NEWS RELEASE


FinTech-investoinnit lisääntyvät Euroopassa nopeimmin maailmassa

Finanssiteknologian tehokas hyödyntäminen edellyttää pankeilta uudenlaista yhteistyötä start-up-yritysten kanssa

(Tiedote 26.3.2015)

Finanssiteknologian investoinnit kolminkertaistuivat 4,05 miljardista Yhdysvaltain dollarista 12,2 miljardiin dollariin 2013–2014 välisenä aikana. FinTech-investoinnit lisääntyivät Euroopassa nopeammin kuin muualla maailmassa. Viime vuonna investoinnit finanssiteknologiaan karttuivat yli kolme kertaa nopeammin kuin pääomasijoitukset keskimäärin. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen tuoreesta raportista The Future of Fintech and Banking.

Suurin osa FinTech-investoinneista keskittyy vielä Yhdysvaltoihin, mutta kasvu oli suurinta Euroopassa, jossa investoinnit lisääntyivät 215 prosentilla 1,48 miljardiin dollariin vuonna 2014. 42 prosenttia Euroopan FinTech-investoinneista keskittyi Isoon-Britanniaan ja Irlantiin. Muista Euroopan alueista investointien kärjessä olivat Pohjoismaat (345 miljoonaa dollaria), Alankomaat (306 miljoonaa) ja Saksa (82 miljoonaa). Suomen osuus Pohjoismaiden potista oli 3,27 miljoonaa.

”Mittavat investoinnit finanssiteknologiaan osoittavat, että finanssialan palvelujen digitaalinen vallankumous on edistynyt jo pitkälle, mikä on sekä uhka että mahdollisuus pankeille”, kertoo Ilkka Ruotsila, Accenture Strategyn pankkitoimialasta Pohjoismaissa vastaava johtaja.
”Finanssiteknologian ansiosta pankkiliiketoiminnan kentälle on ilmestynyt uusia kilpailijoita ja startup-yrityksiä, jotka pyrkivät kasvattamaan voimakkaasti osuuttaan pankkien ydinliiketoiminnasta. Toisaalta digitaalinen disruptio myös auttaa pankkeja myös luomaan itse asiakkailleen parempia tuotteita ja palveluita. FinTech on esimerkiksi mahdollistanut kasvavan yhteistyön perinteisten pankkien ja innovatiivisten startup-yritysten välillä, mikä voi Pohjoismaissakin tuottaa kokonaan uusia liiketoimintamalleja ja tulovirtoja.”

Pankit eivät osaa hyödyntää teknologiainvestointejaan
Raportin mukaan perinteiset pankit eivät ole useinkaan hyvin valmistautuneita digitaaliseen vallankumoukseen. Raportin rinnalla Accenture toteutti myös tutkimuksen, johon haastateltiin 25:tä teknologiainnovaatioihin perehtynyttä pankkisektorin johtajaa. 72 prosenttia tutkimukseen osallistuneista kokee pankkinsa suhtautuvan digitaalisiin innovaatioihin tai toteuttavan niitä suunnittelemattomasti tai opportunistisesti ja 40 prosenttia piti organisaatiotaan liian hitaana uusien teknologioiden käyttöönoton suhteen. Tämä heikentää vastaajien mielestä pankkien kykyä saada hyötyä sijoituksestaan tai johtaa siihen, että nettohyöty jää olemattomaksi.

Kyselyyn osallistuneista johtajista neljä viidestä totesi, että heidän pankkinsa on osaamisen ja kulttuurin suhteen vain ”jonkin verran” tai ”erittäin vähän” valmistautunut digiaikakauteen. Lisäksi 56 prosenttia totesi, että pankin organisaatiokulttuurin on muututtava, jos ne haluavat työskennellä tehokkaasti start-up-yritysten kanssa, vaikka 80 prosenttia piti start-up-yhteistyötä tärkeänä keinona tuoda liiketoimintaan uusia ideoita.

