NEWS RELEASE


Europas tillverkningssektor måste bli större för bibehållen global konkurrenskraft, visar ny studie från Accenture

Majoriteten av Europas högre beslutsfattare anser att Europas tillverkningssektor måste växa för att inte förlora sin konkurrenskraft, visar en ny studie genomförd av Accenture på uppdrag av BUSINESSEUROPE. I undersökningen som publicerades i rapporten Unlocking Industrial Opportunities framkom även chefernas oro över Europas svagheter inom områdena teknisk innovation, energi och utbildning.

I studien, där fler än 500 chefer på ledningsnivå inom EU medverkade, framkom att förtroendet för företagens framtid är svagt på kort sikt, men desto mer optimistiskt på längre sikt. 61 procent tror att eurokrisen kommer att fortsätta och att Europa kommer att behöva kämpa för en återhämtning under de kommande tre åren. Dock anser 64 procent att Europas industri, trots den nuvarande tillväxttakten, fortfarande är internationellt konkurrenskraftig.

Rapporten som presenterades för politiker och företagsledare på European Business Summit i Bryssel visar att 82 procent av de tillfrågade anser att Europa måste öka tillverkningsandelen av EU:s BNP med en fjärdedel, från dagens 16 procent till 20 procent, för att bli långsiktigt konkurrenskraftig. En svag majoritet, 53 procent, tror dock inte att detta kan uppnås med den EU-politik som förs idag.

Resultaten visar också att åsikterna skiljer sig mellan de europeiska länderna. De tyska respondenterna har betydligt mer förtroende för EU:s framtida ekonomiska återhämtning och konkurrenskraft. De är dessutom optimistiska till att EU-politiken kan öka industriproduktionen.

”Europa är inte homogent och krisen har synliggjort hur konkurrenskraften skiljer sig mellan länder”, sade Oskar Ebbinghaus, ansvarig för management consulting på Accenture. ”Detta har skapat ekonomiska spänningar i eurozonen, men skillnaderna länder emellan är också en tillgång som Europa måste dra nytta av för att uppnå en industriell pånyttfödelse och bibehållen konkurrenskraft i många andra sektorer. Men mångfalden innebär också att politiken måste skräddarsys utifrån de individuella ländernas behov”, fortsatte Oskar Ebbingshaus.

Undersökningen belyser tre vågor av förändring som utgör hot, men som beslutsfattare i Europa har möjlighet att vända till tillväxtmöjligheter. Dessa tre områden är:

Teknisk innovation
Alla svaranden insåg vikten av teknisk innovation för framtida konkurrenskraft i europeisk industri, och mer än två tredjedelar (71 procent) tror att Kina kommer att vara ikapp eller förbi Europa vad gäller teknisk innovation inom tio år, varav 55 procent ansåg att Kina kommer att ha gått om. De tre viktigaste åtgärder som efterfrågades var minskad skatt inom forskning och utveckling, större investeringar i forskning, utveckling och teknik samt förbättrade förutsättningar för finanssektorn att stödja innovation.

Effektiva energilösningar
58 procent av beslutsfattarna är pessimistiska avseende den europeiska industrins energianvändning och huruvida den kommer att vara kostnadseffektiv jämfört med andra större marknader inom tre år. Nio av tio säger att det är viktigt eller avgörande att Europa minskar sitt beroende av energiimport för att industrin ska kunna växa. De två åtgärder som framförallt efterfrågades för att åtgärda energiproblemen är förbättrad energieffektivitet och ett större stöd till förnybar teknik. Detta tyder på att beslutsfattare inte ser en motsägelse i behovet av att vara konkurrenskraftig gentemot andra länder på kort sikt och samtidigt investera i ett samhälle med låga utsläpp på längre sikt.

Ett förändrat konsumtionsbeteende
71 procent tycker att det förändrade konsumtionsbeteendet har den mest negativa påverkan på den europeiska industrin. Trots detta är de optimistiska att de kan hantera denna utmaning. Majoriteten (55 procent) anser att den europeiska industrin är redo att bemöta dessa förändringar på den europeiska marknaden, medan 60 procent tror att de är redo för detta på utvecklingsmarknaderna.

”Teknisk innovation, energilösningar och ett förändrat konsumtionsbeteende kan potentiellt vara förödande för den europeiska industrin, men kan å andra sidan också öppna upp för stora möjligheter till tillväxt och konkurrenskraft”, sade Oskar Ebbinghaus. ”Genom att fokusera på dessa tre områden är det troligare att Europas beslutsfattare och företag kan öka tillverkningsandelen av BNP. Liknande satsningar på dessa tre områden har hjälpt USA att återfå en konkurrenskraftig tillverkningsindustri. Europa kan gå samma väg”, sade Oskar Ebbinghaus.

För mer information, vänligen kontakta

Anna Markelius

Marknadschef, Accenture

+46 (0) 73 051 34 52

Oskar Ebbinghaus

Ansvarig för management consulting, Accenture

Tel: +46 (0) 76 100 68 05

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 261 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 27,9 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2012. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se