STOCKHOLM, 4 mars 2019 – Förmögenhets- och kapitalförvaltare står för majoriteten av finansbranschens vinster, men tampas ändå med att uppnå skalenlig effektivitet och präglas av hårt pressade marginaler. Det visar en ny studie från Accenture.

Studien Capital Markets Vision 2022 baseras på intervjuer med chefer hos ledande förmögenhets- och kapitalförvaltare samt Accentures finansiella analyser av branschen. Rapporten ger exempel på hur företag kan lägga om sina affärsmodeller för att hantera den digitala utvecklingen och de komplexa kostnadsstrukturer som präglar branschen.

Studien visar bland annat att förmögenhets- och kapitalförvaltarna står för 90 procent av branschens vinster (efter skatt och kostnader för eget kapital), men att de är ineffektiva när det kommer till att nyttja skalbarhet. Förvaltarna tampas även med minskande marginaler, och bör se till att vara väl förberedda inför nästa lågkonjunktur.

För investeringsbankerna ter sig bilden annorlunda. Endast ett fåtal institutioner går med vinst upp till 10 procent per intjänad krona, medan övriga aktörer knappt täcker sina kostnader. Samtidigt utmanas traditionella marknadsaktörer av företag som handlar med kryptovalutor.

Lukrativ ineffektivitet

Företag på kapitalmarknaden har i snitt nio biljoner svenska kronor i nettointäkter, vilket enligt Accentures beräkningar motsvarar vinster om 900 miljarder kronor. Pressen på kapitalförvaltare att ytterligare sänka sina förvaltningsavgifter samt att effektivisera sina affärsmodeller ökar dock i samband med att aktieägare, myndigheter och kunder successivt höjer sina förväntningar, samtidigt som centralbankerna minskar stimulansen av ekonomin.

”Många tror att en normalisering av kapitalmarknaden innebär att den återgår till att bli ungefär den samma som innan finanskrisen. Vår prognos för de kommande åren ger en helt annan bild. Branschen har hittills kunnat förlita sig på historiskt sett lukrativa affärsmodeller, men i takt med att branschen förändras blir dessa allt mer inaktuella och behovet av mer effektiva modeller växer. Till skillnad från de flesta andra sektorer står kapitalbranschens kärnverksamhet för en försvinnande liten del av branschens totala kostnader, vilket gör den extra känslig för förändringar, som exempelvis den digitalisering som i nuläget präglar branschen”, säger Oscar Garcia, Managing Director, Accenture Capital Markets i Norden.

Rapporten fokuserar främst på tre områden; Investment banking, förmögenhets- och kapitalförvaltning samt finansiell infrastruktur. Nedan följer några av huvudpunkterna:

  • Förmögenhets – och kapitalförvaltare: Som två av branschens mer lönsamma segment, verkar förmögenhets- och kapitalförvaltarna trotsa all ekonomisk logik. Trots att de till sin natur bör vara beroende av skalbarhet, är så inte fallet i praktiken. Accentures studie visar nämligen att även de största kapitalförvaltarnas vinstmarginaler inte skiljer sig nämnvärt från de medelstora konkurrenternas. Detsamma gäller bland företag inom förmögenhetsförvaltningen. Enligt rapporten bör därför alla aktörer på köparsidan, inklusive förmögenhets- och kapitalförvaltare, industrialisera sin verksamhet för att ta tillvara på potentiell skalbarhet.
  • Investment banking – Vinsterna varierar brett mellan investeringsbankerna. De största, USA-baserade aktörerna, går med betydligt större vinster och genererar närmare 180 miljarder kronor i årliga intäkter, samtidigt som andra, fullskaliga, investeringsbanker inte klarar av att täcka kostnader för eget kapital. Förklaringen ligger delvis i att dessa aktörer varit för långsamma i omstruktureringen av sin verksamhet, alternativt saknat kapacitet att genomföra viktiga investeringar. Rapporten visar dock att storlek inte är en förutsättning för lönsamhet, då flera medelstora banker lyckats nischa sig och därmed kammat hem vinster om 10–15 procent per intjänad krona.
  • Finansiell infrastruktur – Kryptovalutorna har hunnit ikapp de traditionella valutorna i intäkter. Institutionella börsmäklare, som utgör den mest traditionella pelaren inom sektorn, går med knapp vinst före skatt, samtidigt som aktieägarvärdet minskar. De reglerade marknaderna, som utgör sektorns mest lukrativa del, genererar vinstmarginaler om 50 procent före skatt. Tillväxtutsikterna är dock blygsamma.

“Att få en biljon-industri att ställa om till den digitala tidsåldern är en komplex uppgift, i synnerhet när den samtidig genomgår flertalet omvälvande förändringar. Det finns dock möjligheter för dem som är snabba på bollen. Flexibla bolag som lyckas förbli relevanta efter digitaliseringen av marknaden kommer kunna kliva upp i rampljuset och ta stora marknadsandelar”, säger Oscar Garcia.

Rapporten kan läsas i sin helhet på: Capital Markets Vision 2022

För mer information om Accenture Capital Markets, besök Capital Markets

Om undersökningen

Accenture har genom att analysera individuella aktörers resultat, främst baserat på räkenskapsåret 2017, bildat sig en uppfattning om olika sektorers lönsamhet. I analysen har ekonomiska vinster, med avdrag för kreditförluster, totala driftskostnader, skatter och kostnader för eget kapital använts som en måttstock för lönsamhet. Accentures har i synnerhet tittat på vinstdynamiken inom ett antal huvudsektorer; investment banking, corporate investment banking, kapitalförvaltning, förmögenhetsförvaltning och markandsinfrastruktur. Resultaten har sedan diskuterats tillsammans med högt uppsatta chefer inom branschen för att gemensamt identifiera potentiella värden och vilka utmaningarna kopplade till dessa är.

Om Accenture

Accenture är ett ledande globalt företag med verksamhet inom strategi, konsulttjänster, digitalisering, IT och verksamhetsoptimering. Genom branschledande erfarenhet och specialistkunskap inom olika branscher och affärsfunktioner hjälper vi våra kunder att förbättra sina resultat och skapa långsiktigt hållbara värden. Vi jobbar i gränslandet mellan IT och affär, och har över 469 000 medarbetare och kunder i drygt 120 länder. Genom innovation strävar vi efter att göra världen till en bättre plats. Besök oss gärna på https://www.accenture.com/se-en/

För mer information, vänligen kontakta:

Anna Markelius
Marknadschef, Accenture
Tel: +46 (0) 73 051 34 52
E-post: anna.markelius@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter