Zi̇yaretçi̇ler İçi̇n Accenture Gi̇zli̇li̇k Bi̇ldi̇ri̇mi̇

1. GENEL BİLGİLER

Bu gizlilik bildirimi Accenture Danışmanlık Limited Şirketi’nin (“Accenture”) kişisel verilerinizi nasıl ve niçin işlediğini, kişisel verilerinize kimlerin erişimi olduğunu ve kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı nasıl kullanabileceğinizi açıklar.

Bu gizlilik bildirimi kişisel verilerinize ilişkin olarak Accenture’ın en yaygın işleme faaliyetlerinin genel değerlendirmesini sağlar. Lütfen spesifik bazı işleme faaliyetlerinin ayrı ve özel olarak uyarlanmış bir gizlilik bildirimine tabi olabileceğini not edin.

Accenture hangi kişisel verileri işler?

Accenture yalnızca 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Türkiye’deki ilgili mevzuata ilişkin olarak bu gizlilik bildiriminde düzenlenen amaçlara ulaşılması için gereken durumlarda hakkınızdaki kişisel verileri toplar.

Bu gizlilik bildiriminde aksi belirtilmedikçe, tüm terimler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda ve ilgili mevzuatta belirtilen anlamlara gelir

Accenture tarafından işlenen kişisel veri kategorilerine ilişkin detaylı açıklama için Bölüm 2’ye bakmanızı rica ederiz. Accenture tarafından hangi kaynaklardan kişisel verilerinizin edinilmiş olduğuna dair detaylı bilgi içinse Bölüm 3’e bakmanızı rica ederiz.

Başka birine (örneğin, ailenin bir ferdine) ait kişisel veriyi Accenture’a sağlamanız durumunda, söz konusu kişiye işbu gizlilik bildiriminde yer alan bilgiler hakkında bilgilendirme yapmak ve o kişinin bilgiyi Accenture ile paylaşmak için rızasını almak sizin sorumluluğunuzdur.

Kanunen zorunlu olan veya Accenture işlerinin ifa edilmesi için önemli olan belirli bilgiler haricinde, Accenture’a kişisel veri sağlama kararınız gönüllüdür. Ancak, belirli bilgileri vermezseniz, Accenture’ın bu gizlilik bildiriminde ana hatlarıyla açıklanan amaçların bazılarına veya tamamına ulaşamayabileceğini lütfen not edin.

Accenture kişisel verilerinizi niçin işliyor?

Accenture kişisel verilerinizi başvurunuzu yönetmek, sizinle iletişimi kolaylaştırmak, adaylığınızı değerlendirmek, yasal ve diğer gerekliliklere uymak ve veri analizi yapmak bağlamında toplayabilir, kullanabilir, aktarabilir, açıklayabilir veya başka bir şekilde işleyebilir.

Accenture kişisel verilerinizi, kanun ile zorunlu tutulmadıkça veya izin verilmediği sürece veya hayati çıkarlarınıza (örn. tıbbi acil durum halinde) uygun olmadıkça bu gizlilik bildiriminde sıralanan amaçlara uygun olanlar dışında başka hiçbir amaçla kullanmaz.

Accenture kişisel verilerinizi hangi hukuki zeminde işliyor?

Accenture kişisel verilerinizi yalnızca ilgili veri koruma kanunları ve aralarında Accenture 0090 sayılı Küresel Veri Gizliliği Politikası bulunan kendi dâhili politikaları tarafından izin verilen durumlarda ve bunlara tamamen uygun olarak işler.

Accenture kişisel verilerinizi bu gizlilik bildiriminde düzenlenen ve aşağıda belirtilen amaçların bir veya birden fazlası sebebiyle veri işlemektedir; i) yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Accenture için zorunlu olan hallerde, ii) sizin taraf olduğunuz bir sözleşmenin ifa edilmesi için gereken hallerde, iii) veri işlenmesinin Accenture açısından veya bu paragrafın son cümlesinde belirtildiği kapsamında üçüncü kişilerin meşru menfaatinin gerçekleşmesi amacına yönelik olarak gerekli olması halinde, iv) bireyin temel menfaatinin korunması için gerekli olması halinde. Veri toplanması ve işlenmesi için Accenture’ın meşru menfaati olduğu sayılacak haller şu şekilde örneklendirilebilir; (1) Accenture ağlarının ve bilgilerinin güvenli olduğunu temin etmek amacıyla, (2) genel iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve idare edilmesi amacıyla, (3) dolandırıcılığı önlemek amacıyla.

Ek olarak, Accenture özel nitelikli kişisel veriyi işbu gizlilik bildiriminde belirtilen amaçlar dolayısıyla ve/veya ilgili hukuk kurallarının izin verdiği ölçüde işleyebilir ve/veya bu kapsamda kararlar alabilir.

Her bir işleme faaliyetinin hukuki dayanağının ne olduğuna dair detaylı bilgiyi Bölüm 5’de bulabilirsiniz.

Kişisel verilerinize kim erişim sahibidir?

Accenture dâhilinde kişisel verilerinize erişim, bilgileri bu gizlilik bildiriminde tarif edilen amaçlar için, Güvenlik, İnsan Kaynakları, Uyum, Bilgi Teknolojileri, Hukuk, Finans ve Muhasebe, Kurumsal İnceleme ve İç Denetim birimleri de dahil olmak üzere bilmesi gereken çalışanlar ile sınırlıdır. Accenture’da çalışan tüm çalışanların genel olarak sizin iş iletişim bilgilerinize (örneğin isim, telefon numarası, e-mail adresi ve görev unvanı) erişimi olacaktır.

Buna ek olarak, kişisel verileriniz diğer Accenture ofislerine ve Accenture’ın iş ilişkisi içinde olduğu müşteriler dâhil olmak üzere üçüncü şahıslara aktarılabilir.

Küresel bilişim teknolojisi sistemleri olan küresel bir kuruluş olarak, kişisel verileriniz Accenture’ın dünya çapındaki teşkilatında yer alan diğer Accenture ofislerine aktarılabilir. Accenture’ın kendi dünya çapındaki teşkilatı genelinde eşdeğer seviyede korumanın yürürlükte olmasını sağlamak için dâhili politikaları vardır.

Buna ek olarak, ihtiyaç olan durumlarda, Accenture kişisel verilerinizi üçüncü şahıslarla paylaşabilir. Bunu yapmadan önce, Accenture kişisel verilerinizi ilgili veri koruma kanunları ve/veya Accenture dâhili politikalarının gerektirdiği şekilde korumak için önlem alır. Accenture müşterileri dâhil olmak üzere üçüncü şahısların kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliğini koruması beklenir ve şarttır ve onlar kişisel verilerinizi yalnızca tüm ilgili veri koruma kanunları mucibince kullanabilirler. Accenture tarafından veri paylaşımı yapılacak olan üçüncü kişilere ilişkin detaylı bilgilere Bölüm 6’da yer verilmiştir.

Accenture kişisel verilerinizi nasıl koruyacak?

Muhafaza ettiğimiz tüm kişisel veriler için organizasyonel, fiziksel ve teknik güvenlik düzenlemeleri uygulamaktayız. Kişisel verilerin kategorileri ve üstlendiğimiz işlemler ile ilgili riskleri göz önünde bulundurarak, bu düzenlemeleri sürdürmek için protokoller, kontroller ve ilgili politikalar, prosedürler ve yönergelerimiz mevcuttur.

Kişisel verilerinizi korumak için piyasa lideri güvenlik önlemlerini benimsiyoruz. Bu (sınırlama olmaksızın) aşağıdakileri içerir:

 • En yüksek ve en sıkı bilgi güvenliği standartlarına bağlı olduğumuzu gösteren bir ISO27001 sertifikamız mevcuttur. Bu, Accenture’un en yüksek ve en katı standartlara bağlı olduğu, uluslararası bir belgelendirme kuruluşu olarak hizmet veren British Standards Institution (“BSI”) tarafından verilen bir güvenlik standardıdır. Bu sertifika, bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (“ISMS”) gereksinimlerini tanımlayan, denetlenebilir tek uluslararası standart olup, Accenture’un süreçleri ve güvenlik kontrollerinin, müşterilerimizin bilgileri ve kendi bilgilerimizi korumak için etkili bir çerçeve sağladığını teyit etmektedir.

 • * Bize emanet edilen müşteri bilgileri ve sistemlerin idaresini düzenleyen küresel bir Müşteri Veri Koruma (“CDP”) programımız mevcut.

 • Teknik savunmalarımızın gücünü göstermeyi sürdürerek, bir üçüncü taraf sağlayıcı tarafından düzenli sızma testlerine tabi tutuluyoruz.

Accenture kişisel verilerinizi ne kadar süreyle muhafaza eder?

Kişisel verilerinizi sadece gerekli olduğu sürece saklarız. Belirli kayıt yönetimi ve saklama politikaları & prosedürleri sürdürmekte olduğumuzdan, kişisel veriler, aşağıdaki saklama kriterleri doğrultusunda makul bir süre sonra silinecektir:

 • Verilerinizi sizinle devam eden bir ilişkimiz olduğu sürece saklarız.

 • Verilerinizi ilgili yasal zorunluluğa uymak için gereken süre boyunca saklarız.

 • Verilerinizin korunması önerildiği için veya Accenture’ın yasal konumunu iyileştirmek için (örneğin, sınırlamaların, davaların veya düzenleyici incelemelerin tüzüğü ile ilgili olarak) verilerinizi saklarız.

Lütfen kişisel verilerinizi her zaman güncel tutun ve kişisel verilerinizdeki değişikler için Accenture'ı bilgilendirin.

Kişisel verilerinize dair hangi haklara sahipsiniz?

Eğer (i) Accenture tarafından kişisel verilerinizin nasıl işlendiğine dair endişeniz varsa veya (ii) kişisel verilerinize ilişkin haklarınızdan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen Accenture Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçiniz.

Bu kapsamda, (yürürlükteki yasalarda belirtilen şart ve koşullarda ve istisnalara tabi olarak) aşağıdakilere hakkınız vardır:

 • Size ilişkin işlediğimiz kişisel verilere erişim talep etmek: bu hak, size ilişkin kişisel verileri saklayıp saklamadığımızı öğrenmenizi, saklamamız halinde buna ilişkin bilgi ve ilgili kişisel verilere ilişkin bir kopya edinmenizi ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenmenizi sağlar.

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesini istemek: bu hak, yanlış veya eksik olması halinde kişisel verilerinizin düzeltilmesini sağlar.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek: bu hak size Accenture’un kişisel verilerinizi artık işlememesini talep etmenizi sağlar;

 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etmek: bu hak, size kişisel verilerinizin amaçları gerçekleştirmek için artık gerekli olmadığı haller dahil olmak üzere söz konusu verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etmenizi sağlar;

 • Kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek; bu hak, size yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinmenizi sağlar.

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etmek.

 • Kişisel verilerinizin işlenmesinin sınırlandırılmasını istemek: bu hak, Accenture’un kişisel verilerinizi sizin muvafakatiniz üzerine işlemesi de dahil olmak üzere, yalnızca sınırlı durumlarda işlemesini talep etmenizi sağlar.

 • Kişisel verilerinizin taşınabilirliğini istemek: bu hak, Accenture’a sağladığınız kişisel verilerin bir kopyasını (yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir biçimde) almanızı veya Accenture’un bu kişisel verileri başka bir veri sorumlusuna iletmesini istemenizi sağlar.

Yukarıda sayılan haklarınızın kullanımına ilişkin talebinizi, Accenture Bağlayıcı Şirket Kuralları (Accenture Binding Corporate Rules) kapsamında, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nın belirlediği yöntemlerle veya yazılı olarak Ticaret Sicili’ne kayıtlı adresimize iletebilirsiniz.

Kişisel verilerinizi işlemenin açık rızanıza dayalı olması koşuluyla, söz konusu açık rızayı Accenture’un Veri Koruma Görevlisi’ne her an irtibata geçerek geri çekme hakkınız vardır. Bunun Accenture’un açık rızanızı çekmeden önce edindiği kişisel verileri işleme hakkını etkilemeyeceğini veya açık rızanız dışındaki diğer hukuki dayanaklar doğrultusunda işleme sürecinin bazı kısımlarına devam etme hakkının bulunduğunu dikkate alınız.

Lütfen yukarıda belirtilen haklardan bazılarının uygulanabilir veri gizliliği veya diğer hukuk ve regülasyonlar dolayısıyla istisna olarak tutulabileceğini unutmayınız.

Kişisel verilerinizi koruma ile ilgili taahhüdümüz veya çabalarımıza karşın veri gizliliği haklarınızın ihlal edildiğini düşünmeniz halinde, kişilerin herhangi bir şikayeti çözmek adına öncelikle Accenture’a gelmelerinden memnuniyet duyarız. Her zaman ilgili denetim makamına doğrudan bir şikayette bulunmak veya Accenture’a karşı (gerek yaşadığınız ülkede, çalıştığınız ülkede veyahut veri gizliliği yasasının ihlal edildiğini düşündüğünüz ülkede) yetkili mahkemede dava açma hakkına sahipsiniz.

Sorunuz varsa veya daha detaylı bilgi istiyorsanız?

Bu gizlilik bildirimi ve burada atıf yapılan internet sayfaları size Accenture’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında eksiksiz ve şeffaf bilgi vermeyi amaçlar.

Accenture’ın kişisel verilerinizi nasıl işlediği hakkında daha detaylı sorularınız veya endişeleriniz varsa veya yukarıdaki haklardan herhangi birini kullanmak istiyorsanız, lütfen Veri Koruma Görevlisi ile temas kurun.

2. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİNE İLİŞKİN EK BİLGİLER

Aşağıdaki tablo, Accenture tarafından işlenecek veya işlenebilecek olan kişisel veri kategorilerini belirtmektedir;

Kişisel Veri Kategorisi

Açıklaması

Kişisel detaylar.

Isim, Soyisim, (email, telefon numaraları, ev adresi gibi) her türlü iletişim bilgileri, cinsiyet, doğum tarihi, yaş, doğum yeri.

Özel nitelikli kişisel verileri.

Accenture, ilgili mevzuat kapsamında izin verildiği durumlarda, sağlık bilgileri gibi (engelli statüsü ve organize ettiğimiz veya sponsor olduğumuz etkinlikler dolayısıyla diyet veya alerji bilgileri gibi) özel nitelikli kişisel verileri toplayabilecektir. Accenture bu tür bilgileri yalnızca Bölüm 4’de belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaktır.

Görsel-kitlesel kitle iletişim materyalleri.

Fotoğraf, kamera sistemleri aracılığıyla edinilecek olan görüntüler veya diğer video görüntüleri ve ses kayıtları.

Mevcut görev tanımının detayı, görev unvanı, işvereni, adresi, Accenture iletişim kişisi(kişileri).

Sistem ve uygulama erişim verileri.

Accenture sistemlerine erişiminize yetki verildiği hallerde, Accenture söz konusu sisteme giriş yapabilmeniz için gerekli olan Sistem IDsi, email hesabı, parola, erişim logu, aktivite logu ve Accenture sistemlerini kullanırken üretülen elektronik içerikler gibi verileri toplaması mümkündür.

Ek olarak, işe alım faaliyetlerine ilişkin olarak Accenture aşağıdaki tabloda belirtilen verileri işlemesi mümkün olabilecektir.

Kişisel Veri Kategorisi

Açıklaması

Kişisel detaylar.

Yukarıda listelenenlere ek olarak Accenture işe alım amaçlarına yönelik olarak kimlik numarası, sosyal güvenlik numarası, sigorta bilgisi, evlilik/bekarlık durumu, bağımlıları, acil durum iletişim bilgileri, askerlik durumu bilgilerini toplayabilecektir.

Özel nitelikli kişisel verileri.

Accenture, ilgili mevzuat kapsamında izin verildiği durumlarda, sağlık bilgileri gibi (engelli statüsü ve organize ettiğimiz veya sponsor olduğumuz etkinlikler dolayısıyla diyet veya alerji bilgileri gibi) özel nitelikli kişisel verileri toplayabilecektir. Accenture bu tür bilgileri yalnızca Bölüm 4’de belirtilen amaçlar doğrultusunda kullanacaktır.

