NEWS RELEASE


Accenturen viisi teknologiatrendiä vuodelle 2016

Digitaalisen talouden edelläkävijäyritykset investoivat koneälyyn ja ekosysteemeihin ‒ ihmiset kehityksessä keskeisessä roolissa

Overview

Tiedote 15.2.2016 – Teknologinen kehitys kiihtyy ennennäkemättömällä vauhdilla ja muuttaa työnteon rakennetta perusteellisesti. Suurimman hyödyn innovaatioista saavat yritykset, jotka varustavat työntekijänsä, yhteistyökumppaninsa ja asiakkaansa uusilla teknologiataidoilla. Näillä edelläkävijäyrityksillä on erinomaiset valmiudet luoda uusia ideoita, kehittää uraauurtavia tuotteita ja palveluita sekä mullistaa toimialoja.

”Digitaalista menestystä ei synny ilman ihmisiä”, sanoo Tomas Nyström, Accenturen teknologiajohtaja Suomessa. ”Tänä vuonna teknologiatrendiemme kulmakivenä on ihmisten asettaminen etusijalle. Digitaalisuuden luomia mahdollisuuksia hyödyntävät yritykset tukevat työntekijöiden teknologisen osaamisen ja luovuuden kehittämistä ja kasvattavat siten liiketulosta. Digitaalisuuteen siirtyminen on ihmisten muutosjohtamista ‒ yrityksen kulttuurin päivittämistä digiaikaan, jotta toimialan muutoksiin voidaan vastata.”

Accenturen teknologiatrendejä tukevan kyselytutkimuksen mukaan digitalisaatio vaikuttaa jo 33 prosenttiin maailmantaloudesta. Lisäksi 86 prosenttia kyselyyn vastanneista uskoo teknologisen kehityksen kiihtyvän seuraavan kolmen vuoden aikana joko nopealla tai ennennäkemättömällä vauhdilla. Tutkimukseen osallistui maailmanlaajuisesti yli 3 100 liiketoiminta- ja IT-johtajaa.

Accenturen raportissa esitellään viisi teknologiatrendiä, jotka ovat nousemassa digitaalisen talouden menestystekijöiksi:

  1. Älykäs automaatio (Intelligent automation): Yritysjohtajat uskovat automaatioon. Tekoälyn, robotiikan ja virtuaalivahvisteisen todellisuuden avulla ollaan valmiita muuttamaan yrityksen toimintatapaa ja edistämään uutta, tuottavampaa suhdetta ihmisten ja koneiden välillä. Investoinnit ovat hyvässä vauhdissa, sillä 70 prosenttia Accenturen tutkimukseen osallistuneista johtajista mainitsi tekoälyyn liittyvien investointien kasvaneen kahden vuoden aikana ja 55 prosenttia kertoi aikovansa käyttää koneoppimista ja IPsoft Amelian kaltaisia tekoälypohjaisia ratkaisuja laajasti liiketoiminnassaan.

  2. Mukautuva työvoima (Liquid workforce): Edistämällä työvoiman muutosta teknologian avulla johtavat yritykset luovat ympäristöjä, jotka pystyvät mukautumaan digitalisaation luomiin, jatkuvasti muuttuviin vaatimuksiin. Joustava työvoima on yritykselle selkeä kilpailuetu, sillä tutkimuksen osallistujat ilmoittivat ”syvän asiantuntemuksen erityiseen tehtävään” olevan vasta viidenneksi tärkein kriteeri, jota työntekijöiltä vaaditaan menestymiseen digitaalisessa työympäristössä. Tärkeämpinä pidettiin esimerkiksi ”kykyä oppia nopeasti” ja ”kykyä muuttaa omaa toimintaa”.

  3. Alustatalous (Platform economy): Toimialajohtajat kehittävät alustapohjaisia liiketoimintamalleja hyödyntääkseen uusia kasvumahdollisuuksia. Alustatalouden uskotaan muovaavan globaalia makrotalousympäristöä yhtä perinpohjaisesti kuin aikoinaan teollisen vallankumouksen. Näin uskovat myös Accenturen tutkimukseen osallistuneet johtajat, joista 81 prosenttia arvioi alustapohjaisten liiketoimintamallien vakiintuvan osaksi heidän organisaationsa kasvustrategiaa seuraavan kolmen vuoden aikana.

  4. Ennustettavissa oleva disruptio (Predictable disruption): Nopeasti kehittyvät digitaaliset ekosysteemit muovaavat markkinoita ja hämärtävät toimialarajoja. Tulevaisuutta ennakoivat johtajat voivat proaktiivisesti ennustaa tällaisen ekosysteemin kehityskulun ja saada kilpailuetua. Ekosysteemien aiheuttamat muutokset liiketoimintaan on jo havaittu yrityksissä, sillä 81 prosenttia tutkimukseen osallistuneista ilmoitti havainneensa trendin omalla toimialallaan.

  5. Digitaalinen luottamus (Digital trust): Luottamus on digitaalisen talouden kulmakivi, totesi myös enemmistö (83 prosenttia) tutkimukseen vastanneista. Ihmisten, ekosysteemien ja viranomaisten luottamuksen saavuttaminen uudessa digitaalisessa ympäristössä edellyttää, että yritykset määrittävät digitaalisen etiikan osaksi ydinstrategiaansa. Tietoturvallisuuden parantaminen ei yksin riitä.

Tietoja Tutkimuksesta

Technology Vision on Accenture Technology Labsin vuosittain laatima raportti. Vuoden 2016 raporttia varten näkemyksiä kerättiin erityiseltä neuvottelukunnalta, johon kuului yli kaksikymmentä julkisen ja yksityisen sektorin, korkeakoulujen, pääomasijoitusyhtiöiden ja yritysmaailman asiantuntijaa.. Lisäksi Technology Vision -tiimi haastatteli teknologia- ja muiden alojen asiantuntijoita sekä lähes 100 Accenturen liiketoimintajohtajaa. Samanaikaisesti Accenture Research toteutti globaalin kyselytutkimuksen, johon osallistui yli 3 100 liiketoiminta- ja IT-johtajaa 11 maasta ja 12 eri toimialalta. Tutkimuksessa selvitettiin asenteita ja edellytyksiä uusien teknologioiden käyttöönoton ja teknologiainvestointien suhteen. Vastaajat edustivat pääosin ylintä ja keskijohtoa organisaatioissa, joiden vuotuinen liikevaihto on vähintään 500 miljoonaa dollaria ja suurimmassa osassa yli 6 miljardia dollaria.

Lue alkuperäinen englanninkielinen tiedote.

Lisätietoja:
Reeta Kaukiainen, Accenture, viestintä
Sähköposti: reeta.l.kaukiainen@accenture.com
.
Press office: 040 137 3954

Accenture

Accenture on johtava globaali strategian, konsultoinnin, digitaalisuuden, teknologian ja ulkoistamisen asiantuntijapalveluita ja -ratkaisuja tarjoava yritys. Accenture auttaa asiakkaitaan tehostamaan liiketoimintaansa ja luomaan sidosryhmilleen kestävää arvoa vankan kokemuksensa, yli 40 toimialaa ja kaikki liiketoiminta-alueet kattavan osaamisensa sekä maailman laajimman toimitusverkostonsa avulla – yhdistämällä liiketoiminnan ja teknologian. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 373 000 ammattilaista, jotka palvelevat asiakkaita yli 120 maassa ja kehittävät innovaatioita, joilla parannetaan tapaa, jolla maailma toimii ja elää. www.accenture.com.