KARIÉRA


Firemné občianstvo

Iniciatívy v oblasti firemného občianstva v Accenture, ako je napríklad aj náš program Skills to Succeed, sú pre našich zamestnancov príležitosťou vrátiť niečo späť komunite, v ktorej žijeme a pôsobíme.

PREHĽAD

Záväzky spoločnosti Accenture v oblasti firemného občianstva (Corporate Citizenship) vychádzajú z našich kľúčových hodnôt, etického kódexu a odrážajú sa aj v správaní našich zamestnancov.

Záväzky spoločnosti Accenture v oblasti firemného občianstva (Corporate Citizenship) vychádzajú z našich kľúčových hodnôt, etického kódexu a odrážajú sa aj v správaní našich zamestnancov. Robíme firemnú charitu a správame sa ekologicky, aby sme dosiahli udržateľné, merateľné a pozitívne zmeny v prostredí a komunitách, v ktorých pracujeme a žijeme.

Skills to Succeed

Skills to Succeed je projekt spoločnosti Accenture v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktorý pomáha riešiť celosvetovú potrebu budovať u ľudí zručnosti potrebné pre uplatnenie na trhu práce.

Využíva k tomu dve z našich kľúčových kompetencií: vzdelávanie ľudí a schopnosť uzatvárať silné partnerstvá. Zapájaním našich zamestnancov a strategických partnerov sa snažíme dosiahnuť merateľný a udržateľný dopad v živote jednotlivcov, rodín a komunít.

Skills to Succeed je projekt spoločnosti Accenture v oblasti spoločenskej zodpovednosti, ktorý pomáha riešiť celosvetovú potrebu budovať u ľudí zručnosti potrebné pre uplatnenie na trhu práce. Využíva k tomu dve z našich kľúčových kompetencií: vzdelávanie ľudí a schopnosť uzatvárať silné partnerstvá. Zapájaním našich zamestnancov a strategických partnerov sa snažíme dosiahnuť merateľný a udržateľný dopad v živote jednotlivcov, rodín a komunít.

Do konca roka 2020 sme sa zaviazali splniť tieto ciele:

  • Vyškolíme viac ako 3 milióny ľudí znalosťami, ktoré im pomôžu nájsť si prácu, alebo začať podnikať

  • Zvýšime úspešnosť získania stabilnej práce či vybudovania životaschopného podnikania u ľudí končiacich náš program

  • Budeme združovať organizácie z rôznych sektorov s cieľom vytvoriť rozsiahle a dlhodobé riešenia zamerané na problém nezamestnanosti. 

Od roku 2011 sme vybavili viac ako 800 000 ľudí zručnosťami a vedomosťami vďaka ktorým si neskôr našli prácu alebo rozbehli vlastné podnikanie.
Naši zamestnanci sú hnacím motorom iniciatívy Skills to Succeed, na ktorú sú veľmi pyšní. Venujú svoj čas, skúsenosti a rady zapájaním sa do dobrovoľníckych aktivít, kde pripravujú workshopy zamerané na soft skills pre ľudí hľadajúcich prácu, pracujú na tvorbe nových technologických riešení pre vývoj školiacich systémov, pre našich partnerov z neziskových sektorov zavádzajú nové technologické platformy a podnikateľom ponúkajú svoju podporu a rady.

Viac o projekte Skills to Succeed

Komu sme pomohli 

Mapa dopadu Skills to Succeed


Od roku 2011 sme vybavili viac ako 800 000 ľudí zručnosťami a vedomosťami vďaka ktorým si neskôr našli prácu alebo rozbehli vlastné podnikanie.

Naši zamestnanci sú hnacím motorom iniciatívy Skills to Succeed, na ktorú sú veľmi pyšní. Venujú svoj čas, skúsenosti a rady zapájaním sa do dobrovoľníckych aktivít, kde pripravujú workshopy zamerané na soft skills pre ľudí hľadajúcich prácu, pracujú na tvorbe nových technologických riešení pre vývoj školiacich systémov, pre našich partnerov z neziskových sektorov zavádzajú nové technologické platformy a podnikateľom ponúkajú svoju podporu a rady.

Viac o projekte Skills to Succeed

Komu sme pomohli

Mapa dopadu Skills to Succeed

Životné prostredie

Udržateľný rast je stredobodom našej environmentálnej stratégie a je kľúčový v našej vízii ako vylepšovať svet okolo nás.

Udržateľný rast je stredobodom našej environmentálnej stratégie a je kľúčový v našej vízii ako vylepšovať svet okolo nás. Zahŕňa štyri oblasti - efektívnu prevádzku, udržateľnosť pracovných miest, zabezpečenie udržateľného rastu našich klientov a poskytovanie poznatkov pre zabezpečenie dosahovania udržateľného rastu, ktoré nám slúžia ako kompas pri napĺňaní našich ambícií do roku 2020.

Do konca roka 2020 máme ambíciu zredukovať emisie o viac ako 50 precent oproti začiatku roku 2007 a budeme naďalej merať a vykazovať dopad tejto iniciatívy u nás ako aj u klientov a dodávateľov. Momentálne sme v rokoch 2007 až 2014 zredukovali emisie oxidu uhličitého o dva milióny kubických ton. 

Zamestnanci Accenture stále rozvíjajú inovatívne spôsoby ekologických pracovných postupov a tak podporujú naše snahy rozšíriť ich širšie do sveta prostredníctvom programu Smart Work, Travel Smart Challenge a ekologického dobrovoľníctva.

Zisti viac o tom, aký má Accenture postoj k ochrane životného prostredia.

Reduction in per employee carbon emissions against 2007 baseline

2020 target: 50%

Komunity a darcovstvo

 

Zamestnanci spoločnosti Accenture sa usilujú pozitívne vplývať na okolie a komunity, v ktorých žijú a pracujú.

Prostredníctvom individuálnych finančných príspevkov aj firemného darcovstva a dobrovoľníctva, sa neustále snažia pomôcť tým, ktorí sa bez takejto podpory nezaobídu.

Zamestnanci spoločnosti Accenture sa usilujú pozitívne vplývať na okolie a komunity, v ktorých žijú a pracujú. Prostredníctvom individuálnych finančných príspevkov aj firemného darcovstva a dobrovoľníctva, sa neustále snažia pomôcť tým, ktorí sa bez takejto podpory nezaobídu.

Našim ľuďom pomáhame maximalizovať vplyv ich zapojenia tak, že im poskytujeme vhodné podmienky na poskytovanie služieb, finančnej pomoci a svojho času na pomoc komunitám okolo nich. Vďaka tomu naši zamestnanci venovali v rámci aktivít firemného občianstva v roku 2014 takmer 600 000 hodín svojho času. Pre porovnanie, v roku 2013 to bolo 518 000 hodín.

Accenture Development Partnership je jeden z ďalších spôsobov, ako naši zamestnanci pomáhajú svojej komunite. Pilotný projekt spočíva v neziskovom biznis modeli, ktorý naše kľúčové zručnosti a vedomosti sprístupňuje rozvojovému sektoru. Jeho cieľom je pomôcť upevňovať organizácie a budovať rovíjajúce sa trhy. Naši ľudia taktiež participujú na dlhodobých projektoch s organizáciou VSO, ktorá bojuje s chudobou v rozvojových krajinách.

Reportovanie

Transparentnosť a otvorenosť sú pre nás dôležité. Správa s názvom “Making a Measureable Difference” poskytuje všetky podrobnosti o globálnych aktivitách a výsledkoch, ktoré spoločnosť Accenture dosiahla v oblasti spoločenskej zodpovednosti za rok 2014.

Základom pre naše reportovanie je využívanie štandardov GRI (Global Reporting Initiative) G3 Guidelines a našu činnosť každoročne vyhodnocujeme podľa princípov United Nations Global Compact. Zisti viac o tom, ako pristupujeme k reportovaniu našich aktivít v oblasti spoločenskej zodpovednosti

Nájdi pracovnú pozíciu

Začni vyhľadávanie tu: Vyhľadaj podľa názvu pozície, úrovne skúseností alebo lokality

OSTAŇ S NAMI V KONTAKTE

Pridaj sa do nášho programu Accenture Talent Connection, sleduj náš kariérny blog alebo sa prihlás na odoberanie emailových upozornení na nové pracovné pozície.