STOCKHOLM; 10 juli, 2019 – En inkluderande och jämställd kultur på arbetsplatsen är avgörande för att skapa innovation, visar studie från Accenture.

En ny studie i Accentures årliga rapport Getting to Equal, visar att medarbetarnas innovationsbenägenhet (”Innovation Mindset”) – d.v.s. deras vilja och förmåga att vara innovativa - är fem gånger så hög på arbetsplatser med en stark jämställdhetskultur, jämfört med arbetsplatser som är mindre jämställda. Företag kan drastiskt öka innovationsgraden inom verksamheten om alla medarbetare, oavsett kön, har samma förutsättningar att utvecklas och göra karriär. Ännu bättre blir det när jämställdhet kombineras med mångfald, då anställda på företag med stor mångfald, kombinerat med fokus på jämlikhet, är sex gånger så villiga att vara innovativa. Allra tydligast är detta på den svenska marknaden.

”I en tid av stora och snabba förändringar, måste företag och organisationer vara innovativa för att hänga med i utvecklingen, förbli relevanta och skapa tillväxt. Accentures studie visar att det finns stora fördelar med en jämställd företagskultur när det kommer till att främja innovation. Att skapa en inkluderande företagskultur som ger alla anställda – oavsett kön, ålder, bakgrund eller sexuell läggning – rätt verktyg för att utveckla innovativa lösningar är en nyckel för företagens framtida utveckling och tillväxt.”, säger Sofi Håkanson, som till vardags är chef för Accentures affärsområde Financial Services i Sverige.

Enligt studien ser 95 procent av företagsledarna på svenska företag innovation som en vital del av företagets konkurrenskraft och utveckling. Samtidigt säger 89 procent av de anställda att de vill vara mer innovativa. Studien visar också att en jämställd företagskultur är den viktigaste faktorn för innovation, viktigare än andra faktorer som vanligtvis differentierar organisationer, exempelvis branschtillhörighet, land eller de anställdas demografiska bakgrund och utbildning. Alla deltagare i studien, oavsett kön, sexuell läggning, ålder och etnicitet, visade större innovationsförmåga i en jämställd arbetsmiljö.

Studien baseras på enkätsvar från över 18 000 svarande i 27 länder, varav 350 från i Sverige, en enkätundersökning med över 150 högt uppsatta företagschefer i åtta länder, samt en modell som kombinerar enkätsvar från medarbetare med offentliga data över företagsanställda. Modellen bygger på Accentures studie från 2018, som identifierade 40 faktorer som bidrar till en jämställd företagskultur. Dessa faktorer sorteras sedan in under tre huvudrubriker: ledarskap, en övergripande företagspolicy för jämställdhet och en kultur som främjar eget ansvar.

Årets undersökning visar att en kultur som främjar frihet under eget ansvar är den starkaste motorn till innovation. För att skapa ett ”Innovation Mindset” – en innovationsbenägenhet hos anställda – behöver företagen erbjuda en rad olika utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. I studien har dessa möjligheter delats in i sex nyckelfaktorer: syfte, självständighet, tillgång till resurser, inspiration, samarbete och möjligheter att experimentera. Ju starkare dessa sex faktorer är inom organisationen, desto mer innovativa blir medarbetarna.

I Sverige säger 87 procent av medarbetarna på jämställda företag att de har rätt förutsättningar för att vara innovativa. På företag som uppfyller få kriterier för jämställdhet, säger endast 3 procent att de känner sig manade att vara innovativa.

Bilden visar andelen anställda som känner sig manade att vara innovativa på jämställda respektive mindre jämställda företag i Sverige.

Bilden visar andelen anställda som känner sig manade att vara innovativa på jämställda respektive mindre jämställda företag i Sverige.

Jämställdhet verkar spela en ännu större roll för innovation i Sverige jämfört med exempelvis USA, där 44 procent av medarbetarna på företag med hög jämställdhet säger att de har de rätta förutsättningarna för att jobba med innovation. På amerikanska företag med lägre jämställdhet, uppger 6 procent att de har de rätta förutsättningarna att vara innovativa,

Trots en stark vilja att skapa innovation bland såväl företagsledare som anställda, verkar det finnas ett glapp mellan parternas syn på hur förutsättningarna för innovation ser ut. Medan 76 procent av svenska företagsledare säger att de regelbundet uppmuntrar anställda till att ägna sig åt innovation, delar endast 39 procent av medarbetarna den uppfattningen. Företagsledare verkar bland annat lägga för stor vikt vid ekonomisk kompensation, samtidigt som de underskattar andra motivationsfaktorer som syfte och självständighet. I en mer jämställd miljö är de viktigaste faktorerna för innovation att förse medarbetare med relevant kompentensutveckling samt att erbjuda ett flexibelt arbetsupplägg som gör det möjligt att balansera jobb och fritid.

Bilden visar företagsledare och anställdas uppfattning om de anställdas möjligheter att vara innovativa på svenska företag.

Bilden visar företagsledare och anställdas uppfattning om de anställdas möjligheter att vara innovativa på svenska företag.

Mycket står på spel

Undersökningen visar även att innovationen är starkare i snabbväxande ekonomier och länder med hög produktivitetstillväxt. Enligt Accentures beräkningar skulle global BNP kunna öka med 73 biljoner SEK inom tio år om innovationsnivån på företag steg med 10 procent.

“Att stärka jämställdheten på arbetsplatsen för innovation har aldrig varit viktigare än nu. Om människor känner tillhörighet och uppskattning från arbetsgivarens sida när det kommer till deras unika egenskaper och perspektiv, är sannolikheten att de vågar satsa och tänka utanför boxen större. Innovation är en drivande faktor för tillväxt, och för att nå dit behöver företag skapa en inkluderande och jämställd arbetskultur som ger alla anställda rätt möjligheter till utveckling.”, säger Sofi Håkanson.

Läs den globala rapporten på accenture.com

Metod

Som en del av sin “Getting to equal 2019” studie, genomförde Accenture en online-enkätundersökning med över 18 000 svarande i 27 länder (varav 350 i Sverige) under oktober 2018. Företaget genomförde även telefonintervjuer med över 150 högt uppsatta chefer på företag i åtta olika länder under november och december 2018.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 482 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter