa proses perekrutan, setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai.
Maklumat perekrutan yang anda berikan. Maklumat yang anda berikan dalam resume / CV, surat, sampel penulisan, atau bahan bertulis lain (termasuk gambar).
Maklumat yang dijana oleh kami semasa perekrutan. Maklumat yang dijana oleh penemuduga dan perekrut berkaitan dengan anda, berdasarkan interaksi mereka dengan anda atau carian asas melalui Internet yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan.
Maklumat perekrutan yang diterima dari pihak ketiga. Maklumat berkaitan anda yang diberikan oleh firma penempatan pihak ketiga, perekrut, atau laman web carian pekerjaan, jika berkenaan.
Bahan audiovisual. Foto, dan gambar / audio / rakaman yang dirakam di CCTVs atau sistem video lain ketika anda berkunjung ke pejabat kami atau dirakam semasa berlangsungnya acara perekrutan atau wawancara perekrutan secara video atau sebarang acara maya dan langsung yang lain (termasuk rakaman semasa bengkel maya atau acara serupa).
Rekomendasi. Informasi berkaitan rekomendasi yang diberikan bagi pihak anda oleh orang lain.
Imigrasi. Dokumentasi atau maklumat berkaitan yang diperlukan dibawah undang-undang imigrasi.
Sejarah pekerjaan dan pemeriksaan latar belakang. Maklumat mengenai pekerjaan lampau, pendidikan, dan jika berkenaan dan dibenarkan oleh undang-undang terpakai, sejarah kredit, catatan jenayah atau maklumat lain yang didedahkan semasa pemeriksaan latar belakang.
Maklumat berkaitan kepelbagaian. Maklumat mengenai bangsa / etnik / agama / kecacatan / jantina dan status LGBT, untuk tujuan penyediaan laporan kepada kerajaan yang dikehendaki oleh undang-undang, serta untuk memahami ciri kepelbagaian tenaga kerja Accenture, tertakluk pada had undang-undang.
Maklumat penilaian. Maklumat yang dijana berikutan penyertaan anda dalam penilaian psikologi, teknikal atau tingkah laku. Anda akan menerima lebih banyak maklumat mengenai sifat penilaian tersebut sebelum penyertaan anda dalam penilaian tersebut.

Selain dari maklumat tertentu yang dikehendaki oleh undang-undang atau oleh polisi-polisi Accenture (termasuk pengurusan hubungan pekerjaan dengan Accenture), keputusan anda untuk memberikan sebarang data peribadi kepada kami adalah dibuat dengan sukarela. Oleh itu, anda tidak akan dikenakan sebarang implikasi buruk jika anda tidak mahu memberikan data peribadi anda kepada kami. Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa jika anda tidak memberikan maklumat tertentu, kami mungkin tidak dapat mencapai beberapa atau kesemua tujuan yang digariskan dalam kenyataan privasi ini, dan anda mungkin tidak dapat menggunakan alat dan sistem tertentu yang memerlukan data peribadi anda.

Jika anda memberikan kepada kami data peribadi individu lain (misalnya, individu/rujukan yang berpotensi untuk bekerja dengan Accenture), anda bertanggungjawab untuk memastikan bahawa individu itu dimaklumkan tentang maklumat yang terkandung di dalam kenyataan privasi ini dan bahawa individu itu telah memberikan persetujuannya kepada anda untuk berkongsi maklumat individu tersebut dengan Accenture.

Kategori data peribadi yang disebutkan di atas telah diperoleh sama ada secara langsung dari anda (contohnya, apabila anda memberikan maklumat untuk mendaftar untuk menerima surat berita atau mendaftar untuk memberikan ulasan di laman web forum) atau secara tidak langsung dari pihak ketiga (contohnya, melalui teknologi laman web kami). Pihak ketiga tersebut termasuklah afiliasi kami, pihak berkuasa awam, laman web awam dan media sosial, pembekal dan penjual.

Apakah tujuan dan asas undang-undang yang membolehkan kami menggunakan data peribadi anda?

Accenture menggunakan data peribadi anda hanya jika diperlukan untuk tujuan tertentu. Sila lihat jadual di bawah bagi (i) senarai tujuan untuk Accenture menggunakan data peribadi anda dan (ii) gambaran keseluruhan asas undang-undang bagi setiap tujuan tersebut.

