Svenska företag är nöjda med investeringar i Big Data

Nio av tio (90 procent) svenska företag som använder sig av så kallad Big Data-analys uppger sig vara nöjda med resultaten. Vidare anser 88 procent att Big Data är en viktig del av deras utveckling mot att bli mer digitala företag, och tre fjärdedelar (76 procent) anser att Big Data medför ett tydligt värde till organisationen. Detta visar en ny studie från Accenture.

Accenture har låtit en rad chefer från totalt 19 länder, däribland Sverige, Norge och Finland, svara på frågor rörande Big Data och avancerad dataanalys. Bland de tillfrågade finns bland annat IT- och datachefer, marknadschefer, finanschefer och andra ledare på hög nivå. Enligt studien är svenska företag generellt sett nöjda med sina Big Data-satsningar.

“Rapporten visar att företagen inte längre tvivlar på vilka potentiella fördelar Big Data kan medföra. De inser istället att avancerad dataanalys kan leda till ökad kundnytta, en växande bas av lojala kunder, mer effektiva processer och därmed också ökade intäkter”, säger Per Österman, ansvarig för Accenture Analytics i Norden.

Det finns en rad exempel på företag som framgångsrikt dragit nytta av både intern och extern data. Genom att använda anonym kunddata och lokaliseringsdata från Wifi-stationer kan en japansk telekomoperatör i realtid skapa skräddarsydda reklamnotiser i konsumenters mobiltelefoner. Vidare analyserar ett brittiskt företag data från sensorer i vattenledningar, vilket gör att de bland annat kan förutse tekniska fel och snabbare bemöta exempelvis läckor och ogynnsamma väderförhållanden.

“Idag kan till och med de enklaste sakerna, som textilier, positioneringsdata eller vattenledningar, generera data. Medan ”the Internet of Things” ger oss tillgång till massiva datakällor utvecklas ny teknik som kan hjälpa företag fatta strategiska affärsbeslut utifrån all denna information. Företag som inte implementerar denna typ av analysverktyg går miste om stora möjligheter att förvandla datan till tydliga affärsmöjligheter”, säger Per Österman.

Big Data medför affärsfördelar

Studien visar att svenska företagsledare använder Big Data ”delvis” eller ”mycket” för en rad olika ändamål. Nästan samtliga svenska företagsledare (98 procent) uppger att de använder det med målet att identifiera nya intäktskällor, medan 92 procent drar nytta av det för att behålla och attrahera nya kunder. Vidare svarar 86 procent att Big Data används för att kunna utveckla nya produkter och tjänster. Motsvarande siffror på global nivå är 94, 90 respektive 89 procent.

Det är även inom dessa områden som svenska företag redan nu ser störst skillnad på affärerna. Nära två tredjedelar (65 procent) uppger att deras Big Data-implementering hjälpt dem identifiera nya intäktskällor, medan över hälften (51 procent) svarar att Big Data underlättar utvecklingen av nya produkter och tjänster. Vidare svarar 54 procent att dataanalysen hjälpt dem vinna och behålla kunder. Motsvarande siffror på global nivå är 56, 50 respektive 47 procent.

”Våra uppskattningar visar att upp till 40 procent av alla kritiska affärsbeslut idag fortfarande fattas på magkänsla. Rapporten visar tydligt att de svenska företag som har implementerat den här typen av analysverktyg redan ser bland annat nya intäktskällor och nöjdare kunder som resultat.”, säger Per Österman.

Utmaningar vid implementeringen av Big Data

I rapporten lyfter företagsledare även fram en rad utmaningar när det kommer till implementeringen av avancerade analysverktyg. Den största utmaningen i Sverige handlar om säkerhet (nämns av 44 procent), följt av förmågan att integrera verktygen i nuvarande system (40 procent). Vidare nämner svenska företagsledare bland annat för liten budget (38 procent) samt brist på personal med rätt kompetens (34 procent) som andra utmaningar. På global nivå lyfts säkerhet (51 procent), för liten budget (47 procent) samt brist på personal med rätt kompetens (41 procent) fram som de tre största utmaningarna.

“Genom att vara flexibla kan företag och organisationer överbrygga de utmaningar som en Big Data-implementering innebär. Det är viktigt att komma ihåg att det inte finns en enhetlig lösning som fungerar för alla”, säger Per Österman. ”Om ett specifikt angreppsätt inte fungerar bör företagen prova sig fram och hela tiden lära sig på vägen. Det handlar om att starta med pilotprojekt och arbeta agilt istället för att försöka implementera allt på en gång”, avslutar Per Österman.

Den fullständiga studien “Big Success with Big Data” finns att ladda ner här.

För mer information, vänligen kontakta

Om studien

Studien omfattar chefer från företag som har genomfört minst en Big Data-implementering. Över 4300 företag undersöktes. Av dessa svarade 36 procent att deras företag inte hade implementerat Big Data-lösningar, medan fyra procent svarade att de för tillfället höll på att implementera deras första projekt. Av de resterande 2600 företagen valdes representanter från 1007 företag slumpmässigt ut och intervjuades under våren 2014. De medverkade kommer från företag med en årlig omsättning på mellan 250 miljoner USD och över 10 miljarder USD. 97 procent av de svarade innehar en av följande titlar: COO, CIO, CMO, CFO, Analytics Lead, Chief Data Officer, Chief Analytics Officer, Director of Analytics eller motsvarande, Technology Director, Senior Vice President: Data, Analytics eller Technology. Studien täcker följande branscher: Bank & Finans, Kommunikation, Konsumentvaror & -tjänster, Energi, Healthcare, Försäkring och Detaljhandel. Företagen har sina huvudkontor i Australien, Brasilien, Kanada, Kina, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Indien, Italien, Japan, Malaysia, Nederländerna, Norge, Singapore, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 293 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2013. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se