Accentures årliga rapport, Technology Vision, förutspår vilka tekniktrender som kommer att ha störst påverkan på vårt sätt att leva och arbeta. Tekniken genomsyrar redan alla våra vardagliga aktiviteter, men dess innebörd sträcker sig längre än så. Idag använder företag sina produkter och tjänster för att omforma, omdefiniera och transformera hur samhället fungerar, kommunicerar och styrs.

För första gången bygger en teknisk revolution på en ömsesidig dialog mellan företag och konsumenter. Människor använder sig inte bara av företagens produkter och tjänster, utan bidrar även till utvecklingen av dem genom att ständigt förse företagen med relevant information. Intelligenta organisationer förstår att denna typ av samarbete och tillit kräver en kundrelation som sträcker sig bortom produkter och tjänster. Idag baseras den istället på företagets mål och värderingar. Sammanfattningsvis kan man säga att konsumenter uppfattar ett företag utifrån dess varumärke. Det blir därför allt viktigare att företag själva är tydliga i sin definiering av varumärket, annars kommer andra att göra definitionen åt dem.

Årets Technology Vision lyfter fem nya tekniktrender som formar på vilket sätt teknik ökar företagens inflytande i samhället.

Tekniktrenderna har tagit sig uttryck på olika sätt i Norden. Viss teknik befinner sig i begynnelsestadiet, medan annan teknik närmar sig sitt mognadsstadie. Hur dessa trender kan komma att påverka nordiska företag måste därför tolkas utifrån den nordiska marknadens kontext.

Citizen AI: Använd AI på ett sätt som främjar både företag och samhälle.

I takt med att artificiell intelligens blir mer funktionell och får större inverkan på människors liv, ökar vikten av att företag ser till att AI intar en roll som en ansvarsfull och välvillig aktör i samhället.

I Norden: Idag utvecklas AI främst av företag som riktat in sig på en enskild lösning för att ta itu med en specifik utmaning eller möjlighet, och implementeras vanligtvis på samma sätt som i traditionella IT-projekt. I takt med att AI växer sig allt större, behövs en mer långsiktig syn på leverans och utformning. Med andra ord blir förståelsen för och transparens kring den data som används för AI allt viktigare, så att företag kan förklara hur och av vilken anledning AI tar sina beslut.

Åtgärd: Se över ditt tillvägagångsätt för implementering av AI projekt – de är inte traditionella IT projekt.

Exempel: Albert är ett ungt och entreprenörsdrivet svenskt företag vars mål är att, via teknik, göra vetenskap tillgänglig för så många studenter som möjligt. Albert är en självinlärningsagent som ger skolelever möjlighet att lära på nya sätt. Ju mer den används desto bättre blir den.

Extended reality: Minska avståndet mellan den mänskliga och digitala världen.

Virtuell (VR) och förstärkt verklighet (AR) minskar avståndet till människor, information och erfarenheter, och skapar ett nytt sätt för människor att leva och arbeta.

I Norden: Så länge tekniken fortfarande utvecklas måste företagen börja utforska, åtminstone på ett konceptuellt plan, vad ett minskat avstånd mellan människor och den teknik de använder kan betyda för den egna organisationen. Hur begränsas företagen själva avstånd till kunder och samarbetspartners i nuläget? Ett konkret är exempel är att försäkringsbolag idag utbildar sina försäkringsbedömare genom att låta dem resa till platser där de kan lära sig att inspektera och bedöma skador på fastigheter. Tänk då om försäkringsbolagen istället kunde använda sig av teknik som gör det möjligt att få obegränsad tillgång till ett brett antal egendomar och incidenter virtuellt. Vad skulle det ha för effekter på företagens affärs- och driftsmodeller?

Åtgärd: Fundera över vad ett minskat avstånd mellan den mänskliga och digitala världen har för implikationer för ditt företag istället för att låsa dig vid vad VR- och AR-teknik kan utföra idag.

Exempel: IKEA Place är en app baserad på förstärkt verklighet som utvecklats med hjälp av Apples nya ARkit-teknik och iOS 11, i vilken IKEA har katalogiserat hela sitt lager som tredimensionella föremål. Utifrån digital överlappning kan appen visa en produkt i en miljö som valts av användaren, med skugga och ljussättning som stämmer överens med produktens material och textur och som motsvarar ljuset på den angivna platsen. Användaren kan dessutom flytta det valda objektet utan tidsfördröjning. IKEA själva hävdar även att appen automatiskt kan förstora objekt med en precision på 98 procent.

Tillförlitliga data: Vikten av tillit.

När företag i större utsträckning baserar sin verksamhet på data, blir de även mer sårbara för felaktig och manipulerad data som kan leda till att de fattar samhällsviktiga beslut baserat på vinklad eller felaktig information.

I Norden: Lågkvalitativ data är ett problem som många organisationer tampas med. Då många kunder finns i flera system samtidigt, kan exempelvis bristande konsolidering leda till att olika data överlappar. Företag i Norden måste fråga sig själva om de har tillgång till korrekt data för måluppfyllelse och beslutsfattande.

Åtgärd: Utveckla företagets kapacitet att hantera data för att uppnå förbättrad datamodellering samt ökad kvalitet och tillförlitlighet.

Exempel: I Norge skapar Vägmyndigheten ett nytt register för information om alla bilar i Norge. Tillförlitligheten av data säkerställs genom att en bils ägande och historik kan verifieras samt att informationen görs tillgänglig för andra myndigheter, exempelvis för skattemyndigheten och polismyndigheten.

Friktionsfria företag:

Företag förlitar sig på teknikbaserade samarbeten för att uppnå ökad tillväxt, men saknar interna system för storskaliga samarbeten. Företag måste omforma sin verksamhet för att säkerställa att de har den kapacitet som krävs för att hänga med i utvecklingen.

I Norden: IT sektorn har fokuserat på standardisering, konsolidering och funktionalitet. När disruptiva förändringar och digitalisering fortsätter att omstöpa näringslivet, blir flexibilitet en allt viktigare egenskap. Förmågan att balansera de krav som kommer från såväl traditionell IT som den snabbt föränderliga omvärlden är därför viktigt. Detta är dock ingen enkel uppgift, och det räcker inte att bara lägga till digital kapacitet till de existerande systemen, de underliggande strukturerna måste förändras i grunden.

Åtgärd: Det friktionsfria företaget uppnår en dynamisk balans mellan traditionella mål och moderna, snabbrörliga mål. Var på skalan bör din organisation befinna sig?

Exempel: Maersks containrar är utrustade med sensorer, som bland annat mäter temperatur och luftfuktighet, och registrerar informationen i blockchain. De använder även smarta avtal - ett sätt att automatiskt skapa och reglera transaktioner med information som lagrats i blockchain. Alltså kan en betalning för en försändning med frysta varor stoppas om containern uppmäter en temperatur som är högre än den maxgräns som avtalats. Om temperaturen istället är inom den överenskomna ramen utförs betalningen. Varje transaktion kan utföras och upphävas automatiskt utan vidare prövning. Smarta kontrakt utförs automatiskt och betalning sker i enlighet med avtalen.

Internet of thinking: Skapa intelligenta distribuerade system.

Många företag gör stora satsningar på intelligent teknik, som robotar, AI och digitala kundupplevelser. Men för att lyckas krävs det att företag moderniserar sin befintliga tekniska infrastruktur och anpassar den efter den dynamiska miljö som företagen befinner sig i.

Vi ser en framväxt av ”edge intelligence” på hårdvarunivå. Men för nordiska företag är frågan om skalbarhet kritisk. Detta beror på att få nordiska företag, om ens några, har tillräcklig storlek och omfattning för att utveckla egendistribuerad infrastruktur för intelligent teknik. De behöver därför utveckla en samarbetsstrategi för att delta i ekosystem som gör det möjligt att tillsammans utnyttja intelligens. Därför kan till exempel försäkringsbolag vilja arbeta med byggföretag och tillverkare av apparater vid utveckling av applikationer och lösningar.

Åtgärd: Lägg till intelligens i spjutspetsen av din ekoekonomiska strategi

Exempel: LocalTapiola i Finland arbetar tillsammans med företag inom industrin för uppkopplad hemteknik i syfte att skapa en mer personlig premieprissättning och för att hjälpa kunder att slippa reklamation.

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter