NEWS RELEASE


Digitalisering gir kjempegevinst for Norge

En ny rapport fra Accenture og World Economic Forum viser at vi ved å ta i bruk nye digitale løsninger i offentlig sektor kan redde tusenvis av liv, redusere antall sykehusdøgn med flere hundre tusen og bidra til innsparinger på opp mot 100 milliarder kroner i offentlig sektor fram mot 2025.

- Vi må bli flinkere til å se på besparelsene, både de økonomiske og de samfunnsmessige, ved digitalisering, og offentlig sektor må bli flinkere til å hente ut gevinsten. Slik vil samfunnet oppleve en reell effektivisering, sier Tonje Sandberg, administrerende direktør i Accenture.

Rapporten «Vårt nye digitale Norge» blir lagt fram under et arrangement på Arendalsuka i ettermiddag, og beregninger gjort for utvalgte etater innenfor helsesektoren og statsforvaltning, blant annet Nav, Skatteetaten, Statens Vegvesen og Politiet, og viser at gevinstpotensialet er enormt.

  • Innenfor statsforvaltningen ligger det et stort potensiale i bedre deling og bruk av informasjonsgrunnlaget på tvers av offentlig sektor og ved bruk av intelligent automatisering, robotisering av saksbehandling og brukerbetjening innenfor de store virksomhetene. For NAV, Skatteetaten, Statens Vegvesen og Politi- og lensmannsetaten er det beregnet en samlet mulighet til å redusere driftskostnadene på 65 milliarder kroner fra 2018-2025.
  • Innenfor helsesektoren kan de nye teknologiene, som blant annet kan bidra til å realisere e-konsultasjoner, sentralisert intensivovervåkning og avstandsovervåkning av kronisk syke, bidra til å redde over 6000 liv og spare samfunnet for over 200 000 sykehusdøgn i samme periode. Det utgjør en samlet samfunnsverdi på 26 milliarder kroner.
  • Rapporten viser også at det kan innkreves en større andel av skatteinntekter som i dag ikke lar seg innkreve, i størrelsesorden 29 milliarder kroner i fra 2018-2025.
  • Samtidig sier rapporten at NAV kan redusere feilutbetalinger og urettmessige utbetalinger med 600 mil. kroner fra 2018-2025.

- De nye digitale teknologiene generelt, og intelligent automatisering og robotisering spesielt, har et stort potensiale til å bedre det digitale tjenestetilbudet. Blir disse utnyttet på riktig måte, kan det offentlige skape bedre tjenester for innbyggerne og samtidig drive Norge mer kostnadseffektivt, sier Sandberg.

Om rapporten:
Beregningene for samfunnseffekter i helsesektoren bygger på rammeverket “Digital Value to Society” som har blitt utviklet av Accenture i samarbeid med World Economic Forum. Rammeverket gir en presis tilnærming til hvordan digitalisering skaper verdi for samfunnet og verdien av dette. Tilnærmingen dekker ikke påvirkning på skatt, subsidier og skatteinntekter, kapitalinvesteringer for å drive initiativer, eller effekt på andre markeder som resultat av nye teknologier. Beregningene innenfor statlige virksomheter har tatt utgangspunkt i sentrale kostnadsposter fra de statlige virksomheters årsrapporter, som ifølge Accenture har potensiale til å bli betraktelig påvirket av digitalisering i de kommende årene. Kostnadspostene er blitt årlig fremjustert til 2025, basert på KPI utviklingsestimater fra SSB. Accenture forutsetter et effektiviseringspotensial på opp mot 20 % som er i tråd med kjente mål fra Produktivitetskommisjonen.

Les rapporten her