Tujuan Asas undang-undang
Menguruskan hubungan kontrak dan / atau hubungan kerja anda dengan kami. Perlu untuk menilai prestasi kontrak dimana anda adalah salah satu pihak.
Perekrutan. Wajar berlandaskan atas dasar kepentingan sah kami untuk memastikan bahawa kami merekrut pekerja yang sesuai.
Memudahkan komunikasi dengan anda (termasuk memudahkan mesyuarat; komunikasi sekiranya berlaku kecemasan, dan untuk memberikan anda maklumat yang diminta). Wajar berlandaskan atas dasar kepentingan sah kami untuk memastikan komunikasi yang betul dan pengendalian kecemasan dalam organisasi ini.
Pengendalian dan pengurusan operasi perniagaan kami termasuk atau menjadi sebahagian daripada penyediaan perkhidmatan kami kepada pelanggan kami dan pekerja/kontraktor mereka dan pelanggan mereka, contohnya dalam mengumpul data mereka sebagai sebahagian daripada tinjauan, analisis data, penyelidikan Pemasaran atau tujuan lain. Wajar berlandaskan dasar kepentingan sah kami untuk memastikan operasi perniagaan kami berfungsi dengan baik.
Mematuhi keperluan undang-undang. Perlu bagi pematuhan kewajipan undang-undang.
Memantau penggunaan sistem kami oleh anda (termasuk pemantauan penggunaan laman web kami dan mana-mana aplikasi dan alatan yang anda gunakan). Wajar berlandaskan dasar kepentingan sah kami untuk mengelakkan ketidakpatuhan dan melindungi reputasi kami.
Pendengaran sosial (Mengenalpasti dan menilai apa yang dikatakan tentang Accenture dan pelanggan kami di media sosial (hanya kandungan yang boleh diakses secara umum) untuk memahami sentimen, niat, mood dan trend pasaran serta keperluan pihak berkepentingan dan dengan itu meningkatkan perkhidmatan kami. Kami melakukan ini melalui carian perkataan dan matlamat kami adalah untuk mendapatkan pandangan dalam trend perbualan sepanjang tempoh tertentu dan tidak bertujuan untuk mengenal pasti mana-mana individu. Untuk mencapai tujuan ini, kami menganalisa dan memantau aliran perbualan dan memantau pendapat yang tersedia untuk umum, kenyataan atau interaksi lain di saluran media sosial.) Wajar berlandaskan dasar kepentingan sah kami untuk melindungi aset kami dan jenama kami di media sosial.
Meningkatkan keselamatan dan fungsi laman web, rangkaian kami dan maklumat. Wajar berlandaskan dasar kepentingan sah kami untuk memastikan bahawa anda menerima pengalaman pengguna yang sangat baik dan rangkaian kami serta maklumat adalah selamat.
Analisis data yang dijalankan, iaitu mengaplikasikan analitik kepada operasi perniagaan dan data untuk menerangkan, meramalkan dan meningkatkan prestasi perniagaan Accenture dan/atau untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. (maklumat lebih terperinci mengenai cara kami menjalankan analisis di laman web kami boleh didapati dalam dasar Kuki kami). Wajar berlandaskan dasar kepentingan sah kami untuk memastikan operasi perniagaan kami berfungsi dengan baik.
Memasarkan produk dan perkhidmatan kami kepada anda (melainkan jika anda membantah terhadap pemprosesan tersebut, seperti yang diterangkan dalam bahagian "Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi untuk tujuan pemasaran?" di bawah). Wajar berlandaskan dasar kepentingan sah kami untuk memastikan bahawa kami dapat menjalankan dan meningkatkan mutu perniagaan kami.
Tujuan Perekrutan/Pekerjaan Khusus Asas undang-undang
Menilai kesesuaian anda untuk pekerjaan bagi peranan yang anda mohon, serta peranan masa depan yang mungkin akan tersedia Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan bahawa ia merekrut pekerja yang sesuai
Menguruskan permohonan anda Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan bahawa ia merekrut pekerja yang sesuai
Memudahkan komunikasi dengan anda Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan komunikasi yang betul dalam organisasi dan dengan anda.
Melaksanakan fungsi pentadbiran (cth: membayar anda semula untuk perbelanjaan berkaitan temu ramah). Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan bahawa ia merekrut pekerja yang sesuai
Melakukan analisis data, termasuk analisis kumpulan pemohon kami untuk lebih memahami siapa yang memohon jawatan di Accenture dan bagaimana untuk menarik minat dan mengekalkan bakat teratas. Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan bahawa ia terus meningkatkan proses pengambilan pekerja.
Dalam kes tertentu, merakam temu ramah atas talian anda untuk ditinjau oleh perekrut tambahan dan pengurus pengambilan pekerja. Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan bahawa ia merekrut pekerja yang sesuai
Sekiranya anda mendaftar di laman web Kerjaya (Careers) kami, kami akan memasukkan anda ke dalam pangkalan data untuk menerima surat akan datang mengenai kedudukan dan acara Accenture. Anda juga mungkin menerima cadangan pekerjaan yang diperibadikan semasa melayari laman web Kerjaya (Careers) kami. Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan bahawa ia merekrut pekerja yang sesuai
Memindahkan maklumat hubungan anda, data pendidikan, data pekerjaan, maklumat permohonan dan CV, semuanya seperti yang anda berikan dalam sistem pengambilan kami, ke Accenture Talent Connection — sebuah laman web yang kami selenggara untuk memberitahu anda mengenai jawatan baru yang mungkin menarik bagi anda awak. Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan bahawa ia merekrut pekerja yang sesuai
Pentadbiran faedah pekerja Wajar berdasarkan kepentingan sah Accenture untuk memastikan bahawa pekerja kami menerima faedah yang terpakai.
Melakukan sebarang pelaporan yang diperlukan secara sah dan membalas berkaitan proses undang-undang. Mematuhi kewajipan undang-undang.
Tujuan berkaitan maklumat alumni tertentu Asas undang-undang
Untuk membolehkan alumni mencari anda melalui direktori jika anda didaftarkan sebagai alumni / alumna Accenture. Wajar berdasarkan kepentingan sah kami untuk menawarkan pengguna kemungkinan menggunakan Laman Alumni untuk menghubungi alumni lain.
Memberikan pengguna laman Alumni pengalaman khusus di Laman Alumni, termasuk perkhidmatan pemperibadian seperti Berita dan Acara dan komunikasi interaktif. Wajar berdasarkan kepentingan sah kami untuk memberikan pengalaman khusus kepada pengguna kami.
Untuk meneliti dan menganalisis demografi, minat dan tingkah laku alumni kami dalam bentuk terkumpul. Wajar berdasarkan kepentingan sah kami untuk lebih memahami dan melayani pengguna kami dan memperbaiki Laman Alumni dan penawarannya.
Untuk menghubungi alumni secara berkala dengan komunikasi mengenai acara, penerbitan atau peluang pekerjaan dengan Accenture, yang kami rasa mungkin menarik bagi anda, kecuali anda meminta untuk tidak dihubungi. Anda akan berpeluang memilih untuk tidak menerima mesej lebih lanjut. Wajar berdasarkan kepentingan sah kami untuk memastikan komunikasi yang tepat dengan, dan menghantar maklumat pemasaran kepada, alumni kami.
Untuk berkongsi maklumat alumni dengan sistem dalaman Accenture yang lain, khususnya alat penjualan dalaman kami (salesforce.com), untuk menghubungi anda dengan maklumat yang berkaitan dengan industri. Wajar berdasarkan kepentingan sah kami untuk memastikan komunikasi yang tepat dengan, dan mengirimkan pemasaran kepada, alumni kami.

Jika jadual di atas menyatakan bahawa kami bergantung pada kepentingan sah kami untuk tujuan tertentu, kami berpendapat bahawa kepentingan sah kami tidak mengatasi kepentingan, hak atau kebebasan anda, memandangkan (i) ketelusan yang kami berikan mengenai aktiviti pemprosesan, (ii) privasi kami melalui pendekatan reka bentuk, (iii) kajian privasi kami secara berkala dan (iv) hak anda berhubung dengan aktiviti pemprosesan. Sekiranya anda ingin mendapatkan maklumat lanjut tentang pendekatan ujian pengimbangan ini, sila hubungi Pegawai Privasi Data Accenture.

Kami akan memproses data peribadi anda untuk tujuan yang dinyatakan di atas berdasarkan persetujuan anda terlebih dahulu, setakat mana persetujuan tersebut adalah wajib di bawah undang-undang yang terpakai.

Setakat mana anda diminta untuk mengklik / cek "Saya terima", "Saya bersetuju" atau butang/kotak semak/fungsi yang serupa berkaitan dengan sesuatu kenyataan privasi, dengan berbuat demikian ianya dianggap sebagai anda memberikan persetujuan pemprosesan data peribadi anda, hanya di negara-negara di mana persetujuan tersebut diperlukan oleh undang-undang mandatori. Di negara-negara lain, tindakan sedemikian akan dianggap sebagai pengakuan semata-mata dan persetujuan anda tidak lagi menjadi asas kepada undang-undang pemprosesan data peribadi anda tetapi ianya berdasarkan dasar undang-undang lain yang berkenaan.

Kami tidak akan menggunakan data peribadi anda untuk tujuan yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah dimaklumkan kepada anda, melainkan jika diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang, atau ia adalah untuk kepentingan anda sendiri (contohnya dalam keadaan kecemasan perubatan).

Adakah kami akan berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga?

Kami boleh memindahkan data peribadi kepada pembekal perkhidmatan kami, penasihat profesional, pihak berkuasa awam dan kerajaan atau pihak ketiga berkaitan dengan transaksi korporat atau komersil (yang berpotensi). Pihak ketiga tersebut mungkin terletak di negara lain. Sebelum kami berbuat demikian, kami akan mengambil langkah-langkah yang perlu untuk memastikan bahawa data peribadi anda akan diberi perlindungan yang memadai seperti yang diperlukan oleh undang-undang privasi data yang berkaitan dan polisi dalaman Accenture. Accenture juga boleh memindahkan data peribadi anda kepada mana-mana afiliasi/rakan kongsi globalnya lanjutan lawatan anda ke mana-mana lokasi pejabat Accenture.

Sebagai contoh, kami boleh mendedahkan data peribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan seperti berikut:

 • Kami berkongsi maklumat anda dengan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang memberikan perkhidmatan kepada kami, termasuk penyediaan bil, pemprosesan pembayaran, layanan pelanggan, penyebaran e-mel, pengiklanan dan pemasaran, keselamatan dan pemantauan prestasi, pemeliharaan atau servis akaun, memproses atau memenuhi pesanan dan transaksi, mengesahkan maklumat pelanggan, penyelidikan, hosting data, pengauditan, dan pemprosesan data;
 • Untuk melindungi dan mempertahankan hak, keselamatan, dan keamanan Accenture, afiliasi, pengguna, atau orang awam lain, termasuk untuk melindungi dari penipuan dan aktiviti jahat; dan
 • Untuk tujuan perniagaan lain yang dijelaskan dalam pernyataan privasi ini atau untuk tujuan lain yang dinyatakan kepada anda pada masa kami mengumpulkan maklumat atau berdasarkan persetujuan anda.

Kami juga boleh berkongsi maklumat anda berkenaan dengan transaksi korporat yang besar, seperti penjualan laman web, penggabungan, penyatuan, penjualan aset, penawaran awam awal, atau sekiranya berlaku kebankrapan.

Melainkan jika anda diberitahu sebaliknya, sebarang pemindahan data peribadi anda dari dalam Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) kepada pihak ketiga di luar EEA akan didasarkan pada keputusan kecukupan atau ditadbir oleh klausa-klausa yang memenuhi piawaian didalam kontrak (satu salinan boleh diperolehi melalui maklumat hubungan yang dinyatakan di bawah). Sebarang pemindahan data peribadi yang tidak berkaitan dengan EEA akan dibuat selaras dengan mekanisme dan piawaian pemindahan data antarabangsa yang bersesuaian.

Bagaimana dengan data sensitif?

Kami biasanya tidak mengumpul data sensitif (juga dikenali sebagai kategori istimewa) melalui laman web ini atau sebaliknya. Dalam kes yang terhad di mana kami mengumpul data tersebut, kami akan melakukannya mengikut keperluan undang-undang privasi data dan/atau dengan persetujuan anda.

Istilah "data sensitif" merujuk kepada pelbagai kategori data peribadi yang dikenal pasti oleh undang-undang privasi data yang memerlukan layanan khusus, termasuklah dalam beberapa keadaan, keperluan untuk mendapatkan persetujuan yang jelas dari anda. Kategori-kategori ini termasuk asal-usul kaum atau etnik, pendapat politik, agama, falsafah atau kepercayaan lain yang serupa, keanggotaan kesatuan sekerja, kesihatan fizikal atau mental, data biometrik atau genetik, kehidupan atau orientasi seksual, atau sabitan dan kesalahan jenayah (termasuk maklumat tentang aktiviti jenayah yang disyaki).

Bagaimana dengan keselamatan data?

Kami mengekalkan pengaturan keselamatan organisasi, fizikal dan teknikal untuk semua data peribadi didalam pegangan kami. Kami mempunyai protokol, kawalan dan polisi, prosedur dan panduan yang berkaitan untuk mengekalkan pengaturan ini dengan mengambil kira risiko yang berkaitan dengan kategori data peribadi dan pemprosesan yang kami lakukan.

Kami mengguna pakai langkah keselamatan pasaran untuk melindungi data peribadi anda. Ini termasuk (tanpa batasan):

 • Kami memegang sijil ISO27001, yang menunjukkan bahawa kami mematuhi piawaian keselamatan maklumat tertinggi dan ketat. Ini adalah piawaian keselamatan yang dianugerahkan oleh British Standards Institution ("BSI") yang berfungsi sebagai pensijilan antarabangsa yang menunjukkan bahawa Accenture mematuhi piawaian tertinggi dan paling ketat. Pensijilan ini adalah satu-satunya piawaian antarabangsa yang boleh diaudit yang mentakrifkan keperluan untuk Sistem Pengurusan Keselamatan Maklumat ("ISMS"), dan mengesahkan bahawa proses dan kawalan keselamatan yang digunakan oleh Accenture menyediakan rangka kerja yang berkesan untuk melindungi pelanggan kami dan maklumat kami sendiri.
 • Kami mempunyai program Perlindungan Data Pelanggan ("CDP") pada peringkat global yang mentadbir pengawasan maklumat dan sistem klien yang diamanahkan kepada kami.
 • Kami menjalankan ujian penembusan berkala yang dilakukan oleh pembekal pihak ketiga, yang menunjukkan kekuatan pertahanan teknikal kami.

Di mana data peribadi anda akan diproses?

Sebagai sebuah organisasi global dengan pejabat dan operasi di seluruh dunia, data peribadi yang kami kumpulkan boleh dipindahkan atau boleh diakses di peringkat antarabangsa oleh perniagaan global Accenture dan antara entiti dan afiliasinya.

Sebarang pemindahan sedemikian oleh perniagaan global Accenture dibuat berdasarkan undang-undang privasi data yang terpakai dan mengikut Peraturan Korporat Mengikat ("BCR") kami.

BCR kami mencerminkan piawaian yang terkandung dalam undang-undang privasi data Eropah (termasuk Peraturan Perlindungan Data Umum). Dengan adanya BCR ini, ianya bermakna semua entiti kumpulan kami yang telah mendaftar ke BCR kami harus mematuhi peraturan dalaman yang sama. Ini juga bermaksud hak-hak anda (lihat "Apakah hak anda berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda?") kekal sama tidak kira di mana data anda diproses oleh Accenture.

Muat turun salinan BCR Accenture.

Dari sumber mana kami mendapatkan maklumat peribadi anda?

Sekiranya kami tidak memperoleh maklumat peribadi anda secara langsung dari anda, kami mungkin memperolehnya dari sumber berikut: sumber yang tersedia untuk umum (buku daftar atau internet), pekerja Accenture, kontraktor, (calon) anggota lembaga pengarah, pemegang saham, afiliasi Accenture, anak syarikat dan perniagaan yang baru diambil alih, majikan kontraktor kami, pihak berkuasa awam, laman web awam dan media sosial, majikan terdahulu, institusi pendidikan, pembekal dan vendor (termasuk penyedia data pihak ketiga).

Di seksyen 5, anda boleh mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai sumber maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran.

Apakah tempoh penyimpanan data peribadi anda?

Kami akan menyimpan data peribadi anda hanya selagi diperlukan. Kami mengekalkan polisi dan prosedur pengurusan dan pengekalan rekod tertentu, supaya data peribadi dihapuskan selepas masa yang ditetapkan mengikut kriteria pengekalan berikut:

 • Kami mengekalkan data anda selagi kami mempunyai hubungan yang berterusan dengan anda (khususnya, jika anda mempunyai akaun dengan kami).
 • Kami hanya akan menyimpan data semasa akaun anda aktif atau selagi diperlukan untuk memberikan perkhidmatan kepada anda.
 • Kami mengekalkan data anda selagi diperlukan untuk mematuhi kewajipan perundangan global dan kontrak kami.

Apakah hak anda berkaitan dengan pemprosesan data peribadi anda?

Anda berhak (dalam keadaan-keadaan dan syarat-syarat tertentu, dan tertakluk kepada pengecualian yang dinyatakan dalam undang-undang yang berkenaan) untuk:

 • Memohon akses kepada data peribadi yang kami proses tentang anda: hak ini memberi hak kepada anda untuk mengetahui sama ada kami memegang data peribadi tentang anda dan, jika sekiranya ada, untuk mendapatkan maklumat dan salinan data peribadi itu.
 • Memohon pembetulan data peribadi anda: hak ini membolehkan anda memohon pembetulan dilakukan keatas data peribadi anda jika ianya tidak tepat atau tidak lengkap.
 • Membantah pemprosesan data peribadi anda: hak ini memberi hak kepada anda untuk meminta supaya Accenture tidak lagi memproses data peribadi
 • Memohon pemadaman data peribadi anda: hak ini memberi hak kepada anda untuk memohon pemadaman data peribadi anda, termasuk dimana data peribadi tersebut tidak lagi diperlukan untuk mencapai tujuan asal.
 • Meminta sekatan dikenakan keatas pemprosesan data peribadi anda: hak ini memberi hak kepada anda untuk meminta supaya Accenture hanya memproses data peribadi anda dalam keaadaan terhad, termasuk dengan persetujuan anda.
 • Memohon kemudahalihan data peribadi anda: hak ini membolehkan anda menerima salinan (dalam format yang berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin) data peribadi yang telah anda berikan kepada Accenture, atau meminta Accenture untuk menghantar data peribadi tersebut ke pengawal data lain.

Setakat mana pemprosesan data peribadi anda termasuk dalam skop BCR Accenture, anda juga boleh menyemak hak anda di bawah BCR Accenture.

Setakat mana pemprosesan data peribadi anda adalah berdasarkan persetujuan anda, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan tersebut pada bila-bila masa dengan menghubungi pegawai perlindungan data Accenture di dataprivacyofficer@accenture.com. Sila ambil perhatian bahawa ini tidak akan menjejaskan hak Accenture untuk memproses data peribadi yang diperolehi sebelum penarikan balik persetujuan anda, atau hak Accenture untuk meneruskan sebahagian pemprosesan berdasarkan asas undang-undang selain persetujuan anda.

