Kommunikationsgap mellan företag och investerare, visar ny studie från FNs PRI och Accenture

Företag har svårt att effektivt kommunicera sitt hållbarhetsarbete till investerare, visar den nya studien ”The Investor Study: Insights from PRI Signatories”. Studien har tagits fram av FNs Principles for Responsible Investments (PRI) tillsammans med Accenture, och baseras på enkäter och djupintervjuer med nära hundra av PRIs största, institutionella investerare. PRI är ett frivilligt nätverk av investerare som arbetar för att integrera sociala, miljö- och ägarstyrningsfrågor i investeringsprocessen.

Rapporten är en direkt uppföljning på FN Global Compact och Accentures studie från september 2013, då världens företagsledare fick svara på frågor kring deras arbete med hållbarhetsfrågor. Den nya studien visar att en övervägande majoritet av världens investerare anser att hållbarhetsarbete kan medföra konkurrensfördelar, och att hållbarhetsanalys kan hjälpa till att identifiera framtida kursvinnare. Trots detta slår rapporten fast att investerare fortfarande har svårt att integrera hållbarhetsanalys i investeringsprocessen. 91 procent svarar att hållbarhet bör vara bättre integrerat i deras diskussioner med företagen, och 88 procent anser att de själva bör lägga större vikt vid hållbarhetsanalyser när de värderar bolag.

Rapporten ger en rad insikter kring hur samarbetet mellan företag och investerare kan förbättras. Stora, institutionella investerare har stora möjligheter att påverka arbetet mot en mer hållbar värld genom att vara mer aktiva ägare. Det är hög tid att allt fler investerare inser vikten av att beakta sociala och miljörelaterade parametrar när de värderar bolag, säger Tomas Haglund Flemström, ansvarig för Accentures Sustainability Services i Sverige.

Rapporten slår fast att företagsledare övervärderar deras förmåga att kommunicera hållbarhetsarbetet till investerare. Över hälften (57 procent) av de företagsledare som deltog i FN Global Compacts och Accentures studie i september svarade att de har en detaljerad strategi som beskriver hur de ska dra nytta av de möjligheter som finns inom hållbarhetsområdet. När investerarna nu fick samma fråga om de företag de investerar i, svarade endast 9 procent att denna strategi är begriplig för dem. Vidare svarade 38 procent av företagsledarna att de på ett precist sätt kunde kvantifiera affärsvärdet av deras hållbarhetsinitiativ, medan endast 7 procent av investerarna nu håller med om det. Detta visar att det råder ett gap mellan företagens och investerarnas uppfattningar.

Gapet visar sig även tydligt när det kommer till företagens utvärdering och rapportering av hållbarhetsarbetet. 74 procent av företagsledarna svarade i september att deras företag både mäter positiva och negativa aspekter av deras hållbarhetsarbete, medan endast 17 procent av investerarna anser detta om de företag de investerar i. Vidare svarade 47 procent av företagsledarna att de rutinmässigt rapporterar kring hållbarhetsfrågor i deras samtal med analytiker – något som endast 27 procent av investerarna upplever stämmer.

  • Sedan PRI lanserades år 2005 har fler än 1000 institutionella investerare skrivit under på att integrera hållbarhetsanalyser i deras investeringsprocesser. Vår studie visar att viljan till förändring och förståelsen för de fördelar som detta kan medföra nu är väl förankrad bland investerarna. Däremot visar studien även att verkligt positiva resultat bara kan uppnås genom starkare engagemang, ett tydligare fokus på affärsvärde, och en vilja att tänka långsiktigt, säger Helene Winch, Director of Policy and Research på PRI.

I den nya studien lyfter investerarna även fram sina egna tillkortakommanden. Bland annat lyfter de fram svårigheter med att förstå hur hållbarhetsarbete kan bidra positivt till traditionella finansiella nyckeltal. Detta hindrar dem från att verkligen beakta hållbarhetsaspekter när de värderar bolag. Investerare ser också utmaningar rörande kortsiktighet. 71 procent anser att kortsiktiga, finansiella investeringar gör det svårare för företagen att implementera mer hållbara affärsmodeller. Nära hälften (49 procent) anser även att kvartalsrapporteringarna utgör en ytterligare barriär till framsteg, och nära två femtedelar svarar att de skulle överge kvartalsrapporterna ifall de hade makten att göra det.

  • Vår studie visar på ett stort gap mellan företagsledares och investerares uppfattningar om hållbarhet. Även om båda anser att hållbara företag är morgondagens vinnare kommunicerar de inte med varandra på ett effektivt vis, säger Tomas Haglund Flemström, ansvarig för Accentures Sustainability Services i Sverige.

Tomas Haglund Flemström menar att det krävs insatser inom främst tre områden för att driva på en verkligt positivt förändring.

  • För det första måste företagsledare bli bättre på att identifiera och följa upp hållbara affärsmöjligheter och verkligen visa på hur hållbarhet kan påverka resultaträkningen positivt. För det andra måste investerare rekrytera eller utbilda personal som kan utvärdera och analysera värdet av företagens hållbarhetsinititav. Sist men inte minns måste världens beslutsfattare skapa ett klimat som gynnar verkligt hållbara och långsiktiga investeringar, avslutar Tomas Haglund Flemström.

För mer information, vänligen kontakta

Tomas Haglund Flemström
ansvarig Sustainability Services i Sverige, Accenture
Anna Markelius
Marknadschef, Accenture Sverige

Om Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 293 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 28,6 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2013. Besök gärna vår hemsida: www.accenture.se

Om PRI

The Principles for Responsible Investment (PRI), är ett nätverk av internationella investerare som tillsammans arbetar för att omsätta FNs sex principer för ansvarsfulla investeringar i praktiken. De speglar uppfattningen att miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG-frågor) behöver beaktas i investeringsprocessen eftersom dessa faktorer positivt kan påverka utvecklingen av investeringsportföljen. PRI är en frivillig sammanslutning som ger institutioner ett ramverk för att integrera ESG-frågor i både investeringsprocesser och äganderutiner.