Warunki korzystania Accenture

Dostęp i korzystanie z niniejszego serwisu internetowego podlega następującym warunkom oraz wszelkim obowiązującym prawom i przepisom.

Przystępując do korzystania z tego serwisu internetowego (określanego dalej jako „Serwis”), akceptujesz poniższe warunki, bez ograniczeń i zastrzeżeń. Jeśli nie zaznaczono inaczej, zawartość tego Serwisu, w szczególności teksty i obrazki w nim zawarte oraz ich rozmieszczenie, stanowią własność Accenture. Wszystkie wykorzystane znaki towarowe lub odniesienia do nich w tym Serwisie, stanowią własność właścicieli prawnych tych znaków.

Żadna z informacji zawartych w tym Serwisie nie powinna być interpretowana jako przyznanie przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakichkolwiek praw lub licencji do kopiowania, patentu, znaku towarowego lub innego prawa majątkowego Accenture lub jakichkolwiek osób trzecich. Ten Serwis i jego zawartość, w szczególności obrazy, audio, video, kody html, przyciski i teksty, nie mogą być kopiowane, powielane, ponownie publikowane, pobierane, wysyłane, przesyłane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Accenture, z wyjątkiem możliwości pobrania, wyświetlenia i wydrukowania jednej kopii materiałów na jeden komputer wyłącznie do niekomercyjnego użytku osobistego. Zezwolenie takie udzielane jest pod warunkiem, że Użytkownik nie będzie modyfikować materiałów w jakikolwiek sposób i nie będzie naruszać praw autorskich, znaków towarowych i innych praw własności.

Informacje zawarte w tym Serwisie są bezpłatne i mają wyłącznie informacyjny charakter oraz nie tworzą relacji biznesowej lub zawodowej pomiędzy Użytkownikiem i Accenture. Linki zamieszczone w tym Serwisie mogą prowadzić do usług lub stron nie obsługiwanych przez Accenture. Accenture nie wyraża żadnych opinii ani nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do takich stron lub innych usług i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za inne strony lub usługi. Link do innej strony lub usługi nie stanowi rekomendacji dla takiej strony lub usługi. Jakikolwiek użytek z informacji umieszczonych w tym Serwisie lub na jakiejkolwiek innej stronie za pośrednictwem tego Serwisu lub korzystanie z jakiejkolwiek usługi dostępnej za jego pośrednictwem, Użytkownik podejmuje na własne ryzyko.

Ten Serwis i jego treści są dostarczane w stanie w jakim się znajdują („as is”) i Accenture nie składa żadnych zapewnień i nie daje żadnych gwarancji jakiegokolwiek rodzaju w odniesieniu do tego Serwisu lub jakiejkolwiek innej strony lub usługi dostępnej za jego pośrednictwem. Accenture kategorycznie wyłącza jakiekolwiek wyraźne lub dorozumiane gwarancje, w szczególności, dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do danego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich. W żadnym przypadku, Accenture nie ponosi odpowiedzialności wobec jakichkolwiek osób trzecich za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, uboczne, szczególne, niematerialne, skutkowe lub inne (w szczególności Accenture nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski, zakłócenia działalności gospodarczej, utratę oprogramowania lub danych) bez względu na formę postępowania i bez względu na to czy wynikają one z umowy, odpowiedzialności deliktowej, niedbalstwa, odpowiedzialności obiektywnej lub jakichkolwiek innych uwarunkowań, mające związek lub wynikające z korzystania z tego Serwisu lub innych serwisów bądź usług dostępnych za jego pośrednictwem lub w nim przywołanych, lub z kopiowania, wyświetlania lub wykorzystywania jakiejkolwiek zawartości.

Ten Serwis jest zlokalizowany na serwerach w Illinois, USA i Użytkownik wyraża zgodę na to, że niniejsze warunki korzystania oraz wszelkie postępowania sądowe mające związek lub wynikające z używania tego Serwisu podlegają prawu stanu Illinois, bez względu na wybór przepisów prawnych mających zastosowanie. Użytkownik mający zamiar wystąpić na drogę sądową przeciwko Accenture oświadcza, że Accenture ma swobodę wyboru jurysdykcji wedle swoich preferencji co do miejsca prowadzenia takiego postępowania przeciwko Accenture. Poprzez korzystanie z tego Serwisu Użytkownik wyraża zgodę na wybór prawa stanu Illinois jako prawa właściwego do wszelkich postępowań sądowych. Accenture prawdopodobnie zdecyduje się na obronę swoich interesów prawnych w stanie Illinois, ale zastrzega sobie całkowitą swobodę co do podjęcia takiej decyzji, bez względu na lokalizację Użytkownika lub bez względu na miejsce na świecie, z którego Użytkownik odwiedza ten Serwis.

Accenture nie akceptuje nieautoryzowanego przesyłania pomysłów poza ustanowionymi relacjami biznesowymi. Aby chronić interesy naszych obecnych Klientów i interesy firmy, musimy podchodzić do takich materiałów z wielką ostrożnością. Co ważne, bez wyraźnej relacji biznesowej, Accenture nie może i nie traktuje opracowań tego rodzaju jako poufne. W związku z powyższym, prosimy nie komunikować nieautoryzowanych pomysłów Accenture za pośrednictwem tej strony. Wszelkie pomysły ujawnione Accenture poza istniejącą wcześniej i zaklasyfikowaną jako poufna relacją biznesową nie są poufne i w związku z tym, Accenture może rozwijać, wykorzystywać i swobodnie ujawniać lub publikować podobne pomysły, bez rekompensaty lub rozliczenia z Użytkownikiem. Accenture dołoży wszelkich starań, aby zwrócić lub zniszczyć nieautoryzowane pomysły bez ich szczegółowego przeglądu. Jednakże, jeżeli według uznania Accenture, przegląd jest konieczny, będzie to rozumiane w ten sposób, że Accenture nie zobowiązuje się do ochrony poufności pomysłu Użytkownika lub do rekompensaty za jego ujawnienie lub wykorzystanie. Przesyłając pomysł lub inne szczegółowe opracowanie dla Accenture za pośrednictwem tego Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na związanie postanowieniami powyżej określonych warunków korzystania.