CAPABILITY


Strategy

Accenture oferuje usługi strategiczne w [Polsce] organizacjom chcącym osiągnąć wysoką wydajność.

Przegląd

Połączenie wzmożonej globalizacji, prowadzącej do ostatnich zawirowań w gospodarce światowej, z przyśpieszeniem rozwoju nowoczesnych technologii wymaga od firm i instytucji rządowych poszukiwania nowych modeli biznesowych. Accenture pomaga swoim klientom w opracowaniu rozwiązań, które spełniają oczekiwania w zakresie zwiększenia efektywności, konkurencyjności, elastyczności operacyjnej i długotrwałego wzrostu.

Dlaczego Accenture
Pracujemy z naszymi klientami nad rozwojem praktycznych strategii, które wykorzystują szanse, jakie stwarza dzisiejsza gospodarka światowa pełna złożonych powiązań i niepewności. Pomagamy kadrze menedżerskiej w rzetelnej analizie możliwości, ocenie i zarządzaniu czynnikami ryzyka, a w efekcie wyborze kierunku strategicznego rozwoju o największym potencjalne wzrostu wartości z perspektywy interesariuszy.

Wspieramy kadre menedżerską w przełożeniu tej wiedzy w wykonalny plan działania na poziomie przedsiębiorstwa i jednostki biznesowej. Rezultatem naszych prac są strategie ukierunkowane na zrównoważony rozwój, budowane z naciskiem na pragmatyzmy i osiągnięcie założonych celów.

Z pomocą Accenture przedsiębiorstwa mogą działać szybko i zdecydowanie, aby maksymalizować wartość dla interesariuszy i osiągać wzrost przy zachowaniu wysokiej rentowności – z kwartału na kwartał i z roku na rok.

Nasze usługi

Nasza strategia ma trzy wymiary: Strategia Przedsiębiorstw, Strategia Wzrostu i Strategia Operacyjna

 • Strategia Przedsiębiorstw pomaga firmom tworzyć i wdrażać skuteczne strategie odpowiadające indywidualnym potrzebom, jakie stawia dynamiczne i wielobiegunowe otoczenie rynkowe i biznesowe. Nasza Strategia Przedsiębiorstw zawiera w sobie następujące elementy:

  • Strategia Transformacji Przedsiębiorstw -pomaga firmom identyfikować i wdrażać fundamentalne zmiany w ich działalności biznesowej, mające na celu przezwyciężenie poważnych barier hamujących wzrost i zagrażających ich pozycji lidera rynkowego.

  • Model Strategii Operacyjnej - zapewnia przewagę strategiczną wspierając strategię przedsiębiorstw poprzez pomoc firmom w dokonywaniu właściwych wyborów dotyczących klientów, budowania wartości, produktów, usług i kanałów dystrybucji.

  • Planowanie Strategiczne - łączy w sobie wszystkie atuty, które powinny być wykorzystywane przez międzynarodowe organizacje biznesowe, począwszy od identyfikowania zmian rynkowych, aż po rozwijanie map strategicznych pomagających firmom pozostawać na szczycie.

 • Strategia Wzrostu łączy w sobie wszystkie potencjalne scenariusze wzrostu organicznego i nieorganicznego organizacji biznesowej, które pomagają jej w podjęciu właściwej decyzji: kup, wybuduj, pożycz.

  • Strategia Carve-Out/Działania Optymalizacyjne - nasza Strategia Carve-Out obejmuje wszystkie aspekty transakcji od koncepcji do podziału. W rezultacie, Accenture pomaga swoim klientom po stronie „sell side”, realizować ich strategię szybciej, minimalizując ryzyko, jednocześnie koncentrując się na wynikach z perspektywy udziałowca lub akcjonariusza.

  • Planowanie Strategii Wzrostu - zwiększa wydajność przez ocenę dynamiki rynku, otoczenia biznesowego i klienta oraz identyfikuje możliwości kreowania wartości na nowych rynkach i obszarach geograficznych.

  • Joint Venture i Alianse Strategiczne - w oparciu o nasze doświadczenia zdobyte dzięki współpracy z wiodącymi firmami wielu sektorów, zidentyfikowaliśmy kluczowe zasady efektywnego zarządzania aliansami, które dają firmom szanse na zbudowanie efektywnych aliansów strategicznych i projektów typu JV.

  • Transakcje M&A i Strategia Intergracji - nasza oferta jest zintegrowana z badaniami High Performance Business, mającymi na celu zapewnienie firmom możliwości realizacji efektywnych i skutecznych transakcji fuzji i przejęć, charakteryzujących się niskim poziomem ryzyka. Stosujemy sprawdzone metodyki zmierzające do osiągania trwałego wzrostu i zwiększania wartości organizacji w czasie.

 • Strategia Operacyjna pomaga klientom identyfikować i kształtować strategie poprawy operacyjnej na rzecz nowych i istniejących organizacji biznesowych, prowadzące do maksymalizacji trwałego zwrotu z inwestycji.

  • Strategia Cenowa i Optymalizacja Zysku - metodyki oparte na obszernych badaniach zmierzających do zwiększenia roli nie w pełni wykorzystywanych zasobów, a posiadających istotne znaczenie w modelu operacyjnym.

  • Strategia Sprzedaży i Marketingu - identyfikujemy szanse charakterystyczne dla danego rynku tak aby móc uzyskać wyższą stopę zwrotu w obszarze działań sprzedażowych i marketingowych z perspektywy udziałowca.

  • Strategia Redukcji Kosztów - definiujemy profil kosztów i określamy możliwości ich redukcji lub całkowitego wykluczenia z działalności operacyjnej w celu zwiększenia elastyczności organizacji do reagowania na zmieniające się warunki otoczenia
   rynkowego.