Jika, walaupun dengan komitmen dan usaha Accenture untuk melindungi data peribadi anda, anda percaya bahawa hak privasi data anda telah dilanggar, Accenture menggalakkan dan mengalu-alukan anda untuk menghubungi Accenture terlebih dahulu untuk mencari penyelesaian kepada sebarang aduan. Anda mempunyai hak pada setiap masa untuk membuat aduan kepada pihak berkuasa penyeliaan atau untuk membuat tuntutan terhadap Accenture di mahkamah yang kompeten (sama ada di negara tempat tinggal anda, negara di mana anda bekerja atau negara di mana anda menganggap bahawa undang-undang privasi data telah dilanggar).

Sila hubungi kami untuk menggunakan mana-mana hak anda.

Jika anda ingin menggunakan hak pemadaman, pembetulan atau akses anda merujuk kepada data anda sebagai pemohon kerja, anda juga boleh mengklik di sini. Sebarang hak lain boleh dilaksanakan dengan menghubungi kami.

2. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi apabila anda melayari laman web Accenture?

Sebagai tambahan kepada maklumat yang dinyatakan di atas, bahagian berikut menerangkan bagaimana kami menggunakan data peribadi apabila anda melayari laman web Accenture:

 • Apakah data peribadi yang kami kumpulkan?
 • Adakah kami memasukkan (pautan ke) laman web dan program pihak ketiga?
 • Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan dari laman web kami?

Apakah data peribadi yang kami kumpulkan?

Accenture mengumpul data peribadi melalui laman webnya dengan dua cara: (1) secara langsung (contohnya, apabila anda memberikan data peribadi untuk mendaftar kepada surat berita atau mendaftar untuk memberi komen di laman forum); dan (2) secara tidak langsung (contohnya, melalui teknologi laman web kami).

Kami boleh mengumpul dan memproses data peribadi berikut:

 • Data peribadi yang anda berikan dengan mengisi borang di laman web kami. Ini termasuk mendaftar untuk menggunakan laman web, melanggan perkhidmatan, surat berita dan makluman, mendaftar untuk persidangan atau meminta kertas putih atau maklumat lanjut. Halaman yang mengumpul data peribadi jenis ini mungkin akan memberikan maklumat lanjut mengenai mengapa data peribadi anda diperlukan dan bagaimana ia akan digunakan. Anda mempunyai hak untuk memberikan data peribadi anda atau tidak.
 • Jika anda menghubungi kami, kami boleh menyimpan rekod surat-menyurat tersebut.
 • Kami mungkin meminta anda untuk melengkapkan kaji selidik yang kami gunakan untuk tujuan penyelidikan, walaupun anda tidak perlu menjawabnya.
 • Sebarang penyiaran, ulasan atau kandungan lain yang anda muat naik atau pos ke laman web Accenture.
 • Laman web kami mengumpul data peribadi mengenai komputer anda, termasuk (jika ada) alamat IP anda, sistem operasi dan jenis penyemak imbas, untuk pentadbiran sistem, untuk menapis trafik, mencari domain pengguna dan melaporkan statistic.
 • Butiran lawatan anda ke laman web kami, halaman yang anda lihat dan sumber yang anda akses atau muat turun, termasuk tetapi tidak terhad kepada, data lalu lintas, data lokasi, weblog dan data komunikasi lain. Sila lihat bahagian Kuki di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Adakah kami memasukkan (pautan ke) laman web dan program pihak ketiga?

Laman web kami mungkin mempunyai:

 • Pautan ke dan dari tapak rangkaian rakan kongsi, pengiklan dan afiliasi.
 • Program tertentu (widget dan aplikasi) pihak ketiga. Untuk keadaan ini, sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga tersebut boleh memproses data peribadi anda yang dikumpulkan melalui program tersebut untuk tujuan mereka sendiri.

Kami tidak mengambil apa-apa tanggungjawab atau liabiliti untuk laman atau program pihak ketiga tersebut. Sila semak terma penggunaan dan pernyataan privasi pihak ketiga tersebut sebelum menggunakan dan memberikan sebarang maklumat pada laman dan program pihak ketiga tersebut.

Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi yang kami kumpulkan dari laman web kami?

Kami menggunakan data peribadi untuk tujuan yang dijelaskan dalam bahagian "Apakah tujuan dan asas undang-undang yang membolehkan kami menggunakan data peribadi anda?" di atas, serta untuk memberikan anda maklumat yang anda minta, memproses permohonan pekerjaan dalam talian, dan untuk tujuan lain yang akan kami jelaskan kepada anda apabila ianya dikumpulkan. Sebagai contoh:

 • Pautan ke dan dari laman rangkaian rakan kongsi, pengiklan dan afiliasi.
 • Program tertentu (widget dan aplikasi) pihak ketiga. Untuk keadaan ini, sila ambil perhatian bahawa pihak ketiga tersebut boleh memproses data peribadi anda yang dikumpulkan melalui program tersebut untuk tujuan mereka sendiri.

