Skuldkrisen i Europa gör att intresset för företagsförvärv inom valutaunionen ökar samtidigt som den driver på investeringar i tillväxtländer

Skuldkrisen i Europa gör att intresset för företagsförvärv inom EMU ökar samtidigt som den driver på investeringar i tillväxtländer.

Overview

Företag signalerar ett långsiktigt förtroende för ekonomin i euroområdet genom att balansera nedskärningar med investeringar för att nå konkurrensfördelar, enligt en undersökning av Accenture.

Hälften av de företag som är baserade i euroområdet söker aktivt efter företag att förvärva inom regionen som ett sätt att möta valuta- och skuldkrisen, enligt en ny undersökning från Accenture. I undersökningen, där 450 företagsledare från länder inom och utanför euroområdet deltog, framkommer att samtidigt som 44 procent har ökat sina investeringar i tillväxtmarknader som en följd av osäkerheten på marknaden, så fortsätter också länder inom valutaunionen att investera i sina europeiska verksamheter.

Undersökningen, som presenteras i rapporten Exploring the Eurozone: take cover or take advantage, omfattade företag i Frankrike, Tyskland, Spanien, Kina, Storbritannien och USA. 96 procent av de svarande företagen redovisar årliga intäkter på över en miljard dollar, och mer än hälften har intäkter över fem miljarder dollar.

En majoritet (55 procent) svarar att de skjuter upp sina investeringar inom euroområdet och hälften säger att deras långsiktiga investeringsplaner blivit mer inriktade mot tillväxtmarknader som en följd av den pågående skuldkrisen. Trots detta kvarstår förtroendet för valutaunionen; en fjärdedel av de tillfrågade från Frankrike och Spanien (25 procent respektive 27 procent) och 64 procent av de tillfrågade från Tyskland menar att krisen har fått dem att öka sina investeringar i hemlandet eller på andra platser inom euroområdet.

Femtio procent av de tillfrågade företagen inom valutaunionen svarar att de söker förvärv omgående (58 procent av de tyska, 57 procent av de spanska och 36 procent av de franska företagen). Detta kan jämföras med 38 procent av de tillfrågade utanför euroområdet.

Likaledes är företag inom euroområdet mer benägna att ingå i joint ventures som en följd av krisen. 45 procent av de europeiska företagen söker aktivt joint ventures till skillnad från 34 procent av företagen utanför valutaunionen. Tyska företag är mest angelägna (56 procent) följt av spanska företag (48 procent) visar studien.

”Det är oundvikligt att långsam tillväxt och osäkerhet i Europa kommer få investeringar i tillväxtmarknader att se mer attraktiva ut”, säger Oskar Ebbinghaus, ansvarig för management consulting på Accenture. ”Euroområdet kvarstår dock som en bra långsiktig satsning där ett betydande antal företag ser möjligheter för både förvärv och organisk tillväxt. Det handlar inte så mycket om företag som är på jakt efter undervärderade tillgångar, utan snarare om företag som vill förbättra sina konkurrensfördelar och därmed öka sina marknadsandelar med ett grundförtroende för den europeiska ekonomin.”

Undersökningen visar att utanför euroområdet är kinesiska företag mer benägna än amerikanska eller brittiska företag att utnyttja krisen till att öka sina investeringar inom valutaunionen. 25 procent av de kinesiska företagen planerar att öka sina investeringar i euroområdet till följd av krisen, vilket kan jämföras med tre procent av de amerikanska och elva procent av de brittiska företagen. 71 procent av de kinesiska företagen söker just nu förvärv i euroområdet eller kommer inom kort att börja göra det. Motsvarande siffror för amerikanska och brittiska företag är 20 procent respektive 30 procent.

Skär ned och investerar samtidigt för effektivare verksamheter

Trots att företag genomför stora nedskärningar finns det också belägg för att vissa utnyttjar situationen för att effektivisera sin verksamhet.

  • 72 procent av befattningshavarna i undersökningen har redan genomfört eller avser att genomföra kostnadsbesparingar inom euroområdet. Siffran stiger till 83 procent bland spanska företag och 90 procent bland kinesiska företag.

  • 48 procent av de tillfrågade i undersökningen har redan genomfört eller planerar att genomföra personalnedskärningar, motsvarande siffra ligger på 53 procent för företag inom valutaunionen.

  • 43 procent av befattningshavarna överväger att flytta delar av verksamheten som en följd av krisen, samtidigt som tio procent av befattningshavarna överväger att flytta hela verksamheten ur euroområdet. Tyska och kinesiska företag är mest benägna att flytta ut delar av sina verksamheter.

Endast en tredjedel (32 procent) av de tillfrågade anser att krisen i euroområdet inte kan leda till möjligheter att skaffa ökade konkurrensfördelar. Vid frågan om vilka affärsområden som valutakrisen uppmuntrar dem att förbättra, svarar 33 procent av de tillfrågade befattningshavarna att de skulle investera mer i outsourcing, 30 procent i mer flexibla logistikflöden, 28 procent i riskhanteringsförmågor och 25 procent i shared services.

”Vår analys av tidigare nedgångar är relevant även idag: framgångsrika företag i högkonjunkturer är de som har investerat under nedgångar”, säger Oskar Ebbinghaus. ”Krisen i euroområdet har resulterat i kraftiga åtgärder från företag, och vår data visar att de kommer fortsätta reducera kostnader på lång sikt. Men företag måste balansera kostnadsbesparande åtgärder idag med insatser imorgon för att förbättra deras framtida verksamhetsstyrkor och konkurrensfördelar”, avslutar Oskar Ebbinghaus.

Förtroende för finansiella partners

Undersökningen tyder på att vissa företag står inför utmaningen att hitta finansiering till verksamhetsinvesteringar eller andra mer ambitiösa planer för tillväxt och förvärv. 59 procent av företagen anser att europeiska bankers finansiella ställning är exponerad eller mycket exponerad mot krisen. Trots att 63 procent av de tillfrågade från euroområdet har tillit till att deras primära bank är tillräckligt likvid, säger 45 procent att deras banks möjligheter till utlåning har blivit hämmad av krisen. Dessa siffror kan förklara varför nästan hälften (48 procent) av euroområdets respondenter svarar att de planerar att etablera nya bankkontakter inom euroområdet. Den genomsnittliga siffran sammanfaller med andelen i Spanien, medan endast 31 procent av franska företag delar denna inställning. I Tyskland stiger siffran till 58 procent av företagen.

Contact Us

Oskar Ebbinghaus, ansvarig för management consulting, Accenture

Tel: +46 (0)76 100 68 05

Anna Markelius, Marknadschef, Accenture

Tel: +46 (0)73 051 34 52

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 257 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se