Globaalin pandemian koetellessa maailmaa teknologiasta on tullut yrityksille elinehto. Teknologia on muuttanut ihmisten odotuksia ja käyttäytymistä pysyvästi ja luonut täysin uusia todellisuuksia kaikilla toimialoilla. Accenturen tuore teknologiavisio, Technology Vision 2021, kuvaa, kuinka johtavat yritykset puristavat nyt vuosikymmenen digitaalisen muutoksen yhteen tai kahteen vuoteen. Tutkimukseen osallistui yli 6 200 liiketoiminta- ja teknologiajohtajaa, joista 92 prosenttia raportoi yrityksensä innovaatioiden olevan nyt kiireellisiä ja vaativan toimenpiteitä tänä vuonna.

“Viimeisen vuoden aikana monet organisaatiot ovat hyödyntäneet teknologiaa uusilla tavoilla varmistaakseen toimintansa jatkuvuuden. Samalla toiset organisaatiot ovat kohdanneet karun todellisuuden, sillä yritysten digitalisaation perusteiden vakavat puutteet tekevät nopeista muutoksista lähes mahdottomia. Pandemian jälkeinen ajanjakso tulee olemaan valtava testi kaikille toimialoille siinä, miten hallita tätä muutosta”, kertoo Accenturen Suomen maajohtaja Tomas Nyström.

Accenturen tutkimuksen mukaan edelläkävijät, jotka luottavat vahvaan digitaaliseen perustaan nopeassa sopeutumisessa ja innovoinnissa, kasvattavat liikevaihtoaan peräti viisi kertaa nopeammin kuin yritykset, jotka eivät ole hyödyntäneet teknologian tarjoamia mahdollisuuksia. Vielä vuosien 2015 ja 2018 välillä Accenture arvioi digitalisaation antavan vain noin kaksinkertaisen kasvuvauhdin. Kiihtyvän muutoksen tuloksena on kasvava määrä yrityksiä, jotka kilpailevat uudistumisesta ja käyttävät teknologisia innovaatioita muokatakseen kohtaamiaan uusia todellisuuksia.

”Nykyään ajalla on kerrannainen vaikutus: hyvä päätös johtaa nopeammin parempiin tuloksiin. Olemme nähneet, kuinka digitaalinen muutos muuttui maratonista, jossa muutoksia saattoi tehdä pikkuhiljaa, kesken kaiken pikajuoksuksi. Koronapandemian takia teknologinen kuilu kasvaa nyt nopeasti tekoälyä, data-analytiikkaa ja muita teknologioita käyttävien yritysten sekä näitä teknologioita vähemmän hyödyntävien yritysten välillä. Suomessa ja muualla toimivien yritysten täytyy ryhtyä nyt toimenpiteisiin tai riskinä on jääminen jälkeen muista”, Nyström jatkaa.

Kyky määrittää tulevaisuutta vaatii sen, että yritykset kehittyvät muutoksen asiantuntijoiksi täyttämällä kolme keskeistä vaatimusta. Ensinnäkin johtaminen vaatii teknologiajohtajuutta. ”Fast follower” -strategian aikakausi on ohi ja jatkuva muutos on pysyvää. Huomisen johtajia ovat ne, jotka asettavat teknologian liiketoimintastrategiansa eturintamaan. Toiseksi edelläkävijät eivät odota uutta normaalia, vaan he uudistuvat ja rakentavat uutta todellisuutta käyttämällä täysin erilaisia ajattelutapoja ja malleja. Kolmanneksi edelläkävijät kantavat laajempaa vastuuta globaaleina kansalaisina. He suunnittelevat ja soveltavat teknologioita tuottaakseen laajalti positiivisia vaikutuksia ja edistävät samalla vastuullista ja osallistavaa yhteiskuntaa.

