NEWS RELEASE


Digi-investoinnit autoteollisuudessa ja teollisuuslaitevalmistajissa alhaalla
Tutkimus: Autoteollisuusyritykset ja teollisuuslaitevalmistajat eivät investoi digitaaliseen teknologiaan – vaarassa menettää markkinaosuuksia. Tekoälyn uskotaan mullistavan asiakasvuorovaikutus ja muodostuvan avaintekijäksi älykkäiden tuotteiden suunnittelussa.

Kaksi kolmasosaa valmistavan teollisuuden yrityksistä käy parhaillaan läpi digitaalista murrosta, mutta puolet autoteollisuusyrityksistä ja 60 prosenttia teollisuuslaiteyrityksistä ei vielä investoi kattavasti digitalisaatioon osana liiketoimintastrategiaansa. Nämä tiedot käyvät ilmi Accenturen Technology Vision 2017 -tutkimuksesta, johon osallistui 102 autoteollisuusalan johtajaa ja 562 teollisuuslaiteyrityksen johtajaa ympäri maailman.

Ylivoimainen enemmistö (94 %) tutkituista teollisuusyrityksistä myönsi, että digitaaliset teknologiat ja teollinen internet (IoT) muuttavat perinpohjaisesti menestyksekkään liiketoiminnan edellyttämiä toimintatapoja. Haastatellut kuitenkin kertoivat, että heillä on osaajapulaa keskeisillä digitaalisista teknologioista riippuvaisilla alueilla, kuten PaaS (Product-as-a-Service) eli tuote palveluna ja tuotteen elinkaaren hallinta.

Tutkituista autoteollisuus- ja teollisuuslaiteyrityksistä jopa 95 prosenttia uskoo, että liiketoimintamalleja on tärkeä kehittää tukemaan tuote palveluna -strategiaa. Kuitenkin vain 10 prosenttia autoteollisuusyrityksistä ja 18 prosenttia teollisuuslaitevalmistajista kokee, että heidän organisaationsa on valmistautunut hyvin tähän kehitykseen.

Digitaaliset teknologiat kasvattavat liiketulosta
Digitaalisten teknologioiden vaikutus yrityksen tulokseen korostuu myös Accenturen Innovation-Driven Growth -tutkimuksessa. Tutkimuksesta käy ilmi, että johtavat yritykset eivät keskity ainoastaan luomaan parempia tuotteita tai palveluita, vaan ne luovat digitaalisia teknologioita hyödyntämällä uudenlaisia, kilpailijoista erottuvia asiakaskokemuksia, mikä voi nostaa vuotuista liikevaihtoa jopa 3−7 prosenttia.

Tässä tutkimuksessa johtaviksi yrityksiksi määriteltiin taloudellisen suorituskyvyn sekä kehittyneiden innovaatiokäytäntöjen ja -valmiuksien vertailussa toimialan parhaiten menestyvään 20 prosenttiin kuuluvat yritykset. Tutkimuksen johtavilla autoteollisuusyrityksillä oli yli miljardi Yhdysvaltain dollaria suurempi liikevaihto sekä korkeampi liikevoiton kasvu kuin muilla alan yrityksillä. Johtavilla teollisuuslaitevalmistajilla oli myös korkeampi liikevoiton kasvu, ja niiden liikevaihto oli keskimäärin 560 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria suurempi kuin muilla alan yrityksillä.

Tekoäly vauhdittaa liiketoimintaa
Technology Vision 2017 -tutkimukseen haastatellut teollisuusyritykset uskovat tekoälyn mullistavan tavan, jolla yritykset keräävät tietoa asiakkailta ja pitävät yhteyttä asiakkaisiin. 54 prosenttia autoteollisuusyrityksistä ja 37 prosenttia teollisuuslaiteyrityksistä uskoo tekoälyn muuttavan alaa merkittävästi.

Tutkitut autoteollisuusyritykset kertoivat, että niiden tärkeimmät tekoälyinvestoinnit kohdistuvat seuraavien kolmen vuoden aikana syväoppimiseen ja videoanalytiikkaan. Teollisuuslaitevalmistajat puolestaan uskovat investoivansa eniten ohjelmistorobotiikkaan sekä konenäköön.

Tekoäly nähtiin tutkituissa yrityksissä välttämättömänä osana nykyaikaista digitaalista liiketoimintaa, mutta monet teollisuusyritykset mainitsivat useita haasteita, jotka voivat hidastaa tekoälyn käyttöönottoa. Autoteollisuuden toimijoiden huolena on se, että käyttäjät asioivat mieluummin ihmisten kanssa ja pelkäävät tekoälyä hyödyntävien teknologioiden käyttöä. Teollisuuslaiteyritysten mielestä suurin haaste on tekoälyn ja nykyisen IT-infrastruktuurin integrointi ja yhteensopivuus. Teollisuuslaiteyritysten johtajat myös näkivät osaamispulan esteenä tekoälyn sisällyttämiselle liiketoimintaan.

”Teollisuusyritysten markkinaosuudet ja liikevaihto ovat vaarassa laskea, jos yritykset eivät osaa hyödyntää uusia teknologioita”, sanoo Ari Torpo, Accenturen valmistavan teollisuuden toimialoista Suomessa vastaava johtaja. ”Tekoäly on jo yrityksille keskeinen kilpailuetu ja strateginen investointikohde, ja teollisuusyritysten johtajien on korkea aika perehtyä sen hyötyihin. Menestyvät teollisuusyritykset ymmärtävät uusien teknologioiden roolin digitaalisessa arvoketjussa, mikä näkyy liikevaihdon ja käyttökatteen kasvuna.”

Tietoja tutkimuksesta
Technology Vision on Accenture Technology Labsin jokavuotinen raportti. Vuoden 2017 raporttia varten näkemyksiä kerättiin erityiseltä neuvottelukunnalta, johon kuului yli kaksikymmentä julkisen ja yksityisen sektorin, korkeakoulujen, pääomasijoitusyhtiöiden ja yritysmaailman asiantuntijaa. Lisäksi Technology Vision -tiimi haastatteli teknologia- ja muiden alojen asiantuntijoita sekä lähes 100 Accenturen liiketoimintajohtajaa. Samanaikaisesti Accenture Research toteutti globaalin kyselytutkimuksen, johon osallistui yli 5 400 yritys- ja tietohallintojohtajaa 31 maasta ja 16 eri toimialalta. Myös Suomi oli mukana tutkimuksessa. Tutkimuksessa selvitettiin asenteita ja edellytyksiä uusien teknologioiden käyttöönoton ja teknologiainvestointien suhteen. Vastaajat edustivat pääosin ylintä ja keskijohtoa organisaatioissa, joiden vuotuinen liikevaihto on vähintään 500 miljoonaa dollaria ja suurimmassa osassa yli 6 miljardia dollaria.

Innovation Driven Growth -tutkimuksessa Accenture analysoi 351 Global2000-yrityksen innovaatiokäytäntöjä ja arvonkehitystä kahdeksalla toimialalla (autoteollisuus, teollisuuslaitteet, kulutustavarat, lääketieteellinen teknologia, yritysteknologia, kuluttajateknologia, viestintäteknologia ja ohjelmistot) sekä yhdeksässä maassa (Etelä-Korea, Iso-Britannia, Italia, Japani, Kanada, Kiina, Ranska, Saksa ja Yhdysvallat). Tutkimuksessa haastateltiin organisaatioiden teknologiajohtajia sekä insinööri- ja innovaatiotoiminnoista vastaavia johtajia. Tulokset osoittavat selkeän empiirisen korrelaation yrityksen innovaatiovalmiuksien ja kasvun välillä. Johtavien yrityksien vuotuinen liikevaihto kasvoi 3,5−7 prosenttia ja liikevoitto samassa suhteessa alan muihin yrityksiin verrattuna.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Camilla Lindfors, Accenture, viestintä
camilla.lindfors@accenture.com
Press office: 040 137 3954

Accenture
Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 401 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.