44 prosenttia kyselyyn osallistujista pitää pankkinsa investointeja innovatiivisiin teknologioihin liian vähäisenä. Kaikki vastaajat näkivät vanhat järjestelmät ongelmallisina, mutta vain puolet totesi pankillaan olevan strategia vanhojen teknologioiden korvaamiseen.

Pankit luottavat tulevaisuuteen
Näistä haasteista huolimatta monet pankit luottavat raportin mukaan tulevaisuuteen. Kolme viidesosaa kyselyyn vastanneista uskoo, että pankit ja uudet kilpailijat toimivat jatkossa samoilla markkinoilla mutta erottautuvat tarjonnallaan tai että vakiintuneet pankit ostavat uudet toimijat. Lisäksi 72 prosenttia vastaajista uskoo pankkinsa lisäävän teknologiainvestointeja seuraavan kahden vuoden aikana. 56 prosenttia sanoo pankkinsa aikovan hyödyntää uusien ideoiden ja uusien kasvumahdollisuuksien löytämisessä avoimen innovaation menetelmiä ja esimerkiksi avata sisäisiä tietoja, resursseja ja osaamista pankin ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttöön. 32 prosenttia arvioi pankkinsa perustavan yrityssijoituksiin keskittyvän divisioonan kahden vuoden kuluessa.

"Pankit ovat alkaneet ymmärtää digitaalisen teknologian tarjoamat mahdollisuudet sekä niiden kyvyn muuttaa pankkisektoria perinpohjaisesti”, Ruotsila sanoo. ”Johtajat näkevät, että digitaalisuus on paljon muutakin kuin kanavia ja prosesseja koskevia innovaatioita – se hälventää toimialojen väliset rajat ja avaa mahdollisuuksia uusille liiketoimintamalleille ja kilpailijoille. Jos pankit haluavat säilyttää asemansa asiakkaidensa silmissä, niillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin luoda uutta. Tehokas kilpailu ja asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen edellyttää pankeilta jatkossa entistä nopeampaa innovaatiota, ketteryyttä ja uudenlaista yrittäjähenkistä kulttuuria. Mielestäni pankkien tulee kaikessa toiminnassaan priorisoida aivan uudenlainen digitaalinen kyvykkyys, DQ (Digital Quotient) perinteisen älykkyyden, IQ:n, ja emotionaalisen älykkyyden, EQ:n, rinnalle.”

Tietoja tutkimuksesta
Tutkimus perustuu Accenturen toteuttamaan analyysiin CB Insightsilta saamistaan FinTech-sijoituksia koskevista tiedoista. CB Insights on globaali pääomasijoitusalan dataan ja analytiikkaan keskittynyt yhtiö. Analyysiin sisältyi tietoja mm. pääomasijoitusyhtiöiden, yhtiöiden yrityssijoituksiin keskittyvien divisioonien, hedge-rahastojen, yrityskiihdyttämöjen ja valtion tukemien rahastojen globaalista sijoitustoiminnasta. FinTech-yrityksiksi määriteltiin yhtiöt, jotka tarjoavat teknologioita pankki- ja yritysrahoitustoiminnan, pääomamarkkinoiden, taloudellisten tietojen analytiikan, maksuliikenteen ja henkilökohtaisen taloudenhallinnan tarpeisiin. Tietokanta on dynaaminen ja sitä päivitetään jatkuvasti mm. uusien yritysten perustamisen myötä. FinTech-datan analysoinnin lisäksi Accenture toteutti kyselyn 25:lle teknologiainnovaatioihin perehtyneelle pankkisektorin johtajalle eri puolilta maailmaa, jotka osallistuvat Lontoon ja Dublinin FinTech Innovation Lab -hankkeeseen. Hankkeeseen osallistuvat pankit edustavat 40:tä prosenttia maailman kymmenestä pörssiarvoltaan merkittävimmästä pankista mukaan lukien kaksi maailman viidestä suurimmasta pankista. Otoksen pienen koon vuoksi kyselyn tulokset eivät ole kuitenkaan tilastollisesti merkittäviä vaan ne tulee tulkita ohjeellisiksi.

Lue myös alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Accenture press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 319 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2014 päättyneenä tilivuotena 30,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.