KARIÉRA


Prehlásenie o ochrane osobných údajov Accenture

Ochrana osobných údajov Accenture - nábor a prijímanie zamestnancov

Pokiaľ používate online kariérne zdroje Accenture, vaše osobné údaje zhromažďujeme a spracúvame pre účely súvisiace s náborom.

Môžeme tiež používať cookies a ostatné sledovacie technológie a tie isté technológie, ktoré používame pre marketing (vrátane databáz riadenia vzťahu so zákazníkmi (CRM), cielených e-mailov a prepojovania a analyzovania osobných údajov), aby sme jednotlivcom poskytli online skúsenosť na mieru, posielali relevantné informácie o pracovných pozíciách a príležitostiach v Accenture, a analyzovali účinnosť našich náborových činností a zdrojov.

Viac informácii o tom, ako bude Accenture používať vaše údaje v náborovom procese, môžete nájsť nižšie alebo na webových stránkach www.accenture.com/sk-sk/careers.


Úvod / kto zhromažďuje vaše osobné údaje?

Keď budete žiadať o zamestnanie v Accenture, Accenture bude používať vaše osobné údaje v náborovom a prípadnom prijímacom procese. Ako je uvedené v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov, Accenture môže uchovávať a používať vaše osobné údaje pre účely popísané v kapitole „Čo bude Accenture robiť s vašimi osobnými údajmi?“ Nižšie sa tiež dozviete, aké informácie o vás Accenture môže získať od tretích strán.

„Accenture“ alebo „my“ znamená konkrétne pridružené a dcérske spoločnosti Accenture, ktoré budú zhromažďovať, používať a uchovávať vaše osobné údaje v súvislosti s vašou žiadosťou o zamestnanie, našim náborovým procesom a procesom riadenia talentov a prípadným prijímacím procesom, pokiaľ vám bude ponúknuté zamestnanie. Každý subjekt Accenture so sídlom mimo Európsku úniu bude zastúpený spoločnosťou Accenture PLC.

Úplný zoznam subjektov Accenture v jednotlivých krajinách a ich kontaktné informácie nájdete na konci tohoto prehlásenia o ochrane osobných údajov.


Aké osobné údaje Accenture zhromažďuje?

Typy informácií, ktoré sú od vás požadované, a spôsob, akým sú tieto informácie zhromažďované a ako sa k nim pristupuje, sú dané požiadavkami krajiny, v ktorej sa daná pracovná pozícia nachádza, nie krajiny, kde žijete.

Accenture bude zhromažďovať nasledujúce kategórie údajov:

 • vaše osobné údaje;

 • údaje uvedené v životopise, listoch, ukážkach vášho písomného prejavu alebo iných písomných materiáloch;

 • údaje poskytnuté dopytovaným a náborárovi na základe ich interakcií s vami alebo zistené základným vyhľadávaním na internete;

 • údaje poskytnuté tretími stranami, napríklad personálnymi či náborovými agentúrami, prípadne získané z webových stránok venovaných hľadaniu pracovných miest;

 • odporučenia poskytnuté ostatnými ohľadom vás;

 • dokumenty požadované podľa imigračných zákonov;

 • údaje o vašom predchádzajúcom zamestnaní, vzdelaní a prípadne úverovej histórii, záznamoch z trestného registra či ostatných údajoch zistených pri preverovaní referencií a bezúhonnosti;

 • údaje o vašom zdravotnom stave a prípadne postihnutí, pokiaľ je to relevantné pre vašu schopnosť či možnosť pracovať, alebo pre uspôsobenie vášho pracoviska, to všetko v rámci zákonných limitov ohľadom načasovania zberu takýchto informácii a ďalších príslušných obmedzení;

 • údaje o rase / etnickom pôvode / náboženstve / postihnutí / pohlaví a vlastnej identifikácii LGBT pre účely hlásenia orgánom štátnej správy, kde je to vyžadované, a tiež pre účely zistení, ako je to s diverzitou pracovnej sily Accenture.


Jeden spôsob zberu informácií je prostredníctvom používania cookies. Cookies sú malé súbory, do ktorých sa ukladajú, a z ktorých sa získavajú informácie o vašej návšteve našich nástrojov a webových stránok. Ďalšie informácie o nich nájdete v zásadách používania cookies.

