NEWS RELEASE


Problemen med försäkringsbedrägerier växer i Europa, visar ny studie från Accenture

Accenture uppskattar att det rör sig om förluster på mellan 8 till 12 miljarder euro för den Europeiska försäkringsbranschen varje år.

De tillfrågade uppgav att andelen falska försäkringsanspråk ökat med i snitt 10 procent per år. Studien visade också att mer än en tredjedel av cheferna menar att mellan 5-10 procent av utbetalade ersättningarna gått till falska anspråk som gått obemärkt förbi på grund av bristande rutiner för att avslöja bedrägerier.

”Vi uppskattar att förlusterna på grund av försäkringsbedrägerier kan ligga på mellan 8 till 12 miljarder euro årligen för den europeiska skadeförsäkringsbranschen”, säger Jerker Sjögren, konsult inom affärsområdet försäkring på Accenture. ”Europeiska försäkringsbolag skulle kunna spara miljarder varje år om de hade väl fungerande verktyg för att avslöja bedrägeriförsök. Trots detta förlitar sig bolagen på gammal teknik och osofistikerade analysverktyg som inte avslöjar bedrägeriförsök på ett effektivt sätt”.

På frågan om vilka initiativ som bolagen kommer att sjösätta under de kommande tre åren för att förbättra möjligheterna att avslöja försäkringsbedrägerier hamnar avancerad teknik för bedrägeribekämpning, såsom verktyg för prediktiv modellering som utvärderar tidigare försäkringsbedrägerier och identifierar indikatorer på försök till fusk, på första plats (76 % av de svarande). 68 % svarade ”bättre stöd i form av IT-infrastruktur” och 61 procent ”förbättrad datainsamling”.

"Skaderegleringen är där försäkringsbolagen i dag sätts på prov när det gäller förmågan att göra kunden nöjd eller besviken, det är en nyckelfaktor som hjälper till att bygga kundnöjdhet och lojalitet", säger Jerker Sjögren. "Utmaningen för försäkringsbolagen är att kunna upptäcka falska eller överdrivna skadeanspråk och samtidigt hantera berättigade skadeanspråk effektivt och rättvist. Ett modernt system är nödvändigt för att uppnå dessa mål, till exempel genom att möjliggöra ytterligare automatisering av vissa delar av skaderegleringen för att påskynda skaderegleringsprocessen".

Svaren från de tillfrågade cheferna visade på att det finns en rad problem med de skaderegleringssystem de idag använder, speciellt inom kundserviceområdet.

  • Majoriteten (84 procent) svarade att deras system inte är tillräckligt flexibelt och modernt för att kunna bemöta de ökade kraven från försäkringstagare, så som möjligheten att få information om hur det går för deras skadeärende när och vart de vill.

  • Mer än hälften (55 procent) svarade att deras system för skadehantering är minst 10 år gammalt, och mer än en tredjedel (40 procent) svarade att de använder sig av mer än fem olika program för att kunna hantera skadeanmälningar.

  • Hälften (51 procent) svarade att deras system för skadehantering inte har kapaciteten att kunna samla in och analysera den allt större och växande volymen av tillgänglig data – så som insikter från konsumenter via sociala medier och användardata genom telemetri och GPS-teknologi – vilket skulle möjliggöra en förbättring av hanteringen av skadeanmälningar.

  • Tre fjärdedelar (75 procent) angav att den viktigaste utmaningen de står inför med det befintliga systemet för skadereglering är förmågan att integrera nya teknologier som stödjer flera kanaler.

  • Europeiska försäkringsbolag planerar att spendera i genomsnitt 16 miljoner euro på att förbättra funktioner som hanterar skadeanmälningar under de nästkommande tre åren.

  • De viktigaste investeringarna är i optimering och automatisering av processer (79 procent), analys och kapacitet att upptäcka bedrägerier (60 procent), och skötseln av dokument- och arbetsflödet (45 procent).

För mer information, vänligen kontakta

Jerker Sjögren

Konsult inom affärsområdet försäkring

Accenture

Tel: +46 (0) 73 051 37 25

 

Anna Markelius, marknadschef

Accenture

Tel: +46 (0) 73 051 34 52

Om undersökningen

Accenture genomförde en undersökning bland 44 europeiska skadeförsäkringsbolag. De 44 respondenterna var chefer på ledningsgruppsnivå. Intervjuerna genomfördes mellan december 2012 och mars 2013. Av de 44 representerade företagen hade 32 nettopremier på mer än 1 miljard dollar; 5 hade nettopremier på mellan 500 och 999 miljoner dollar; och 7 hade nettopremier på mellan 100 och 499 miljoner dollar. Av de 44 försäkringsgivarna var sex stycken från Frankrike respektive Belgien; fem från Schweiz respektive Storbritannien; fyra från Nederländerna respektive Spanien; tre från Danmark respektive Italien; två från Österrike, Tyskland och Sverige; och ett från Finland respektive Norge.

Om Accenture
Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 261 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se