Accenture presenterte i 2017 rapporten Vårt nye digitale Norge, hvor vi viste at det ligger et enormt potensial for effektivisering av norske helsetjenester ved hjelp av digitalisering som verktøy. Sammen med World Economic Forum gjorde vi beregninger som anslo det samfunnsmessige gevinstpotensialet av å ta i bruk tre utvalgte digitale helsetjenester til å være så mye som 26 milliarder kroner frem mot 2025. Digitale legetimer, eller e-konsultasjoner, var en av de tre utvalgte tjenestene, og har alene et gevinstpotensial på 23 milliarder kroner. Nå, ett år senere, har vi sett på status i utviklingen og hvilke utfordringer som må håndteres for å realisere gevinstpotensialet for denne tjenesten.

Vi har i den siste tiden sett en interessant utvikling hvor private legevirksomheter utenom fastlegeordningen er kommet på banen og tilbyr e-konsultasjoner som et alternativ til den offentlig finansierte førstelinjetjenesten. Dette er virksomheter som henvender seg direkte til det brede lag av befolkningen, og markedsfører seg selv med reklame på bussen og TV, eller via forsikringsselskaper på SMS. Man kan få inntrykk av at de private drar fra det offentlige der de tilbyr befolkningen tjenester som er mer i tråd med våre økende forventninger til hva et moderne helsetilbud skal bestå av. Vår analyse viser at dette inntrykket ikke er helt dekkende. Utviklingen i bruk av e-konsultasjoner er raskt økende, men både det offentlige helsevesenet og de private aktørene deltar i denne utviklingen, og det foregår nærmest et kappløp om å tilby de tjenestene som samfunnet forventer. Det er likevel riktig å antyde at de private aktørene hittil har vært raskere til å ta i bruk moderne teknologi, siden det offentlige foreløpig kun tilbyr meldingsbasert e-konsultasjon. Uansett, og rask utvikling til tross, våre anslag viser at e-konsultasjoner kun utgjør 1,6% av det totale antall konsultasjoner i førstelinjetjenesten i dag.

Det offentlige bør ta et sterkt grep og styrke utviklingen.

For å realisere gevinstpotensialet for Norge er det flere utfordringer som må adresseres. For fastlegen vil det fort kunne oppleves som nok et krav i en allerede presset arbeidshverdag. Akkurat som at større veier fører til mer biltrafikk kan det tenkes at en del pasienter vil ønske å benytte seg av e-konsultasjon i tillegg til fysisk konsultasjon, og at totalvolumet av konsultasjoner dermed øker. Serviceorienterte, private aktører kan resultere i en henvisningspraksis som ikke er bærekraftig, og som gjør at den verdifulle portvokterfunksjonen vi har i norsk helsevesen blir utfordret dersom det ikke settes tydelige rammer av den offentlige helseforvaltningen. Kontinuiteten i vår kontakt med helsevesenet kan bli brutt, idet bruk av ulike e-konsultasjonsleger uten komplett journaltilgang eller kjennskap til brukerne har vanskeligere for å gjøre gode, helhetlige vurderinger og vil oftere iverksette mer kostbare behandlingssløyfer. Dersom det offentlige ikke tar styring og gjør e-konsultasjon tilgjengelig gjennom å befeste denne teknologiens rolle i helsevesenet, kan tilliten til helsetjenesten svekkes og forventningsgapet øke i et samfunn der mange håper og forventer at effektiv teknologi i helsevesenet kan være til hjelp.

Så hva skal til for å realisere gevinstpotensialet knyttet til e-konsultasjon? Det offentlige bør ta et sterkt grep og utarbeide en spesifikk strategi med en tilhørende handlingsplan for e-konsultasjoner, med hovedfokus på de virksomhetsmessige, juridiske og helsefaglige spørsmålsstillingene. En viktig del av dette strategiarbeidet vil være å definere det offentliges rolle som en tilrettelegger som tar seg av et sett av kjerneoppgaver, men som lar den private helsenæringen være med og bidra til innovasjon. De private aktørene må få utvikle sin virksomhet innenfor rammene av den nasjonale strategien og i koordinering med det nasjonale gjennomføringsprogrammet.

Digitale legetimer skyter fart, men er det riktig behandling

Vi presenterte rapporten og tok debatten under Arendalsuka. Se hele seminaret her.

View Transcript

Roger Østvo​ld​

Nordic Technology – Strategy Lead


Andreas Auensen

Medical Director –​ MD, PhD


Edvard Nærum

Digital Health – PhD

MORE ON THIS TOPIC

Health analytics: From HER to ROI
CIO perspective on digital health

Subscription Center
Visit our Subscription and Preference Center Visit our Subscription and Preference Center