Göçmenlik yasaları uyarınca gerekli olan belgeler.

Accenture vatandaşlık, pasaport bilgileri, yerleşim bilgileri veya iş izinleri (fiziksel veya elektronik kopyaları) gibi verileri toplayabilecektir.

Yetenek yönetim bilgileri.

Geçmiş sorgulaması yapılabilmesi için gerekli olan bilgiler, performans kararları ve çıktılarına ilişkin detaylar, performans geridönüşü ve uyarıları, elektronik öğrenme/eğitim programları, performans ve gelişim değerlendirmeleri, ehliyet belgesi, araç sahipliği belgesi ve biografi oluşturulmasına sebep olabilecek bilgiler.

3. KİŞİSEL VERİLERİN KAYNAKLARINA İLİŞKİN EK BİLGİLER

Kişisel verilerinizi aşağıdaki tabloda belirtilen kaynaklardan temin edilecektir.

Tarafınızca.

Accenture çalışanları.

Accenture iştirakleri

Ziyaretçiler ve yüklenicilerin işverenleri.

Kamu otoriteleri.

Internet siteleri ve sosyal medya.

Tedarikçiler.

Ek olarak, işe alım amaçları doğrultusunda Accenture aşağıdaki tabloda belirtilen kaynaklardan da kişisel veri edinebilecektir.

Geçmiş işverenler.

Eğitm kurumları.

Geçmiş sorgulama sağlayıcıları.

Yetenek yönetim sağlayıcıları.

Yukarıda belirtilen kaynaklar, açıkça kamuya açık olduğu belirtilmedikçe özel kaynaklardır. Söz konusu kaynakların Avrupa Birliği içinde ve dışında muhafaza edileceğini lütfen not ediniz.

4. AMAÇLARA İLİŞKİN EK BİLGİLER

İşbu bilgilendirme metninde belirtildiği üzere Accenture tarafınıza ait kişisel verileri birden çok amaçla işleyebilecektir.

Amaç

Açıklama

Acil durumlar dahil olmak üzere tarafınızla iletişimin kolaylaştırılması

Iş devamlılığını, çalışanın ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğin korunmasını, IT altyapısının, ofis ekipmanlarının ve diğer eşyaların korunmasını ve acil durum halinde iletişim kişilerinizin aranması amacıyla

Accenture iş operasyonlarının yürütülmesi ve yönetilmesi amacıyla

IT ve iletişim sistemleri, IT günvelik operasyonları, Accenture tesislerine güvenlik erişim kontrolü, Accenture menkullerinin yönetilmesi, iş devamlılığı ve afetle mücadele operasyonlarının yürütülmesi ve yönetilmesi ile denetim ve diğer raporlama araçlarının tamamlanması, iş aktivitelerine ilişkin olarak kayıtların takibi ve Accenture etkinlik/seminerlerinin organize edilmesi.

Yasal yükümlülüklere uyum amacıyla

Zorunlu bildirimler, kayıt tutulması ve raporlama yükümlülükleri, denetimlerin takibi, kamu denetim uyumluluğu ve diğer kamu ve devlet otoritelerinden gelecek taleplere ilişkin olarak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla.

Accenture kaynaklarının kullanımının takibi

Yerel hukuk kuralları kapsamında izin verildiği ölçüde ve ilgili Accenture politikaları doğrultusunda aktivitelerin takip edilmesi.

Veri analiz taahhüdü

Iş operasyonlarına analizlerin ve verilerin uygulanması sonucunda Accenture içinde performansın artırılması dolayısıyla daha iyi bir kullanıcı deneyimi sağlanması. Analiz çalışmaları ile özellikle açıklayıcı analiz, öngörücü analiz, (müşteri, iş kontakları) gibi bireylerin dahil edildiği analizler, kişisel veri kullanımı, pazarlama veya tek bir müşteri görüşü ve deneyimi dolayısyıyla yönlendirilecek olan analizler.

İşe alım

Mülakatlar, performans değerlendirmeleri, geçmiş araştırmaları, planlama, gözlemleyici eğitim gereksinimleri ve iş başvuruları dahil olmak üzere iş başvurularının yönetilmesi.

