LATEST THINKING


DEN DOLDA AI-REVOLUTIONEN: SÅ FÖRVANDLARS AFFÄRSPROCESSER

Av: Patrik Björkler, Managing Director, Accenture Operations

Vi hör ständigt om den artificiella intelligensens underverk:

  1. Robotar som tar över arbetsuppgifter och som kan spela fiol
  2. Självkörande bilar
  3. Go (programspråk) som presterar bättre än de bästa människorna

Bortom dessa underverk finns en dold AI-transformation som sker i tysthet inom många ledande företag. Denna revolution får inte så mycket medietäckning, men den är minst lika viktig.

Vad handlar den egentligen om? Låt oss börja med att diskutera de mest grundläggande sätten som företag gör affärer på.

Tidigare förlitade sig företag på affärsprocesser som baserades på ett omfattande regelverk, standarder och nyckeltal (KPI). I åratal var detta tillvägagångssätt tillräckligt för att öka effektiviteten och minska kostnaderna.

Marknaderna har dock blivit alltmer dynamiska, där företag som är oflexibla och statiska har svårt att hänga med i utvecklingen. När dessa organisationer väl har genomfört förändringar kanske marknaden och kunderna redan gått vidare.

För att skapa lättrörliga organisationer, använder vissa ledande företag AI för att förändra sina affärsprocesser, från regelbaserade system till mer flexibla och resultatdrivna angreppssätt.

Tidigare var många chefer upptagna med att koncentrera sig på verksamhetens "hur", vilket medförde att de inte riktigt kunde fokusera på verksamhetens "vad" och "varför". Avancerad AI-teknik förändrar detta. Företag måste ständigt hantera snabbt förändrade regelverk inom juridik, redovisning och hållbarhet, vilket ökar den nya teknikens betydelse.

På grund av regleringsförändringar måste organisationer kontinuerligt uppdatera sina affärsprocesser. Företag som verkar i snabbt föränderliga branscher har en stor nackdel om de förlitar sig på tröga, regelbaserade system.

Det fantastiska med AI är att det möjliggör automatisk om-konfiguration av vissa processer för att bemöta just regleringsförändringar, som den nyligen antagna International Financial Reporting Standard 15, som innehåller vägledning för redovisning av intäkter från kundavtal.

IFRS 15 är resultatbaserat, och innefattar allmänna principer för hur ett företag ska redovisa intäkter som uppfyller prestationsförpliktelserna i ett avtal. Nuvarande redovisningsstandarder, som de generellt godkända redovisningsprinciperna (GAAP), tenderar däremot att vara mer regelbaserade.

IFRS 15 är planerad att implementeras i början av 2018, vilket medför utmaningar för vissa företag. Ett stort energibolag har exempelvis kopplat in flertalet advokater som granskar tusentals kundavtal för att bedöma hur de på bästa sätt ska redovisa intäkterna från dessa konton. Här skulle ett AI-system med kapacitet att analysera avtalen, kunna erbjuda en lösning som automatiskt bestämmer när utvalda intäkter ska redovisas.

Ett annat exempel är sjukvården, där läkare har styrts av strikta regler som dikterar exakt hur specifika åkommor ska behandlas och hur mycket organisationerna kan ta betalt för detta.

Nu gör AI att sjukvården kan bli bättre på förebyggande vård. Ett exempel är att systemen kan stödja övergången till resultatbaserade arbetssätt, som prestationsbaserade ersättningsmodeller där läkare, sjukhus och andra medicinska leverantörer erbjuds särskilda ekonomiska incitament för att möta specifika kriterier, såsom kontroll av patientens vikt och blodtryck.

Företag som deltar i AI-revolutionen kommer inte bara att öka sin strategiska flexibilitet och vara bättre rustade för marknads- och regleringsförändringar. De kommer också att prestera bättre, och få möjlighet att vara delaktiga i att innovationer och ständig utveckling.

Framtiden handlar, enligt oss, om skillnaden mellan de företag som förändrar branscher och de företag som endast är reaktiva. De som fortsätter att förlita sig på traditionella regelbaserade affärsprocesser riskerar helt enkelt att bli sårbara för konkurrens från de företag som använder AI som komplement för att leverera bästa möjliga resultat.

Patrik Björkler
Accenture
Mail to Patrik Björkler. This opens a new window.