Kami menganalisa maklumat IP dan penyemak imbas anda untuk menentukan keberkesanan laman web kami, untuk membantu kami mengenal pasti cara untuk memperbaikinya dan menjadikannya lebih berkesan. Sila lihat bahagian Kuki di bawah untuk mendapatkan maklumat lanjut.

3. Bagaimanakah kami menggunakan kuki (dan teknologi penjejakan lain)?

Sebagai tambahan kepada maklumat yang dinyatakan di atas, bahagian ini menerangkan bagaimana kami menggunakan kuki dan teknologi penjejakan yang lain.

Kami menganalisa maklumat IP dan penyemak imbas anda untuk menentukan keberkesanan laman web kami, untuk membantu kami mengenal pasti cara untuk memperbaikinya dan, akhirnya, untuk menentukan bagaimana kami boleh menyesuaikan laman web kami untuk menjadikannya pengalaman pengguna yang lebih positif dan relevan.

Sila lihat dasar Kuki kami untuk maklumat lanjut berkenaan pilihan anda berkaitan kuki pengiklanan dan media social dan untuk akses kepada pengurus persetujuan kuki.

4. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi apabila anda melawat pejabat kami?

Sebagai tambahan kepada maklumat yang dinyatakan di atas, bahagian ini menerangkan bagaimana kami menggunakan data peribadi apabila anda melawat pejabat Accenture.

Sila klik di sini untuk mendapatkan butiran lanjut tentang bagaimana kami memproses data peribadi anda semasa anda melawat pejabat kami (sub-halaman ini juga berkaitan dengan potensi pemprosesan data peribadi anda melalui CCTV dan sistem pengurusan capaian sekiranya CCTV dan sistem pengurusan capaian tersebut aktif.)

5. Bagaimanakah kami menggunakan data peribadi untuk tujuan pemasaran?

Sebagai tambahan kepada maklumat yang dinyatakan di atas, bahagian berikut menerangkan bagaimana kami menggunakan data peribadi untuk tujuan pemasaran:

 • Apakah sumber-sumber data pemasaran?
 • Adakah kami menghantar e-mel yang disasarkan?
 • Adakah kami menggunakan pangkalan data Pengurusan Hubungan Pelanggan (CRM)?
 • Adakah kami menggabungkan dan menganalisa data peribadi?
 • Adakah kami berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga?
 • Apakah hak anda mengenai komunikasi pemasaran?

Apakah sumber-sumber data pemasaran?

Sebahagian besar data peribadi yang kami kumpulkan dan gunakan untuk tujuan pemasaran mempunyai kaitan dengan pekerja pelanggan kami dan syarikat lain yang mempunyai hubungan perniagaan yang sedia ada dengan syarikat kami. Kami juga boleh mendapatkan maklumat hubungan dari sumber awam, termasuk kandungan yang diumumkan di laman web media sosial, untuk membuat hubungan awal dengan individu yang berkerja dengan klien kami atau syarikat lain.

Adakah kami menghantar e-mel yang disasarkan?

Kami menghantar e-mel komersial kepada individu yang bekerja dengan klien kami atau syarikat lain dimana kami mempunyai niat untuk mengembangkan atau mengekalkan hubungan perniagaan selari dengan undang-undang pemasaran yang terpakai. Mesej e-mel kami yang disasarkan biasanya mengandungi isyarat jaringan, kuki, dan teknologi serupa yang membolehkan kami untuk mengetahui sama ada anda membuka, membaca atau memadamkan mesej, dan pautan yang anda boleh klik. Apabila anda klik pautan dalam e-mel pemasaran yang anda terima dari Accenture, kami juga akan menggunakan cookie untuk merekodkan halaman yang anda lihat dan kandungan yang anda muat turun dari laman web kami, walaupun anda tidak mendaftar atau masuk ke laman web kami.

E-mel yang disasarkan dari Accenture mungkin mengandungi maklumat data privasi tambahan, seperti yang diperlukan oleh undang-undang yang terpakai.

Adakah kami menggunakan pangkalan data Pengurusan Hubungan Pelanggan (CRM)?