5. HUKUKİ ALT YAPIYA İLİŞKİN EK BİLGİLER

İşbu bilgilendirme metninde belirtildiği üzere Accenture tarafınıza ait kişisel verileri birden çok amaçla işleyebilecektir.

Amaç

Hukuki alt yapı

Acil durumlar dahil olmak üzere tarafınızla iletişimin kolaylaştırılması

Şirket içinde düzgün iletişim ve acil durumun temin edilmesi amacıyla Accenture meşru menfaati gerekçelendirilmektedir.

Accenture iş operasyonlarının yürütülmesi ve yönetilmesi amacıyla

Iş operasyonlarının düzgün bir şekilde ilerleyebilmesi amacıyla Accenture meşru menfaati gerekçelendirilmektedir.

Yasal yükümlülüklere uyum amacıyla

Accenture’ın taraf olduğu bir hukuki yükümlülüğe uyuma ilişkin yasal zorunluluk dolayısıyla.

Accenture sistemlerinin kullanımının takibi

Uyuma aykırılığın önlenmesi ve repütasyonun korunması amacıyla Accenture meşru menfaati gerekçelendirilmektedir.

Veri analiz taahhüdü

Iş operasyonlarının düzgün bir şekilde yürütülmesi ve analizlerin gerçekleştirilmesi amacıyla Accenture meşru menfaati gerekçelendirilmektedir.

İşe alım

Uygun bireylerin istihdam edilmesi amacıyla Accenture meşru menfaati gerekçelendirilmektedir.

 • Yukarıdaki tabloda belirli bir amaç için meşru çıkarlarımızı dayanak aldığımızın belirtildiği durumlarda, (i) işleme faaliyetleriyle ilgili sağladığımız şeffaflık, (ii) gizlilik yaklaşımımız, (iii) düzenli gizlilik incelemelerimiz ve (iv) işleme faaliyeti doğrultusunda sahip olduğunuz haklar göz önünde bulundurulduğunda meşru çıkarlarımızın menfaatleriniz, haklarınız veya özgürlükleriniz doğrultusunda geçersiz kılınmadığı görüşündeyiz. Lütfen tarafların haklarına ilişkin bu yaklaşımımız ile ilgili ilave bilgi edinmek için Veri Koruma Görevlisi ile iletişime geçiniz lütfen.

 • Yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birinin hassas nitelikli kişisel verinin işlenmesini gerektirmesi halinde, açık rızanızı almak suretiyle Accenture yalnızca ilgili yerel mevzuat kapsamında işleyecektir.

 • Yukarıda belirtilen durumlardan birinin otomatik karar alınmasını gerektirmesi halinde Accenture tarafınızı gerekli açıklamalarla beraber bilgilendirmek suretiyle açık rızanızı aldıktan sonra hareket edecektir.

 • Zorunlu hukuk kuralları kapsamında gerekli olması halinde Accenture tarafınıza ait açık rızaya istinaden kişisel verilerinizi işleyecektir.

6. ÜÇÜNCÜ KİŞİ KATEGORİLERİ HAKKINDA EK BİLGİLER

Üçüncü kişi kategorisi

Açıklaması

Profesyonel danışmanlar

Muhasebeciler, denetimciler, avukatlar, sigortacılar ve Accenture’ın faaliyet gösterdiği diğer tüm ülkelerdeki profesyonel danışmanlar

Hizmet sağlayıcılar

IT sistemleri ve desteği, ticaret erbabları ve kuruluşları ve diğer servis sağlayıcılar da dahil olmak üzere Accenture’a ürün ve hizmet tedarik eden kuruluşlar.

Işe alım amaçları doğrultusunda Accenture’ın, performans, eğitim, masraf yönetimi ve geçmiş taramaları kapsamında ürün ve hizmet aldığı kuruluşlar.

Kamu ve devlet otoriteleri

Düzenleyici otoriteler, kanun yürütme otoriteleri, kamu mercileri ve yargı mercileri de dahil olmak üzere Accenture üzerinde düzenleme ve denetleme yetkisi olan kuruluşlar. Teklif aşamasında olan veya mevcut müşterilerle ilişkisi olan herhangi bir üçüncü kişi.