Accenturen viisi teknologiatrendiä vuodelle 2021

Accenturen teknologiavisiossa korostuu viisi trendiä, jotka yritysten on omaksuttava seuraavien kolmen vuoden aikana:

  1. Yhdistele strategisesti: arkkitehtuuri luo arvoa. Teknologia- ja liiketoimintastrategioista on tulossa erottamattomia. Ne on nidottava yhteen toimivaksi arkkitehtuuriksi, joka varmistaa järjestelmien yhteistoiminnan parhaan tehokkuuden takaamiseksi. Johtajista 89 prosenttia uskoo organisaationsa kyvyn luoda liiketoiminnallista arvoa pohjautuvan yhä enenevässä määrin yrityksen teknologisen arkkitehtuurin rajoitteisiin ja mahdollisuuksiin.
  2. Peilattu maailma: digitaalisten kaksosten voima. Niin sanotut digitaaliset kaksoset ovat virtuaalisia kopioita fyysisistä järjestelmistä. Ne mahdollistavat toimintojen optimoinnin, epätehokkuuksien havaitsemisen sekä huomattavan autonomian. Kyselyyn vastanneista johtajista 65 prosenttia uskoo, että heidän organisaationsa investoinnit digitaalisiin kaksosiin kasvavat seuraavan kolmen vuoden aikana.
  3. Minä, teknologisti: teknologian demokratisoituminen. Kehittynyt teknologia mahdollistaa yhä useamman ihmisen osallistumisen organisaation sisäiseen IT-kehitykseen työkaluilla, joiden käyttämiseksi ei tarvitse olla koodari. Tämän teknologian demokratisoitumisen myötä moni muukin kuin organisaation tietojärjestelmäasiantuntija pystyy luomaan uusia tapoja helpottaa ja nopeuttaa työtään teknologian avulla. Johtajista 88 prosenttia näkee teknologian demokratisoitumisen kriittisenä osana innovointia organisaatioissaan.
  4. Milloin tahansa, missä tahansa: ”tuo oma ympäristösi” -näkökulma vahvistuu. Työkulttuuri tulee muuttumaan pysyvästi. Työtä voi jatkossa tehdä yhä useammin mistä tahansa, ja tämä tulee muokkaamaan sekä suhtautumistamme työhön että työvoiman saatavuutta, kun sijainti ei enää määrittelekään sitä, missä työskennellä. Accenturen kyselyyn vastanneista johtajista 81 prosenttia on sitä mieltä, että toimialojen johtavat organisaatiot lähestyvät työvoimaa jatkossa ”tuo oma laitteesi” -näkökulman sijaan ”tuo oma ympäristösi” -näkökulmasta.
  5. Minusta meihin: monenkeskisen järjestelmän polku kaaoksen läpi. Koronavuosi on näyttänyt meille, että paras tulevaisuus luodaan yhdessä. Organisaatioiden ekosysteemit eivät ole enää saarekkeita, vaan yhteistyöllä pystytään paremmin luomaan arvoa kaikille. Johtajista 90 prosenttia on sitä mieltä, että useiden tahojen osallistumisen mahdollistavat järjestelmät antavat heidän yrityksensä ekosysteemille mahdollisuuden joustaa ja mukautua, luoden uutta arvoa yhdessä organisaation kumppaneiden kanssa.

Accenture on 21 vuoden ajan systemaattisesti tutkinut yritysmaailman muutosta tunnistaakseen nousevat teknologiset trendit, joilla tulee olemaan suurin potentiaali yritysmaailman ja eri teollisuudenalojen menestykselle. Tutustu Technology Vision 2021 -raporttiin ja seuraa keskustelua teknologiavisioista Twitterissä aihetunnisteella #TechVision2021.

Tietoja tutkimuksesta

Vuoden 2021 raportin tutkimusprosessiin kuului tiedon kerääminen Technology Vision External Advisory Board:ilta, joka koostuu yli tusinasta kokeneita henkilöitä niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta, akateemisesta maailmasta, riskisijoitusyhtiöistä sekä yksityisyrityksistä. Tämän lisäksi Technology Vision -tiimi haastatteli teknologian alan arvostetuimpia asiantuntijoita ja teollisuuden alan spesialisteja, sekä lähes sataa Accenturen business-johtajaa. Samanaikaisesti Accenture Research suoritti maailmanlaajuisen online-kyselyn 6241:lle yritys- ja IT-johtajalle saadakseen käsityksen siitä, millaisia ajatuksia orastavien teknologioiden käyttöönotto herättää. Tutkimus auttoi tunnistamaan keskeiset kysymykset ja priorisoinnit teknologian käyttöönotolle ja investoinneille. Vastaajat olivat ylemmän tason johtajia ja päälliköitä yrityksistä 31 maasta ja 14 teollisuudenalalta.

Lisätietoja:
Accenture Suomi Press Office
040 137 3954

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter