Het doel van inclusief werkgeven is om mensen met een arbeidsbeperking een volwaardige plek op de arbeidsmarkt te bieden door, te kijken naar het individu en te focussen op iemands talent. In dit artikel zet ik de voordelen van deze stijl van werkgeven uiteen.

<<< Start >>>

 

<<< End >>>

Dit artikel is geüpdatet naar aanleiding van de start van de nieuwe leergang in 2018.

De vraag naar vacatures heeft dit jaar het hoogste niveau in 10 jaar bereikt. Eind juni stonden er 251.000 vacatures open in Nederland. Dat klinkt positief; echter, dit legt een ander probleem bloot dat door de crisis enkele jaren gemaskeerd was: het tekort aan goed talent. Vacatures blijven langer open staan of kunnen helemaal niet vervuld worden. Hiervoor moeten nieuwe bronnen van potentieel talent aangeboord worden. Maar waar vind je goed talent? Misschien is dit talent wel dichterbij dan we denken.

Een succesvollere bedrijfsvoering door toepassing van inclusief werkgeven

Op mijn basisschool zat er elke woensdag een doof meisje bij mij in de klas. Dit omdat er woensdag slechts een halve dag les gegeven werd en het niet efficiënt was voor haar om voor slechts een paar uur in het taxibusje vanuit Oost Nederland naar Amsterdam en terug te reizen. Zo geschiedde dat ik voor het eerst in aanraking kwam met iemand met een beperking. Een bijzondere ervaring. Niet alleen voor mij maar voor de hele klas en zeker ook voor de lerares. Hoe zou het haar vergaan om haar aandacht te verdelen tussen de klas en een doof meisje met wie het anders communiceren was?

Kinderen zijn helder, doortastend en goudeerlijk. Wij vonden het bijzonder interessant, zo’n meisje dat ‘anders’ was. Binnen een mum van tijd kende iedereen het alfabet in gebarentaal en werd er gevochten om wie er met haar communiceren mocht. Wanneer zij in de klas was, veranderde de dynamiek. Zij zorgde voor meer cohesie en saamhorigheid in de klas. Oude negatieve patronen verschoven even naar de achtergrond. De angst dat het dus meer werk op zou leveren voor de lerares bleek ongegrond, wel leverde het een verschuiving van taken en aandacht op.  

Past het positieve gevoel dat ik als kind ervaren heb in mijn omgang met iemand met een beperking ook in de huidige, 'grote-mensen-wereld' waar het accent ligt op geld verdienen?

 

<<< Start >>>

<<< End >>>

Focus op kwaliteit met een volwaardige arbeidsplek als doel

Nederland telt meer dan een miljoen mensen met een arbeidsbeperking. Veel van hen hebben echter geen passend werk. Zonde, want hierdoor is er enorm veel onbenut talent. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven die zich niet op de beperkingen van mensen richten maar juist op hun kwaliteiten. Vanuit deze positieve visie lukt het om meer en meer mensen van passend werk te voorzien. Dit wordt ook wel inclusief werkgeven genoemd. Het aantal bedrijven dat zich hier actief mee bezig houdt groeit. Steeds meer bedrijven kunnen beter omgaan met verschillen tussen mensen en benutten de meerwaarde van diversiteit in de organisatie.

In Nederland wordt het door de crisis gemaskeerde talent tekort nu duidelijk zichtbaar

Inclusief werkgeven om de krapte op de arbeidsmarkt vóór te zijn is slechts een van de motieven. Organisaties hebben uiteenlopende motivaties om een inclusieve werkgever te worden. Naast het vóór willen zijn van krapte op de arbeidsmarkt willen sommige werkgevers zich vanuit maatschappelijke betrokkenheid inzetten voor inclusief werkgeven, anderen juist vanwege cao of banenafspraken. Daarnaast vinden steeds meer werkgevers dat hun organisatie een afspiegeling van de samenleving moet zijn. Dit omdat dit hun organisatie weerbaarder maakt en beter laat aansluiten bij klanten. Daarnaast zie je dat inclusief werkgeven steeds vaker als voorwaarde wordt gesteld voor het gunnen van opdrachten. Zeker dit laatste is een mooie beweging in de stimulatie hiervan.
 

<<< Start >>>

<<< Start >>>

“Hoe kunnen de voordelen en benodigde investeringen in inclusief werkgeven onderbouwd worden?”

<<< End >>>

<<< End >>>


Organisaties weten dat ze het talent van mensen met een beperking nog veel beter kunnen benutten maar weten hier nog niet goed aanvulling aan te geven. Het vraagt om een andere aanpak en aanvullende kennis van zowel de organisatie als directbetrokkenen. Om organisaties te ondersteunen in hun weg als inclusieve werkgever is de leergang Inclusief werkgeven in het leven geroepen. De leergang Inclusief werkgeven helpt organisaties om kennis en kunde op dit gebied uit te bouwen en zo hun positie als inclusief werkgever te versterken.

