NEWS RELEASE


Företag skulle kunna öka sitt marknadsvärde med 50 miljarder tack vare ny teknik

STOCKHOLM; 13 oktober, 2017 – Företag som skapar rätt kombination av nya tekniker kan öka sitt marknadsvärde med över 50 miljarder kronor i genomsnitt, enligt Accentures utvärdering av 10 nya digitala tekniker i åtta branscher.

Undersökningen genomfördes efter att en förstudie visat att bara 13 procent av företagsledarna på fler än 900 stora företag i 12 branscher ansåg att deras investeringar i digital teknik lett till både ökad effektivitet och starkare tillväxt. Något som delvis kan förklaras av att företagen haft en splittrad implementering av sina digitala investeringar.

Accenture tog sedan fram en ekonomisk värderingsmodell för att undersöka kombinationer av digitala tekniker i åtta av dessa branscher. Utvärderingen identifierade en rad olika lösningar som kan bidra till sänkta kostnader och ökat marknadsvärde för företag. Trots lite variation mellan branscher, visar undersökningen att vissa kombinationer av nya tekniker, som till exempel 3D-skrivare, artificiell intelligens (AI), augmented och virtual reality (AR/VR), blockchain, och autonoma fordon, får en stor effekt på företagens marknadsvärde.

Företag inom tillverkande industri skulle exempelvis kunna göra besparingar på mer än 370 000 kronor per anställd om man kombinerade robotik, AI, blockchain, big data och 3D-skrivarteknik. Energibolag skulle kunna öka sitt marknadsvärde med mer än 130 miljarder kronor om de kombinerade tekniker som virtual reality, big data och AI.

”Företagen måste göra mer än att bara digitalisera sina verksamheter. De måste fullständigt omforma sitt operativa arbete, sin produktion och sina värdekedjor för att skapa digitalt mervärde. Vår undersökning erbjuder en konkret lösning, kallad Industry X.0, som erbjuder en handlingsplan för att bättre ta tillvara tekniska framsteg och de vinster dessa kommer innebära”, säger Aidan Quilligan, managing director och ansvarig för Industry X.0 på Accenture.

Industry X.0 är Accentures definition av näringslivets digitala omvandling, där företag använder sig av avancerad digital teknik för att förändra sin kärnverksamhet, sina kunders och anställdas upplevelser, och slutligen sina affärsmodeller. Med hjälp av integrerade system, processer och ny kunskap kan företag kraftigt förbättra effektiviteten inom forskning och utveckling, teknik, produktion, tillverkning och verksamhetsstöd.

I enkätundersökningen från Accenture deltog 931 företagsledare från 21 länder. En tydlig efterfrågan hos de flesta företagen var en förändring likt den Industry X.0 erbjuder. Undersökningen visar att 80 procent vill effektivisera verksamheten, öka tillväxten och skapa nya kundupplevelser parallellt. Samtidigt uppger 64 procent att oförmågan att utnyttja fördelarna med nya digitala tekniker kan orsaka stora problem i framtiden. I undersökningen identifierades också en viktig aspekt som kan hämma utvecklingen för företag – bristen på tekniskt kunnig personal. Nästan en tredjedel av respondenterna (29 procent), upplever att de har för lite tekniskt kvalificerad personal för att kunna utveckla innovativa produkter.

“De flesta företagsledare som vi arbetar med förstår vikten av den digitala omställningen. De ser hur digital teknik kan bidra till innovation och tillväxt, och gör stora investeringar i en rad ledande tekniker. Tyvärr lyckas många företag inte maximera avkastningen från sina digitala investeringar. Utmaningen ligger i att balansera omstruktureringen av kärnverksamheten samtidigt som man ska expandera nya verksamheter. Det kräver nya talanger med nya kompetenser som kan driva detta skifte”, säger Dave Abood, senior managing director, Resources, Growth & Strategy på Accenture.

Dagens arbetskraft går inte lottlös. Digitala tekniker väntas skapa nya jobb när företagen implementerar Industry X.0. Undersökningen visar att lanseringen av uppkopplade och intelligenta produkter inte bara kommer att leda till nya ansvarsområden för anställda, utan också skapa helt nya tjänster. Fler än hälften (55 procent) av företagsledarna i undersökningen säger att de tror att fler nya roller med nya ansvarsområden kommer att skapas, fler nya roller än de roller som försvinner. Ungefär lika många (56 procent) säger också att de tror att existerande tjänster kommer utvecklas eller utökas.

Metod

Accenture har intervjuat 931 företagsledare från stora företag i 12 branscher i 21 industrialiserade länder för att undersöka hur företag använder digitala tekniker och vilka fördelar de skapar. Accenture identifierade 10 tekniker; 3D-skrivare, AI, AR/VR, autonoma robotar, autonoma fordon, big data-analys, blockchain, digital twin, maskininlärning, samt mobila data. En kombination av enkätdata och företagens finansiella data användes sedan för att skapa en ekonomisk värderingsmodell för att identifiera de kombinationer av tekniker som kan skapa störst värde, mätt som marknadsvärde och kostnaden per anställd. Accenture identifierade den optimala kombinationen av tekniker genom att kombinera resultat från maskininlärning och komponentanalys./span>

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom över 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 425 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
Email Icon