Stockholm; 4 mars 2020 – Företag som erbjuder finansiella tjänster står inför kostnadsbesparingar, ändrade regelverk, ökade förväntningar från kunder och en hårdare konkurrens från nya aktörer. Förutsättningarna på marknaden gör det oundvikligt för företagen att förändra sina arbetssätt för att möta utvecklingen. I studien ”Nordic Transformation Readiness Study” har Accenture undersökt hur anställda och chefer på företag inom bank och finans i Sverige ser på förändringsarbetet. Undersökningen visar att anställda är angelägna om att genomföra de förändringar som krävs för att verksamheten ska bli mer framgångsrik, men att de inte upplever att de får nödvändig information och stöd från ledningen. Det gör att många anställda känner sig frustrerade och förvirrade, men också osäkra på sina ansvarsområden.

Accenture har använt sig av Transformation GPS, ett avancerat analysverktyg, för att undersöka förändringsberedskap och flexibilitet hos sex företag och 490 anställda inom den finansiella tjänstesektorn i Sverige, Norge och Finland. Det svenska resultatet jämfördes med globala siffror från 17 företag inom bank och finans och hundratals andra företag globalt. Detta för att identifiera de huvudsakliga barriärerna i förändringsarbetet, samt kartlägga statistiskt beprövade åtgärder som behövs för att skapa förändring och uppnå affärsmässiga fördelar.

"Undersökningen visar att företag inom bank och finans inser behovet av verksamhetsutveckling, men förändringstakten i Sverige är helt klart för långsam. Det gör att företagen halkar efter sina globala motsvarigheter när det kommer till att skörda vinsterna av förändringsarbetet", säger Linda Håkansson, som arbetar inom Accentures affärsområde Financial Services i Sverige.

Svenska svagheter är globala styrkor

Resultaten från Transformation GPS visar att svenska företag inom bank och finans halkar efter globala aktörer när det gäller att skapa förändring och uppnå de efterföljande affärsmässiga fördelarna. Dock har svenska företag styrkor som globala företag inte har. Nedan listas några intressanta insikter:

Svenska företag inom bank och finans:

  Styrkor

 • Relativt få anställda känner sig uttråkade, arga eller otrygga med förändringsarbetet.
 • Många upplever att det finns tillräckligt med personal, i rätt roller, för att nå uppsatta mål.
 • Svagheter

 • Chefer på affärsenheterna visar inte alltid att de stöttar förändringsarbetet.
 • Få känner tillit och förtroende för ledningen.

Globala företag inom bank och finans:

  Styrkor

 • Chefer på affärsenheterna leder förändringsarbetet och stödjer det aktivt.
 • Många känner tillit och förtroende för ledningen.
 • Svagheter

 • Relativt få känner sig otrygga med förändringsarbetet, dock högre grad av ilska och frustration än i Sverige.
 • Många upplever inte att det finns tillräckligt med personal eller personer i rätt roller för att nå uppsatta mål.

Skillnader i uppfattning mellan anställda och ledningen

Enligt undersökningen vill anställda i svenska företag inom bank och finans bidra till positiv utveckling, men anser att de hittills sett få tecken på verklig förändring, och har dessutom inte förtroende för att ledningen kan skapa förändring. Anställda är också oroliga över att de system och processer som redan finns på plats inte är tillräckliga för att genomföra utvecklingsarbetet.

Den uppfattningen delas dock inte av företagsledningen, som enligt undersökningen upplever att de förstår behovet av förändring, arbetar i linje med företagets uppsatta mål och att förändringsarbetet går smidigt.

Baserat på resultaten bedömer Accenture att följande tre steg är nödvändiga för att överbrygga klyftan mellan ledning och anställda:

 1. Cheferna behöver leda vägen: Företagsledningen bör vara tydlig och konsekvent med vad de begär av sina anställda, och de måste kunna gå från ord till handling. Den högsta ledningen bör också reflektera över sin egen förmåga att leda förändringsinitiativ. Svagheter bör identifieras och åtgärdas.
 2. Arbeta flexibelt: För att möjliggöra ett flexibelt arbetssätt bör organisationer sätta upp tydliga mål och KPI:er, och se till att varje person inom organisationen vet exakt vad som förväntas av dem. Utan tydliga ansvarsområden har anställda svårt att anpassa sitt eget agerande till den övergripande företagsstrategin eller effektivt utveckla sitt eget ledarskap.
 3. Utgå från individen: Företag som ligger i framkant i förändringsarbetet har en gemensam nämnare: de arbetar individcentrerat och engagerar sig för att hjälpa sina anställda att utveckla sin fulla potential. Detta hjälper i sin tur organisationen att uppnå sina mål.

”Över 20 års insamlad data från analysverktyget Transformation GPS visar att just ledarskap har dubbelt så stor betydelse jämfört med andra drivkrafter när det kommer till förändringsarbete. Därför är tydligt och synligt ledarskap avgörande. Om ledningen inte lever upp till de anställdas förväntningar och framsteg inte sker, så ökar risken för frustrerade medarbetare eller till och med att anställda säger upp sig”, säger Linda Håkansson. ”Det positiva är att det inte är för sent. Genom gott ledarskap som fokuserar på att bygga förändringsberedskap, öka antalet kommunikationsinsatser och rusta anställda med tydliga ansvarsområden och mål, kan företag själva kontrollera förändringen och därmed öka sin konkurrenskraft. ”

Om undersökningen

Accenture använde Transformation GPS, ett avancerat analysbaserat verktyg, för att undersöka förändringsberedskapen och flexibiliteten hos sex företag och nästan 500 anställda inom bank och finans i Finland, Sverige och Norge. De svenska resultaten jämfördes med globala siffror från 17 företag inom bank och finans och hundratals andra företag globalt. Detta för att identifiera huvudsakliga hinder i förändringsarbetet, samt statistiskt beprövade åtgärder som behövs för att skapa förändring och uppnå de önskade affärsmässiga fördelarna. Dessutom omfattade studien intervjuer med företagsledningen i de undersökta företagen.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med digital kapacitet inom ett brett spektrum av tjänster såsom strategi, konsulttjänster, interaktiva tjänster, IT och verksamhetsoptimering. Vi har branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 olika branscher och affärsfunktioner. Genom kontinuerlig innovation, våra 505 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder, hjälper vi våra kunder förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Besök oss gärna på accenture.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev Håll dig uppdaterad med vårt nyhetsbrev