Cirkulär ekonomi kan bidra till att minska utsläppen från fordon med upp till 75 procent fram till 2030

Bilindustrin måste vidta snabba åtgärder för att minska koldioxidutsläpp och förbereda sig för ökade krav på transportmöjligheter

STOCKHOLM; 10 juni 2021 — Cirkulär ekonomi i kombination med elektrifiering kan minska koldioxidutsläppen med upp till 75% inom bilindustrin. Och icke-cirkulär resursförbrukning med upp till 80% per mil till år 2030, enligt en ny rapport från Accenture, the World Economic Forum, och the World Business Council for Sustainable Development.

Rapporten, “Raising Ambitions: A new roadmap for the automotive circular economy,” baseras på en analys som visar att den globala efterfrågan på transporter - i termer av både passagerarmil och förväntad fordonsproduktion - beräknas öka med 70% fram till år 2030. Genom att utveckla en cirkulär modell för hantering av energi, vatten, avfall, material, fordonets livslängd och förbrukning, kan bilindustrin förbereda sig för denna efterfrågan, samtidigt som ansträngningar för minskade koldioxidutsläpp bidrar till att begränsa den globala uppvärmningen i strävan att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål.

"En cirkulär affärsmodell för bilar är viktigt för att tillgodose en ökad efterfrågan på transportlösningar, samtidigt som en sådan affärsmodell bidrar till att resursförbrukning och koldioxidutsläpp minskar till nivåer som är verkligt hållbara", säger Sofia Donaldson, Managing Director och ansvarig för Accentures affärsområde Automotive and Mobility. ”Medan många fordonstillverkare redan har uppsatta mål för koldioxidneutralitet måste cirkulära principer utgöra en grundpelare på vägen mot ytterligare förändring”.

Enligt rapporten kan cirkularitet i bilindustrin åstadkommas genom fyra viktiga principer:

  • Uppnå koldioxidneutralitet genom att helt eliminera nettoutsläpp av koldioxid under bilens livscykel (Exempelvis koldioxidsnåla material och produktion samt integration med elnät).
  • Möjliggöra resursåtervinning och skapa materiella loopar (Exempelvis nedmontering av icke förnybara processer, omvänd logistik och återvinning av batterier).
  • Öka livslängden på fordonet och dess komponenter (Exempelvis bilpooltjänster, återvinning och återanvändning i stor skala).
  • Säkerställa effektiv och hållbar fordonsanvändning (Exempelvis fordon/transport på begäran).

"Den cirkulära bilen är på väg att bli en viktig komponent i bilindustrins framtid", säger Christoph Wolff, Global head of mobility and member of the executive committee på World Economic Forum. "Företag i hela branschen måste överväga hur teknik och affärsmodeller kan maximera bilens resursvärde, minimera utsläpp och hitta nya möjligheter under processen."

De främsta hindren för en cirkulär ekonomi inom bilindustrin är relaterade till konsument- och användningsmönster, affärsmodeller, produktionsmetoder, teknologi och regleringshinder. Rapporten listar en rad rekommendationer för att möta de utmaningar som väntar i industrins värdekedja:

  • Enas om gemensamma riktlinjer och mätbara framsteg.
  • Styra om vinstmodellen från att sälja produkter till att sälja flexibla transportlösningar och andra tjänster.
  • Skapa datastandarder, rapporterings-metoder och transparensåtgärder som främjar cirkularitet i designutveckling och livscykel-hantering.
  • Börja introducera radikala lösningar och sträva efter att ersätta befintliga produktionsprocesser.
  • Säkerställa policystöd för systematisk förändring.

Rapporten är ett resultat av Accentures arbete inom ramen för ”World Economic Forum Circular Cars Initiative (CCI)”, som består av fler än 40 medlemsföretag och organisationer från fordonsindustrin, som gemensamt lagt fram en systematisk strategi för bilars hållbarhet och cirkularitet. Målet med initiativet är att uppmuntra samarbete och starta en systemomvändning mot en cirkulär ekonomi.

”Efterfrågan på koldioxidfria vägtransporter beräknas mer än fördubblas till 2050. För att lyckas möta den förväntade tillväxten behöver bilindustrin tillsammans med hela transportsektorn genomgå en omfattande förändring", säger Thomas Deloison, Director of mobility på World Business Council for Sustainable Development. "Vi tror att Circular Cars Initiative kommer att generera samarbetsvägar för att påskynda denna omvandling."

För mer information och tillgång till rapporten, besök: accenture.com/AutoWEFreport

Om rapporten:

World Economic Forum och World Business Council for Sustainable Development bildade Circular Cars Initiative (CCI), som använder ett systemiskt tillvägagångssätt för att påskynda omvandlingen mot en hållbar bilindustri. Initiativet undersöker hur teknik och affärsmodeller kan maximera bilars resursvärde, minimera livscykelutsläpp och öppna upp för nya möjligheter inom hållbarhet. Inom CCI kartlägger 40 företag från fordonsindustrin, flera forskningsinstitut, internationella organisationer, statliga institutioner och tankesmedjor vägen mot en framtid fri från utsläpp. Tillsammans undersöker de ny teknik, materialinnovation, effektiv fordonshantering och fullständig livscykelhantering. CCI representerar den första organiserade branschinsatsen för att systematiskt ta itu med möjligheter och utmaningar för cirkulära principer, med en vision att omarbeta bilindustrins värdekedjor och affärsmodeller i grunden.

Om Accenture:

Accenture är ett globalt konsultföretag inriktat på digitalisering, molntjänster och cybersäkerhet. Med specialistkunskap och erfarenhet från 40 olika branscher erbjuder vi tjänster inom strategi, rådgivning, IT, interaktiva lösningar samt verksamhetsoptimering. Till vår hjälp har vi världens största nätverk av tekniskt avancerade intelligent operations center. Vi är 537 000 medarbetare i mer än 120 länder som varje dag levererar på löftet om teknisk och mänsklig uppfinningsförmåga. Genom att anamma kraften i förändring skapar vi värde och gemensamma framgångar för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället i stort. Besök oss gärna på accenture.se.

Om the World Economic Forum:

World Economic Forum, som har åtagit sig att förbättra tillståndet i världen, och är den internationella organisationen för samarbete mellan offentligt och privat sektor. Forumet engagerar de främsta ledarna inom politik, näringsliv och andra samhällsområden genom att utforma globala, regionala och industriella agendor.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Accenture
+46730513452
anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter