NEWS RELEASE


Finanssipalveluyritykset investoivat riskienhallintaan – kyberturvallisuus- ja petosriskeiltä suojautuminen vaatii resursseja


Yritysten välinen kilpailu riskienhallinnan ammattilaisista jatkuu kovana

Overview

(Tiedote 13.10.2015)

Uudet kyberturvallisuusuhat ja petosriskit saavat finanssipalveluyritykset panostamaan riskienhallintaan. Accenturen uusimman Global Risk Management Study -tutkimuksen mukaan 86 prosentissa yrityksistä suunnitellaan riskienhallinnan valmiuksien vahvistamista seuraavan kahden vuoden aikana.

Tutkimukseen osallistui 470 riskienhallinnan johtajaa pääomamarkkina-, pankki- ja vakuutusalalta. Tuloksista käy ilmi, että 26 prosenttia johtajista aikoo lisätä investointeja riskienhallintaan yli 20 prosenttia. Lisäksi 29 prosentissa yrityksistä aiotaan lisätä investointeja pilvi- ja ohjelmistopalveluihin sekä big dataan ja analytiikkaan yli 20 prosenttia.

Uudet uhat vievät resursseja

Kyberturvallisuus- ja petosriskit vaikuttavat finanssipalveluyrityksiin huomattavasti. Yli kolmasosa vastaajista (34 prosenttia) kertoi, että kyky ymmärtää kyberriskejä tulee olemaan tulevaisuudessa tärkein osa riskienhallintaa. 65 prosenttia johtajista totesi tietoturvariskien vaikuttavan liiketoimintaan seuraavan kahden vuoden aikana selvästi aiempaa enemmän. 26 prosenttia vastaajista täsmensi, että vaikutus liiketoimintaan tulee olemaan huomattava. Lisäksi 82 prosenttia johtajista kertoi, että kyberuhkien ja sosiaalisen median aiheuttamat riskit vievät riskienhallinnan johtajien aikaa enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kilpailu osaamisesta kovenemassa

Yritysten erikoisosaamisen tarve ei ole katoamassa. Vaikka yritykset panostavat erikoistaitojen kehittämiseen, alle puolella (41 prosenttia) on laajamittaista ymmärrystä digitaalisista teknologioista, ja vain 10 prosentilla on riskienhallinnassa tarvittavaa erikoisosaamista. 48 prosenttia kyselyyn vastanneista johtajista kertoi rekrytoineensa viimeisen kahden vuoden aikana kyberriskien asiantuntijoita. 36 prosenttia johtajista on rekrytoinut petosasiantuntijoita, ja 36 prosenttia on palkannut myös entisiä hakkereita.

”Markkinavoimat, teknologian edistysaskeleet ja asiakkaiden vaatimukset ajavat finanssilaitoksia digitalisoitumaan. Lisäksi riskienhallinnan ammattilaisilta vaaditaan laaja-alaisempaa osaamista”, sanoo Kyösti Peippo, Accenturen finanssi- ja vakuutustoimialan johtaja Suomessa. ”Finanssipalvelualan yrityksillä on vaikeuksia pysyä erikoisosaamisen tarpeen tahdissa. Valtaosa joutuu etsimään tarvittavaa ammattitaitoa organisaation ulkopuolelta, ja kilpailu osaavista työntekijöistä on entistäkin kovempaa.”

Digitaalisuudella kasvava merkitys

Hitaan kasvun ja kapeiden voittomarginaalien aikana finanssipalveluyritykset etsivät liiketoiminnalleen kannattavuutta uusista kohteista. 43 prosenttia yrityksistä raportoi riskinottovalmiutensa olevan kasvussa uusien tuotteiden kehittämisessä. 36 prosentissa yrityksistä ollaan nyt selvästi halukkaampia ryhtymään laajoihin digitaalisiin hankkeisiin kuin kaksi vuotta aikaisemmin.

”Sääntöjen noudattamisen merkitys on tällä hetkellä suurempi kuin koskaan aiemmin. Samalla finanssipalveluyritykset ovat alkaneet tarkastella nykyisiä strategioitaan kriittisesti ja löytää uusia alueita, joiden avulla liiketoimintaa voidaan kasvattaa ”, sanoo Peippo. ”Valmius hyväksyä suuremmat liiketoimintariskit asettaa yritykset samalla alttiiksi uusille uhkille. Kyberturvallisuus-, tietosuoja- ja maineriskit sekä sosiaalisen mediaan ja henkilöstön käytökseen liittyvät riskit edellyttävät riskienhallinnan ammattilaisilta aiempaa merkittävämpää roolia.”

Riskienhallinta osaksi strategista päätöksentekoa

Riskienhallinnan johtajat hakeutuvat enenevässä määrin strategiseen rooliin organisaatiossaan. Valtaosalla finanssipalveluyrityksistä on kuitenkin vielä tehtävää, ennen kuin riskienhallinnasta tulee osa laajempaa strategista päätöksentekoa. 83 prosenttia kyselyyn vastanneista johtajista kertoi, että riskienhallinta on myötävaikuttanut yrityksen kannattavaan kasvuun. Tästä huolimatta lähes kolme neljäsosaa (73 prosenttia) johtajista raportoi, että liiketoimintajohdon luottamuksen ansaitseminen on suurin haaste riskienhallinnan tehokkuudelle. Vain 17 prosentilla yrityksistä on toimintamalli, jossa riskienhallinnalla on merkittävä rooli strategisessa päätöksenteossa.

”Riskienhallinnan johtajat voivat tukea organisaatioidensa kehittymistä digitaalisiksi edelläkävijöiksi hyödyntämällä kerättyä dataa ja siitä tehtäviä päätelmiä”, toteaa Peippo. ”Datan kasvanut määrä koetaan usein haasteellisena, mutta riskienhallinnan tiimit voivat automatisoida datan keruun ja analyysin ja vapauttaa siten aikaa strategisempiin tehtäviin. Jo säädökset edellyttävät laadukasta dataa, mutta se auttaa myös riskienhallinnan johtajia neuvomaan sidosryhmiä riskisopeutetun kannattavuuden ja tuloksen saavuttamisessa.”

Tietoja tutkimuksesta

Nyt neljättä kertaa julkaistu Accenturen Global Risk Management Study toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2009. Vuoden 2015 tutkimus toteutettiin verkkokyselynä marraskuun 2014 ja tammikuun 2015 välisenä aikana. Siihen osallistui globaalisti 470 riskienhallinnan johtajaa, jotka edustavat pääomamarkkina-, pankki- ja vakuutustoimialoja. Lisänäkemystä tutkimukseen saatiin haastattelemalla 50 johtavan yrityksen johtotason edustajia.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Accenture Press office: 040 137 3954

AccentureAccenture on globaali liikkeenjohdon konsultoinnin, tietotekniikan ja ulkoistamisen palveluyritys. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 358 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa. Accenture yhdistää vankan kokemuksen, kattavan toimialojen ja liiketoiminta-alueiden osaamisen sekä tutkimustiedon maailman johtavista yrityksistä. Accenture työskentelee yhdessä yritysten tai julkisen sektorin organisaatioiden kanssa tavoitteenaan auttaa näitä menestymään pitkäjänteisesti. Accenturen liikevaihto oli 31.8.2015 päättyneenä tilivuotena 31,0 miljardia dollaria. www.accenture.com.