Försäkringsbolag skulle genom förändrad verksamhet och nya affärsmodeller kunna öka intäkterna med över 3 000 miljarder kronor, visar ny rapport från Accenture

STOCKHOLM; 28 mars 2018 – En ny rapport framtagen av Accenture, “Insurance as a Living Business,” visar att försäkringbolag som förändrar och förnyar sina verksamheter kan öka intäkterna med uppemot 3 070 miljarder svenska kronor inom fem år.

Rapporten visar att försäkringsbolag kan öka sina intäkter med totalt 1 450 miljarder konor genom att fokusera på fem nyckelområden. Det första området utgörs av de nya risker som uppstår i samband med att ny digital teknik, som exempelvis cybersäkerhet och självkörande bilar, blir allt vanligare på marknaden. Nästa område handlar om att fokusera på nya marknader som tidigare varit svåra för försäkringsbranschen att tjäna pengar på. Det kan exempelvis röra sig om tjänster som försäkringsbolagen ännu inte lyckats erbjuda sina kunder, t.ex. riskreducerande mervärdestjänster i samband med tekniska fel på anslutna enheter i hemmet. Sådana tjänster gör det möjligt att snabbare upptäcka tekniska fel och på så vis minska skaderisken. Det tredje och fjärde nyckelområdet utgörs av utökade samarbeten, såväl inom som utanför försäkringsbranschen, samt skapande av mer personliga kundupplevelser. Sist med inte minst, råds företag att utnyttja interna data, plattformar och algoritmer i tjänster till kunder och samarbetspartners.

Företag kan tjäna ytterligare 1 620 miljarder kronor i intäkter på att utvidga marknadsandelar inom de fem olika nyckelområdena – vilket gynnar försäkringsgivare som är mer snabbrörliga än sina konkurrenter.

För att lyckas med innovation och anpassning till kunders föränderliga behov, måste försäkringsgivare utveckla mer omfattande kompetenspooler, effektivisera sin existerande infrastruktur, använda sig av data och analyser i framtagandet av personliga tjänster, samt utveckla ett handlingskraftigt ledarskapsteam och en kultur som uppmuntrar nya idéer och processer.

”Försäkringsindustrin som vi känner den står inför stora förändringar när vi rör oss mot ett nytt branschklimat. För att lyckas sticka ut från mängden och hitta nya inkomstkällor måste försäkringsgivarna flytta fokus från produkter till kunder. Istället för att följa strikta modeller måste företag utveckla mer flexibla arbetssätt, som snabbt anpassar sig efter kunders behov. Genom att ingå samarbeten med teknikföretag och insurtechbolag kan försäkringsföretag nå nya kundsegment och stärka sitt varumärke”, säger Oscar Lindvall, ansvarig för försäkringsbranschen på Accenture.

Bilden visar två cirkeldiagram på prognostiserade intäkter. Det första cirkeldiagramet är på "New Sources of Revenue" vilket är totalt 177 miljarder dollar, varav 73 miljarder dollar kommer från Asia Pacific, 60 miljarder dollar kommer från North America och 44 miljarder dollar kommer från Europa. Det andra cirkeldiagramet handlar om "Market Share Gains" vilket är totalt 198 miljarder dollar, varav 70 miljarder dollar kommer från Asia Pacific, 68 miljarder dollar kommer från North America, och 59 miljarder dollar kommer från Europa.

Prognostiserade intäkter

Rapporten ger förslag på ett antal steg som försäkringsgivare kan ta för att stärka sina tillväxtmöjligheter. Bland dessa ingår att ta fram en företagsholistisk digital strategi som bejakar nya modeller och ny teknik som artificiell intelligens, blockchain, smart contracts och internet of things. Detta gör det möjligt att i större utsträckning kunna erbjuda fler och snabbare personliga tjänster, samt ta tillvara på den stora tillgång som försäkringsföretagen redan har i form av kunddata.

Rapporten identifierar även fem olika områden för potentiell tillväxt där försäkringsbolag kan lansera nya produkter och tjänster, eller också expandera försäljningen av redan existerande produkter:

  1. Rikta in sig mot svårnådda kundsegment på ett effektivt sätt. I takt med att nya kommunikationskanaler och tjänster uppstår på marknaderna, ökar även behovet av exempelvis mikro – och livförsäkringar. Försäkringsgivare som möter denna efterfrågan från mer svårnådda kundsegment, kan bredda sina marknadsandelar och öka intäkter med totalt 1 180 miljarder kronor.
  2. Möjligheter i samband med nya risker. Försäkringsgivare bör ta fram erbjudanden som täcker nya typer av risker i samband med exempelvis självkörande fordon och cybersäkerhet. Sammanlagt skulle denna typ av försäkringar kunna generera nya intäkter på 900 miljarder kronor.
  3. Moderna partnerskap. Professionella relationer med nystartade insurtechföretag och företag med verksamhet utanför försäkringsbranschen kan hjälpa försäkringsbolag att utvidga sina kundrelationer och hitta nya sätt att skapa mervärde för kunden. Detta inkluderar även samarbeten med existerande leverantörer av online-plattformar som Google, Amazon, Facebook och Apple, som redan har en utbredd kundgrupp. Enligt rapporten är det området med mest att vinna i form av intäkter i samband med egendoms- och skadeförsäkringar. Totalt sett kan dessa partnerskap med aktörer på icke-traditionella marknader innebära ökade intäkter på 650 miljarder kronor.
  4. Intäktsoptimera företagets dataplattformar och modeller. Försäkringsbolag kan delge sina partners sin data, kundinformation, plattformar och modeller för exempelvis tjänster och riskalgoritmer. Detta skulle kunna öka de globala intäkterna med 230 miljarder kronor.
  5. Värdeskapande tjänster. Försäkringsgivare bör fokusera på personliga riskreducerande tjänster, som exempelvis mobila enheter som hjälper äldre att klara sig själva längre. Denna typ av lösningar skulle kunna belöna försäkringsföretagen med 100 miljarder kronor i ökade intäkter.

“Att bevara status quo är ohållbart. Konkurrensen inom försäkringsbranschen hårdnar när fler nya insurtechbolag och teknikföretag med starka kundrelationer profilerar sig på marknaden. Företag som gör rätt förändringar, förstår sina kunder och snabbt anpassar sig efter behoven med hjälp av innovativa lösningar, kommer troligtvis att belönas med ökade marknadsandelar.”, säger Oscar Lindvall, ansvarig för försäkringsbranschen på Accenture

Om undersökningen

Med hjälp av sitt internationella team bestående av försäkringsanalytiker och marknadsexperter, har Accenture Research genomfört en omfattande undersökning av nio stora ekonomier (USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Japan, Kina och Australien), och identifierat 23 olika tillväxtfaktorer, vilka har deltas in i de fem kategorier som beskrivs i denna rapport. Utifrån en gemensam metod, innefattande konservativa, moderata och aggressiva scenarion och input från kunder har våra lokala team analyserat den framtida inverkan av varje tillväxtfaktor. Deras prognos - som baseras på uppskattningar av skiftningar i framtida marknadsandelar – aggregerades till regionala och globala totalsummor.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom över 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 435 000 medarbetare som arbetar tillsammans med kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter