Skip to main content Skip to Footer

Accenture Technology Vision 2013: Nya IT-trender tvingar företagen att bli än mer digitala

Eftersom teknik har blivit en grundsten i nästan alla delar av ett företag kan alla företag anses vara digitala, enligt rapporten Accenture Technology Vision 2013. Alla högre chefer – inte bara IT-chefer – måste därmed kunna förstå, ta till sig och se värdet i ny teknik som påverkar deras organisation.

”Företag måste helt och hållet omvärdera hur de använder sig av teknik när de differentierar sig på marknaden, fördjupar sina kundrelationer och skapar tillväxt och lönsamhet”, säger Lars Bohm, ansvarig för teknikkonsultverksamheten hos Accenture. ”Vår rapport, Technology Vision, visar att tekniken och verktygen finns där, men det krävs ett nytt, mer digitalt, tankesätt för att ta tillvara på dess potential. Den kraft som kommer från konvergerande IT-trender, till exempel mobilitet och molnet, betyder att företagsledare måste förstå effekterna av hur den mjukvarudrivna, ständigt uppkopplade världen fungerar”.

Accentures rapport Technology Vision 2013 blickar mot framtiden för IT och ger rekommendationer kring hur företag kan dra nytta av teknik och mjukvara för att förbättra sin konkurrenskraft och sin verksamhet. Dessa inkluderar:

Skapa digitala kundrelationer i stor skala: Trots att teknik ger företag möjligheten att förstå sina kunder bättre än någonsin är det få företag som drar nytta av det för att bygga djupare och bättre relationer eller för att förbättra kundlojaliteten. Samtidigt som bärbara enheter, sociala nätverk och kontextbaserade tjänster har ökat kontakten med kunderna, har många företag förlorat närheten till kunderna på vägen dit. De digitala verktygen har setts främst en kommunikationskanal/ett sätt sprida sitt budskap snarare än en möjlighet att förbättra relationerna med kunden.

”Ny teknik har gett företag möjligheten att utveckla kundrelationen till något mer än bara en affärstransaktion”, säger Bohm. ”Att på ett effektivt sätt bygga verkliga kundrelationer i större skala kräver oftast en förändring hur hela företaget arbetar i kombination med ett enhetligt sätt för att applicera den nya tekniken.

Anpassa analysverktygen för att få fram ”rätt” information: De flesta av dagens mjukvaruprogram är utformade för ett specifikt ändamål och tar endast hänsyn till vilken information som behövs för att klara av just det ändamålet. Företag använder sig av den informationen som finns tillgänglig i strategiska beslut och finner ofta informationsunderlaget bristfälligt. Detta beror på att relevanta frågor inte formulerats när programmen utformades.

Resultatet blir att viktig information inte kommer fram. Det som behövs är en strategi som ser information som en del av leveranskedjan snarare än som en lagerlokal. Det handlar alltså om att först ställa frågorna som behöver besvaras och sedan utforma verktygen så att de fångar upp den ”rätta” informationen. Företag som förstår detta och gör information till en strategisk tillgång kommer att ha fördel över de som endast ser information som en produkt.

Dra nytta av informationens hastighet: Utöver variation och volym som är viktiga faktorer i informationshantering bör företag också tänka på hastighet. I takt med att IT blir allt mer mobilt och konsumentanpassat ökar också förväntningarna på snabbare data med smart informationsanvändning. Dessutom har den snabba ökningen av ny teknik – så som high-speed data storage, in-memory computing, analytics advances, data visualization and streaming data querying – kortat ledtiderna från insikt till agerande samt förbättrat företagens möjligheter att hantera mer snabbrörlig information. I takt med att existerande information används bättre och företagen börjar inse de konkurrensfördelar som uppstår ju snabbare de kan dra slutsatser utifrån tillgänglig information, har den analytiska kapaciteten i företag blivit allt viktigare eftersom den ökar möjligheten att hinna agera innan möjligheterna har försvunnit.

Gör arbetsuppgifter och processer mer sociala: Genomslagskraften hos webbaserade sociala plattformar så som Facebook, Twitter och videoplattformar som Skype och Google har förändrat hur användare kommunicerar med varandra. Genom att använda liknande verktyg i sina affärsprocesser kan företag dra nytta av de anställdas växande kunskap inom sociala nätverk och på så sätt uppnå bättre produktivitet. De anställda behöver inte nödvändigtvis bli mer sociala för att samarbetet ska fungera, det är snarare själva arbetet och processerna som behöver bli mer sociala.

Det sista steget av virtualisering – ”Software-Defined Networking”: Att kontrollera informationsflödet i dagens digitala verksamheter – där program, system, nätverk och kommunikationskanaler hela tiden förändras – är en av de största utmaningarna för IT-avdelningen. Medan virtualiseringen av servrar, lagringsfunktioner och andra delar av IT-infrastrukturen ger ökad flexibilitet, har nätverket förblivit nästan helt orört. Software-Defined Networking (SDN) där nätverket hanteras genom mjukvara istället för hårdvara ger företaget ytterligare flexibilitet. Genom SDN kan företag konfigurera om kopplingarna mellan system utan att förändra deras fysiska egenskaper. Detta gör det lättare för företag att hantera förändring, integrera molntjänster och få högre avkastning från sina nätverksinvesteringar.

Var aktiv – inte bara defensiv – i säkerhetsarbetet: Trots framsteg inom säkerhetsteknik är skyddet av den digitala verksamheten fortfarande en utmaning. Det blir konstant fler möjligheter för en attack då fler enheter, system, människor och en större infrastruktur blir inblandad. Det innebär att en optimal IT-säkerhet måste gå längre än att bara arbeta förebyggande. Eftersom inkräktare förr eller senare ofta tar sig igenom systemen måste företag se till att hålla sig steget före. Den största utmaningen för IT-avdelningen är inte bara att hålla sig uppdaterad med de senaste säkerhetstjänsterna, utan också att bli bättre på att förstå och kunna anpassa företagets försvar därefter. Arkitekturer för säkerhet måste hållas flexibla och inbegripa ”aktiva” försvar för att ta itu med de konstant föränderliga säkerhetshoten.

Molnet är här – nu är det dags förbereda företaget: Teknik som baserar sig på molnet har haft stor genomslagskraft och är här för att stanna. Dess fördelar är många: de hjälper företag att differentiera sina verksamheter, få ut sina produkter och tjänster snabbare på marknaden, förbättra effektiviteten av verksamheten, och snabbare agera på nya möjligheter och utmaningar. Frågan är inte ”varför ska vi använda oss av molnet?” – utan snarare ”hur ska vi använda oss av molnet?”. Många organisationer har redan integrerat molnet i sina äldre system och sin traditionella mjukvara för att skapa ”hybrida” miljöer. För detta krävs en god förståelse av, och ett bra förhållningssätt till, de färdigheter, den arkitektur, styrning och säkerhet som krävs, oavsett om det är programmen, plattformarna eller IT-infrastrukturen som är i molnet.

”Utmaningen för företag i dagens digitala landskap är att se på sig själva utifrån, som en del av en allt mer mjukvarudriven värld”, säger Bohm. ”För att vara framgångsrik måste företag lära sig att dra nytta av den utveckling som pågår inom IT, att extrahera information som möjliggör optimering av verksamheten, att dra nytta av nya möjligheter, förstärka kundlojaliteten och därmed leverera bättre resultat.”.

Under nästan 15 år har Accenture undersökt branscher och företag för att kunna identifiera kommande IT-trender. För mer information om detta års rapport vänligen besök www.accenture.com/technologyvision.

Om metoden

Accentures rapport Technology Vision tas fram varje år via Accenture Technology Labs. Inför rapporten från 2013 tog Accentures forskare och vetenskapsmän fram hypoteser om utveckling inom informationsteknologi som kommer ha en betydande påverkan på företag under de kommande tre till fem åren. Accenture använde sig också av sociala samarbetstekniker för att få idéer och förslag från tusentals av sina anställda. Andra källor som användes för rapporten är trender som setts av branschanalytiker, konferensteman och akademisk litteratur. Accentures originalundersökning om egenskaper hos högpresterande IT-företag refererades också till.

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 259 000 medarbetare och kunder i över 120 länder.

Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se

Lars Bohm
Executive Director Technology Consulting, Accenture