NEWS RELEASE


Accenturen tuore tutkimus: Julkishallinnon on parannettava kansalaisten osallistamista ja yhteistyötä eri palveluntarjoajien kanssa

Julkishallinnon on parannettava kansalaisten osallistamista ja yhteistyötä eri palveluntarjoajien kanssa.

Accenturen tutkimus Leadership in Customer Service: Creating Shared Responsibility for Better Outcomes osoittaa neljän tekijän olevan merkittäviä julkisten palveluiden parantamisessa.

  1. Asiakastiedon parempi hyödyntäminen Julkisten palveluiden tarjoaman on perustuttava asiakasymmärrykseen. Tavoitteena on oppia asiakkaan tarpeista ja odotuksista mahdollisimman paljon. Perusteena on asiakkaiden riittävän tarkka segmentointi.

  2. Kansalaisten osallistaminen Julkisten palveluiden suunnittelussa tulee osallistaa palveluiden käyttäjiä ja muita sidosryhmiä. Accenturen tutkimus osoittaa kuitenkin, että vajaa kolmasosa vastaajista piti oman maansa toimia kansalaisten osallistamiseksi riittämättöminä.

    Toisissa maissa on kuitenkin alettu kehittää ja ottaa käyttöön innovatiivisia keinoja saadakseen tietoa palveluiden käyttäjien tarpeista ja odotuksista.

  3. Laaja palveluiden tarjoama yhden oven takaa Julkisten palveluiden tuottamisessa tulee hyödyntää kuntien ja valtion palveluiden tuottajia mutta myös yksityis- ja kolmatta sektoria. Palvelut on kuitenkin tuotettava integroidusti, mikä edellyttää vahvaa yhteistyötä palveluiden tuottajien kesken.

    On myös huomattava, että kansalaiset haluavat palvelut koordinoidusti ”yhden oven takaa”.

  4. Lisää läpinäkyvyyttä ja tiedonsaantia Läpinäkyvyys ja hyvän tiedonsaanti ovat keskeisiä tekijöitä, jotka lisäävät kansalaisten luottamusta julkishallinnon kykyyn parantaa heidän elämänlaatuaan ja tuottaa heille tärkeitä palveluita.

    Accenturen englanninkielinen tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan Accenturen verkkosivuilta.