LEDERGRUPPEN
I NORGE

Mehr lesen
Mobile XS!

TONJE SANDBERG
Administrerende Direktør Norge

JOINED ACCENTURE IN | 1991

OM TONJE | Tonje Sandberg har vært administrerende direktør i Accenture Norge siden høsten 2015, og er også leder for Accentures helsesatsing på nordisk nivå. Tonje startet sin Accenture-karriere rett etter at hun var ferdig utdannet siviløkonom fra BI i 1991, og har jobbet med en rekke forskjellige bransjer og industrier. Hun har tidligere vært leder for Accenture Norges avdeling som jobber mot offentlig sektor, men har også lang erfaring fra blant annet telekom.

PÅ HORISONTEN | Det digitale skiftet kommer til å treffe alle bransjer med økende kraft de kommende årene, og det vi har sett så langt er bare begynnelsen. Bruk av kunstig intelligens, robotisering, internet of things, analytics, big data og cloud vil endre måten vi jobber på og vil skape helt nye muligheter for både privat og offentlig sektor. Vi vil få flere innovative tjenester som vil gi økt produktivitet og sette oss som innbyggere og forbrukere i sentrum.I Accenture Norge er vi 1100 svært kompetente ansatte som bistår våre kunder på vei til en ny digital hverdag.

EYSTEIN HAUGAARD
Direktør Financial Services

Om Eystein| Eystein begynte i Accenture i 1998, etter å ha fullført utdannelsen sin på NTNU Ind.Øk. i Trondheim. Eystein har erfaring fra de fleste bransjer, hovedsakelig finans men også telekom, høyteknologi og ulike produksjonsbedrifter, hvor han primært har jobbet med IT strategier, IT prosesser, styringsmodeller, virksomhetsarkitektur og outsourcing – enten som enkelstående analyseinitiativ eller som del av planlegging, styring og gjennomføring av større IT transformasjonsprogrammer.

På horisonten | De mest ambisiøse bankene og forsikringsselskapene kommer til å endre seg dramatisk de neste 5 årene, primært ved å utnytte de mulighetene som ny teknologi gir. Vi vil nok se større differensiering mellom selskapene; noen vil fokusere på lav pris og lav kost som i utgangspunktet er en destruktiv spiral, mens de mer spenstige selskapene vil innføre nye forretningsmodeller og innovasjon, gjerne gjennom samarbeid på tvers av bransjer. Resultatet av det siste blir at finansinstitusjonene kommer til å spille en større rolle i hverdagen vår fremover; ikke nødvendigvis at de blir så veldig mye mer synlige, men de vil i alle fall levere mer verdi til oss som kunder. Vi er svært godt posisjonert i Norge til å hjelpe kundene våre med denne utviklingen; vi jobber med dem i dag på å innføre revolusjonerende teknologi som robotics, virtuelle assistenter og kunstig intelligens – samt måter å integrere slik teknologi på tvers av bransjer. Dette er et arbeid som vi foreløpig bare har sett starten på, og vi vil fortsette å være i front av denne utviklingen innen finanssektoren.

ØYSTEIN LANGERAK
Direktør Communication, Media and Technology

JOINED ACCENTURE IN | 2004

Om Øystein | Øystein startet i Accenture som erfarent ansatt fra EDB Business Partner sin konsulentvirksomhet i 2004. Han leder vårt forretningsområde innenfor telekom, media/underholdning og teknologi. Gjennom karrieren har han ledet en rekke større transformasjonsprosjekter og outsourcingsengasjementer innenfor telekomsektoren. Øystein har nordisk lederansvar for vår konsulentvirksomhet innenfor komplekse og neste generasjon leveransemetodikk. I tillegg har han utstrakt erfaring ved bruk av våre global leveransesentere til å levere kostnadseffektive og fremtidsrettede leveranser til kundene våre.

På horisonten | Telekom, Media og teknologi bransjen går igjennom en større transformajon der investeringer i nye teknologier og tjenester står sentralt samt at man ser en konsolidering og større glidning enn tidligere mellom bransjene. Det er intens konkurranse innenfor alle industrisegmenter og stadig nye aktører kommer på banen med nye innovative løsninger og tar raskt betydelige markedsandeler. Accenture investerer kontinuerlig innenfor dette området for å være i stand til å vokse og ta en enda større og mer sentral rolle fremover. Vi ønsker å være en del av kjernevirksomheten til våre kunder gjennom å levere ende til ende transformasjonsprogrammer samt outsourcing av både IT og andre forretningsprosesser.

VIEBEKE NYVOLD
Direktør Helse og Offentlig sektor

JOINED ACCENTURE IN | 1998

Om Vibeke | Vibeke startet i Accenture i 1998 etter å ha fullført Master of Science fra NTNU innen Bygg- og miljøteknikk. I løpet av årene hun har jobbet i Accenture har hun opparbeidet seg en betydelig kompetanse i implementering av store systemer, program/prosjektstyring samt offentlige anskaffelsesprosesser. Vibeke har erfaring fra en rekke av de største aktørene i offentlig sektor, deriblant NAV, Helse Sør-Øst, Posten og Skatteetaten. I sin rolle som leder for helse og offentlig sektor i Accenture Norge ønsker Vibeke å synliggjøre for våre kunder hvorfor vi skal være deres prefererte partner. En viktig faktor i dette er at vi skal være representert med hele bredden av kompetanse som Accenture kan tilby, og vi skal være markedsledende og relevante innen hver av de 5 hovedområdene Accenture er organisert rundt. Dette skal vi få til med en kombinasjon av lokal kompetanse, kombinert med internasjonal industri-/fagekspertise.

På horisonten | «Offentlige tjenester. Digitalisert» er vår visjon for hvilke oppgaver vi ønsker at Accenture skal være kjent for. Med dette ligger det en forpliktelse for Accenture å bidra til å sette offentlig sektor i stand til å levere verdensledende tjenester i en digital verden. Dette innebærer at vi skal være fremtidsorienterte, relevante, evne å tenke helhetlig, være sterke på gjennomføring og realiseringen av de oppdragene vi påtar oss. Som borgere og sluttbrukere av tjenester innen helse og offentlig sektor er det svært motiverende å se hvordan vi kan bidra med meningsfylte oppgaver som gjør en forskjell.

THORBJØRN GALTUNG RISAN
Direktør Products

JOINED ACCENTURE IN | 2001

Om Thorbjørn | Thorbjørn begynte i Accenture i 2001, etter å ha fullført utdannelsen sin på NTNU i Trondheim. Gjennom karrieren sin har han jobbet med en rekke nasjonale og internasjonale kunder, stort sett i kategorien handel, logistikk, infrastruktur og transport. Thorbjørn kan vise til gode resultater fra komplekse transformasjoner og storskala ERP prosjekter, både som rådgiver og leder.

På horisonten | Marketingfaget har vært gjennom en rivende utvikling de siste årene, og det er spennende å følge med og jobbe for å møte de utfordringene bransjen vår står ovenfor, med en så fragmentert målgruppe vi jobber mot.
Jeg opplever vi allerede er godt i gang med å synliggjøre oss som meningsbærer og verdiskaper i det norske markedet, og med å bygge lokal tilstedeværelse for en meget sterk internasjonal merkevare som Accenture. Jeg ser på det som en viktig oppgave å posisjonere Accenture som et selskap som driver innovasjon og utnyttelse av ny teknologi i norsk næringsliv, og en viktig ressurs til hvordan Norge kan ta i bruk denne teknologien til å forbedre livet som arbeidstaker og individ.

JOHN OLAV SYRRIST
Direktør Resources

JOINED ACCENTURE IN | 2001

Om John Olav | Jeg startet min karriere med å bygge oljeplattformer og jobbet 5 år i Norsk Hydro innenfor deres gruppe for Teknologi & Prosjekter. Siden 2001 har jeg jobbet med konsulentrådgivning, transformasjonsprogrammer og systemimplementering innenfor prosessindustrien. Jeg er nå leder av Resources (Olje & gass, kraftbransjen og prosessindustri) in Accenture Norge, samt kundeansvarlig for noen av våre største kunder innenfor denne bransjen.
Prosjektledelse har alltid vært en sentral del av mitt karriere, og jeg har blant annet vært prosjektleder for flere store IT prosjekter.
Jeg har fulgt råvarebaserte industrier tett i mange år og følger med spenning med på hva som vil skje innenfor fornybar energy og digitalisering de neste årene.

På horisonten |Fundamentale endringer i olje & gass bransjen på grunn av den lave oljeprisen. Digital transformasjon på tvers av alle våre industrier.

STIAN FOSSUM
Direktør Digital

JOINED ACCENTURE IN | 2000

Om Stian | Stian startet i Accenture etter å ha fullført Master of Science i «Finansielle Markeder» ved Handelshøyskolen BI. Gjennom karrieren har han ledet en rekke innovative endringsprosjekter i det nordiske markedet. Som mangeårig leder for bankindustrien i Accenture Norden har han vært rådgiver og sparringspartner i forbindelse med digitale endringer for ledere i nordiske finansinstitusjoner. I sin rolle som leder for Accenture Digital Norge søker han å benytte internasjonal innsikt og erfaring til å hjelpe bedrifter med å gjøre digitale endringer til noe positivt, og til en mulighet for å støtte opp under og styrke merkevare og gjennomslagskraft.

På horisonten | Jeg opplever vi allerede er godt i gang med å etablere et samfunn hvor transparens og gode intensjoner vil overta som sentrale verdier. Alt vi gjør, enten som enkeltpersoner eller som bedrift, vil være ment for å hjelpe. Som følge av endrede verdier vil det bli store endringer for våre bedrifter. Dette være seg både hvordan bedriftene betjener sine kunder, samt hvordan bedriftene organiserer seg og arbeider for å levere for kunden i tråd med de sentrale samfunnsverdiene. Dette er hovedmomentet i det digitale skiftet – det vil etableres ny teknologi og nye måter å samhandle på, som skal gjøre oss i stand til å bidra positivt og hjelpe hverandre.

PÅL ØDEGAARD
Direktør Strategy

JOINED ACCENTURE IN | 1995

Om Pål | Pål Ødegaard er Managing Director og leder Accenture Strategy i Norge. Han har i tillegg ansvaret for Advanced Customer Strategy i Norden og sitter i den europeiske ledelsen for Retail og Consumer Goods. Pål er rådgiver for mange av de største selskapene i Norden på tvers av varehandel, industri og telekom. Han sitter i styret til Virke, kompetanse og teknologi.

På horisonten |Strategifaget er i stor endring. Høy endringstakt og digital utvikling øker både forretningsmessig risiko og strategisk mulighetsrom i mange bransjer. Den tradisjonelle strategiprosessen slik mange kjenner den er derfor langt på vei «gått ut på dato». For å realisere verdien av strategier må selskaper bort fra toppstyrte og tidsbestemte prosesser, til løpende strategisykluser hvor teknologi og forretning går hånd i hånd og der organisasjonen fanger opp de «store ideene» løpende. Den digitale utviklingen er en av de sterkeste driverne for nettopp dette skiftet. Strategien skal fortsatt sette en langsiktig visjon, men organisasjonen må kunne endre veien dit underveis. Økt fleksibilitet og raskere beslutningstaking er langt viktigere enn å kunne forsøke å spå en usikker fremtid.

TORBJØRN EIK-NES
Direktør Technology

JOINED ACCENTURE IN | 1996

Om John Torbjørn | Torbjørn har vært ansatt i Accenture siden 1996 og har i store deler av sin karriere fokusert på implementering av IT-systemer innen kundeservice og salg og i senere tid hatt ansvar for Altinn. De siste årene har Torbjørn hatt roller som kundeansvarlig, samt roller som program- og prosjektleder innen privat og offentlig sektor. Torbjørn har lang erfaring innen alle disipliner av prosjektledelse og har opparbeidet inngående kjennskap til hvilke faktorer som sikrer vellykkede utviklingsprosjekter. Torbjørn har i flere år ledet Accentures satsing på CRM systemer med fokus på Salesforce. I 2015 tok han over som leder for Accenture Technology i Norge.

På horisonten |I Accenture Technology ser vi fortsatt sterk drivkraft på tvers av plattformene våre teknologitjenester omfatter. Eksempler er Oracle, Salesforce, SAP, IBM og Microsoft. I tillegg har vi en stor gruppering innenfor skreddersøm.
NEW IT er begrepet Accenture benytter for å beskrive at tilnærmingen til IT står foran et radikalt skifte. Vi og kundene våre må tenke på en helt ny måte for å henge med på digitaliseringsbølgen. Kundene våre utfordres av ny teknologi og nye konkurrenter som endrer seg raskt, og av konsumenter og brukere som stiller langt høyere krav. Tilnærmingen til applikasjonsutvikling er «raskere», «smartere» og mer «responsive».
Leveransemodeller for systemintegrasjon og IT Outsourcing fortsetter å utvikle seg, og det er en generell økning i etterspørselen etter kostnadseffektive leveranseoppsett.

ROAR CARLSON
Direktør Consulting

OM ROAR | Roar Carlson er Managing Director og leder Accenture Consulting i Norge. Han har i tillegg ansvaret for Management Consulting i Norden for markedsgruppen telekom, media og teknologi.

På horisonten | I en tid hvor alle våre kunder vurderer hvordan de skal å håndtere det digital skiftet er Accenture Consulting unikt posisjonert for å bistå kunder fra tidlige identifisering av muligheter til implementering og realisering av gevinster. Dette kan f.eks. være digitalisering av kundeopplevelser, etablere løsninger for bedre kundeinnsikt eller effektivisering av virksomhetsprosesser gjennom RPA og AI.

ANNE DORDI ALVSÅKER
Direktør HR

JOINED ACCENTURE IN | 2001

Om Anne | Anne Dordi har mer enn 15 års erfaring fra ulike deler av HR i Accenture. Sammen med et sterkt HR-team har Anne Dordi ansvar for at Accenture er det beste stedet å være for høyt kvalifiserte medarbeidere med spesialistkompetanse som skaper verdi for våre kunder hver dag. Vi har fokus på hele livssyklusen som medarbeider i Accenture, fra før man blir ansatt og gjennom alle faser av karrieren i selskapet.

På horisonten | Vi er inne i en spennende tid. En ny generasjon arbeidstakere med endrede preferanser, behov og ønsker er kommet ut i arbeidsmarkedet, og den teknologiske utviklingen går fortere enn noen gang tidligere. Vår styrke ligger i å være i forkant av utviklingen og tilpasse oss det nye slik at vi fortsetter å være konkurransedyktige og attraktive for de beste talentene.

OSKAR HAGLAND
Direktør økonomi og finans

JOINED ACCENTURE IN | 1995

Om Oskar | Etter 8 år som revisor i Arthur Andersen, flyttet Oskar i 1995 over til Accenture som controller. Han ledet Accentures innføring av nytt økonomisystem i Norden og har tidligere hatt ulike roller innen vår globale controllership og tax organisasjon.

På horisonten |Accentures finansorganisasjon utvikles kontinuerlig slik at den speiler Accentures organisering, og møter organisasjonenes behov i alle forretningsprosesser. Like fullt er landdimensjonen konstant, med stringente krav fra myndigheter til rapportering av regnskapstall, skatt og avgifter. Når Accenture i økende grad supplerer organisk vekst med målrettede oppkjøp, øker dette den lokale rapporteringsbyrden. Mitt fokus er at vår avdeling sikrer at vi til enhver tid løser alle nødvendige oppgaver på en kostnadseffektiv måte.

ØYSTEIN INGDAHL
Direktør Marked og kommunikasjon

Om Øystein | Øystein startet i Accenture i januar 2016 og har erfaring fra PR, kommunikasjon og journalistikk. Han har mer enn 10 års erfaring fra NRK som reporter, kommentator og programleder på radio og TV, og lang erfaring fra lederroller i PR og kommunikasjon. Før han kom til Accenture jobbet han i skjæringspunktet mellom næringsliv og politikk som kommunikasjonssjef i Virke. Øystein har en Bachelor i journalistikk fra Falmouth University i England.

På horisonten | Accenture har som stor aktør med mye kompetanse og masse erfaring en naturlig plass i samfunnsdebatten. Gjennom å dele våre erfaringer fra store og små digitaliseringsprosjekter, vise fram hvilke muligheter teknologi skaper for deg og meg, og bidra til innovasjon som gjør verden til et bedre sted ønsker vi å være en tydelig og relevant stemme. Uansett hvordan eller hvem vi kommuniserer med handler det om å finne de gode historiene, og fortelle de på en engasjerende og forståelig måte.

Petter Knudsen
Managing Director

Om Peter | Petter Knudsen er Managing Director og har ansvaret for vekst og innovasjon i Accenture Norge. Han har i tillegg ansvaret for markedsgruppen telekom, media og teknologi i Accenture Strategy i Norden.

På horisonten | Våre kunder står midt oppi store endringer. Digitalisering bidrar til å endre kundeforventninger, driver bransjeglidning og skaper nye markedsmuligheter for start-ups og selskaper som evner å omstille seg. Som Accenture er vi unikt posisjonert til å hjelpe våre kunder med å navigere denne endringsreisen, fra forståelse av trender og implikasjoner for virksomheter, til identifisering av forretningsmuligheter og gjennomføring av endringer og realisering av verdier. Som selskap må vi også selv ta innover oss de endringene som skjer i markedet, og vi investerer derfor tungt i områder som for eksempel kunstig intelligens, analytics og design.