Skip to main content Skip to Footer

NEWS RELEASE


Tekoälyn käyttö voi lähes kaksinkertaistaa suomalaisyritysten kasvuvauhdin vuoteen 2035 mennessä

Accenturen tuoreen tutkimuksen mukaan tekoälyä menestyksekkäästi käyttävät suomalaisyritykset voivat lähes kaksinkertaistaa kasvunsa vuoteen 2035 mennessä. Suomessa kasvumahdollisuudet ovat loistavat, sillä Suomi on tekoälyn talousvaikutuksia arvioitaessa kaikista tutkituista 12 maasta toisella sijalla heti Yhdysvaltojen jälkeen. Kaikissa tutkituissa maissa tekoälyn tuomat kasvumahdollisuudet yritysten kannattavuudelle olivat keskimäärin 38 prosenttia. Tekoälyn käyttöönotto voi tehostaa taloudellista kehitystä 14 biljoonan Yhdysvaltain dollarin bruttoarvonlisäyksellä tutkituissa 12 maassa ja 16 toimialalla.

Tutkimuksen mukaan tekoälyn käyttö voi tehostaa työvoiman tuottavuutta Suomessa 36 prosentilla, kun työn tekemisen tapaa muutetaan merkittävästi tekoälyn käyttöönoton myötä. Tämä oli tutkituista maista toiseksi eniten heti Ruotsin (37 %) jälkeen.

”Tekoäly mullistaa yritysten tavan kilpailla ja kasvaa”, sanoo Tomas Nyström, Accenturen teknologiajohtaja Suomessa. ”Tekoäly edustaa täysin uudenlaista tekijää, jolla voidaan parantaa merkittävästi yrityksen kannattavuutta. Organisaatioiden tulisi jo nyt olla luomassa tekoälystrategioita, jotka asettavat ihmiset keskipisteeseen. Strategioiden tulee olla linjassa moraalisten ja eettisten arvojen kanssa, sekä antaa ihmisille mahdollisuus tehdä niitä asioita, joita he osaavat parhaiten – kuvitella, luoda ja innovoida.”

Accenture Researchin yhteistyössä Frontier Economicsin kanssa tekemä tutkimus arvioi tekoälyn mahdollisia taloudellisia vaikutuksia bruttoarvonlisäykseen, joka on tarkka arvio bruttokansantuotteesta ja joka huomioi tuotettujen tavaroiden ja palvelujen arvon. Tutkimuksessa 16 toimialan oletettua kasvunopeutta vuonna 2035 verrattiin skenaarioon, jossa tekoäly on otettu mukaan taloudellisiin prosesseihin. Tutkimuksessa todettiin, että tekoälyn on mahdollista vauhdittaa talouskasvua keskimäärin 1,7 prosenttiyksiköllä.  

Bruttoarvonlisäyksen oletetaan kasvavan tutkituista toimialoista eniten tieto- ja viestintäalalla, valmistavassa teollisuudessa sekä rahoituspalveluissa, joilla kasvun oletetaan olevan vuosittain 4,8, 4,4 ja 4,3 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Se tarkoittaa kuuden biljoonan Yhdysvaltain dollarin lisäystä bruttoarvonlisäykseen vuoteen 2035 mennessä pelkästään näillä kolmella toimialalla. Työvoimaherkillä aloilla, kuten koulutuksessa ja sosiaalipalveluissa – joilla tuottavuus kasvaa perinteisesti hitaasti – bruttoarvonlisäys kasvaa 109 ja 216 miljardilla Yhdysvaltain dollarilla. 

image

Vuosittainen kasvuvauhti vuoteen 2035 mennessä bruttoarvonlisäyksellä (tarkka arvio bruttokansantuotteesta) Se vertaa oletustason kasvua skenaarioon, jossa tekoäly on otettu mukaan toimialan taloudellisiin prosesseihin.

 

Tutkimus osoitti, että tekoäly tuo ennennäkemättömiä mahdollisuuksia erityisesti eri toimialojen kannattavuuteen. Työvoimavaltaisilla aloilla, kuten tukku- ja vähittäismyynnissä, tekoäly tekee ihmisistä tuotteliaampia, jolloin liikevoiton kasvu on lähes 60 prosenttia. Pääomavaltaisilla toimialoilla, kuten valmistavassa teollisuudessa, tekoäly karsii pois vialliset ja käyttämättömät koneet sekä nostaa tuottoprosenttia, mikä puolestaan kasvattaa voittoa 39 prosentilla vuoteen 2035 mennessä. 

image

Kannattavuuden kasvu toimialoittain vuonna 2035 verraten oletustasoa skenaarioon, jossa tekoäly on otettu mukaan toimialan taloudellisiin prosesseihin.

 

Tutkimus tunnisti lisäksi kahdeksan avainstrategiaa tekoälyn onnistuneeseen käyttöönottoon. Ne keskittyvät ihmiskeskeisen lähestymistavan omaksumiseen sekä rohkeiden ja vastuullisten askeleiden ottamiseen teknologian soveltamiseksi. Seuraavat kahdeksan strategiaa voivat auttaa tekoälyn menestyksekkäässä käyttöönotossa:

  • Tekoälystrategia ja johtajuus – Yritysjohdon tulee tukea ja toimia, jotta tekoälystä saadaan kaikki irti. Tämän vuoksi tekoälyn hyötyjen tulee olla ylimmälle johdolle konkreettisia ja suunnitelmien selkeitä.
  • Keksi HR uudelleen – HR-johtajan rooli ei sisällä vain työntekijöiden johtamista, vaan se käsittää myös ihmisen ja koneen välisen vuorovaikutuksen, jolloin HR:stä tulee HAIR (Human AI Resources).
  • Opi koneiden kanssa – Jotta yritykset pystyvät sopeutumaan muuttuvan oppimisen ja työntekijöiden kouluttamisen tarpeisiin, johtajien tulee kiinnittää huomiota työvoimansa tarpeisiin erityisesti ketterän osaamisen kehittämisen alueella.
  • Nimitä chief data supply chain officer – Tätä roolia tarvitaan rakentamaan integroitu tiedon toimitusketju päästä päähän.
  • Luo avoin tekoälykulttuuri – Luotettavuus, avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avain ihmisten ja koneiden väliseen toimivaan suhteeseen. Yritysjohtajien tulee rakentaa organisaatiokulttuuri ja ohjeet, jotka minimoivat hybridityövoiman riskit ja maksimoivat sen mahdollisuudet.
  • Vie joukot pilveen – Seuraava innovaatiovaihe yhdistää tekoälyn pilvipalveluissa olevaan joukkoistettuun dataan luoden uusia, disruptiivisia liiketoimintamahdollisuuksia.
  • Askel automaatiota pidemmälle – Viimeaikaisten tekoälyn kehitysaskelten myötä yritysten tulee ottaa seuraava askel ja valjastaa käyttöönsä dynaamisten, itseoppivien ja itseään hallitsevien koneiden älykkyys.
  • Mittaa algoritmien tuottoa – Perinteisen omaisuuden arvo alenee ajan myötä, mutta tekoälyn nousee. Talousjohtajat tarvitsevat uudenlaisia taloudellisia mittareita, joilla tekoälyn tuottoa voidaan arvioida. Mittarit voivat sisältää kunkin algoritmin tuottaman arvon tai alkuinvestoinnin ja jatkuvien kustannuksien yhdistelmän.

“Kaikilla aloilla toimivilla organisaatioilla on valtavasti mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä ja saada merkittäviä hyötyjä liiketoimintaansa”, sanoo Mark Purdy, Accenture Researchin toimitusjohtaja. “Kun prosesseista otetaan älykkään automaation avulla kaikki irti ja samalla edistetään uusia innovaatioita, tekoäly voi luoda mittavaa, pitkäaikaista kannattavuutta ja talouden kasvua.”

Tutkimus perustuu Why Artificial Intelligence is the Future of Growth -tutkimukseen, joka julkaistiin vuonna 2016 ja jossa tutkittiin tekoälyn taloudellisia vaikutuksia 12 kehittyneessä maassa. Tutkimuksessa todettiin, että tekoäly voi kaksinkertaistaa vuosittaisen talouskasvun vuoteen 2035 mennessä sekä tehostaa työvoiman tuottavuutta jopa 40 prosentilla muuttamalla perusteellisesti tapaa, jolla työtä tehdään.

Lue How AI Boosts Industry Profits and Innovation -tutkimusraportti osoitteessa www.accenture.com/aiboostsprofits