NEWS RELEASE


YK:n kestävän kehityksen tavoitteet voidaan saavuttaa vuoteen 2030 mennessä digitaalisten ratkaisujen avulla

Verkkoon kytketyt autot voivat säästää 720 000 ihmishenkeä liikenneonnettomuuksilta, sähköiset terveyspalvelut voivat parantaa 1,6 miljardin ihmisen terveydenhuoltoa ja älykkäät teknologiat voivat vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla

Overview

Tiedote 15.8.2016 – Accenturen tuoreen, Global e-Sustainability Initiative (GeSI) hanketta varten tehdyn tutkimuksen mukaan ICT-sektorilla voi olla merkittävä rooli YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitteen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Accenturen mukaan innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä ihmisten elämänlaadun parantamisessa, tasapainoisen kasvun saavuttamisessa ja ympäristönsuojelussa.

Tavoitteiden saavuttamiseen on vielä matkaa
Tutkimuksen mukaan yli puolet 17 kestävän kehityksen tavoitteesta jää saavuttamatta jokaisessa maassa. Moni maa ei saavuta yhtäkään näistä tavoitteista. Vaikka suurimpia ponnistuksia tarvitaan kehittyvillä alueilla, toimenpiteitä tarvitaan yhtä lailla kehittyneissä maissa, jottei ympäristö vahingoitu talouskasvun myötä. Digitaalisten ratkaisujen laaja hyödyntäminen edistää merkittävästi kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista:

  • Ihmisten elämänlaadun parantaminen: 1,6 miljardia ihmistä voisi hyötyä paremmin saatavilla olevista, edullisista ja laadukkaammista terveydenhuollon palveluista sähköisen terveydenhuollon avulla. Verkkoon kytketyt autot voisivat puolestaan säästää jopa 720 000 ihmishenkeä vuosittain ja estää 30 miljoonaa liikenneonnettomuutta.

  • Tasapainoisen kasvun edistäminen: Älykkään valmistuksen ja logistiikan aloilla teollisen internetin, robotiikan ja muiden digiratkaisujen avulla voidaan saavuttaa taloudellisia hyötyjä lähes 1 000 miljardin dollarin edestä.

  • Ympäristönsuojelu: Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää siirtymistä uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön. Hiilidioksidipäästöjä voidaan näin vähentää noin 20 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Kestävä kehitys on ICT-yrityksille liiketoimintamahdollisuus
Tutkimuksen mukaan ICT-alan yritykset voisivat kasvattaa vuosittaista liikevaihtoaan 2 100 miljardilla dollarilla vuoteen 2030 mennessä. Esimerkiksi tietoliikennepalvelujen tuominen 2,5 miljardin ihmisen ulottuville vuoteen 2030 mennessä tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kasvattaa liikevaihtoaan 400 miljardilla dollarilla vuodessa. Lisäksi 1 700 miljardia saataisiin kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista edistävistä digitaalisista ratkaisuista, kuten verkkokaupasta (580 miljardia dollaria), sähköistä työntekoa tukevaista palveluista (537 miljardia dollaria), älyrakennuksista (200 miljardia dollaria), sähköisistä viranomaispalveluista (86 miljardia dollaria) ja verkko-oppimispalveluista (75 miljardia dollaria).

”Digitaalisten ratkaisujen strategisen käyttöönoton avulla ICT-sektori voi toimia muutoksen ajurina ja auttaa maita ratkomaan sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristöön liittyviä haasteitaan”, sanoo Elisa Dresen, Accenturen kestävän kehityksen palveluista vastaava konsultti Suomessa. ”Digitaaliset ratkaisut leviävät nopeasti ja tavoittavat ihmiset sijainnista ja tulotasosta riippumatta. Ne ovat hyödyllisiä myös liiketoiminnan kannalta uusien liiketoimintamallien ja markkinoiden luomisessa. Ne myös auttavat ratkaisemaan maailman polttavimpia ongelmia innovatiivisilla tavoilla.”

”Meidän ei pidä unohtaa, että yli neljällä miljardilla ihmisellä ei vielä ole käytössään internetiä”, kertoo Houlin Zhao, YK:n Kansainvälisen televiestintäliitto ITU:n pääsihteeri. ”Digitaalisen kuilun kaventaminen on kiireellinen ja tärkeä tehtävä, joka edellyttää täysin uudenlaisia julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyösopimuksia sekä rahoitus- ja investointimalleja.”

Kolme estettä digiratkaisujen käyttöönotolle
Raportti nostaa myös esiin kolme estettä, joiden poistamiseksi päättäjien, kansalaisjärjestöjen ja yksityisen sektorin on ponnisteltava, jotta digitaalisten ratkaisujen edut saadaan laajamittaisesti hyödynnettyä:

  • Lainsäädännöllisten vaatimusten erot hidastavat sensoreiden ja älykkäiden teknologioiden käyttöönottoa, sillä ne lisäävät teknologioiden kehitykseen ja käyttöön liittyvää monimutkaisuutta ja teknologioiden kustannuksia.

  • Investointien turvallisuuden ja eri teknologioiden integroitujen standardien puute heikentää pääoman löytämistä suurille infrastruktuurihankkeille kehittyvillä alueilla.

  • Alhainen varallisuustaso ja digitaitojen puute hidastavat digiratkaisujen käyttöönottoa. Tähän liittyvät myös sukupuolisidonnaiset esteet, kuten naisten heikompi ostovoima, alhaisempi lukutaito ja kulttuurisidonnaiset rooliodotukset. Teknologioiden käyttöä hankaloittaa myös se, ettei niitä yleensä ole käännetty paikallisille kielille.

Lisätietoa aiheesta löytyy #SystemTransformation: How digital solutions will drive progress towards the sustainable development goals -tutkimusraportista sekä osoitteista www.systemtransformation-sdg.gesi.org ja www.accenture.com/systemtransformation.

Tietoa Global e-Sustainability Initiative (GeSI) -hankkeesta

Global e-Sustainability Initiative (GeSI) hanke on informaatio- ja viestintäteknologiasektorin (ICT) sekä taloudellista, sosiaalista ja ympäristön vastuullisuutta tukevien teknologioiden ja toimintatapojen käyttöä edistävien organisaatioiden välinen yhteistyöhanke. Vuonna 2001 perustetun GeSIn visiona on luoda kestävä maailma vastuullisen, ICT:n mahdollistaman muutoksen avulla. GeSI vaalii maailmanlaajuista ja avointa yhteistyötä, tiedottaa väestöä jäsenorganisaatioidensa vapaaehtoisista toimista toimintansa vastuullisuuden parantamiseksi sekä kannustaa kestävää kehitystä tukevien teknologioiden käyttöön.

GeSI-hankkeen jäseninä on noin 40 maailman johtavaa ICT-yritystä. Kumppaniverkostoon kuuluu yli 12 kansainvälistä järjestöä, kuten Kansainvälinen televiestintäliitto (ITU), Ilmastonmuutosta koskeva Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimus (UNFCCC), Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristöohjelma (UNEP), Maailman kestävän kehityksen liiketoimintaneuvosto (WBCSD), World Resources Forum (WRF) ja lukuisia kansainvälisiä sidosryhmiä, jotka ovat sitoutuneet ICT-alan vastuullisuustavoitteisiin sekä jakamaan ja kehittämään ideoita, käynnistämään yhteisiä hankkeita ja tekemään yhteistyötä erilaisten vastuullisuushankkeiden parissa. Lisätietoa saat osoitteesta www.gesi.org.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja: 
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
Press office: 040 137 3954

AccentureAccenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com