NEWS RELEASE


Suomalaiset muuta maailmaa skeptisempiä digitalisaation työelämään tarjoamien parannusten suhteen

Kuitenkin suomalaiset työntekijät varautuvat digitalisaatioon kehittämällä aktiivisesti digitaitojaan; robottien ja keinoälyn yleistyminen huolettaa vain harvoja

Overview

(Tiedote 8.12.2015)

Maailmanlaajuisesti suurin osa (69 prosenttia) työntekijöistä uskoo digitaalisten teknologioiden parantavan selvästi tiimin tai työyhteisön innovaatiokykyä, tehokkuutta ja kykyä reagoida ketterästi muutoksiin. Pohjoismaissa sen sijaan suhtaudutaan selvästi pessimistisemmin digitaalisiin teknologioihin, kuten yhteistyösovelluksiin, robotiikkaan, data-analytiikkaan ja keinoälyyn. Vain hieman yli puolet (noin 57 prosenttia) pohjoismaisista työntekijöistä uskoo digitaalisten teknologioiden kehittävän innovaatiota, tuottavuutta ja ketteryyttä työyhteisössä. Suomessa työntekijät ovat vielä muitakin Pohjoismaita epäileväisempiä: alle puolet (48 prosenttia) suomalaisista uskoo, että digitaaliset edistysaskeleet tuovat selkeitä etuja työelämään. Tiedot käyvät ilmi Accenture Strategyn globaalista tutkimuksesta, jossa kartoitettiin työtekijöiden asenteita digitaalisiin teknologioihin sekä odotuksia ja käsityksiä niiden eduista työelämässä. Tutkimukseen osallistui myös 500 vastaajaa Suomesta.

Kaikista kyselyyn vastanneista työntekijöistä 57 prosenttia kokee, että digitaaliset teknologiat parantavat heidän työmahdollisuuksiaan. Toisaalta Pohjoismaissa vain 38 prosenttia vastaajista uskoo digitaalisten teknologioiden vaikuttavan työmahdollisuuksiin positiivisesti ja 53 prosenttia kokee, ettei niillä ole mitään vaikutusta työmahdollisuuksiin. Suomessa oltiin hieman muita Pohjoismaita optimistisempia: 40 prosenttia vastaajista uskoo työmahdollisuuksiensa paranevan digitaalisten teknologioiden vaikutuksesta.

Yritykset ja niiden johto eivät ole valmiita digitalisaatioon

38 prosenttia kaikista ja 43 prosenttia Pohjoismaiden vastaajista on sitä mieltä, että yritykset voisivat tehdä enemmän uusien digitaalisten teknologioiden hyödyntämiseksi. Suomessa suhtauduttiin organisaatioiden digivalmiuksiin hieman keskimääräistä luottavaisemmin: 36 prosenttia työntekijöistä uskoo, etteivät yritykset ole valmiita sopeutumaan digitalisaatioon.

Pohjoismaissa alle puolet (47 prosenttia) ja Suomessa 53 prosenttia työntekijöistä uskoo organisaationsa valmiuksiin sopeuttaa henkilöstöresurssit ja rekrytointi digitaalisten teknologioiden aikakaudelle, kun globaalisti osuus on 58 prosenttia. Lisäksi tutkimus osoittaa, että puolet suomalaisista kokee, etteivät heidän organisaatioidensa johtajat ole valmiita digitaalisten teknologioiden tuomiin muutoksiin.

”Suomen tulevaisuuden kilpailukyky riippuu digitaidoista, ja on huolestuttavaa, etteivät työntekijät koe yritysten olevan digikehityksen tasalla”, kertoo Jani Kelloniemi, Accenture Strategyn johtaja Suomessa. ”Työntekijät suhtautuvat kuitenkin myönteisesti digitaalisuuden vaikutuksiin työhönsä, joten johtajien tulisi jo koeponnistaa erilaisia digitaalisia osaamisstrategioita, samalla kun tehdään pitkäkantoisia suunnitelmia. Suomalaisyritykset eivät voi jäädä odottelemaan, vaan niiden on toimittava nyt, ennen kuin kilpailijat vievät heiltä digiosaajat.”

Suomalaiset työntekijät kehittävät aktiivisesti digiosaamistaan

Globaalisti 63 prosenttia työntekijöistä uskoo digitaalisten teknologioiden kehityksen vaikuttavan työn tekemiseen ja työelämään tulevaisuudessa myönteisesti. Osuus on alhaisempi Pohjoismaissa, joissa vain hieman yli puolet (51 prosenttia) työntekijöistä uskoo muutoksen olevan myönteinen. Suomessa osuus oli tätäkin alhaisempi, 47 prosenttia. Lähes yhtä suuri osuus, 44 prosenttia suomalaisista, uskoo, ettei digiteknologioiden kehityksellä ole työelämään sen enempää myönteisiä kuin kielteisiäkään vaikutuksia.

Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että työntekijät pyrkivät kehittämään digitaitojaan. Suurin osa (70 prosenttia) Pohjoismaiden työntekijöistä kertoi kehittävänsä digitaalisten työkalujen käyttöään ja teknisiä taitojaan aktiivisesti. Pohjoismaissa 68 prosenttia ja Suomessa jopa 79 prosenttia vastanneista pyrkii ymmärtämään organisaationsa digistrategiaa. Lisäksi 75 prosenttia suomalaisista työntekijöistä kertoi kartoittavansa lähitulevaisuudessa vaadittavia uusia taitoja ja valmiuksia. Globaalisti ja Pohjoismaiden tasolla samoin toimii 69 prosenttia vastaajista.

Digitalisaatio ei ole peikko Pohjoismaissa

Tutkimuksesta käy myös ilmi, että Pohjoismaissa digitaalisten teknologioiden yleistyminen työelämässä huolettaa työntekijöitä vähemmän kuin globaalilla tasolla: globaalisti 48 prosenttia mutta Pohjoismaissa vain 33 työntekijöistä ilmaisi olevansa huolissaan uusien teknologioiden perässä pysymisestä.

Toisaalta Suomessa digitalisaatio mietityttää työntekijöitä enemmän kuin Pohjoismaissa keskimäärin, sillä 39 prosenttia suomalaisista kertoi digitaalisten teknologioiden kehitysvauhdissa pysymisen huolettavan heitä. Lisäksi globaalisti 47 prosenttia työntekijöistä pelkää työnantajan käyttävän teknologiaa työntekijän vahtimiseen. Pohjoismaissa osuus on 32 prosenttia, Suomessa 37 prosenttia. 35 prosenttia työntekijöistä maailmanlaajuisesti kantaa huolta siitä, että robotit voivat viedä heidän työpaikkansa. Pohjoismaissa tämän huolen jakaa vain 14 prosenttia vastaajista, Suomessa 20 prosenttia.

”Työntekijät Suomessa ja Pohjoismaissa uskovat omaan digiosaamiseensa ja ovat myös valmiita kehittämään taitojaan aktiivisesti”, huomauttaa Jani Kelloniemi. ”Tämä on positiivinen viesti työnantajille, jotka ovat avainasemassa työntekijöidensä digitaalisten valmiuksien kehittymisessä.”

Tietoja tutkimuksesta

Tutkimus toteutettiin verkkokyselynä helmi–heinäkuussa 2015, ja siihen osallistui yli 9 000 työntekijää 15 maasta, jotka ovat Australia, Brasilia, Espanja, Intia, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kiina, Norja, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Tanska ja Yhdysvallat. Pohjoismaiden otos oli 2 000 henkilöä, joista 500 oli suomalaisia. Tutkimuksessa kartoitettiin vastaajien asenteita, odotuksia ja käsityksiä digitaalisista teknologioista ja niiden tuomista hyödyistä tai koetuista haitoista sekä työnantajien valmiuksia ottaa digitaalisia teknologioita osaksi organisaation toimintaa.

Lisätietoja:
Accenture Press office: 040 137 3954

Accenture


Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 358 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.