Accenturen tuoreessa ”Getting to Equal 2018” - tutkimuksessa on tunnistettu 40 tekijää, jotka luovat tasa-arvoista kulttuuria työpaikoilla, sekä näistä 14 merkittävintä ydintekijää, jotka todistetusti edistävät urakehitystä. Tutkimuksen mukaan yli 90 prosenttia suomalaisista pitää työstään ja on tyytyväisiä urakehitykseensä niissä työpaikoissa, joissa on panostettu tasa-arvoisen yrityskulttuurin luomiseen. Tällaisilla työpaikoilla naiset myös etenevät urallaan keskimääräistä nopeammin.

Tutkimusraportissa nostetaan esiin toimenpiteitä, joita yritysjohto voi toteuttaa naisten ja miesten palkkaerojen kaventamiseksi ja urakehityksen vauhdittamiseksi. Tutkimukseen osallistui yli 22 000 työssäkäyvää miestä ja naista 34 maasta, myös Suomesta.

”Tutkimuksemme mukaan työpaikoilla, joiden yrityskulttuuri tukee monipuolisesti naisten urakehitystä, myös miehet edistyvät urallaan paremmin”, kertoo Anni Hallila, Accenturen HR-johtaja Suomessa. ”Kuten tutkimuksesta käy ilmi, sukupuolten välisen tasa-arvon saavuttaminen edellyttää tasa-arvoista yrityskulttuuria – sillä monimuotoisen ja osallisuutta edistävän työpaikan tekevät ihmiset itse.”

Accenturen tutkimuksen mukaan työntekijät sukupuolesta riippumatta viihtyvät paremmin yrityksissä, joissa tunnistetut 40 tasa-arvoista kulttuuria luovaa tekijää ovat yleisimpiä. Suomen tulosten mukaan tällaisissa yrityksissä:

  • 98 prosenttia työntekijöistä on tyytyväisiä urakehitykseensä
  • 95 prosenttia työntekijöistä nauttii työstään koko ajan tai suurimman osan ajasta
  • 96 prosenttia työntekijöistä tavoittelee työssään ylennystä
  • 95 prosenttia työntekijöistä haluaa edetä työssään ylempään johtoon.

Vaikka sekä miehet että naiset edistyvät urallaan yrityskulttuurissa, jossa työpaikan 40 tasa-arvoa luovaa tekijää ovat yleisiä, on naisilla tutkimuksen mukaan eniten voitettavana. Jos kaikissa Suomen työ-ympäristöissä olisi 40 tasa-arvotekijän mukainen yrityskulttuuri:

  • Jokaista 100 miesjohtajaa kohden voisi Suomessa olla jopa 81 naisjohtajaa, kun tällä hetkellä suhde on 53 naisjohtajaa 100 miesjohtajaa kohden.
  • Naisten palkat voisivat nousta Suomessa 49 prosenttia, eli enimmillään jopa 44 900 euroa vuodessa.
  • Naiset voisivat tienata Suomessa 94 euroa miehen 100:aa euroa kohden, mikä kaventaisi sukupuolten välistä palkkakuilua merkittävästi.

Selkeiden monimuotoisuustavoitteiden määrittäminen on tutkimuksen mukaan ratkaisevan tärkeää johtajille, jotka haluavat vahvistaa yrityksessään tasa-arvoista kulttuuria.

”Yrityksen johto määrittää kulttuurin, joten jos naisten urakehitystä halutaan edistää, sukupuolten välisen tasa-arvon pitää olla johtoryhmän strateginen prioriteetti”, Anni Hallila toteaa. ”Yritysten täytyy luoda ympäristö, joka tukee ihmisten menestymistä niin työssä kuin yksityiselämässäkin – ja jossa jokainen voi olla oma itsensä ja tuntea olevansa osa yhteisöä joka päivä.”

Parhaiten urakehitystä tukevien yritysten tunnusmerkit

Tutkimusraportissa jaettiin 14 todistetusti urakehitystä edistävää ydintekijää kolmeen kategoriaan: 1) Rohkea johto, 2) Kattavat toimenpiteet ja 3) Menestymistä tukeva ympäristö. Suomessa tutkimukseen osallistuneiden työntekijöiden vastausten perusteella keskeisiä havaintoja olivat:

  • Rohkea johto: 71 prosenttia nopeasti urallaan etenevistä naisista* työskentelee yrityksissä, joissa on selkeästi määritetyt monimuotoisuustavoitteet.
  • Kattavat toimenpiteet: Osallistuminen naisverkostoon korreloi naisten urakehityksen kanssa. Kuitenkin Suomessa 49 prosenttia naispuolisista työntekijöistä työskentelee yrityksessä, jossa ei ole naisverkostoa. Jos yrityksessä on naisverkosto, yli 90 prosenttia naisista osallistuu sen toimintaan. Suomessa suurin osa tutkimukseen osallistuneiden naistyöntekijöiden naisverkostoista on avoimia myös miehille.
  • Menestymistä tukeva ympäristö: Tutkimukseen osallistuneista 55 prosenttia nimesi uralla edistymisensä kannalta tärkeimmäksi tekijäksi heille osoitetun luottamuksen ja annetun vastuun. 50 prosenttia nosti kärkeen vapauden olla työssä oma itsensä.

Tietoja tutkimuksesta

Accenturen ”Getting to Equal 2018” - kyselytutkimukseen osallistui yhteensä yli 22 000 korkeakoulututkinnon suorittanutta miestä ja naista 34 maasta, myös 700 vastaajaa Suomesta. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ne tekijät, jotka luovat tasa-arvoista työkulttuuria, jossa naisten ja miesten mahdollisuudet ura- ja palkkakehitykseen ovat tasa-arvoiset. Kyselytutkimusta täydennettiin ”nopeasti urallaan etenevien naisten” eli naispuolisia kollegoitaan nopeammin ja korkeammalle edenneiden naisten syvähaastatteluilla. Accenture analysoi myös julkisesti saatavilla olevaa tietoa työllisyyteen, urakehitykseen, osaamisvajeisiin, yrityskulttuuriin, seksuaaliseen häirintään, sukupuolijakaumaan eri uratasoilla sekä yritysten parhaisiin käytäntöihin liittyen. Accenture kehitti analyysin ja kyselytutkimuksen tulosten pohjalta taloudellisen mallinnuksen määrittääkseen naisten urakehitykseen eniten vaikuttavat tekijät.

* Nopeasti urallaan eteneviä naisia oli viidesosa tutkimukseen osallistuneista naisista. He ylenevät johtajatasolle keskimäärin viidessä vuodessa ja etenevät työpaikalla urallaan naispuolisia kollegoitaan nopeammin.

Lisätietoja:

Camilla Lindfors
Accenture, viestintä
040 137 3954
camilla.lindfors@accenture.com

Subscription Center
Stay in the know with our newsletter Stay in the know with our newsletter