STOCKHOLM; 14 mars, 2018 – Accenture presenterar de svenska siffrorna från sin rapport, ”Getting to Equal 2018”. Rapporten visar att det finns mycket kvar att vinna på ökad jämställdhet på arbetsplatsen – även om Sverige fortfarande ligger i framkant. Andelen svenskar som avancerar till högre företagspositioner inom en femårsperiod skulle kunna öka med 45 procent för kvinnor och 32 procent för män. Det skull i sin tur kunna öka lönerna med 33 procent för kvinnorna och 10 procent för männen.

Rapporten baseras på en global undersökning med fler än 22 000 respondenter i 34 länder. Den ger en övergripande bild av vad svenska företag har att vinna på ökad jämställdhet, och identifierar 14 nyckelfaktorer som hjälper organisationer att skapa en företagskultur som ökar jämställdheten. Faktorerna innefattar bland annat till vilken grad ledningen prioriterar jämställdhet och löneskillnader, tillgången till nätverk på arbetsplatsen, möjligheten för män att ta ut föräldraledighet, samt i vilken mån arbetet anpassas efter anställdas privatliv. De 14 nyckelfaktorerna kan delas in i tre huvudkategorier:

  • Ledarskap: Jämställdhetsarbetet måste alltid börja högst upp i organisationen. Företagets ledning bör ha uttalade målsättningar för jämställdhetsarbetet, vara ytterst ansvariga för att förändringar implementeras och arbeta för att få fler kvinnor i ledande positioner.
  • Företagspolicy: Företaget bör ha en tydlig policy som är anpassad efter båda könen, och ta hänsyn till yttre faktorer som familj, privatliv och föräldraledighet.
  • Företagskultur: Arbetsmiljön behöver vara motiverande och grunda sig på tillit, flexibilitet och eget ansvar.

Även om kvinnor har mest att vinna på ökad jämställdhet, lyfter rapporten att det även finns många fördelar för män. Sannolikheten att nå en chefsposition i Sverige är nämligen 32 procent högre för män och 45 procent högre för kvinnor på företag som uppfyller de flesta av de omnämnda nyckelfaktorerna. Detta kan jämföras mot motsvarade globala siffror på 23 procent för män och 35 procent för kvinnor. Av svenskarna som arbetar på företag med högt jämställdhetsfokus säger hela 93 procent att det är nöjda med sin karriärsutveckling, oavsett kön, jämfört med 36 procent av svenskarna på företag med lägre jämställdhet. Detta följer den globala uppfattningen, där 95 procent av de anställda på företag med hög jämställdhet är nöjda med sin karriärutveckling.

”Undersökningen visar att en arbetsmiljö som gynnar kvinnors möjligheter att avancera inom företaget även har positiva effekter för männen. Både kvinnor och män trivs bättre på företag som fokuserar på jämställdhetsfrågor, samtidigt som båda faktiskt ökar sina karriärmöjligheter, det är verkligen en win-win situation”, säger Sofi Håkanson, som till vardags är en av cheferna inom Accentures affärsområde Financial Services.

Rapporten visar att svenska kvinnors möjligheter att avancera ökar markant om det redan finns åtminstone en kvinna med en senior chefsposition på företaget. Andelen kvinnor som avancerat till en högre position inom fem år ligger på 23 procent för företag där minst en av cheferna är kvinna, jämfört med 7 procent på företag där alla chefspositioner innehas av män. Liknande siffror gäller för kvinnor globalt, där bara 8 procent avancerat i företag med endast män i chefspositioner. I rapporten har Accenture också analyserat potentiell lönetillväxt för både kvinnor och män. De avancemang som både kvinnor och män väntas göra tack vare ökad jämställdhet på arbetsplatsen förväntas också generera ökade löner. Enligt undersökningen skulle kvinnor kunna öka sina löner med 33 procent och männen med 10 procent.

I rapporten har Accenture även identifierat så kallade ”fast-track women” - kvinnor som avancerat till högre företagspositioner inom en femårsperiod. Av dessa befinner sig 87 procent på företag som arbetar aktivt med jämställdhetsfrågor. I samma grupp uppger 85 procent även att de är del av något typ av nätverk anpassat för kvinnor. På global nivå befinner sig 71 procent av alla fast-track women på företag med aktivt jämställdhetsfokus, och 67 procent är medlemmar av ett kvinnligt nätverk.

”Företagets kultur bestäms uppifrån. Om fler kvinnor ska kunna avancera inom företaget måste det tas strategiska beslut av ledningen som möjliggör detta. Ledningen måste skapa en miljö som tar hänsyn till människors professionella utveckling, men också människors privat- och familjeliv. Först när de anställda får alla verktyg för att utvecklas som individ kan de också nå sin fulla potential.”, säger Sofi Håkanson.

Rapporten understryker att flera konkreta jämställdhetsfrågor påverkar såväl män som kvinnor. Ett exempel är föräldrapenningen och företags förmåga att ställa om från mammaledighet, till en föräldraledighet som uppmuntrar båda föräldrarna att vara hemma med barnen. Siffror från undersökningen visar att mödraledigheten fortsatt dominerar som norm. Globalt sett upplever 73 procent att de arbetar på ett företag som har en tydlig policy om mammaledighet. Samtidigt säger endast 45 procent att företaget stödjer att pappan är hemma med barnen. I Sverige är denna siffra betydligt högre, där hela 59 procent anger att företaget stödjer pappaledighet.

Läs hela rapporten här

Läs mer om forskningen bakom rapporten här

Metod

Som en del av rapporten “Getting to Equal 2018”, genomförde Accenture enkätundersökningar i 34 länder, som inkluderade över 22 000 män och kvinnor med en universitetsutbildning - inklusive 700 arbetande män och kvinnor i Sverige – för att få en insikt i vad som krävs för att skapa en kultur på företag som ger män och kvinnor lika möjligheter att nå högre positioner och lika löner. Som komplement till enkätundersökningen genomfördes kvalitativa intervjuer med så kallade ” fast-track women” – kvinnor som har avancerat inom företaget snabbare än andra kvinnor – för att ge en bättre förståelse för problemställningen. Accenture har även analyserat officiella data inom en rad olika arbetsfrågor, inklusive personal, karriärsutveckling, kunskapsskillnader, företagskultur, sexuella trakasserier, samt könsskillnader inom olika företagspositioner och praxis. Genom att kombinera resultat från enkätundersökningen med dataanalyser, har Accenture utvecklat en ekonometrisk modell för att säkerställa vilka faktorer som spelar störst roll för kvinnors möjligheter att avancera inom företaget. Modellen har använts för att undersöka ett antal ”om” frågeställningar för att förstå i vilken mån olika åtgärder kan gynna avancemang inom företaget och minska löneskillnaderna mellan könen.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 459,000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
anna.markelius@accenture.com