Nemusíte Accenture poskytnúť žiadnou z požadovaných informácií, ale pokiaľ to neurobíte, môže to mať za následok, že sa nebudete môcť ďalej uchádzať o miesto, o ktoré ste žiadali.

Toto prehlásenie si môžete kedykoľvek prečítať po prihlásení do systému vaším užívateľským menom a heslom.

Odoslaním informácií potvrdzujete, že vaše vyjadrenia sú podľa vášho najlepšieho vedomia a svedomia pravdivé a presné, a vedome ste žiadnu nepriaznivú relevantnú informáciu nezamlčali. Poskytnutím nepresných informácii sa môžete stať ako uchádzač o zamestnanie neprijateľným.


Čo bude Accenture s vašimi osobnými údajmi robiť?

Accenture bude vaše osobné údaje používať k nasledujúcim účelom na nasledujúcom právnom základe:

účel

právny základ

Posúdiť vašu vhodnosť pre zamestnanie na pozícii, o ktorú sa uchádzate, i v prípadných budúcich pozíciách, ktoré snáď budú k dispozícii

Oprávnené legitímnymi záujmami Accenture zaistiť, že naberá vhodných zamestnancov.

Vybaviť vašu žiadosť.

Oprávnené legitímnymi záujmami Accenture zaistiť, že naberá vhodných zamestnancov.

Uľahčiť komunikáciu s vami.

Oprávnené legitímnymi záujmami Accenture zaistiť riadnu komunikáciou v rámci organizácie a s vami.

Plniť administratívne funkcie (napr. nahradiť vám náklady spojené s pohovorom).

Oprávnené legitímnymi záujmami Accenture zaistiť, že naberá vhodných zamestnancov.

Vykonávať analyzovanie údajov, vrátane analýzy nášho súboru uchádzačov, aby sme lepšie pochopili, kto žiada o zamestnanie v Accenture a ako prilákať špičkové talenty.

Oprávnené legitímnymi záujmami Accenture zaistiť priebežné zlepšovanie svojich náborových procesov.

V niektorých prípadoch zaznamenať váš online pohovor pre následné posúdenie ďalšími náborármi a náborovými manažérmi.

Oprávnené legitímnymi záujmami Accenture zaistiť, že naberá vhodných zamestnancov.

Pokiaľ sa zaregistrujete na našej kariérnej stránke, zaradíme vás do databázy, aby sme vám mohli posielať e-maily o voľných pozíciách a udalostiach v Accenture.

Oprávnené legitímnymi záujmami Accenture zaistiť, že naberá vhodných zamestnancov.

Odovzdať (iba) vaše kontaktné informácie do Accenture Talent Connection – stránky, ktorých účelom je informovať vás a nových pozíciách, ktoré by vás mohli zaujímať. Vaše kontaktné informácie použije Accenture Talent Connection, aby vám poslala jednu výzvu k prihláseniu sa k odberu upozornení na voľné miesta a pozvánok na náborové akcie Accenture a jednu následnú pripomienku. Pokiaľ na tieto správy nebudete reagovať, Accenture Talent Connection si ponechá vaše kontaktné informácie už len za účelom zaistenia, aby vás znovu nekontaktoval. Pokiaľ sa do Accenture Talent Connection prihlásite, budete mať neskôr príležitosti sa z dostávania správ a upozornení opäť odhlásiť. Pamätajte prosím, že Accenture Talent Connection je samostatná služba a registrácia na našich kariérnych webových stránkach s ňou nemá nič spoločného.

Oprávnené legitímnymi záujmami Accenture zaistiť, že naberá vhodných zamestnancov.

Odovzdávať zákonom požadované hlásenia a vyhovieť právnemu procesu.

Plnenie zákonných povinností.


Tam, kde je v tabuľke uvedené, že sa pri danom účele opierame o naše legitímne záujmy, sme zvažovali vaše potenciálne záujmy, základné práva a slobody a to, či na ne môžu mať naše spracovateľské činnosti dopad. Porovnávali sme vaše záujmy, práva a slobody s našimi záujmami a brali sme pri tom do úvahy účel spracúvania, bezpečnosť vašich údajov a náš existujúci vzťah s vami. Na základe tohoto testu vyváženosti a pri snahe informovať vás veľmi transparentne o spracovateľských aktivitách sme dospeli k názoru, že spracúvaním vašich údajov zásadne neporušujeme žiadny váš záujem, právo či slobodu. Neváhajte nás kontaktovať, ak máte ohľadne vykonávaného testu vyváženosti záujem o ďalšie informácie.

Vaše osobné údaje budeme spracúvať pre účely uvedené v tabuľke na základe vášho predchádzajúceho súhlasu, ak je takýto súhlas požadovaný platnými zákonmi.


Z akých zdrojov bude Accenture získavať vaše osobné údaje?

Accenture môže získavať vaše osobné údaje z nasledujúcich zdrojov:

 • od vás, keď odošlete životopis alebo iné informácie online;

 • od ostatných pridružených spoločností Accenture;

 • z pohovorov s náborármi a rozhovorov s náborovými manažérmi a ostatným personálom a zástupcami Accenture, z ktorých niektoré môžu byť nahrávané, ako aj z výsledkov vyhľadávaní na internete, ktoré tieto osoby môžu vykonávať, alebo z údajov, ktoré môžu získať zo stránok venovaných hľadaniu zamestnania alebo vytváraniu profesijných kontaktov (napr. monster.com, LinkedIn atď.), kde ste možno zverejnili niektoré údaje o sebe;

 • od predchádzajúcich zamestnávateľov;

 • od náborových a personálnych agentúr ako tretích strán alebo z webových stránok, ktoré vás Accenture predstavujú; Accenture neprijíma nevyžiadané životopisy od náborových agentúr, ale čas od času takéto agentúry používa na základe písomnej zmluvy. Akýkoľvek životopis alebo iné informácie o uchádzačoch, ktoré sú poskytnuté mimo zavedené postupy pre získavanie informácií o uchádzačoch (ku ktorým patria aj kariérne webové stránky alebo e-mail ktorémukoľvek zamestnancovi Accenture) a bez písomnej zmluvy alebo inak budú považované za informácie poskytnuté pre potrebu Accenture, a pokiaľ snáď Accenture takéhoto uchádzača prijme, nebude platiť žiadny poplatok;

 • z prípadných overovaní referencií. Pokiaľ to zákony dovoľujú, Accenture môže kontaktovať tretiu stranu za účelom overovania referencií pred uzatvorením pracovného pomeru. Obsah overovania referencií od krajiny ku krajine líši, aby vyhovel miestnym zákonom, ale môže obsahovať informácie z verejne dostupných zdrojov, od vašich bývalých zamestnávateľov či kolegov, od škôl, kde ste študovali, od úverových agentúr a z trestného registra. Viac informácií o povahe takýchto informácií dostanete ešte pred zahájením overovacieho procesu. Kde to príslušné miestne zákony požadujú, môžete byť kvôli overovaniu referencií požiadaný o poskytnutie istých informácií (možno vrátane citlivých údajov) priamo Accenture.


Tieto zdroje sú súkromné, pokiaľ nie je o zdroji výslovne uvedené, že je „verejný“. Majte na pamäti, že tieto zdroje môžu vaše informácie uchovávať ako v EU, tak mimo nej.


Kto bude mať prístup k vašim osobným údajom? Kde sú uložené?

Všeobecne povedané, prístup k vašim osobným údajom bude obmedzený na čo najmenší počet ľudí v celosvetovej organizácii Accenture, ktorí ich budú potrebovať pre účely popísané v tomto prehlásení o ochrane osobných údajov. K nim môžu patriť vaši prípadní budúci manažéri a osoby nimi menované, zamestnanci personálneho oddelenia, oddelenia IT, compliance, marketingu, právneho, finančného a účtovného oddelenia a oddelenia interného auditu.

Keďže Accenture je globálna organizácia s globálnymi systémami IT, vaše osobné údaje môžu byť prenesené na iné pracoviská Accenture v rámci celosvetovej organizácie Accenture. Accenture má zavedené interné postupy na zaistenie rovnakej úrovne ochrany v celej organizácii Accenture. Každý prenos osobných údajov na iné pracoviská Accenture (vrátane prenosu z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) mimo EHP) sa budú riadiť záväznými korporátnymi pravidlami Accenture (ktoré môžete nájsť tu). Zoznam pracovísk Accenture, ktoré môžu spracovávať vaše osobné údaje, a ich kontaktné informácie nájdete tu.