Seperti kebanyakan syarikat, Accenture menggunakan teknologi pangkalan data pengurusan perhubungan pelanggan (CRM) untuk mengurus dan menjejaki usaha pemasaran kami. Pangkalan data CRM kami mengandungi data peribadi kepunyaan individu-individu yang berkerja di klien kami dan syarikat lain yang mempunyai hubungan perniagaan dengan kami atau yang kami ingin kembangkan. Data peribadi yang digunakan untuk tujuan ini termasuk maklumat perniagaan yang berkaitan, seperti: data kenalan, maklumat yang tersedia secara umum (misalnya keahlian lembaga pengarah, artikel yang diterbitkan, siaran akhbar, siaran awam anda di laman media sosial jika relevan untuk tujuan perniagaan), respons anda kepada sasaran e-mel (termasuk aktiviti web yang mengikuti pautan dari e-mel kami), aktiviti laman web pengguna berdaftar laman web kami, dan maklumat perniagaan lain yang disertakan oleh pekerja Accenture berdasarkan interaksi peribadi mereka dengan anda.

Adakah kami menggabungkan dan menganalisa data peribadi?

Kami mungkin menggabungkan data dari sumber yang tersedia secara umum, dan dari e-mel, laman web, dan interaksi peribadi anda dengan kami (ini termasuk maklumat yang dikumpulkan di laman web kami yang berbeza seperti laman kerjaya dan laman korporat kami dan maklumat yang dikumpul semasa anda mendaftar atau log masuk ke laman web kami secara langsung atau tidak langsung melalui media sosial anda (seperti LinkedIn dan Xing). Kami menggabungkan data ini untuk menilai pengalaman anda dengan Accenture dan menjalankan aktiviti lain yang diterangkan di polisi privasi kami.

Adakah kami berkongsi data peribadi dengan pihak ketiga?

Sebagai tambahan kepada pihak ketiga yang disebut dalam bahagian "Adakah kami akan berkongsi data peribadi anda dengan pihak ketiga?" di atas, kami boleh berkongsi data peribadi anda dengan agensi pemasaran.

Apakah hak anda mengenai komunikasi pemasaran?

Anda boleh menggunakan hak anda untuk tidak menerima komunikasi pemasaran dengan menandakan kotak-kotak tertentu pada borang yang kami gunakan untuk mengumpul data peribadi anda, atau dengan menggunakan mekanisme “opt-out” dalam e-mel yang kami kirimkan kepada anda. Dalam kes sedemikian, kami akan mengekalkan data peribadi minimum untuk menyatakan bahawa anda memilih untuk tidak menerima sebarang komunikasi pemasaran lagi.

6. Apakah cara lain dimana kami boleh menggunakan data peribadi anda

Sebagai tambahan kepada maklumat yang dinyatakan di atas, bahagian berikut menerangkan kegunaan khusus data peribadi oleh beberapa afiliasi Accenture.

Di bawah ini, kami berikan anda butiran lanjut mengenai cara kami memproses data peribadi anda berkaitan dengan sebarang tujuan penciptaan / pengeluaran kandungan.

Aktiviti penciptaan / pengeluaran kandungan

Sesetengah entiti Accenture menjalankan aktiviti pengeluaran kandungan. Kami boleh memproses data peribadi anda untuk tujuan TV, filem, pemasaran, pengiklanan atau penciptaan kandungan berkaitan, penerbitan dan pengedaran yang lain.

Apakah data peribadi yang kami proses yang berkaitan dengan aktiviti penerbitan?

 • Data peribadi yang kami proses untuk tujuan penerbitan termasuk imej dan rakaman anda dan mungkin termasuk lokasi anda semasa penggambaran.
 • Jika anda adalah orang awam, kami akan berusaha untuk memberitahu anda berkenaan lokasi dan aktiviti penggambaran kami terlebih dahulu dan akan memberikan anda peluang untuk tidak memasuki lokasi tempat penggambaran dan mengambil bahagian dalam penggambaran tersebut.
 • Jika anda adalah tumpuan aktiviti penggambaran kami (iaitu penyumbang atau bakat seperti seorang yang ditemuduga, pelakon utama atau pelakon tambahan, berbanding dengan orang awam) kami juga akan mengumpul dan memproses nama anda, maklumat hubungan dan apa-apa maklumat lain yang disediakan dalam sebarang soal selidik pra-penggambaran dan / atau pelepasan, seperti butiran mengenai waris anda.
 • Kami juga boleh mengumpul dan memproses kategori data khas seperti maklumat kesihatan atau kecacatan setakat yang perlu untuk membolehkan kami membuat sebarang pelarasan yang diperlukan untuk pengaturan penggambaran kami bagi membantu atau memberikan sokongan kepada anda.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai privasi data atau sebarang aspek aktiviti penerbitan kami, sila hubungi kami.

7. Hubungi kami

Sila hubungi kami disini jika:

Anda juga boleh menghubungi Accenture sebagai pengawal data peribadi anda melalui Pegawai Privasi Data kami (sebaik-baiknya secara elektronik) atau melalui pos, dengan jelas untuk perhatian Pegawai Privasi Data, di alamat ini: Accenture Limited Dublin, 1 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter