NEWS RELEASE


Sverige är en av de stora vinnarna på artificiell intelligens

OVERVIEW

Stockholm; 6 december, 2016 – En ny rapport från Accenture visar att artificiell intelligens skulle kunna fördubbla den globala ekonomiska tillväxten till år 2035. AI förutspås också kunna förbättra produktiviteten med upp emot 40 procent genom ett bättre samarbete mellan människa och maskin. I den globala undersökningen förutspås Sverige vara det land där produktiviteten har potential att öka mest.

”Vår undersökning visar att svenska företags satsning på digital teknik i längden kan ge enorma fördelar. Artificiell intelligens kommer att ha lika stor påverkan på företagen som datorn hade i slutet på 1900-talet. Kombinationen av artificiell intelligens med molnlösningar och avancerad analys kommer i grunden att förändra hur vi arbetar. Med smartare AI-verktyg kan vi lägga mer tid på produktutveckling och bättre kundservice vilket gynnar alla parter”, säger Joel Hofgren, ansvarig för Emerging Technologies på Accenture i Sverige.

Accentures Institute for High Performance har, i samarbete med Frontier Economics, tagit fram en modell som utvärderar hur artificiell intelligens kommer att påverka de 12 utvecklade länder som tillsammans står för mer än hälften av världens produktionsvärde. I studien har man undersökt storleken på varje lands ekonomi år 2035 utifrån ett basscenario som visar den förväntade tillväxten utifrån dagens antaganden. Man har sedan jämfört detta med ett annat scenario som beräknar den förväntade tillväxten när artificiell intelligens fullt ut har integrerats i ekonomin. USA är det land som förväntas uppnå störst tillväxt genom AI, med en ökning av den ekonomiska tillväxten från 2,6 procent till 4,6 procent år 2035. Sverige förväntas mer än fördubbla sin tillväxt från 1,7 procent till 3,6 procent.


Årlig tillväxt år 2035 av bruttoförädlingsvärdet (en uppskattning av BNP), där tillväxten i ett basscenario jämförs med ett scenario där artificiell intelligens är fullt integrerat i ekonomin.
Årlig tillväxt år 2035 av bruttoförädlingsvärdet (en uppskattning av BNP), där tillväxten i ett basscenario jämförs med ett scenario där artificiell intelligens är fullt integrerat i ekonomin.

Nya innovativa AI-teknologier kommer att möjliggöra för fler människor att använda sin tid till vad de gör bäst – att skapa nya innovativa lösningar. När det kommer till ökad produktivitet är Sverige i topp. Den svenska produktiviteten är den som anses gynnas mest av AI, med 37 procent ökad produktivitet till år 2035. Produktivitetsökningen reducerar också det antal år som krävs för att ekonomin ska fördubblas. Denna fördubblingstid är en indikation på ländernas ekonomiska utveckling och drivs främst av deras förmåga att anpassa ekonomin till teknologiska innovationer.


Procentuell ökning av produktivitet med AI, jämfört med den förväntade produktiviteten i basscenariot 2035.
Procentuell ökning av produktivitet med AI, jämfört med den förväntade produktiviteten i basscenariot 2035.

För att ta tillvara på de möjligheter som AI kan leda till rekommenderar Accenture att länderna redan nu börjar förbereda nästa generations arbetskraft för att framgångsrikt kunna integrera mänsklig och artificiell intelligens. Man uppmanar också beslutsfattare och politiker att uppdatera sin lagstiftning så att den främjar och inte hejdar teknologisk innovation. Utöver detta behöver etiska riktlinjer och standarder för artificiell intelligens utvecklas, och potentiella ekonomiska omfördelningseffekter behöver adresseras för att underlätta omställningen för grupper som påverkas av förändringar i anställningsvillkor och inkomst.

“Möjligheterna med artificiell intelligens är enorma. Men det är viktigt att myndigheter, företag och lagstiftare är proaktiva i anpassningen så att tekniken verkligen gynnar människan och inte ersätter henne. Teknisk innovation är ofrånkomlig vilket vi sett flera exempel på i historien, och det är av yttersta vikt att alla berörda börjar anpassa sig i tid”, säger Joel Hofgren.

Hela rapporten, ‘Why Artificial Intelligence is the Future of Growth’, finns att läsa på:
https://www.accenture.com/futureofAI

För mer information om Accenture Institute of High Performance, besök www.accenture.com/us-en/institute-for-high-performance.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom 40 branscher och olika affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär och har 384 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Mail to Anna Markelius. This opens a new window.

Joel Hofgren
ansvarig för Emerging Technologies på Accenture i Sverige
Tel: +46 (0) 73 051 37 83

Mail to Joel Hofgren. This opens a new window.