Accenture môže ďalej podľa potreby zdieľať vaše údaje s tretími stranami, napríklad nezávislými poskytovateľmi služieb (vrátane Adobe) a orgánmi verejnej moci. Kým tak Accenture urobí, podnikne kroky na ochranu vašich osobných údajov. Od každého poskytovateľa služieb či odborného poradcu sa očakáva a požaduje, aby chránil dôvernosť a bezpečnosť vašich osobných údajov. Takéto tretie strany smú používať vaše osobné údaje iba v súlade s príslušnými zákonmi na ochranu osobných údajov. Prístup k vašim osobným údajom budú mať tretie strany týchto kategórií:

 • náborári pracujúci z krajín, kde sa nachádzajú pozície, o ktoré sa uchádzate – takéto osoby môžu sídliť v inej krajine;

 • náboroví manažéri a ostatní dopytovaní – tieto osoby budú často sídliť v krajine, kde sa nachádza pracovné miesto, ale v niektorých prípadoch môžu byť v iných krajinách;

 • celosvetové tými Accenture pre riadenie talentov a služby Talent Connection pozostávajúce z obmedzeného počtu osôb sídliacich v niekoľkých krajinách;

 • osoby plniace administratívne funkcie a funkcie IT podpory;

 • oprávnený personál u našich poskytovateľov služieb, vrátane:

  • spoločnosti Oracle, ktorá prevádzkuje a podporuje systém Accenture pre získavanie talentov;

  • spoločnosti Avature, ktorá prevádzkuje a podporuje Accenture Talent Connection;

  • spoločnosti HireVue, ktorá prevádzkuje nástroj pre virtuálny pohovor používaný k záznamu pohovorov, pokiaľ živý pohovor nie je možný;

  • spoločnosť HiredScore, ktorá optimalizuje skríning a sourcing process na vyhľadávanie a nábor kandidátov;

  • aplikácia Satmetrix, ktorá odosiela prieskum spätnej väzby o skúsenostiach s náborom uchádzačom, ktorí poslali žiadosť o zamestnanie v spoločnosti Accenture;

  • prípadne firmy, s ktorými bola uzavretá zmluva o vykonávaní referenčných previerok. Tieto firmy môžu sídliť v inej krajine a môžu získavať údaje z ďalších krajín, kde ste žili, pracovali alebo študovali, podľa toho, čo je pre overovanie referencií relevantné. Viac informácií o akejkoľvek takejto previerke dostanete pred jej zahájením

 • štátni úradníci v krajinách, kde existujú zákonné požiadavky na podávanie hlásení, alebo donucovacie orgány či súkromné strany sporu v rámci odpovede na platný donucovací proces (úradný či súdny príkaz, predvolanie);

 • tretia strana v spojení s akoukoľvek navrhovanou či skutočnou reorganizáciou, fúziou, predajom, spoločným podnikom, postúpením, prevodom či iným prevedením podniku Accenture, jeho aktív alebo akcií, či už v celku, alebo sčasti (rovnako v súvislosti s konkurzným alebo podobným konaním), tretia strana v spojení s akýmkoľvek navrhovaným či skutočným klientskym projektom.

 • Tretia strana v súvislosti s akýmkoľvek navrhovaným alebo skutočným projektom klienta v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi.


Pokiaľ nebudete informovaný inak, každý prenos vašich osobných údajov z Európskeho hospodárskeho priestoru tretím stranám mimo Európsky hospodársky priestor (EHP) bude založené na rozhodnutí o adekvátnosti alebo bude upravené štandardnými zmluvnými doložkami (ktorých vzor je k dispozícii na adrese dataprivacy@accenture.com). Akýkoľvek iný medzinárodný prenos vašich údajov, ktorý nebude vychádzať z EHP, sa uskutoční v súlade s príslušnými mechanizmami a bezpečnostnými opatreniami pre medzinárodný prenos údajov.


Ako dlho bude Accenture uchovávať vaše osobné údaje?

Pokiaľ vám Accenture ponúkne zamestnanie a vy ponuku prijmete, osobné údaje zhromaždené v období pred uzatvorením pracovného pomeru budú súčasťou vašich osobných záznamov v Accenture, ktoré budú uchovávané po celú dobu vášho pracovného pomeru s Accenture a ešte nejaký čas po jeho ukončení. Pokiaľ vás Accenture nezamestná, aj tak bude uchovávať a používať vaše osobné údaje v náborovom procese, aby vás mohol zvažovať pre nové pozície, a aby sa prípadne mohol pozrieť na vašu predchádzajúcu žiadosť, pokiaľ niekedy v budúcnosti opäť pošlete Accenture životopis alebo iné informácie; ďalej pre správu systému, k vykonávaniu výskumu a analýzy, a tiež aby vás mohol vyzvať k registrácii v Accenture Talent Connection.

Accenture určí dobu uchovania informácií o vás podľa týchto kritérií:

 • Accenture bude uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ je s vami v určitom vzťahu;

 • Accenture bude uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ sa naň vzťahuje zákonná povinnosť tak robiť;

 • Accenture bude uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ je to žiaduce kvôli uchovaniu si či zlepšeniu právneho postavenia Accenture (napríklad vo vzťahu k zákonu o premlčaní, súdnemu sporu či regulatórnemu vyšetrovaniu).


Ako Accenture chráni vaše osobné údaje

Na ochranu vašich osobných údajov pred stratou či zneužitím Accenture využíva organizačné, technické a fyzické bezpečnostné opatrenia. Tam, kde máme uzavretú zmluvu s treťou stranou ako poskytovateľom služieb, ktorá im snáď umožňuje prístup k vašim osobným údajom, zmluvne od nich požadujeme, aby mali zavedené podobné bezpečnostné opatrenia.


Ako získať kópiu interných zásad Accenture ohľadne ochrany osobných údajov, ako požiadať o prístup k vašim osobným údajom, alebo, ako nás kontaktovať za účelom dotazu či poskytnutia spätnej väzby.

Pokiaľ máte nejaký dotaz, komentár či sťažnosť, alebo chcete dostať kópiu Globálnych zásad 0090 – ochrana osobných údajov, môžete nás kontaktovať kliknutím na odkaz.

Okrem toho nás môžete pomocou toho istého odkazu kontaktovať, ak chcete vykonať ktorékoľvek zo svojich práv ohľadne vašich osobných údajov.

Máte právo (za určitých okolností, za istých podmienok a s určitými výnimkami, ktoré sú ustanovené v príslušnom zákone):

 • požadovať prístup k vašim osobným údajom: to vás oprávňuje požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o vás spracovávame, a k istým informáciám ohľadom samotného spracúvania;

 • požadovať opravu vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať o opravenie či doplnenie ktoréhokoľvek osobného údaju, ktorý je buď nepresný či nekompletný;

 • požadovať výmaz vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať o výmaz vašich osobných údajov, a to vrátane prípadov, kedy takéto osobné údaje už nie sú potrebné k splneniu účelu;

 • vzniesť námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať, aby sme už nespracúvali vaše osobné údaje;

 • požadovať obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov: to vás oprávňuje požiadať, aby sme spracúvali vaše osobné údaje len za určitých obmedzených okolností, vrátane nutnosti vášho súhlasu;

 • požadovať kópiu alebo prenositeľnosť vašich osobných údajov: to vás oprávňuje získať kópiu osobných údajov, ktoré ste nám poskytli.


Pokiaľ je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase, máte právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to tak, že budete kontaktovať poverenca Accenture pre ochranu osobných údajov na adrese dataprivacyofficer@accenture.com. Majte prosím na pamäti, že to neovplyvní právo Accenture spracúvať osobné údaje získané pred odvolaním vášho súhlasu alebo jeho právo pokračovať v tých častiach spracúvania, ktoré sú založené na inom právnom základe než na vašom súhlase.

Pokiaľ sa aj napriek odhodlaniu a úsiliu Accenture chrániť vaše osobné údaje domnievate, že vaše práva na ochranu osobných údajov boli porušené, máte právo kedykoľvek podať sťažnosť na orgáne dozoru v krajine, kde žijete, v krajine, kde pracujete, alebo v krajine, kde bol podľa vás zákon na ochranu osobných údajov porušený.

Rovnako môžete kontaktovať nášho poverenca pre ochranu osobných údajov na adrese dataprivacyofficer@accenture.com.


Pre uchádzačov o zamestnanie z ostatných krajín:

Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov je k dispozícii i v týchto jazykoch:

 • malajčine

 • brazílskej portugalčine

 • čínštine

 • holandčine

 • francúzštine (európskej)

 • francúzštine (kanadskej)

 • nemčine

 • taliančine

 • japončine

 • španielčine

 • poľštine


V prípade rozporu medzi anglickou verziou a akýmkoľvek prekladom tohoto prehlásenia o ochrane osobných údajov je určujúca anglická verzia tohoto prehlásenia.