Een van de organisaties die hier actief mee bezig zijn, is het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Het LUMC heeft afgelopen jaar ook deelgenomen aan de leergang Inclusief werkgeven om hun visie verder vorm te geven. Jan Maassen, hoofd Gezondheid LUMC:  “De leergang heeft mij enorm gesteund in de beslissing van het LUMC om breder te denken dan alleen over de invulling van de wettelijke verplichtingen van de participatiewet” Door de leergang heeft Maassen ideeën opgedaan voor een organisatie brede aanpak. “Ik ben er trots op dat het LUMC expliciet heeft gekozen voor een MVO-beleid waarin inclusiviteit en diversiteit een belangrijke rol spelen. De samenwerking van LUMC met het UWV en het gemeentelijke re-integratiebedrijf DZB heeft geleid tot een in-house ‘Participatieloket’. Het LUMC wil per jaar twintig tot dertig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen aan een werkervaringsplek, stage, opleiding of reguliere baan.

Voorwaarden voor duurzame arbeidsplekken voor mensen met een arbeidsbeperking

Het is belangrijk dat het topmanagement en het management op de werkvloer inclusief werkgeven ondersteunt. Hoe kunnen de voordelen en benodigde investeringen in inclusief werkgeven onderbouwd worden? Hoe raakt het management overtuigd dat het inzetten van mensen met een arbeidsbeperking prima werkt?

  1. Zorg ervoor dat zowel het hoger als het lager management achter het werken met iemand met een arbeidsbeperking staat.

  2. Het creëren van commitment vanuit de top is onmisbaar; overtuig het management ervan dat werken met mensen met een arbeidsbeperking voor beide partijen een verrijking kan zijn.

 

<<< Start >>>

<<< End >>>

Voordelen van het aannemen van mensen met een beperking

Wat zijn dan die voordelen van inclusief werkgeven, waarmee het management overtuigd kan worden?

  1. Het in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking biedt een grote creativiteit en variatie aan meningen en oplossingsstrategieën. Dit leidt tot betere producten en diensten.
  2. Het in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking leidt tot nieuwe business. Door te kijken naar talenten kan er effectief gewerkt worden. Bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking die beter luisteren en dan callcenterwerk doen of mensen die autistisch zijn en zeer lang en geconcentreerd software kunnen testen.2
  3. Het in dienst hebben van mensen met een beperking bespaart kosten als een dure medewerker niet langer hoeft worden ingezet voor eenvoudige taken of werkzaamheden, in het geval van mensen met een (licht) verstandelijke beperking.2
  4. Het in dienst hebben van mensen met een arbeidsbeperking zorgt ook voor feeling met diverse marktsegmenten. Nieuwe impulsen uit de markt leiden tot nieuwe klantgroepen.
  5. Het in dienst hebben van mensen met een beperking geeft werkgevers veel voldoening en verbetert het bedrijfsimago. Bedrijven waar ook mensen met een beperking hun talenten kunnen ontwikkelen hebben vaak een gunfactor.

Voorbereiding als aanjager van succes

Een goede voorbereiding is essentieel om het werken met de doelgroep te laten slagen. Duurzaamheid is namelijk een belangrijke randvoorwaarde voor de inzet van mensen met een arbeidsbeperking, zowel voor de werkgever als de werknemer.  Eenmalige acties of kortdurende programma’s hebben weinig effect. Hoe zorgen bedrijven blijvend voor draagvlak en wordt de inzet van mensen met een arbeidsbeperking de normaalste zaak met een volledige integratie in beleid, cultuur en werkprocessen?

Peter Vos, manager SROI (Sociaal Return on Investment) bij ISS Nederland noemt het belang van individuele coaching als cruciaal punt bij een duurzame plaatsing voor de inzet van mensen met een arbeidsbeperking. Ook hij heeft dit jaar de leergang “Inclusief werkgeven” gevolgd wat heeft geresulteerd in dat IPS (Individuele Plaatsing en Steun) coaching echt serieus genomen wordt bij ISS.

De leergang Inclusief werkgeven waar Jan Maassen (LUMC) en Peter Vos (ISS) naar refereren wordt ook dit jaar weer aangeboden. Deze leergang helpt jou inclusief werkgeven binnen jouw organisatie verder te brengen en net als de basisschoolklas van mijn jeugd, een succesvollere organisatie te worden.

Accenture the Netherlands

Accenture the Netherlands

Subscription Center
Subscribe to Accenture Insights Subscribe to Accenture Insights