Offentlig sektor står ovenfor store utfordringer i årene som kommer. Sviktende oljeinntekter, demografiske endringer og klimautfordringer skaper press på offentlig sektors økonomi og tjenesteyting. Samtidig skjer det en rivende teknologisk utvikling som skaper nye muligheter og utfordringer. På generell basis vil disse utfordringene kreve at offentlig sektor må gjøre mer med mindre. Digitaliseringen vil muliggjøre dette.

Kommunal sektor er i endring. Mange kommuner står ovenfor en rekke utfordringer knyttet til tjenesteyting og økonomi. Landets største kommuner må blant annet i imøtekomme fremtidens utfordringer om forventet befolkningsvekst, der man vil se en markant økning i andelen eldre de neste 20 årene. Jevnt over i mange av landets store kommuner vil denne utviklingen føre til økt press på både boligbygging, infrastruktur og tjenesteyting. For å kunne løse fremtidens behov er det helt vesentlig at kommunene har et fokus på teknologiutvikling og digitalisering. Digitaliseringen byr på store muligheter – både for effektivisering av kommunenes arbeidsprosesser, for brukerorientering av tjenestene, mer koordinert tjenesteproduksjon på tvers av kommunenes virksomheter, og for helt nye tjenester. En rekke nye teknologier er i ferd med å utvide mulighetsrommet. Kontor-roboter, sensorteknologi, tingenes internett, VR/AR, kunstig intelligens og stordata er eksempler på teknologier som har kommet til de seneste årene, og som har stort potensiale for å gi besparelser, øke effektiviteten og frigjøre menneskelig kapasitet i kommunene. Særlig innenfor helse- og velferdssektoren er utfordringene store og her forventes digitaliseringen å spille en særdeles viktig rolle. Spesielt velferdsteknologi, som vil bli et viktig satsningsområde for mange av landets kommuner fremover. Dagens måte å levere tjenester på vil ikke være bærekraftig når en større andel av innbyggere i norske kommuner har blitt pensjonister. Våre eldre vil i større grad måtte klare seg lengre hjemme og håndtere sin egen livssituasjon, med en oppfølging fra kommunen som er mindre arbeidsintensiv.

Teknologiutviklingen fører med seg at befolkningen får høyere forventninger til kvalitet og tilgjengelighet til offentlige tjenester. Folk flest ønsker effektive og brukervennlige tjenester som er tilgjengelig i digitale kanaler, når som helst og fra hvor som helst. Den norske befolkningen er digitalt moden og forventer at informasjon som det offentlige allerede sitter på, ikke spørres om på nytt. Det er økende aksept for og forventning om at offentlige virksomheter i større grad snakker sammen og deler data; Både innad i kommunen og mellom kommunale og nasjonale tjenester. Brukerne ønsker et digitalt tilbud som er godt koordinert og helhetlig, uavhengig av hvilken livsfase og -situasjon de er i. For å oppnå gevinster er det viktig at kommunen balanserer digital samhandlingen med publikum og næringsliv med tilsvarende digitalisering av arbeidsprosessene internt i kommunen. På denne måten skapes integrerte digitale publikumsløsninger som ikke krever manuell saksbehandling i bakkant. Først da vil digitaliseringen kunne gi bedre tjenester til en vesentlig lavere kostnad. I denne sammenheng er kommunens evne til å gjennomføre endringer en viktig suksessfaktor. Det kreves en god og fremtidsrettet ledelse, med mot til å involvere både innbyggere, næringsliv og de ansatte til et felles løft.

Accenture jobber i disse dager med å hjelpe Bærum kommune med noen av utfordringene nevnt ovenfor. Som de fleste andre kommuner, vil Bærum kommune i fremtiden generelt måtte gjøre mer med mindre. Digitaliseringen vil gjøre dette mulig. I tjenestene til innbyggere og næringsliv må nye digitale kanaler utnyttes og ny teknologi tas i bruk. Med hjelp av Accenture er kommunen allerede kommet godt i gang med digitalisering av sine tjenester, og vi er glad vi nå får lov til å være med som strategisk partner når de skal lage enda bedre tjenester for innbyggerne. Et eksempel er digitale læringsmidler hvor Bærum kommune står i spissen for et større fellesinitiativ med 60 andre kommuner. Samarbeidsprosjektet søker å skape et helhetlig system rundt anskaffelse og bruk av digitale læringsmidler som skal sikre læringsmidler av god faglig kvalitet, med god informasjonssikkerhet og godt ivaretatt personvern.

Subscription Center
Stay in the Know with Our Newsletter Stay in the Know with Our Newsletter