CAPABILITY


Risk management

Accenture oferuje usługi z obszaru zarządzania ryzykiem wszystkim firmom w Polsce, które chcą rozwijać się w coraz szybciej zmieniającym się otaczającym nas świecie.

Przegląd

W dobie wyzwań, jakie stawia globalna gospodarka, firmy stają przed wieloma zagrożeniami ze strony ich najbliższego otoczenia rynkowego. Muszą się też zmierzyć z ryzykiem procesowym i ryzykiem związanym z podejmowaniem decyzji na podstawie niekompletnych i często tendencyjnych danych.

Istnieje zatem potrzeba precyzyjnej i przejrzystej umiejętności identyfikacji, oceny, zarządzania i kontroli organizacji biznesowych pod kątem ich możliwości oraz zagrożeń.

Zarządzanie ryzykiem jest funkcją wykonywaną od wielu lat przez działy finansów w wybranych organizacjach biznesowych. Jednak zgodnie z ostatnimi badaniami Accenture w obszarze High Performance Business, Enterprise Risk Management, jako instrument strategiczny, taktyczny i operacyjny, który służy wzmocnieniu i ochronie wartości z perspektywy udziałowca przy jednoczesnym wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, obecnie znajduje się we wczesnej fazie rozwoju w wiodących przedsiębiorstwach.

Enterprise Risk Management jest procesem lub konstrukcją, jaką organizacja może wdrożyć, by upewnić się, że jej cele strategiczne i operacyjne (w zakresie skuteczności i efektywności procesów), sprawozdawcze (w zakresie rzetelności) i dostosowawcze (w zakresie ustaw i rozporządzeń, kodeksów postępowania) zostały osiągnięte.

Enterprise Risk Management dostarczany przez Accenture umożliwia organizacjom przekształcenie ich systemów zarządzania ryzykiem z modeli podzielonych i rozproszonych, w spójne i zintegrowane, pełniące strategiczną rolę w modelu funkcjonowania struktur jednostki, umożliwiające kontrolę i obserwację obszarów ryzyka, wzmacniając w ten sposób proces analizy i podejmowania decyzji w celu osiągnięcia wzrostu i podniesienia wydajności.

Usługi Accenture z obszaru zarządzania ryzykiem wspierają organizacje w podnoszeniu do poziomu strategicznego, dyskusji na temat ryzyka i obejmują dwa zasadnicze aspekty:

 • prewencyjny – bazujący na narzędziach kontroli, koncentrujący się na negatywnych zdarzeniach, zapobieganiu stratom i minimalizowaniu ryzyka

oraz

 • strategiczny – przedsiębiorczy aspekt, koncentrujący się na wyrównywaniu ryzyka i korzyści w drodze do budowania przewagi biznesowej.

Dlaczego Accenture

Metody Accenture odnoszące się do zarządzania ryzykiem pozwalają naszym klientom uzyskać większe korzyści ekonomiczne, lepszą wartość dla udziałowców i większe zaufanie interesariuszy poprzez:

 • ochronę i zwiększanie wartości ekonomicznej wykorzystując: (i) metody i narzędzia zarządzania ryzykiem, (ii) zasady rządzące ekonomią

 • aktywną ochronę wartości dla udziałowców, przed niekorzystnym wpływem zakłóceń w działalności biznesowej o dowolnej skali (odporność biznesuspełnienie wymogów dostosowawczych w oparciu o efektywność kosztową; poprawę zdolności zarządzania ryzykiem, wpływając przez to bezpośrednio na notowania i wartość dla udziałowców, a także skuteczne wdrażanie modeli zarządzania ryzykiem operacyjnym, wsparte zintegrowaną architekturą ryzyka i finansów

 • rozwiązania Accenture z obszaru zarządzania ryzykiem koncentrują się na przekształceniu funkcji zarządzania ryzykiem z serii oddzielnych procesów w jeden model o strategicznym znaczeniu. Wykorzystując rozwiązania Accenture, organizacja może porzucić dotychczasową rozproszoną strukturę elementów zarządzania ryzykiem, podnosząc do poziomu strategicznego dyskusję na temat ryzyka. Enterprise Risk Management Accenture obejmuje dwa zasadnicze aspekty:

 • prewencyjny – bazujący na narzędziach kontroli, koncentrujący się na negatywnych zdarzeniach, zapobieganiu stratom i minimalizowaniu ryzyka

 • strategiczny – przedsiębiorczy aspekt, koncentrujący się na wyrównywaniu ryzyka i korzyści w drodze do budowania przewagi biznesowej.

Systemy Accenture z zakresu zarządzania ryzykiem obejmują obszary inwestycji, finansów i decyzyjności operacyjnej, wspierając firmy w osiągnięciu wysokiej wydajności.

Nasze usługi

Korzystając z Enterprise Risk Management Framework, Accenture może pomóc organizacjom w zdefiniowaniu roli zarządzania ryzykiem w organizacji, wykorzystując trzy główne obszary:

 • zgodność z normami prawnymi
  (Basel III, SOX, Solvency II, itp.)

 • ochronę wartości dla udziałowców.
  (profil ryzyka dostosowany do zagrożenia; efektywny kosztowo model zarządzania ryzykiem)

 • zwiększenie wartości dla udziałowców.
  (rozważenie ryzyka i zwrotu z inwestycji; analiza portfela).

Poprzez konsekwentną i transparentną identyfikację, ocenę, zarządzanie i kontrolę szans oraz zagrożeń biznesowych organizacji, Accenture może wspierać firmy w osiągnięciu wysokiej efektywności.