Data Center Transformation

Accenture oferuje usługi w zakresie transformacji centrum danych, które tworzą podstawy dla elastycznych, skalowalnych przedsiębiorstw i przygotowują drogę dla systemów opartych na chmurze.

Przegląd

W ciągu ostatnich kilku lat wiele zespołów menedżerskich odpowiedzialnych za nowoczesne technologie informacyjne dokonało uproszczenia scentralizowania i wirtualizacji wykorzystywanych przez nie elementów infrastruktury i doprowadziło do redukcji wydatków.

Obecnie organizacje biznesowe dążą do poszerzenia możliwości swoich centrów danych.

Wykorzystują one nowoczesne technologie, dostępne zasoby i modele kosztów zmiennych – dodatkowo pracują na rzecz kompleksowego spojrzenia na całość posiadanej infrastruktury. Celem jest zwiększenie sprawności reagowania na zmiany popytu i warunków rynkowych oraz organizacyjnych – dążymy do stworzenia silniejszych podstaw, wpływających na osiągnięcie wysokiej wydajności.

Podczas gdy w przeszłości CIO tworzyli centra baz danych, które miały służyć określonym celom działalności gospodarczej, dziś mogą czerpać korzyści z wirtualizacji, synchronizacji i nowoczesnych rozwiązań z obszaru dystrybucji, aby tworzyć kompletne usługi w dziedzinie IT, wspomagające biznes i wpływające na osiąganie wysokich wyników.

Dlaczego Accenture

Accenture jest liderem w zakresie tworzenia i wdrażania centrów danych, które mogą być wykorzystywane przez systemy IT - oraz organizacje biznesowe kompleksowo - jako czynniki wzrostu wydajności.

Posiadając sprawdzone zasoby, głęboką wiedzę i umiejętności oraz niezrównane możliwości świadczenia usług doradczych o zasięgu globalnym, oferujemy rozwiązania dla centrów danych, które pomagają nie tylko zoptymalizować procesy IT organizacji biznesowych, ale również pozwalają zapoczątkować nową erę świadczenia usług w obszarze nowoczesnych technologii, która wpisuje się w nadrzędne cele firmy.

Nasze usługi

Tylko kilka wybranych technologii, poza Cloud Computing, będzie miało bardziej istotny wpływ na powstawanie usług świadczenia IT. Accenture oferuje rozwiązania dla centrów danych nowej generacji, w celu zbudowania fundamentów dla systemów Cloud Computing i usług bezpieczeństwa i zarządzania IT. Nasze rozwiązania technologiczne na rzecz centrów danych, obejmują:

 • Wirtualizację i optymalizację serwera. Accenture może scentralizować więcej niż 80%, standaryzować 95% i konsolidować do 50% istniejących serwerów organizacji biznesowych. To pomaga naszym klientom osiągać od 30 do 50% redukcji całkowitych kosztów posiadanych serwerów, zwiększa niezawodność i dostępność urządzeń oraz przyczynia się do zmniejszenia wymaganych nakładów inwestycyjnych.

 • Transformację modeli przechowywania danych. Pomagamy naszym klientom w poszukiwaniu rozwiązań związanych z transformacją sposobów wykorzystywania pamięci sieciowej oraz eliminowaniu duplikujących się obszarów, wspomagając jednocześnie efektywność wykorzystywania pamięci masowej, podnosząc poziom zwrotu z inwestycji i dostępność danych przedsiębiorstwa. Duże organizacje mogą zaoszczędzić dziesiątki milionów dolarów w pierwszym roku stosowania naszych zaleceń oraz zmniejszyć całkowite koszty o 30-55%.

 • Technologie bazodanowe. Rozwiązania Accenture pomagają klientom zwiększyć produktywność systemów IT, zmniejszyć koszty eksploatacji związane z technologiami baz danych, a także wpływają na wzrost wartości wynikającej z wykorzystywanych zasobów informacyjnych.

 • Synchronizacja i dostawy. Poprzez automatyzację wielu procesów integracji poszczególnych elementów IT - począwszy od serwerów i pamięci masowej, aż po aplikacje - pomagamy firmom obniżać koszty dostaw nawet o 30%, a czas realizacji zamówienia skrócić z kilku dni do kilku minut.

 • Konsolidację architektury centrów danych i lokalizacji. Pomagamy klientom w procesach konsolidujących centra danych. Ostatecznie, dążymy do zapewnienia, że centra danych realizują założenia „Green IT”, uwzględniając tym samym problemy związane z wykorzystaniem i pozyskiwaniem energii oraz kontrolą klimatu.

 • Migrację „chmur”. Pomagamy klientom rozszerzać możliwości zasobów IT dążąc do ich wykorzystania zarówno w „chmurach” zawartych wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i poza nim, co umożliwia prawdziwe i kompletne zarządzanie systemami IT, w tym ich wyposażeniem.

Nasza działalność w obszarze rozwiązań dla centrów danych obejmuje:

 • Maturity Model dla oceny ITIL®. Nasze gruntowne rozwiązania diagnostyczne sprawdzają i oceniają wszystkie aspekty działalności systemów IT klienta względem standardów ITIL® (wersja 3.) i określają potencjalne możliwości ich usprawnienia.

 • Usługi zarządzania przedsiębiorstwem. Pomagamy klientom dostosowywać usługi IT do priorytetów biznesowych wykorzystywanych w procesie stymulowania wyników biznesowych.

 • Zarządzanie usługami. Pomagamy klientom zarządzać ich operacjami IT, tak jak ich działalnością gospodarczą; wprowadzamy praktyki handlowe, w tym dotyczące zarządzania; obsługujemy firmy w procesie zarządzania kapitałem ludzkim i finansami.

 • Świadczenie usług. Pomagamy organizacjom IT w ocenie jakości świadczonych usług, transformacji infrastruktury; wspieramy ich w ukierunkowywaniu na dynamiczny rozwój usług i cloud computing.

 • Zarządzanie zasobami IT. Nasze konsekwentne podejście do zarządzania aktywami IT, oparte na rozwiązaniach ITIL®, umożliwia klientom kontrolę całkowitych kosztów wykorzystania posiadanych zasobów technologicznych w całym cyklu ich życia.

 • Katalog usług IT. Pomagamy klientom określić standardowy zestaw usług IT, który będzie spełniać potrzeby ich firmy. Usługi w nim zawarte mogą być dostarczane w chmurach wewnątrz przedsiębiorstwa lub poza nim.