NEWS RELEASE


Förbättrat klimat för digital innovation nödvändigt för att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål

OVERVIEW

STOCKHOLM; 16 november 2016 – Sektorn för informations- och kommunikationsteknik kommer att spela en avgörande roll för FN:s medlemsländer i uppfyllandet av de globala målen för hållbar utveckling, enligt en ny analys som Accenture gjort för Global e-Sustainability Initiative (GeSI). Beräkningarna visar att det finns mycket att vinna genom innovativa digitala lösningar som förbättrar människors livskvalitet, bidrar till mer jämt fördelad tillväxt samt skyddar miljön:

  • Globalt skulle 1,6 miljarder människor kunna dra nytta av mer lättillgänglig och billigare vård som håller högre kvalitet genom digitaliserade vårdlösningar i hemmet. Samtidigt skulle uppkopplade bilar kunna rädda upp till 720 000 liv samt förhindra upp till 30 miljoner trafikolyckor per år.
  • Intåget av digitala lösningar, exempelvis Internet of Things och robotisering, kan på global nivå bidra med upp till 8 500 miljarder svenska kronor, eller 1000 miljarder USD i ekonomiska vinster till företagen. Detta frigörs främst genom smartare tillverkningsprocesser och effektivare logistik.
  • Digitala lösningar kan driva omställningen till förnybar energi och därmed minska utsläppen av växthusgaser, med en global minskning av koldioxidutsläpp på 20 procent till 2030.

”Digitala och uppkopplade lösningar finns snart i varenda produkt och bransch omkring oss, vilket inte vore möjligt utan tillgång till internet. Det gör sektorn för informations- och kommunikationsteknik, exempelvis teleoperatörer, viktigare än någonsin för samhället i stort. Genom att utveckla lösningar och tjänster för alla branscher och behov kan sektorn hjälpa hela nationer att bemöta sina sociala, ekonomiska och klimatrelaterade utmaningar”, säger Tomas Haglund Flemström, ansvarig för hållbarhetstjänster på Accenture i Sverige.

GeSI:s rapport, #SystemTransformation: How digital solutions will drive progress towards the sustainable development goals, som publiceras tillsammans med Accenture, visar på den viktiga roll som digital teknik har i skapandet av en mer hållbar framtid, och hur företag främst inom sektorn för informations- och kommunikationsteknik kan bidra med tillväxt och konkurrenskraft genom att investera i detta. I rapporten identifieras också tre hinder för att tillfullo förverkliga de digitala lösningarnas potential, inklusive politiska och regelmässiga hinder, samt hinder på både utbuds- och efterfrågesidan

”Uppkopplade digitala lösningar kan adressera många av våra största samhällsutmaningar. Vi måste nu göra tekniken tillgänglig för fler och snabbare ta tillvara digitaliseringens potential, inte minst genom fler branschöverskridande pilotprojekt”, säger Anne Larilahti, Hållbarhetschef på Telia Company.

I rapporten fastslås att samtliga länder brister i uppfyllandet av mer än hälften de 17 hållbarhetsmålen, och många länder uppfyller inga mål alls. Även om det är i de minst utvecklade länderna och regionerna som de största framstegen behövs, visar rapporten att det också krävs handling i de utvecklade länderna för att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och koldioxidutsläpp.

Rapporten visar att informations- och kommunikationssektorn på global nivå kan komma att realisera cirka 14 400 miljarder kronor genom digitala lösningar som även direkt bidrar till uppfyllandet av FN:s hållbarhetsmål. Dessa inkluderar e-handel (4 900 miljarder kronor), e-jobb (4 546 miljarder kronor), smarta byggnader (1 690 miljarder kronor), digitaliserad statlig administration (730 miljarder kronor) och e-lärande (630 miljarder kronor). Dessutom kan 3 390 miljarder kronor per år, som härför från att 2,5 miljarder fler människor kommer vara uppkopplade mot kommunikationstjänster till 2030, läggas till de potentiella vinsterna.

För att tillfullo utnyttja kraften och potentialen i digitala lösningar och förverkliga de samhälleliga, ekonomiska samt miljö- och klimatmässiga vinsterna bör myndigheter och den privata sektorn undanröja tre hinder:

  • Begränsningar inom politik och lagstiftning som leder till otillräckligt eller dåligt koordinerat skydd för immateriella rättigheter och datasäkerhet. Skillnader i lagstiftning länder emellan hindrar spridningen av smart teknik, exempelvis sensorer, vilket leder till ökade kostnader.
  • Otillräckliga investeringar i infrastrukturprojekt eller innovativa digitala lösningar leder till begränsningar på utbudssidan. Svårigheter att hitta finansiering till större infrastrukturprojekt i utvecklingsländer på grund av brist på trygga investeringsmöjligheter riskerar hämma utvecklingen.
  • Barriärer på efterfrågesidan, såsom höga priser och brist på de digitala kunskaper som behövs för att använda den nya tekniken. En stor del i detta är könsspecifika barriärer, såsom låg köpkraft bland kvinnor, lägre läskunnighet och en krock med kulturella förväntningar på könsroller. Användandet av nya tekniker bromsas också eftersom de sällan är översatta till de lokala språken.

Besök www.systemtransformation-sdg.gesi.org och ww.accenture.com/systemtransformation för mer information.

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

Tomas Haglund Flemström
ansvarig för hållbarhetstjänster, Accenture
Tel: + 46 (0) 73 051 41 18

Mail to Tomas Haglund Flemström. This opens a new window.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 384 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

För mer information om GeSI, vänligen besök: www.gesi.org